Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 19 MART 1991 Bilim adamları G. Saraylıfutbolcunun tedaviyöntemini 'ilkel'buldular Rotariu nereve? V ğ Galatasaray'm dünya çapında ünlü 'futbolcusunun emekli sıhhiye başçavuşuna emanet edilmesi şaşkmlık yarattı. Bilim adamları, tedavi biçimi için''Bu olay spor dünyamızm bilinç düzeyinin yansımasi" dediler. dedi. Doç. Dr. lşleğen, Türki- ye'de spor hekimliği alanında yetiştniş insan gücü buhınması- na karşın, kulüplerin bunu gör- mezlikten geldiğini vurgulaya- rak şöyle konuştu: "Rotariu'nun durumu hak- kında kesin bilgilere sahip degi- liz. Ancak seçükkri tedavi yön- temi de dogru degil. Ben bu ota- yı spor diınyasuun bilinç dttze- yini yansıtması olarak göriiyo- rum. Toplumun her alanındaki karmaşa burada da kendini gös- teriyor, Paraya önem veren in- sanı önemsemeyen bir topluma sabibiz. Seyircisinden idarecisi- ne, antrenörtine kadar uzuyor bu. Yöneticiierimiz için bir fnt- bolcunun o hafta çıkıp oynama- sı yeterii oluyor. Futbolcunun sakatiıgı giderek artacakmış, futbol yaşanu bitecekmiş, onlar J NÜVtT TOKDEMtR tZMİR — Galatasaray'm dünya çapında iınlü futbolcusu Rotariu'yu bilimsel olmayan yöntemlerle tedaviye gönderme- si, bilim adamları tarafından "şaşkınlıkla ' karşılandı. lz- mir'in Seferihisar ilçesi Sığacık kasabasında oturan emekli sıh- hiye başçavuşu Mehmet Güneş tarafından dört gündür masaj yöntemiyle tedavisi sürdürülen Rotariu'nun tedavisinin bilim- sel olmadığını savunan uzman- lar, ileride çok daha büyük so- runlarla karşüaşabileceğini bil- diriyorlar. Ege Üniversitesi Spor Hekim- liği Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Dnnısoy, uygulanan tedavinin son derece ilkel oldu- ğunu belirterek "Bunlar eski za- man metotlan. Ortaya birisi çı- kıyor ve toplum bu tür insanla- rm yöneliyor. Eger ola> gerçek- ten masaj voluyla giderilebile- cekse, bunun bir fizik tedavi kli- niginde yapılması daha gerçek- çi olurdu" dedi. Durusoy, söz- lerini şöyle sürdürdü: "Adı geçen futbolcuda ne bu- lundu da ne yapıyoriar? Her şcyden once bunu bilmek gere- kiyor. Bilimsel vollardan yapıl- ması gereken çalışmalar varken neden böylesi bir yontem seçil- dl bOemiyoruz. Zararsız da ola- bttir. Ama ileride daha ciddi so- nınlar varatabilir. Şimdi bu fut- bolcuya anılan kişinin ne yap- tığı meçhul oldugundan bilim- sel bir şey degil." E.Ü. Spor Hekimliği Bilim Dalı öğretim uyelerinden Doç. Dr. Çetin tşlegen de Rotariu'- nun tedavi biçimini "şaşırücı ve ilkd" olarak niteleyerek "Top- lumun her alanındaki karmaşa burada da kendini gösteriyor" için önemii degfl. Kesinlikk son derece geUşmiş aletlerimiz var. Buna ragmen böyle bir olay dii- şünmek üst düzeyde olanlann iletişimsizliğinden kaynaklanı- yor demektir. Galatasaray gibi bir büyük takımın jöneticileri böyle bir şeyi nasıl düşünebili- yoriar, şaşırmamak elde defil. Bakarsınız Rotariu iyileşebilir de. Ama bn bilinçsizlik de sü- rer." îzmir Sporcu Sağhk Merkezi sorumlusu Dr. Şaban Acarbay ise "Çok çarpıcı olan konu, ke- sin tanı konulmasına rağmen, böyle bir yöntemin seçilmiş ol- ması ve bunu Gaiatasara> gibi büyük bir kulubun yönetkileri- nin yapmasıdır" diyerek şunla- n söyledi: "Sporcu saglıgı konusunda çagdaş teknolojik yöntemlerin iilkemize taşmdığı bugıinlerde, ban sporculann, ozellikie bu işi meslek olarak seçmiş prof esyo- nel sporculann ilkel yöntemlerle tedavi olmalan üzüntu verid bir dunundur. Aynca liıtn spor ka-- muoynnun yakından tanıdıgı popüler isimlerin bu tercihlerde bulunması genç kuşaklara çok yanlış bir ornek teşkil eder. Yö- neticilerin bu konularda çok dikkatli olmalan ve sporculan- nı ilkel yöntemlerle tedaviye sü- rükleyip kalıa smkatlıklara mey- dan vermemeleri gerekir." Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölum Başkanı Doç. Dr. Emin Ergen, sporcu sakatlığı konusunda uz- man hekimler yerine bir sağlık- çının seçilmesinin yanhşlığına değind'. Galatasaray'ın kulUp dokto- nı Şanver Ercan ise Rotariu'nun Sıhhıyeci Mehmet Güneş'e te- davi olmasıru şaşkınlık ve uzun- tü ile karşıladığını belirtti. Ro- tariu'da E 5 S I seviyesinde bel fıtığı olduğunu kaydeden Er- can, "Rotariu'nun bu kişiye te- davi ettirilmesini kim onerdi bil- miyonım, ama tıp olayına kar- şı gdiyorlar. Çok sacma bir şey. Ben kesinlikle soytardıga prim veren hiri degilim. Rotariu'nun MASAJ TEDAVtSİNE DEVAM — Emekli SıhhiveBaşçavuşu Mehmet Güneş düntzmir'denistanbul'a ameliyat olması şart" dedi. gelerek Rotariu ya masaj tedavini sürdfirdu. (Fotograf: Asena Özkan) Emekli sıhhiye astsubayı Mehmet kendine güveniyor Rotariu yakında iyileşecek Basmda yazıldığı gibi kınk çıkıkçı olmadığını belirten Mehmet Güneş Rotariu'yu sadece masaj yaparak iyileştireceğini söyledi. TURGUT DARUGA Sakatlığı Galatasaray'a sorun yaratan Rumen futbolcu Rotariu'nun tedavisini üstlenen emekli sıhhiye astsubayı Mehmet Güneş bu futbolcuya masaj yaparak yakm- da iyileştireceğini söyledi. • Ligin ilk yansı sonunda sakatlanan, da- ha sonra salon turnuvasında ciddi boyuta gelen sakatlığı ile sahalardan uzak kalan Rotariu için Izmir Seferihisar'dan gelen bir haber sevindirici oldu. Daha önceleri bir- kaç futbolcuyu masaj yolu ile tedavi eden emekli sıhhiye astsubayı Mehmet Güneş'i bulan Galatasarayb. yöneticiler bu futbol- cunun tedavısini istediler. Rotariu'nun sa- katlığını saptayan Mehmet Güneş, Sığacık köyünde tedaviye başladı. JBurada 3,5 se- ans yapılan masaj sonunda Rotariu kendi- ni iyi hissedince yöneticiler Mehmet Güneş'i lstanbul'a getirdiler. Emeldi sıhhiye astsu- bayı Mehmet Güneş şimdi Rotariu'nun evinde masaj yapmaya devam ediyor. Top- lam 7 seansı bulan masajlar sonunda ne olacağı kesin değil. Ancak, Mehmet Güneş umutlu. Gazetecilerin ilgi odağı olmaktan yakınırken futbolcu ile özel olarak resim- lerinin çekilmesi ve çekim sırasında Rota- riu'nun defalarca yatağa yatınlmasından hoşnut değil. Mehmet Güneş'in bulgulan ve Rotariu'nun sakatlığı ile ilgili görüşleri şöyle: "Bu futbolcunun sakatlığ için bana gel- diler. Muayene ettim. Masaj ile tedavi ede- cegime inandığım için kabul ettim. Başlan- gıçta 3,5 seans masaj yaptım. Rahatladı. Daha sonra bunu 7 seansa çıkardık. Top- lam 5 gün boyunca eskiye oranla iyileşme gözlendi. Ben doktor degilim. Sadece ma- saj yapanm. Gazetelerde yazıldığı gibi de kınkçı, çıkıkçı degilim. YapUğım masajlar sonunda bu futbolcunun vücudunun yanı- tı önemii olacaktır. Benim sakathk ile ilgi- li bulgum şudur. Bu futbolcunun omurla- n arasmdaki sinirlerden biri ezilmiş, fazla basınç ile dışan balon yapmıştır. Bu balon da siyatik sinirierine basınç yapmaktadır. Ben masaj ile bu çarpıklıgı düzeltme yolu- na gidiyorum. " r KARADAM 91 — Vakkora- ma'nın düzenlediği Karadam Kayak yanşlannda minikler heyecanla izlendi. Karadam 91'e yağmur engeli MURAT YIĞCI ULUDAG — Vakkorama^ mn düzenlediği 'Karadam Ka- yak Yanşlan'mn dokuzuncu- su, kötü hava koşullarına kar- şın yapıldı. Cuma gecesi açılış gösterileriyle başlayan Kara- dam 91, cumartesi günu yapı- lan yanşlarla devam etti ve pa- zar günku kayak gösterisi ve ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl Karadam'da 1005 kişi yarıştı. Yarışmalann yapıldığı gün öğ- le saatlerinde başlayan yağmur ve kar yağışı Karadam organi- zatörlerini biraz korkuttu, ama yine de sonuçları elektronik kronometreyle alınan yarışma- lar sonuçlandırıldı. Swatch Freestyle ekibinin kapanış gös- terileri de kötü hava koşulan- na karşm yapıldı. Gerçi 2'si ba- yan 6 kişilik Freestyle ekibi, gösterilerini biraz kısa tutmak zorunda kaldılar, fakat izleyi- cilere heyecanb dakikalar ya- şattüar yine de. Karadam 91'in 27 birincileri şöyle stralandı: Iisanssu olan- lan Ehf özadam (minik ba- yanlar), Alkın Yurtkuran (mi- nik erkekler), Nevra Ülku (ço- cuk bayan), Osman Sönmez (çocuk erkek), Ece Güçalp (ümit bayan), Ali Cem Son- mez (ümit erkek), Figen Öztir- yaki (yüdız bayan), Volkan Bü- yükhanlı (yıldız erkek), Melis Sencer (genç bayan), Erden Üngeldi (genç erkek), Zeynep Etikan (büyük bayan), tsmet özbakır (büyük erkek), Şeb- nem Atalan (anneler), Muzaf- fer Basar (babalar), Sema Ka- sapoğlu (genç yaşayan anne- ler), Nuri Topçuoğlu (genç ya- şayan babalar). Lisanslı olan- lar Fatih Kara (minık erkek), Evren Özalgun (ümit erkek), Gökhan Bas (yıldız erkek), Ce- mil öğel (genç erkek), Cevdet Can (büyük erkek), Betsi Abut (minik bayan), Aylin Coşkun (genç bayan), Demet Öz (bu- yük bayan), Ruya Aksoy (su- per minik). Okullar arası mu- cadelede Selın Lisesi erkekler- de, Semiha Şakir Lisesi bayan- larda birinciliği aldı. F. Bahçe'de demokrasi HALİT DERİNGÖR Birkaç gün önce üstadımız tlhan Selçuk'un "Vietnam Sendromu" başlıklı yazısını okudum. Yazısında, "Amerika şim- di bu sendromdan kurtuMu mn" diye soruyordu. Ondan esin- lenerek şimdi ben de soruyorum: Fenerbahçe, acaba Hiddink sendromundan kurtuldu mu? Bize gore; Fenerbahçe'de Hiddink'le birlikte, yönetim send- romu da var. Birincisinden kurtulmak olası da ikincisinden kur- tulmak hayli zor. Sanırım bu illet, üzerinde çalışmaları yapı- lan ve henüz uygulama alanına konamayan "gen nakli" saye- sinde gerçekleşecek. Bizim kuşakta yöneticiler Yenice paketi- nin arkaana takımı yazar ve o paketi antrenörün cebine sokar- lardı. Paketin arkasındaki yazılı takımı sahaya çıkaran antre- nör kahr, çıkarmayanlar da birkaç zaman sonra ulkesine geri gönderilırdı. Bazılannın da dayak yemeleri cabası idi. Aradan yarım asır geçti. Metot aynen devam ediyor. Nitekim öğrendi- ğimize göre Hiddink de böyle baskılara dayanamadığı için ay- nldığını açıklıyor. Bir anlamda tarih tekerrur ediyor. Ankaragücü karşılaşmasından önce, değışik bir yönetim bi- çimi göruyoruz. Fenerbahçe'de futbolcular, antrenör Eröl To- gay, kondisyoner Geer Blok toplanıp beraberce özgur iradele- ri ile oylama yapmak sureti ile takım oluşturmuşlar. Bu da de- ğişik bir yönetim biçimidir, son derece demokratiktir. Üzerin- de ısrarla durmalı. Hatta bu uygulamayı diğer kuluplere de tav- siye etmeli. Bu sayede milyarlarca liralık dövizin yun dışına kaç- masını engel olmuş oluruz. Bir başka açıdan da değerlendirir- sek bu suretle ülkemizde, kurum ve kuralları ile bir türlü uy- gulanamayan demokrasimiz, ilk kez futbolumuzda uygulanmış olur. Günün sorusu G.Saray gibi bir kıüüp buna nasıl izin verdi?Spor Servisi — Rotariu gibi adı Avrupa'ya ulaşmış bir fut- bolcunun bel fıtığı sorununa bir turlü çözüm bulunamaması karşısında tzmirli bir çıkıkçı emekli sıhhiye başçavuşuna ema- net edilmesi spor kamuoyunda tartışıhrken çoğu sporsever şu soruyu soruyor. "Galatasaray gibi çağdaş bir kulup nasıl olur da böyle bilim dışı bir olaya izin verir?" Bu soruyu Galatasaray Kulubu Başkanı Alp Yalman'a yo- nelttik: % Yurt dışından yeni geldim, doğru Galatasaray - Bursa ma- çına gittim. Rotariu'nun çıkıkçı ile lstanbul'a geldiğini ve Ro- tariu'nun evinde kaldığıru sizden oğrendim. Ben Roti'nin ABD'ye gittiğini sanıyordum. Şunu kesinlikle soyleyeyim ki bu çıkıkçı vatandaşın Roti'nin bir yerini çekip çekiştirmesine asla izin vermeyiz. Yapılacak iş bize anlatıldığına göre sade- ce bir merhem surmekten ibaretmiş. Buna nasıl izin verdıği- mizi soruyorsanız şunu soyleyeyim. Dünya tıbbının da çözum bulamadığı bazı konularda bu tıp insanlar basanh sonuçlar aldığı göruluyor. Biz macera değil, Rotariu'nun hastalığına çözum anyoruz. ^ Sarı-Lacivertliyöneticiler teknik direktör arayışını hvzlandvrdı EBahçe, Iviç'inpeşindeHafta içinde İspanya'ya gidecek olan yöneticiler Yugoslav teknik direktör ile görüşecekler. Yöneticiler, tviç'le anlaşamadîklan takdirde, Yugoslav milli takımı teknik direktörü üsim ile anlaşma zemini arayacaklar. NECMİ GÜLÜMSEL Fenerbahçe'de teknik direktör arayışla- n sürerken, yönetim kurulunda lviç'in adı- nın ağır bastığı oğrenildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun dün akşam yaptığı toplantıda, yabancı teknik direktör adaylan arasında ilk planda, Ispanya'nın Atletico Madrid takımında gö- rev yapan Yugoslav calıştıncı tvıç'in adı gundeme geldi. Toplantıda Iviç ile görüş- mek üzere hafta içinde bir yöneticinin İspanya'ya gitmesi kararlaştınldı. Iviç ile yapılan gorüşmenin olumsuz geçmesi ha- linde ise Yugoslav Milli Takımı Teknik Di- rektöru Osım ile temasa geçilecek. Sarı-Lacivertli kulupte anlaşma sağlanan teknik direktörün sezon sonuna kadar ta- kımın sorumluluğunu üstlenmeyeceği, sa- dece transfer çalışmalarını yüruteceğı be- lirtildi. Yöneticilerin Milli Takımiaı Teknik Di- rektöru Sepp Piontek'le de temasa geçtiği ancak, olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Pi- ontek'in Milli Takım ile sözleşmesinin bu- lunduğunu ilen sürerek görevi kabul etme- diği, fakat teknik direktör konusunda yar- dımcı olabileceğini ıfade ettiği oğrenildi. Bu arada San-Lacivertli kulupte Futbol Şube Sorumluluğunu kimse kabul etmedi. Dün akşam yapılan toplantıda Aziz Yıldı- nm ile Mehmet özbek kendilerine teklif edilen bu görevi kabul etmediler. Ancak, Metin Aşık'ın Aziz Yıldınm ile bir göruş- me daha yapacağı ve büyük olasılıkla ken- disinin futbol şube sorumluluğuna getiril- mesini sağlayacağı belirtıldi. Dün akşam yapılan yönetim kurulu top- lantısına bir süre Divan Başkanı Osman Kavrakoğlu da katıldı. Kavrakoğlu, yöne- tim kurulu uyelerinin birlik içinde çalışma- larını isteyerek, "Daha önunüzde bir yıl var. Bu süre içinde Fenerbahçe'nin eski günkrine dönmesini saglayabilirsiniz" de- di. Genel Sekreter Aziz Yümaz dün akşam yapılan toplantıya da katılmadı. Toplantı- ya katıhnayan Aziz Ydmaz'm istifasımn ce- binde olduğu ileri sürüldü. 11 eksik Bu hafta Bursaspor'la deplasmanda kar- şılasacak olan Fenerbahçe'de 11 eksik fut- bolcu bulunuyor. Sarı-Lacivertli takım sa- kat futbolcular nedeniyle dün 8 kişiyle bu maçın hazırhklanna başladı. A.Suphı, ls- mail, Rıdvan, Serdar ve Vokri'nin sakatlık- lan nedeniyle kesin olarak oynamayacağı açıklandı. Sarı-Lacivertli takımda Mujdat kırmızı kart, Ercan san kart cezahsı. Sakat- lığı suren Oğuz'un durumu da belü değil. Turan, Aykut ve Jakolsewicz'in durumu ise perşembe gunü belli olacak. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular dün görevinden ayrılan teknik direktör Hiddink onuruna bır yemek verdiler. LiderBeşiktaş ve Trubzon'unpuan kaybetmesi G.Samy'ıumutlandırdı SPOR-TOTO TAHMİNÎ Zîrvede amansız takip8 haftadır puan yitirmeyen lider Beşiktaş, Adana'da, lig ikincisi Trabzon da G.Antep'te beraberliğe razı olunca. G.Saray zirveye bir adım daha yaklaştı. Bitime 7 hafta kala Beşiktaş ve G.Saray'ın 2'şer, Trabzon'un ise 3 deplasmam var. Spor Servisi — Türkiye Birin- ci Ligi'nin 23. haftası, zirveye yeni bir heyecan getirdi. Bir ara aldığı kötü sonuçlarla şam- piyonluktan kopar görünüme bürunen Galatasaray, toparlandı ve aradaki puan farkını kapat- maya başladı. 1990-91 futbol sezonunun Uk yarısını Beşiktaş'tan 5 puan ile- ride lider olarak kapatan Gala- tasaray, ikinci yanya beklenme- dik skorlarla başladı ve arka ar- kaya yaptığı 5 macta 11 puan yi- tirerek liderliği Beşiktaş'a kap- tırdığı gibi önemii olçüde puan farkınm doğmasına neden oldu. Boluspor ile başladığı puan yi- tirme döneminde Beşiktas'ın her maçtan üç puanla çıkması sonu- cu 22. haftaya 6 puan ve averaj- la üçüncü olarak giren Galata- saray, inatla sUrdürdüğü takip- te umudunu yitirmedi ve niha- yet geçen hafta Beşiktas'ın Ada- na'da golsüz berabere kalması ile bu farkı 4'e indirdi. 23. haf- tada Bursaspor'u 2-1 yenmesi, Sarı-Kırmızılı takımın puanmı 49'a yükseltti. Galatasaray ayn- ca Trabzonspor'un Gaziantepi re fikstür azızliğı olarak tamm- lanan bu üginç karşüaşmalardan puan yitiren, şampiyonluk iddi- asını önemii olçüde yitirecek. Otoritelere göre Fenerbahçe, bu adaylara vize verecek takım gö- runumunde. Şampiyonluk adaylarından Beşiktas'ın kalan 7 maçmdan ikisi deplasmanda. Buna karşın Galatasaray da aynı sayıda dep- lasmana çıkacak. Trabzonspor ise bu konuda dezavantajlı, Bor- do Mavili takım üç kez deplas- mana gidecek. Galatasaray, G. Birliği ve Ga- ziantepspor ile dışanda oynar- ken Beşiktaş, G. Birliği ve Trab- zonspor ile karşılaşacak. Trab- zonspor'un, Boluspor ve Sanyer deplasmanları var. Ancak Be- şiktas'ın Trabzonspor ile oyna- yacağı ve ligin son maçı olan karşılaşma, Siyah Beyazh takım için sezonun en zor maçı olarak tanımlanıyor. Sonuçta deplasmandan çok şampiyonluk adaylannın birbir- leri ile yapacağı maçlar ligin ge- leceğini beürleyecek özelükte gö- runuyor. G.SARAY'I SIRTLADI — Bursa karşısında 1-0 yenik duruma düşen Galatasaraya iki gol kazandıran Erdal, alınan 3 puanda 'başrol' oynadı. (Fotoğraf: Levent Vucelman) Kalan maçları te puan yitirmesi ile sıralamada ikinciliğe yükseldi. Türkiye Birinci Ligi'nin kade- ri önümüzdeki haftalarda belir- lenecek. özellikle Beşiktaş, Ga- latasaray, Fenerbahçe ve Trab- zonspor'un birbiri ile yapacağı maçlar şampiyonu ortaya çıka- racak özellik taşıyor. Bu mara- tonun 27. haftasında şampiyon- luk adaylan çetin sınavlara çıka- cak. Galatasaray, Beşiktaş ile 27. haftada "ligin fmali" denilebi- lecek bir maça çıkarken Beşik- taş, 28. haftada Sanyer ile Ga- latasaray ise ezeli rakibi Fener- bahçe ile karşılaşacak. 29. haf- ta yeniden zor bir sınavı getiri- yor. Bu kez Beşiktaş, ezeli raki- bi Fenerbahçe ile karşılaşacak. 30. haftada Beşiktaş, belki de li- gin şampiyonunu belirleyecek olan Trabzonspor deplasmanına gidecek. Spor otoritelerine gö- BEŞtKTAŞ: Konyaspor, G. Birliği (D), Ankaragucü, Ga- latasaray, Sanyer, Fenerbahçe, TrabzonspoT (D). GAIATASARAY: Ba- kırköyspor, Adanaspor, G. Bir- liği (D) Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep (D), Aydınspor. TRABZOMSPOR: Ay- dınspor, Boluspor (D), Zeytin- burnu, Konyaspor (D), Ankara- gücü, Sarıyer (D), Beşiktaş. SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Beşiktaş (t) Konyaspor (13) Adanaspor (15) Gençlerbırlığı (8) Batorköyspor (7) Galatasaray (2) Bursaspor (11) Fenerbahçe (4) Karayaka (16) Gaziantepspor (10) Trabzonspor (3) Aydınspor (12) Sarıyer (5) Boluspor (9) Ankaragucü (6) Zeytınburnuspor(14) Rizespor (3) Samsunspor (1) Eskışehırspor (5) Kocaelıspor (2) Ayvahkgûcû (7) Bucaspor (6) PUAN CETVEÜ 0 23 23 23 İ23~ 23 23 23 23 23 23 23 23 G 15 6 4 8 8 B M 8 3 8 — 14 11 5 10 6 14- 7 8 9 4 8 14 6 23)9 23 23 23, 75 6 9 4 10 25(16 25J0 25 25 25 Dıyarbakırspor (12) 23 Malatyaspor (2) Y Salıhiispor (13) Muğtospor (11) Mudanyaspor (1) Balıkesırspor (4) Kapalıcarstspor (14) Uzunköprüspof (13) Cengelköy (2) Yücespor (3) 24 25 25 24 24 24 24 24 24 16 9 9 7 15 9 8 15 12 6 5 15 14 3 8 6 4 CJ, 8 8 10 7 jjT 10 7 6 Tj LL 8 9 2 12 6 13 11 4 9 6 7 7 11 5 2 9 4 9 8 6 10 6 T! 4 6 6 10 4 5 3 13 10 5 6 12 9 5 5 A 48 24 24 Y P 17 36 41 29İ38 38 41 24 45 [27 23 Ü J İ36I 31 28 ftö IÎ6 39 50 _3jr 37 35İ 28 26 47 27 43 34 22 31 41 44 31 26 40 53 21 20 29 30 49 27 35 18 28 47 26 28 '35 31 33 30 26 16 27 14 44 19 39 15 52 41 46 24 3(P [20 29 40 35 20 28 46 13 18 28 34 20 40 55 36 53 34 35 27 51 30 31 49 42 24 25 49 47 TAHMİN 1 1-0 2 0-1 1-0 1 1 1 2 2 0 2 2-0 1 1-0 0-2-1 Not: Ayvalıkgucu-Bucaspor maçı Burhanıye'de oynanacak. LOTO TAHMİNÎ 5- 10- 13- 20- 23- 30- 33- 35 6-7- 11- 13- 20- 23- 30- 33 3- 8- 12- 19- 26- 30- 33- 35 1- 3- 10- 15- 21- 26- 28- 32- 33 7- 11- 17- 22- 27- 32- 34- 35 2- 7- 12- 17- 19- 30- 32- 33 Milli Takmı açıklandı • Spor Servisi — 27 mart çarşamba günü Tunus ile özel bir maç yapacak olan - (A) Milli Futbol Takımı dün açıklandı. Teknik Direktör Piontek ve Antrenör Fatih Terim tarafından beürlenen kadroda şu isimler var: Engin, Gökhan, Rıza, Mehmet, Feyyaz, Metin (Beşiktaş), Hayrettin, Bülent, Yusuf, Muhammed, Tanju, Uğur (Galatasaray), Faruk (Bolu), Ülken - t (Karşıyaka), Ogün (Trabzon), Oğuz (F.Bahçe). Milli Takım 24 mart pazar günü bir araya gelip 25'inde Tunus'a hareket edecek. Bisiklette birineiyiz • Spor Servisi — 27. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun 136 kilometrelik tstanbul-lzmit etabında Türkiye takım halinde birinci oldu. Bireysel birinciliği de Türk takımından Ömer Ali Erikçi elde etti. Erikçi 2.34.07'lik bir derece elde etti. Bu arada etapta 6 bisikletçi birbirleriyle çarpıştı. Sporcular Haydarpaşa Numune ve Marrnara Hastanesi'nde tedavi altına ahndılar. Eltopunda ilk galibiyet • MORTARA (AA) — Dünya Bayanlar Eltopu Şampiyonası'nda, Bayan Eltopu Milh" Takımı, grubundaki 5. maçında, Uk galibiyetini tsrail karşısında aldı: 20-15. İtalya'nın Mortara kentinde devam eden şampiyonanın 6. gününde, kendisi gibi galibiyeti bulunmayan tsrail karşısında başanlı bir mücadele sergileyen Milli Takım, maçın ilk yansım ,t da 9-4 önde tamamladı. ' ; Bayan Hentbol Milli Takımı, şampiyonada grubundaki 6. ve son maçım, perşernbe günü Yunanistan ile yapacak. Bakırköy'de hedef ilk 4 • Spor Servisi — Bakırköyspor Kulübü Başkanı Dr. Yıldınm < Aktuna, hedeflerinin bu yU. ilk dört takım arasına ginnek, gelecek sezonda ise- şampiyonluk mücadelesi vennek olduğunu söyledi. Başkan Aktuna, yaptığı açıklamada, takımının iyi oyun sergilemesine rağmen _ Gençlerbirliği karşısında galibiyeti koruyamadığını belirterek "Gençlerbirliği karşısında öne geçmemize karşm maçı berabere bitirdik. İyi ve zevkli bir maç oldu. Ancak bir puanla yetindik. Bizim bu I yılki hedefimiz ilk dört takım arasına girebilmek" dedi. Bayanlar futbol turnuvası : • Spor Servisi — Türkiye'deki bayan futbol ' takunlanm teşvik amacıyla? Bostancı Güvenspor tarafından 'Kardeşlik ve _, Sevgi Bayanlar Futbol Turnuvası' adı altında mini bir lig düzenlendi. Bostancı Güvenspor, Dostlukspor, .' Pendik Doğuşspor ve Sitespor takımlanmn katılacağı turnuva 23 mart cumartesi günü başlayacak, Loto'da 8 bilen çıkmadı • ANKARA (AA) — Spor-Loto'nun 28. hafta değerlendirmelerinde, ilk gun sonunda 8 bilen çıkmadı. Spor-Toto Teşkilat Mudürlüğü'nden verilen bilgiye göre tek başına 8 bilenin 3 milyar 378 milyon 770 bin 520 liralık ikramiye kazanacağı Spor-Loto'nun 28. haftasında, ilk gün 500 iştirakçi ise 7 bildi. İzmir altılısı 11 milyon verdi • Spor Servisi — 17.3.1991 pazar îzmir at yanşlan neticesinde: 6'h ganyan: 2-1/4-6-7-6-3 kombinesini bilerüer: 11.458.260r TL. kazandılar. • TV'de spor TV1: 20.40: Günluk spor olaylan TV4s 23.15: NBA basketbol maçı (pa- zar gunkü yayımn tekran) Not: Yarın Tofaş - F.Bahçe basketbol maçı ile Marsilya- Mi- lan Avrupa Şampiyon Kulupler Kupası rövanş maçı ekranageli- yor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog