Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK MENKUL KIYMETLER MERKEZİ Pamukbank 1990da Borsa işlem hacminde 1 numara! Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23897 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TLIKDVdahü>2 Mart 1991 Cumartesi Keçeciler, 'Petrolfıyatlan düşerse ucuzlatırız' demişti Akaryakıtta îndirun lafta kaldıHer akaryakıt zammını dünyadaki petrol fîyatlarının tırmanmasma bağlayan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in "dünyada tersine bir eğilim oluşursa bunu Türkiye'ye de yansıtınz" sözünü vermesine karşın kriz süresince yapılan yüzde 60 zam hâlâ yürürlükte. ABDURRAHMAN YILDIRIM AYŞEN GÜR Körfez'de savaş bitti; akarya- kıtta ytiksek oranlı zamlar da yanımıza kâr kaldı. Dünyada hampetrol fiyatlannın düşmesi- nin, kurlardaki artış ve kamu fi- nanstnan açıklanndan ötürü yurtiçi akaryakıt fiyatlanna yan- 1 milyon dolar Bursalı firma Irak'tan tazminat istedi Otomobil motorları ve debriyajlanna hassas yaylar üreten Yaysan AŞ savaş sırasında taJeplerde büyük azalma olduğu gerekçesiyle, BM kararına dayanarak Irak'tan savaş tazminatı isteminde bulundu. Ç BAYSAL'ıı baberi 14. Sayfada sıtılamayacağı, bu nedenle enf- lasyonla mücadelede yakalanan bir fırsatın daha kaçınlacağı sa- vunuluyor. Hampetrol fiyatlan kriz ön- cesi dönemin düzeyine inmesine karşın, Türkiye'de başlıca petrol ürunlerine kriz suresince yapılan yüzde 60'ın Ozerindekı zam hâ- lâ yerli yerinde duruyor. Akaryakıt ürünlerinden süper ve normal benzin, Körfez krizin- den bu yana toplam >oızde 72-71 oranında, motorin de yuzde 51 oranında zamlandı. Kriz başla- dığında hampetrolun dünya pi- yasalanndaki varil başına orta- lama fıyatı 17 dolardı, dün ise Kuzey Denizi türu hampetrolun varil başına fıyatı Londra'da 18.75 dolar olarak gerçekleşti. Körfez krizi sırasında Türki- ye*deki akaryakıt ürunleri 7 ağustos, 25 ağustos, 10 eylül, 1 ekim ve 15 ekimde beş zam ve 24 ekimde bir indirim yaşadı. 7 ağustos-15 ekim arasında yapı- lan beş zammın gerekçeleri, ham- petrol fiyatlarındaki sürekli yükselmeydi. Gerçekten de bu dönem içinde petrolün dış piya- salardaki varil başına değeri 30 doların altına düşmemiş, arada dalgalanmalarla birlikte 40 do- lar sımnna yaklaşmıştı. öyle ki hükümet, hampetrol fiyatlarındaki tırmanmayla ba- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) IRAK'A 40 KATIR MI 40 SATIR MI? B(0l0fflMe ATESKESTE 3. GUN Saddam nereye?BUSH: SADDAM PEVRILMEU ABD Başkanı George Bush müttefiklerin Saddam Hüseyin'i hedef almadıklarını ve devirmek için bir girişimde bulunmayacaklarını söyledi. Ancak Bush, Irak halkmın Saddam'ı iktidardan indirerek ülkelerini yeniden "barış sever ülkeler ailesine katmalarmdan" mutluluk duyacağını belirtti. LE MONDE: CEZAYIR'E SIĞINACAK WASHINGTON POST: SSCB'YE KAÇABILIR Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi dünkü sayısında Irak lideri Saddam Hüseyin'in Cezayir'e sığınma hazırlıklan içinde olduğunu bildirdi. Gazete, Saddam"ın bunu 27 şubat gecesi ateşkes görüşmeleri sürerken planladığını söyledi. İddia Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. The Washington Post gazetesi ABD yönetimine yakın kaynaklara dayanarak verdiği haberde Saddam'ın SSCB'ye ya da Moritanya'ya kaçabileceğini yazdı. Sovyet yönetiminin kendisini kabul etmeyeceğini bildiren gazete bu konuda Amerikan istihbarat servislerinin elinde gizli bir rapor bulunduğunu ifade etti. Dış Haberier Servisi — Körfez'de si- lahlann susmasının ardından gözler Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'in geleceğine çevrildi. ABD Başka- nı George Bush, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında müt- tefiklerin Saddam'ı devirmek için gi- rişimde bulunmayacaklarını ancak Irak halkının bunu başarması duru- munda yalnızca mutluluk duyacağını söyledi. Bush, Saddam'ın savaş suçlu- su olarak yargılanacağını ima ederek "Hiç kimse uluslararası yasalar karşı- sında sonımlu oktagu suctan affedile- mez" dedi. lngiltere Dışişleri Bakanı Donglas Hnrd, Saddam devrilmeden Irak'ın uluslar topluluğuna yeniden kabul edilmesinin mumkun olmadığı- nı söyledi. BM Genel Sekreteri Perez de Cneilar ise Saddam'ı devirmeye yo- nelik girişimlere karşı olduğunu açık- ladı. Saddam'ın Irak'tan kaçarak bir baş- ka ttlkeye sığınmaya hazırlandığına ilişkin ıddialar da yaygınlık kazanıyor. Fransa'da yayımlanan Le Monde ga- zetesi, Saddam Hüseyin'in Cezayır'den sığınma istediğini bildirdi. Ancak ga- zetenin iddiası, Cezayir Dışişleri Ba- kanlığı tarafından yalanlandı. Başkan Bush da daha önce basın toplantısın- da bir soruyu yanıtlarken Cezayir'in iddiayı yalanladığını bildirdi. ABDL de yayımlanan VVashington Post gaze- tesi ise Irak liderınin SSBC ya da Mo- ritanya'ya kaçmayı planladığını öne sürdu. Başkan Bush, dunku basın toplan- tısında müttefiklerin Saddam'ı hedef almadıklannı ve Irak'ın toprak bütün- luğüne ilişkin bir talepleri bulunma- dığını söyledi. Bu nedenle müttefikle- rin Saddam Hüseyin'i devirmek için girişimde bulunmayacaklannı belirten Bush, Irak halkının bunu başarmasın- dan ve ulkelerini yeniden "banşsever ülkeler ailesine katmalanndan" mut- luluk duyacağını bildirdi. "Hiç kim- senin uJusJararası yasalar karşısında sonımlu oldugu suçtan affedileme- yecegini" kaydeden Bush, Saddam'ın savaş suçlusu olarak yargılanması ge- rektiğini bir kez daha yineledi. Bush, gazetecilerin Irak'ın yeniden inşası konusundaki tavnna ilişkin so- rusunu, "SizinJe samimi konuşacagım. Bu noktada 10 centlik ABD parasının bile Irak'ın yeniden inşasına harcan- dıgını gönnek istemiyorum" diye ya- nıtladı. Irak'ı temelde zengin ve zenginliği- ni silahlanmaya harcayan bir ülke ola- rak tammlayan Bush, Irak halkının sa- vaş alanmdaki gerçek kayıpları konu- (Arkası Sa. 14, Su. l'de) Amerikan Savunma Bakanı, Irak'ın, öne sürülen bütün koşulları kabul etmesini istedi ABD 'Irak'tan çıkmam' diyor (TURHAN SELÇUKA... A.U. Cheney, Irak bütün koşulları kabul edene kadar Güney Irak'ta kalacaklarını söyledi. İletişim olanakları kesilen ve ateşkesten haberdar olmayan Irakh askerlerle ufak çatışmalar meydana geldi. Müttefik ve Irakh komutanlann Körfez savaşında ateşkes koşullarıru görüşmek üzere yarın bir araya gelecekleri açıklandı. Amerikalı yetkililer Irak'ın savaşta ölen ve yaralanan asker sayısının 60 bin olduğunu, Suudi kaynaklar ise bu sayının 80 bin olduğunu ileri sürüyorlarv Müttefik kuvvetlerin Suudi-Kuveyt sımnndaki Irak siperlerinde çok sayıda ölü buldukları bildirildi. 11. Sayfada ABD'NİN GOZU ASKERt ÜSLERDE SEMİH İDİZIn haberi 10. Sayfada WASHINGTON, BM'DE ATAĞA KALKTI 10. Sayfada SOVYETLER'E SAVAŞ DERSÎ10. Sayfada SADDAM 'KOZ'UNU NEDEN OYNAMADI? 10. Sayfada SAVAŞTA ERKEK EGEMENLtĞİNE SON 11. Sayfada Genelkurmay, ABD'nin bazı önerilerini kabul etmedi Askeriyardmıa sınırh onay ABD 1991 yıh için Türkiye'ye, Yunanistan ile 7/10 oranını etkileyebilecek miktarda silah ve askeri malzeme önerdi. Askeri malzeme arasında, M-60 tankları, M-113 zırhh personel taşıyıcıları, M-110 8 inçlik hovvitzerler, Cobra helikopterleri, C-130 ve F-4E uçakları bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın hükümetteki direnişçi bakanlara ilişkin sözteri tartışmayarattı Gece toplanüsında Özal öfkesiHaber Merkezi — Cumhur- başkanı Turgut Özal, son gun- lerde basında yer alan konuşma- lanyla ilgili yayınları "gerçek dışı" ilan etmeyi surduruyor. Sözcusü Kaya Toperi aracüığıyla Cumhuriyet'i "yalan haber ve yorumlann mirnan" ilan eden Cumhurbaşkanı özal, dun de yeni bir açıklama yaptırarak ba- zı yazarların engin hayal gucu içinde olduğunu belirtti. ANAP'lı milletvekilleriyle salı ve çarşamba geceleri yaptığı ev toplantılannda, Semra Özal'a karşı çıkan hukumetin "isyancı" üyelerine tepki gösteren özal, bu gelişmeleri önceki günku "Özal: Boyle hiikümel olmaz" başlığıyla duyuran gazetemize karşı sert bir açıklama yaptırdı. Bu açıklama, Magic Box'ın on- ceki akşamki haber bultenlerin- de de yer aldı. Özal'ın, Van MilJetvekilı Se- lahattin Mumcuoglu'nun evin- deki toplantıda yaptığı konuşma değişik kaynaklara atfen önce- ki gun basında şu şekilde yer al- mıştı: "3 nıarttan sonra fırtına var. O zaman gorecegiz. ...bunlar uzun zamandır böyle alttan al- ta çalışıp delegeleri avlamıslar. Kongre yaptırmadan yapmış gi- bi kendi adamlannı delege yap- mışlar." (Hurriyet) "Şimdi bir ola> oldu ve bedeU ödendi. Onu artık unutu>oruz. Diğerleri için so>le>eceğim tek şe> hata >apmazlarsa hiçbir şe> olmaz. ...Korfez'e krizin başlan- gıcında asker gonderse>dik da- ha iyi olurdu. Savaş tazminaü is- terdik. Bu fırsaü kaçırdık.' (Milliyet) "Ben bu bakanbrta çalışmak- ta zorluk çekiyorum. A\nı tavır- larını surdururlerse gruba geti- rir, güvenoylaması isteriz. Gere- kirse burada dıişuriıruz." (Gü- neş) "Akıllı olun, hata yapmayın. Onlar da akıllı olur, hata yap- mazlarsa hiçbir şey olmaz." (Meydan) "(Semra Özal'a) destek veril- memesi. seçilmemesi halinde bir guvensizlik ortaya çıkabilir. Bu da ülkeyi sıkıntı>a sokar." (Sa- bah) "Benim kimse>le bir meselem yok. Sertleştirmedikieri surece yerlerinde kaluiar." (Tercuman) "Istanbul'a gidip aleyhimize (Arkast Sa. 14, Sü. 2'de) 'ABİ D E M O K R A S İ S İ ' N E V E R İ L E M E Y E N M U H T I R A BASKEMTTEMİUIMET TAN14. Sayfada A N A P İ Z L E N İ M L E R İ LEYLATAVŞANOĞLU4.Sayfada BUGÜN Wta tataıu nt katar toğn? Yaşam Yıldız falınız doğru mu.' YARIN EVREN DEĞER Festivalli ve yarışmalı, 32 sayfalik bir Cumhuriyet DERGİ'de bu hafta: Sinemah günlere merhaba! OSCAR adaylarını siz de yanştırın! ANKARA — ABD bu yıl için Türkiye'ye yıllardır askeri yar- dım konusunda Yunanistan'la Türkiye arasında korunan 7/10 oranını etkileyecek miktarda as- keri silah, cephane ve malzeme önerdi. ABD'nin önerdiği sis- temler arasında M-60 tanklan, M-113 zırhh personel taşıyıcıla- n, M-110 8 inçlik howitzerler, cobra helikopterleri, C-130 nak- hye uçaklan ile F4E savaş uçak- lan bulunuyor. Ancak ABD'nin önerdiği S-2 karakol uçaklan ve adams sımfı güdümlü mermili (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) \azar, Savunma Bakanı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)— Hüsnü Dogan'ın azle- dilmesiyle boşalan Milli Savun- ma Bakanlığı'na Devlet Bakanı Mehmet Yazar getirildi. Yazar, Dogan'ın azlinden sonra bu ba- kanüğa vekâlet ediyordu. Pohtikaya DYP'den atılan Mehmet Yazar, bu partide Hü- samettin Cindoruk karşısında genel başkanlık yarışıru kaybe- dince Hür Demokrat Parti'yi kurmuş, daha sonra bu partinin (Arkası Sa. 17, Sü. 5'de) SIKI TAKİP — Hastane soygunundan sonra sanıklar taksi ile kaçtılar. Güvenlik güçleri, Uksiyi terkedilmiş olarak buldular ve cevrede geniş bir operasyon başladı. Kuşku uyandıran bir başka taksi ZeytİDburou'nda kıstınldı. J sanık yaya olarak ka- çarken, Yedikıüe Gaz Fabrikası yalunlannda silahh çatışma sonucu yakalandılar. (Fotoğraf: Esat Pala) Hastane soyan 5 kişiden 3 y ü yakalandı, paralar kayıp Filııı gibi operasyonIstanbul Vatan Caddesi'ndeki özel Topkapı Hastanesi'nden silah zoruyla 150 milyon lira alan 5 soyguncuya karşı Siyasi Şube*ye bağlı özel tim geniş çapli operasyon başlattı. Aksaray'dan Zeytinburnu'na kadar bütün bölgeyi didik didik aramaya başlayan güvenlik güçleri 3 saat süren operasyon sonunda soygunculardan birini Yedikule Gaz Fabrikası yakınlarmda, 2'sini fabrikanın bahçesinde yakaladı. Hastane soygununa katılan 2 kişi ile para bulunamadı. Istanbul Haber Servisi — Is- ladı. Soyunculardan 3'ü, Yedi- tanbul'da dun hareketli bir gun kule Gaz Fabrikası bahçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde Va- kıstu-ıldı. 3 sanık, 2 tabanca, tan Caddesi'ndeki Özel Topka- şarjör, takma bıyık, peruk ve pı Hastanesi'ni soyan silahh 5 maskelerle yakaİanırken para kişi, 150 milyon lira ile kaçtı. bulunamadı. Güvenlik güçleri- Polis, sanıklan yakalamak için nin sanıkları yakalamak için dü- alarma geçti. Siyasi Şube'ye zenlediği operasyonlar ve yak- bağlı özel timler, Topkapı, Ak- laşık 3 saat süren kovalamaca saray, Fatih ve Kazlıçeşme çev- halk arasında heyecana yol aç- resini didik didik aramaya baş- (Arkası Sa. 17, Sü. 3'de) Yîne kamyon-otobüs: 16 ölü Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan yolcu otobüsü Eskişehir yakınlarmda kamyonla çarpıştı. Kamyon şarampole yuvarlanırken otobüsün önü paramparça oldu. POLATLI (AA) — Otobus- kamyon çarpışmasında 16 kişi öldıi, 8 kişi yaralandı. tsmail Dolan yönetimindeki 16 FY 422 plakalı yolcu otobu- süyle karşı yönden gelen Baynun Yavuz'un kullandığı 07 EC 024 plakalı kamyon, Eskişehir yolu- nun 62. kilometresinde dün sa- at 08.20 sıralannda çarpıştı. Ha- talı soiiama yuzünden meydana geldiği bildirilen kazada, iki ara- cın da aşırı sürat yaptığı belir- tıldi. Portakal yüklü kamyonun ön kısmı tamamen parçalanarak 5-6 metrelik şarampole yuvar- landı. Otobusun ön kısmı da yok olurken yolcuların cesetleri parçalar halinde çıkarıldı. Polatlı Cumhunyet Başsavcısı Mehmet Ağaç, "Kaza muhteme- len kamyon şoforünun uyuma- sı veya otobüsün karşı şeride gir- mesi sonucu meydana gelmiştir. Soruşturma>ı surdüruyoruz" dedı. Polatlı Devlet Hastanesi'ne 8 (Arkası Sa. 14, Su. J'de) • Siyasette köklü değişim Baykal, "Siyaset, bu ışten doğrudan çıkar bekleyenlerin bir uğraşı gibi görunuyor" diyor. 5. Jayfada • Faşizm günlerinde bir medyum TV3'tebugece Hanussen adlıfilm yaymlanacak. Klaus Maria Brandauer'igörkemli oyunuyla izleyeceğiz. 6. Sayfada • Sözen 'den onay lstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin bu yıl yapacağı toplam 500 mılyar Hralıkproje onaydan geçti. S. Sayfada • Sabancı'da taşeron uygulaması Sabancı Holding'ın Adana ve çevresindeki fabrıkala.'da bazı ışyerlerı taşerona veriliyor, bazılarından da işçı çıkartılıyor. Ekonomide • Dövize mesaj darbesi Merkez Bankası'nın ıkı satırlık mesajı, dövizi tepetaklak etmeye yetti. Ekonomide • Krizin yükü 5 milyar dolar Devlet Bakanı Guneş Taner, borsamn odul töreninde konuştu. Ekonomide • Ligde var olma savaşı Trabzon ile G.Saray bugün saat 14.00'te zirveden kopmamak için mucadele edecekler. Sporda m Metal sesli banş şarkısı Uzun saçlı "Rocker" gençlik şiddetli müzik ve banştan yana. Hukıimetleri, yobazlığı, askerliği ve evlıliği sevmiyorlar. Arka Sayfada • Uretlciler asbesti savunuyor Eternıt Sanayı A.Ş. Genel Muduru Kunt, "Asbestin insan sağlığı için zararı, toz halindeyken yoğun olarak solunmasındadır" dedı. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Yeni Versay mı? Körfez savaşında bu aşamada yalnızca 'askeri harekif durduruldu; henüz resmi 'ateşkes' ilan edilmedi. Bundan sonra önemli olan barış koşullarıdır. Barış koşul- ları, bölgede yeni sorunlann ve yeni gerginliklerm kaynağı da olabılır. 28 Haziran 1919 tarihli Versay (Versailles) Antlaşması, bu (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog