Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

KlSÂ 1991 * + * KISA • İstanbul Eğitım ve Kultur Vakfı Acıbadern Özel Deneme Lisesi'nde veliler için resim ve el sanatları kursu başlatıldı. Yıl sonuna kadar sürecek kursta, velilere kumaş boyama teknikleri, resim, seramik, vitray, batik gibi konularda eğitim verilecek. • Boğaziçi Üniversitesi Ekonorai Bolümü ikinci sınıf oğrencisi Engin Mutlu (24) kendini asarak intihar etti. Çevresinde içe dönuk, sessiz ve saygılı bir kişi olarak tanınan Engin Mutlu'nun cesedi, on gündür kendisinden haber alamayan nişanlısı D.Tnin Sefır sokaktaki evine gitmesiyle bulundu. • İstanbul Buyukşehir Belediye Bajkanı Nurettin Sözen, Galleria önünde inşa edilen altgeçidi törenle hizmete açtı. Torende konuşan Sözen, bu yılın SHP'li belediyeler için hizmet ve atılım yıL olacağını belirtti. Bakırköy Belediye Başkanı Yüdırım Aktuna da hizmete açılan altgeçidin yeri konusunda kendilerine danışılmadığını, altgeçidin giriş ve çıkışında insanların geçidi kullanmasını teşvik edecek özellikler bulunmadığını söyledi. KKYFYAŞAM CUMHURİYET/17 L n ı ı l i l n r Sovyetler Birliği Ta- K O n U K i a r , a r i s ( a n Başbakan Yar- dımcısı Ravil Fatikovich İstanbul'da tarihi >erleri gezdi, Fatiko- vich beraberinde Ticaret Bakanı Nurillin Azal İdiyalovich. Sag- lık Bakanı Khabri\e Kamil l smanovich olduğu halde Topkapı Sarayı'nı gezdi. (Foloğraf: AA) Yapı Merkezi Başanyı özendirme ödülü İstanbul Haber Servisi — Ya- pı Merkezi'nin mensuplannın çocuklarından ortaöğrenimini sürdüren ve okullarında tak- diı/teşekkur alanlara, Yapı Mer- kezi'nce de "başanyı özendirme ödülleri" verildi. Kuruluşun Çamlıca'daki mer- kez ofisinde yapılan torende ko- nuşan Burs Komitesi Başkanı ve Yonetim Kurulu üyesi Ülkü An- oğlu, bu uygulamanın, her yıl artan "başanlı öğrenci" savısı ile amacına ulaştığını'soyle.'1 ;. "Başarıyı özendirme ödülleri" ni kazanan öğrencilerşunlar "Selahattin Zoralioğlu, Gür- can Atakök, Hatice Gıineş, Bo- ra Öztürk, Erdal Çatal. Çağla Tansug, Yıldıray Bağış, Hakkı Köyliioğlu, Önder Yılmaz, Er- han Erkek, Aytaç Kıran, Selen Kayacan, Ozge Zoralioğlu, Mû- ral İşli, Onur Kamer Oskay, Ül- ker Oskay, Serdar Karaman, Si- nem Üner, Selin Çivi, Sevil Uçar, Medine Çalışkan, Pınar Orhan, Pelin Orhan, Süleyman Kalaycı." Belediye gelirleri, çalışanların ücretlerineyetmiyor Personel çıkmazıtSTANBUL (ANKA) — İs- tanbul ilçe belediyelerinin gelir- leri personel ücretlerini zor kar- şılıyor. 1991 yılı bütçesi açıkla- nan beledivelerin yatırım harca- maları yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranlarda belirlenirken personel harcamaları yüzde 50 ile 70 arasında değişen oranlara ulaşıyor. Belediyeler işçi ücret- lerini karşılamak için SSK prim- lerini ödemiyorlar. İlçe belediye başkanları, kay- naklarının yetersiz olduğunu, gelirlerinin işçi ve memur maaş- larını bile karsılamadığını ifade ederken Belediye-İş Sendikası yetkilileri belediyelerin kadrola- rını çok fazla doldurduğunu, boşta gezen insanları işçi olarak aldıklarını ve üyelerinden çoğu- nu tanımadıklannı ileri sürüyor- lar. 1580 sayılı yasanın 117. mad- desinin 16. fıkrası ile belediye- lerin Bütçe ve Muhasebe Usulu Yönetmeliği'nin 31. maddeleri gereğince belediye butçesinden ödenecek olan maaş ve ücretler toplamının, yılhk gelirlerin yuz- de otuzunu aşmaması gerekiyor. Yasada bu oranın aşılması halin- de Içişleri Bakanlığı'ndan izin alınması zorunluluğu getirilir- ken İstanbul ilçe belediyelerinin hepsinin bütçeleri personel har- camaları yüzde 30'u geçtiği için İçişleri Bakanlığı'nın incelenme- sinde bulunuyor. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, ANKA muhabirine yaptığı açık- lamada yasanın amacının yatı- Belediyelerin personel harcamaları yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor. İşçi ücretlerini karşılamak için SSK primlerini ödemiyorlar. nmları teşvik etmek olduğunu söyledi. Atay, "Yasa koyucu, be- lediyelerin kuruluş amacının ya- tırım yapmak olduğunu belirti- yor. Açıkca sen maaş dağıtmak için kurulmadın, yatırım yapa- caksın vurgulamasını yapıyor" dedi. İlçe belediyeferinin hemen hepsinin bütçelerini şişirdiğini kaydeden Ayfer Atay şu görüş- leri savundu: "Personel giderlerini koyu- yorsun, cari harcamaları koyu- yorsun gelirlerinizden fazla olu- yor. O zaman bunu dengelemek için hayali birtakım gelirler koy- mak mecburiyetinde kalıyorsu- nuz. Arsamı satacağım, ana- kentten borç alacagım diyorsu- nuz. Bu gelirlerk bütçeyi denge- lemeye çalışıyorsunuz, ama bu- na rağmen personel harcamalan yine yüzde otuzu aşıyor." 1991 bütçesi 393 milyar 801 milyon lira olarak açıklanan Ba- kırköy'ün yıllık gelirinin 140 milyar lira olduğunu belirten Belediye Başkanı Yıldınm Aktu- na da gelirinin normal cari gi- derini bile karşılamadığını söy- ledi. Aylık gelirinin 10-11 milyar lira olduğunu kaydeden Aktuna, şöyle konuştu: "Bakırköy'de 2 bin 300 işçi çalışıyor. Aylık işçi başına 6 mil- yon lira ödemem gerekiyor. Ay- da işçilere 14 milyar lira ödeme yapmam lazım bu hesaba göre. 3 milyar lira açık veriyonım. Ben de SSK primlerini ödeme- yerek aylık işçi ücretlerini 7 mil- yar liraya düşürüyorum." r EREKLÎ TELEFONLAR m Pıüt İMtot: 055 • ttfatye: 000 müaâama. 056 • Zatıta MidüıiHi: 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSIlanza: 068 • M&Jk: Hmr «cH: 077 SafM M M M ü i : 511 89 18 Ctrrahpaşa T»: 588 48 00 Ç*a Tış: 534 00 00 Hanara Tıp: 340 01 00 tUytoWJ NMMHM: 345 46 80 $*• Ettal: 131 22 09 T * * ü kkyartMK 152 43 00 S » Umttf. 588 44 00 SSK MDMTİMI: 132 30 00 SSK Sfetapı: 358 67 60 TnNk $ * • **•• 176 24 14 (tet), 356 04 85-86 (KadıkAy) Ml|t Traflfc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehiriçı). 314 36 (B.Çefcmece) MVtt: iç IMIv: 573 13 31, ftf HaUv: 573 04 33, 574 73 00, 574 82 00 (25 hat) • DDT: SMMd t i M f i : 527 00 50, I P a f l DaMfm 338 30 50 • fcTf S M . m.: 145 07 20 (17 hat) • m: 011 (ftünmeyen numaraiar ve nöbetçi eczane sorma). 021 (anza), 02S (danısma), 031 (şehırierarası). M 1 (sıra sorma), 032 (mılleOerarasj). 062 (sıra sorma). 0 M (masal aniatma). HABERLERIN DEVAMI SHP'den Suriye ile masa başı (Baştarafı 1. Sayfada) lar"ın üzerinde durarak partide birlik ve bütünlüğün sağlanması gereğine işaret ederken bu konu- da genel merkez ve parti içi mu- halefete uyanlarda bulunacağı kaydediliyor. Geçen hafta sonu çalışmala- rını sürdüren SHP Anayasa Ko- misyonu, madde madde oluş- turduğu anayasa taslağına bu hafta son biçimini verecek, dil birliğini sağlayacak. Taslakta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "laiklik ilkesi doğrultusunda" etkinlik göstermesi için düzen- leme yapılması, 1982 Anayasası'nda da yer alan, an- cak 'işletilmeyen bu hükmün" ayrı bir yasa ile işlerliğe konul- ması düşünüluyor. Yeni düzenlemeler şöyle: "• Parlamenter rejim esası. Yarı başkanlık ya da başkanlık sistemine hiç ödün verilmemesi ve cumhurbaşkanlığının tama- men sembolik hale getirilmesi. • Hak ve özgürlüklerin ikti- darlar tarafından keyfi olarak çiğnenmesini engelleyecek dü- zenlemeler ve buna uygun ana- yasa maddeleri birliği. • Kostılsuz din ve vicdan öz- gürlüğünün sağlanması. Devle- tin belkemiğini oluşturan insan hakları ve özgürlüklerinin orta- ya konulması. • Hazırlanan laiklik raporu ile anavasadaki ilgili maddelerin paralelliginin sağlanması." Parti içi ve dışı mücadele SHP yönetimi, söz konusu platformu, "parti içi mücadele" karşısında da "en büyük yanıt" olarak değerlendirirken kendile- rine "Birlik" adını takan ve "3. Dünyacılar" olarak adlandınlan milletvekillerinde de bir "ateşkes" arayışı göze çarpıyor. Bu milletvekillerinden Etem Cankurtaran'ın, bugünkü grup fioplantısında "duruma göre ge- rekirse söz alacağı" kaydedilir- ken genel merkez yönetiminden bu konuda bir çıkış yapmaması halinde, "bir genel öneriler paketini" ortaya koyması bekle- niyor. Eski Genel Sekreter Deniz Baykal ve arkadaşları ise yakın- dan izledikleri gelişmeleri "parti yöneıiminin eksikliğine" bağlı- yorlar. Bu kesim, 1980 öncesin- de CHP'nin kendi içinde en tar- tışmalı ve siyasi kavga içinde ol- duğu dönemde iktidara geldiği- ne dikkat çekerek "Şu anda lo- komotif partiyi çekemiyor" sap- tamasını yapıyorlar. Genel Baş- kan İnönü'nün, son çıkışlarını kastederek "Gerekirse tüzük ku- rallan işler" açıklamasını da "inzibati önlem" diye değerlen- diriyorlar. (Baftara/ı 1. Sayfada) edilmemesinin onemi üzerinde durdular. Dışişleri Bakanı Ahmet Kurt- cebe Alptemoçin'in konuğu ola- rak bir "çalışma ziyareti" için dün Ankara'ya gelen Suriye Dı- şişleri Bakanı Faruk El Şara, Irak halkımn uygun gördüğü yönetim sistemini tespit etmek konusunda tek yetkili merci ol- duğunu söyledi. Cumhurbaşka- nı Turgut Özal tarafından da dün kabul edilen El Şara, "inti- fada" olarak nitelendirdiği Irak'taki halk ayaklanmasının dış güçlerden etkilenmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Alptemoçin ise El Şara ile yapılan görüşme- lerde bolgede barış ve istikrarın sağlanması için alınacak önlem- ler konusunda görüş aüşverişin- de bulunulacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı Alptemoçin tarafından dün sabah Esenboğa Havaalam'nda karşılanan El Şa- ra burada gazetecilerin sorula- rını yanıtlarken bağımsız Kuveyt devletinin yeniden kurulmasın- dan ve yasal Kuveyt hükümeti- nin dönmesinden memnuniyet duyduklaruu belirtu. Buna kar- şın Irak'ta meydana gelen mad- di kayıplardan üzüntü duyduk- lannı bildiren El Şara daha son- ra şöyle konuştu: "Irak'taki rejim aleyhtan fa- aiiyetier, diger ifadeyle intifada, dış güçlerden etkilenmemekte- dir. Körfez krizi çözüme kavuş- turulmadan önce Suriye, Türki- ye ve İran, Irak'ın toprak bütün- İüğünün ve birliğinin korunması konusunda mutabakat sağla- mışlardı. Bu hâlâ geçeıiidir. Irak halkı uygun gordugü yönetim sistemini tespit etmek konusun- da tek yetkili merciidir... Bu, za- rara uğrayan masum halkın, kendi geleceğini kendi layin el- mesi, kendine uygun rejimi seç- mesi doğal hakkıdır." El Şara, Türk yetkililerinin Iraklı Kürt liderlerinden Celal Talabani ve Muhsin Dezayi ile gorüşmelerine ilişkin bir soruya, "Bize gelen haberler görüşme- nin verimli ve yarariı oldugu yönünde" yanıtını verdi. El Şara'dan sonra kısa bir açıklama yapan Dışişleri Baka- nı Alptemoçin, Suriye Dışişleri Bakanı ile Ankara'da gerçekleş- tirilecek göruşmelerde bölgede barış ve istikrarın sağlanması için alınacak önlemler konusun- da göruş alışverişınde bulunula- cağını söyledi. Cumhurbaşkanı özal daha sonra konuk dışişleri bakanını Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri çevrelerinden edinı- len bilgiye göre öğleden sonra iki bakan ve heyetler arasında gerçekleştirikn resmi göriişme- lerde Körfez savaşı sonrasında- ki gelişmeler üzerinde ağırlıklı olarak duruldu. Başta bölgesel suların ortak paylaşımı olmak üzere ikili meselelerin de ele alındığı görüşmelerde esas ola- rak üzerinde durulan konular özetle şöyle: Körfez gnvenlik sistemi: Suri- ye Dışişleri Bakanı El Şara, altı Körfez ülkesi, Mısır ve Suriye 1 nin katılırruyla geçen günlerde Şam'da yapılan ve bir "Arap ba- nş gücünün" kurulmasının da kararlaştınldığı toplantı haklcın- da ayrıntıh bilgi verdi. Bölgenin önemli ülkeleri Türkiye ve İran- ın bu toplantıya çağrılmamala- rının "dışlama" gibi bir amaç gütmediğini belirtti. Irak'taki halk ayaklanması: Taraflar görüşmelerde Irak'ın toprak bütünlüğünün korunma- sının önemini bir kez daha vur- guladılar. Bu çerçevede Irak hal- kımn dışarıdan müdahale ol- maksızın kendi rejimini seçme serbestisine sahip olması gerek- tiğini bildirdiler. Türk tarafı Irakh Kürt liderlerinden Celal Talabani ve Muhsin Dizayi ile geçen günlerde Ankara'da yapı- lan göfOşmelerin Irak'm "Içişle- rine müdahale" amacını gütme- diğini, bu temaslarda görüş alış- verişinde bulunulmakla yetinil- diğini bildirdi. Suriye tarafı ise Irak'taki ayaklanmanın "Kürt" unsurundan çok "Şii" unsuru konusundaki duyarlılığını his- settirdi. Taraflar Irak'taki ayak- lanmaya dışarıdan yapılacak müdahalelerin bölgede yeni is- tikrarsızlıklara zemin hazırlaya- cağı konusunda görüş birliğine vardılar. Bölgesel suların ortak kulla- nımı: Türk tarafı Fırat'ın sula- nnda zaman zaman yapılan ke- sintilerin herhangi bir siyasi amaçtan kaynaklanmadığım, bunun tümüyle teknik gerekçe- lere dayandığını bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin sınırdan akıttığı suyun günlük değil ay- lık ortalamasının esas alınması gerektiğini belirtti. Suriye tarafının ise ayrıca Cumhurbaşkanı Özal'ın sonba- harda Türkiye"de yapılmasım önerdiği "su konferansı" çağrı- sına olumlu baktığı da ortaya çıktı. öte yadan resmi görüşmeler- de sınır güvenliği konusuna hiç girilmediği bildirildi. Türk heye* tine yakın kaynaklar Şam'ın bu konuda son dönemde daha dik- katli davrandığını ifade ettiler. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara bu sabah Başbakan Yü- dırun Akbulut tarafından kabul edilecek. Kabulden sonra ülke- sine dönmek üzere Türkiye'den ayrılacak. Kıbns raporu için bekleyiş Gözler CuellaridaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Kıbns sorununun çözü- müne yönelik olarak Türkiye, KKTC ve BM Genel Sekreterli- ği arasında sağlanan "anlayış birliği"nin Türk tarafına inisiya- tif kazandırdığına inanan Anka- ra diplomasisi, kaydedilen bu aşamanın "dolaylı da olsa" BM Genel Sekrereti'nin Kıbns rapo- runa yansıyacağını umuyor. Pe- rez de Cuellar'ın bu hafta için- de BM Güvenlik Konseyi'ne su- nacağı raporda altı ay süreyle Türk tarafıyla yapılan "gayri resmi" görüşmelerden söz edil- mesi ve doğan olumlu havanın "aynntıya girilmeksizin" objek- tif biçimde yansıtılması bekleni- yor. Türkiye'nin Kıbns sonınuna temel yaklaşımlannda hiçbir de- ğisiklik olmadığını ve herhangi bir ödün verilmesinin düşünül- mediğini belirten diplomatik kaynaklara göre bu konuda ge- liştirilen "yeni arguman", "sonı- nun siiriip gitmeyeceği ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devamı halinde, toplumlararası göriişmelerle çözüm aranması çabasından vazgeçilerek mevcut durumun korunmasının yeğlenmesi" biçiminde özetleni- yor. New York'ta yapılan görüş- melerde BM Genel Sekreterliği ile Türkiye ve KKTC yetkilileri arasında üzerinde uzlaşılan se- kiz maddelik çerçeve anlaşması '^çözûm için son umut" olarak görülüyor. Yunanistan'ın ve Rum yönetiminin bu anlaşma- ya direniş göstermesinin beklen- diğini, ancak maddeler konu- sunda bilgilendirilen ABD ve In- giltere gibi ülkelerin ilk tepkile- rinin "olumlu" olduğunu kayde- den diplomatlar, "Uluslararası kamuoyunda Rumlara sağlanan desteği çökertmeye yönelik ola- rak iki temel sorunun tartışma gündemine sokulduğuna" da dikkat çekiyorlar. Öte yandan Kıbns Rum yöne- timinin, adanın kuzeyinde yaşa- yan Türklerin iradesini temsil et- mediği argumanı da ısrarla vur- gulanıyor. 8 YIL SONRA — Denktaş, Kleridesie sohbette. (Fotoğraf: AA) Kıbrıs'ta 'sıcak' iüşkiler (Baftarafı I. Sayfada) giliz yüksek komiseri de katıldı. TKP'nin kuruluş resepsiyonu- na Rum kesiminden Demokratik Birlik Partisi (DİSİ) lideri Glaf- kos Klerides, Liberal Parti Baş- kanı Nikos Rolandis ve eşi.Yeni- likçi Demokratik Sosyalist Hare- ket Partisi Genel Başkanı Pavlos Dinglis, AKEL Genel Sekreteri Hristofyas, Kipriyanu'nun parti- si Demokratik Parti ve Lisari- des'in partisi EDEK'in birer tem- silcisi katıldı. Resepsiyonda bir sürebuluna- rak Rum konuklarla sohbet eden KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Klerides ile 8 yıl aradan sonra bir araya geldiğini söyledi. Klerides gazetecilerin sorulanm yanıtlar- ken sorunun çözümü konusunda muüu olduğunu belirterek "Çön- kü ayn görüşler olduğu gibi uzla- şılacak birçok konu da bulunuyor" dedi. AKEL Genel Sekreteri Hristofyas ise iki tarafın uzlaşma ve anlaşmaiçin yalnızbı- rakılması gerektiğini, diğer ülke- lerin sadece yardımcı olmalarını istediklerini belirtti. Resepsiyonda konuşan TKP Genel Başkanı Mustafa Akıncı, Kıbns'ta her iki toplumun acıyı ve savaşı paylaştıklannı, şimdi sı- ranın banşı paylaşmaya geldiği- ni söyledi. Akıncı, "Kıbns belki küçük bir adadır, ama Kıbns Rumlanna da Kıbns Türklerine de yetecek kadar büyüktür" dedi. Resepsiyona SHP Genel Başkatfı Erdal İnönü Ue DSP Genel Baş- kanı Balent Ecevit de birer mesaj gönerdiler. Türk ve Rum tarafları arasın- daki temaslar bugün de sürecek. Gorbi'nin (Baftarafı I. Sayfada) de 83'u oylamaya katılırken, yüzde 70'lik "evet" oyu kullaml- dı. Sovyet uzakdoğusunda da Gorbaço\'un onerileri geniş des- tek gördu. Seçmenlerin yüzde 71.6'sının oylamaya katıldıkları Vladivostok'ta yeni birlik yasa- sına yûzde 64.3 "evet" oyu çık- tı. Yalnızca Rusya Cumhuriyeti 1 nin değil, aynı zamanda SSCB'nin de başkenti sayılan Moskova'da halkoylamasına ka- tılım yuzde 67 oranında gerçek- leşti. İlk resmi sonuclara göre Gorbaçov'un önerisi 'kıl payı" yuzde 50.02 ile kabul edildi. Ül- kenin ikinci buyuk kenti ve ra- dikal muhalefetin kalesi olan Leningrad'da halkoylamasına katılımın yuzde 65 olarak ger- cekleştiği bildirildi. Seçmenlerin yüzde 50.9'u e%et oyu kullandı. Öte yandan Rusya Cumhuri- yeti'nde birlik federasyonu yasa- sı ile birlikte halkoylamasına su- nulan cumhuriyetin "tam yetkili devlet başkanı olsun mu" soru- suna seçmenlerin yüzde 80'i "evet" yanıtı verdiği bildiriliyor. SSCB'de birliğin devam edip etmemesi konusunda yapılan re- ferandumda, birliğin devarrun- dan yana "evet" oyu kullanan cumhuriyetlerde durum şöyle: Katdım 'Evet' (yüzde) (yüzde) Ukrayna 8TÖ W~ Kazakistan 88.2 94.1 Beyaz Rusya 83.3 82.6 Özbekistan 95.4 90 Kırgızistan 92.8 94.5 Tacikistan 93.5 95.2 Türkmenistan 97.7 95 Halkoylamasına katılmaya- caklannı önceden açıklayan al- tı cumhuriyetten Moldavya'da yedi sandık başında olaylar çık- tı. Yuzlerce Moldavya milliyet- çisinin sandıklan bloke ettikle- ri ve oy vermek isteyenlerden ba- zılarını dövdükleri bildirildi. 4.3 milyon nüfusunun uçte ikisinin SSCB'den ayrılma yan- lısı olduğu bildirilen Moldavya 1 da yaşamakta olan Gagavuz Türklerinih yuzde 97.1'i Gorba- çov'un önerisine "evet" dedi. TASS Ajansı, halkoylamasına katılmayacağını açıklayan Es- tonya'da kışialarda ve fabrika- larda kurulan sandıklann başı- na ancak 250 bin kişinin gitti- ğini, bunların yüzde 95'inin de "evet" dediklerini bildirdi. Öte yandan üç aydan beri Sovyet uzay istasyonu MİR'de bulunan kozmonotlar Viktor Afanasyev ile Musa Manarov kendileriyle kurulan radyo bağ- Iantısı aracılığıyla halkoylama- sına katıldılar. Her iki kozmo- not da birlik yasasına "e\et" o>oı verdi. GOZLEM UGURMUMCU (Baftarafı 1. Sayfada) milyon olduğunu bildirmişti. Paris'teki Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal, Kürt ve Türk sa- yısı bilinmediği için açık arttırmaya çıkar gibi bölgede ya- şayan Kürtler ile ilgili şu sayıyı veriyor: — 25 milyon. İsveç'tekı Uluslararası Kürt Konferansı da bir başka sâyi veriyor: — 20 milyonu aşkın Kürt... Devlet İstatistik Enstitüsü, 1965 nüfus sayımında anadili Kürtçe olan yurttaş sayısını 2 milyon 291 bin 502 olarak be- lirlemişti. Aynı yıl, toplam nüfus da 31 milyon 391 bin 421 olarak saptanmıştı. Aynı verilere bakarak Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli yurttaşın genel nüfusa oranını da görelim: Elazığ, Van, K. Maraş, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Di- yarbakır, Tunceli, Ş. Urfa, Hakkâri, Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman illerinde Kürtçe konuşan, anadilleri Kürt- çe olan yurttaş sayısı bu kentlerin toplam nüfus sayısının yüzde 37'sıdir. Buradan şu sonuç çıkıyor: Anadili Kürtçe olanlar, Doğu ve Güneydoğu'da daçoğun- luğu oluşturmuyorlar. 1965 yılında Kürt kökenli yurttaş sayısı toplam Türkiye nü- lusunun yüzde 7'sidir. 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımında toplam nü- fus 11 milyon 778 bin, Kürtçe konuşan yurttaş sayısı da 1 milyon 134 bin olarak saptanmıştı. Son nüfus sayımında da anadil sorulmadı. . Kaçta kaçımız Islamdır: Kaçımtz Sünni, kaçımız Alevi? Ka çımızın anadili Kürtçe? Ülkemizde kaç Ermeni kökenli yurt- taşımız yaşıyor? Ülkemizde kaç bin Rum var? Süryani sa- yısı ne kadar? Bunları bilmeye olanak yok. Bu konular yasak! Tarih yasak, coğrafya yasak, istatistik yasak, sağa bak yasak, sola bak yasak, ileriye bak yasak, geriye bak yasak! Yasakların sonu ne? İşte bu... • * * Cumhuriyet tarihinde 18 tane ayaklanma olmuş; bunlar hakkında ayrıntıh bilgi, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlt- ğı tarafından yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti'nde İç Ayaklanmalar" başlıklı kitapta var. Var ama bu kitap yasaktır. Genelkurmay Başkanlığı ken- di yayınını kendisi yasaklamıştır! Geçen yıl mayıs ayında eski Genelkurmay Başkanı Sa- yın Necip Torumtay'a bu yasağın nedenini sormuştum. To- rumtay, kitabın yasak olduğunu benden öğrendiğini, konuyu araştıracağım söylemışti. Ertesi gün Genelkurmay İkinci Başkanı Sayın Mehmet Önder telefonla arayarak bu yayının eski genelkurmay baş- kanlarından biri tarafından yasaklanmış olduğunu söyledi. Ben de kitabın yasaknlduğunu bildiğimi; bu kitabın neden yasaklandığını sorduğumu bildirdim. Konu o gün öylece kapandı. Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Doğan Gü-* reş, Silahlı Kuvvetler'i halka açıyor. Bu açıklık siyaseti, bu tür yasakların kalkmasını da ge- rektirmez mi? "Türkiye Cumhuriyeti'nde İç Ayaklanmalar (1924-1938)" ad- lı Genelkurmay yayınını birGenelkurmay Başkanı yasakla- mışsa bir Genelkurmay Başkanı da bu yasağı kaldırabilir. Osmanlı arşivlerini yabancılara açıp cumhuriyet tarihi ar- şivlerini, Türk araştırmacılarına ve yazarlanna kapatmak kt- me, ne yarar sağlıyor? 1924 Nasturi.,1925 Seyh Sait.1925 Rackotan..1925-37 Sa- son..1926 1. Ağrı..1926 Koçuşağı.,1927 Mutki.,1927 2. Ağ- n..1927 Bicar.,1929 Asi Resul.,1929 Tandürük.,1930 Sa- vur..193O Zeylan.,1930 Oramar.1930 3. Ağrı.. 1930 Pülü- mür..193O Menemen.. 1937-38 Dersim ayaklanmalarını nere- den öğreneceğiz? Yabancılardan mı? Galeri • Atölye Müzayede heyecanı devam ediyor... PERA • 146 97 38 • 132 64 96 Tablolannızı, Kur'an-ı Kerim'lerinizi, gümüş, tombak, fermanlar, porselen, mobilya, avize, Türk işlemeleri, heykel gibi, tüm değerli eşyalannızı Türk ve yabancı nzmanlanmız gözetiminde değerlendirin. Tecrübelerimizden siz de yararlanm. UMIVIADIĞINIZ BİR ANTİKA SİZİ SERVET SAHİBİ YAPABİLİR ANTÎK A.Ş. EYTAM CAD NO 16 NİŞANTAŞI/ISTANBUL Tel 131 44 65 - 130 74 82-141 47 76 - 141 40 48 "22 RESSAMDAN' U -3» Marl (0 Yedıkufular Cıkmaz 6'7 |$an Tıyalrosu Arkası) 132 59 59 SANAT GA1 E R I S I HÜSEYİN BİLİŞİK CAVİT MUKADDES ÜNSALTOKER NİYAZİ TOPTOPRAK HMA RtSlM SHN.JSI It Mın-t NKJII ARKEONS\NAT GALERİS1 FÎKRET MUALLA Resim Sergisi 14Şubat-23Mart Itkele Cad. Sllhane Sok. No: 19 OrtıtOy Td: 159 92 57 MURAT AĞÇİÇEK Resim Sergısı 5-26 Mart Maçka Spor Cad. No 130 3 Besıktas Tel. 160 44 28 AEDPA MBTeksiilbank Sanat Galerisi SEMİH BALCIOÖLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan HOsrev Gerede Cad. 126 Tefylldy» Tel. 136 12 79 Destek Re. Sanat Galerisi BİLÂL ERDOĞAN resim sergisi 5 mart-29 mart 1991 İ5 gun II 0O-I8 3O Tel. 13I 28 }2 5-2cManl9°l HÛ0 18 00 (Fazargünlendışında' Istfldal Caddesı. 141 Bewğlu isanbul Tfel-1521698 Resim Sergisi AGOPARAD G A R A \ T I S A N A T G A L E R İ S İ •TTTTTTTTTTTTTTTT IRFAN OKAN15 Mart - 28 Mart 1991 RAMKOSANAT MERKEZİ Mty* Sok. Yırra Apt. 8-2 Tcyv1Wy« »36 1» 3S M u r a t M e t e A ğ y a r Resim Serğsi 4-25Mm 1991. UÖ0-1SO0 Modern Sanat Galerisi ^ r ^ Valikonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-İstanbul Ttl- 130 39 80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog