Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

19 MART 1991 EKONOMt CUMHURİYET/13 ALTIN SÜMÛŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bifezik 900 ayar gûmüş Vakıftank Atönı Alış 271.000 300 900 41300 36.350 504 229 000 228 000 227 000 Satış 275 000 315 000 41500 40.700 531 234.000 233.000 232.000 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABODolan AlmanMarkj I ç $ Hotanda Floriri kıgılfz Steriini Franşız Frangı 100 İ.Liıeti S.A.Rıyai Avus. S*ıj Akş 3553 2205 2528 1940 6450 642 292 925 311 Satış 3558 2210 2535 1945 6500 647 297 935 316 M.BANKASI PİYASALAR] TL Ptyasası DM2 Piyasa» Affin Hyasas OrtFaiz (%) İ0.KK. (IHyar TL) M t r kapan* (TL) işl.Hac.(Müyon $) Kapanış (ons/J) tştam Hacmi (kg) 107.42 2979.0 88.59 Ölçti ve tarü aletleri • ANKARA (AA) — ölçü ve tartı aletlerinden ahnacak muayene ve dmamgalama ücretleri ycniden belirlendi. Uzunluk ölçülerinden 200 lira ile 3 bin lira arasında değişen tutarda damga ücreti aünacak. Hacim ölçülerinin muayene ve damgalama işlemi için ise 500 lira ile 35 bin lira arasında değişen tarife uygulanacak. Muayene ve damgalama ücreti, şişeler için 600 lira ile 300 bin lira arasında, kütle ölçen hassas ve adi tarular için 200 lira ile 1.500 lira, diğer tartı aletleri için 1.000 lira ile 9 bin lira, kantarlar için 2.000-5.000 lira, basküller için 4 bin lira ile 50 bin lira arasında olacak. EJeklrik sayaçları için 600 lira ile 4 bin lira arasında, ölçü transformatörleri için 3.000-5.000 lira, su sayaçlan için 600-5.000 lira arasında damgalama ücreti alınacak. Afyon Çimento geliyor • ANKARA (AA) — Kamu Ortakhğ] tdaresi (KOİ), bir sürcdir ara verdiği "halka arz" yoluyla özelleştirme programına yeniden başüyor. KOİ, 25-26 manta Afyon Çimento AŞ hisselerini şatışa sunacak. Afyon Çimento AŞ'nin KOÎ'ye ait hisselerinin yüzde 48.59'u halka arz edilecek. Hisselerin, yalnızca Iş Bankası aracıhğıyla satılacağı bildiriliyor. Afyon Çimento'nun halka arz edilecek hisselerinin nominal tutan 1 milyar 215 milyon lira düzeyüıde bulunuyor. Afyon Çimento AŞ'nin hisseleri daha sonra Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görecek. 1987 yılmda Afyon Çimento'nun Çitosan'a ait yüzde 99.6 oranındaki hisselerini devralan KOİ, daha sonra bu hisselerin yüzde 51'ini Fransız SCF firmasına satmıştı. Afyon Çimento'nun 31 Araük 1990 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 2,5 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Şirketin geçen yılki dönem kân 6 milyar 203 milyon lira'olarak açıklanmıstı. füfeğe talep yok • ANKARA (AA) — Savunma Sanayii Müsteşarüğı (SSM), Makine Kimya Endüstrisi'nce (MKE) geçen yıl ithal edilen tabanca ve tüfeklerin saüşından 3.1 milyar lira gelir elde etti. Müsteşarhk, 10 bin tabanca ve 3 bin 500 tüfek için MKE'ye ikinci bir ithal izni verdi. Müsteşarlık tarafından geçen yıl çeşitli tip ve çapta olmak üzere bin tabanca ve 500 adet tüfek ithali için MKE'ye ithal izni verildi. Körfezzedelere kaynak • ANKARA (AA) — Hazine, Körfez krizi dolayısıyla zarara uğrayan Türk müteahhit ve ihracatçılanna destek olmak amacıyla Türkiye lhracat Kredi Bankası'na (Eximbank) 100 milyar lira tutannda kaynak aktaracak. Bu hafta içinde aktanlması beklenen 100 milyar liralık kaynak, Hazine ve Dış Ticaret Mtfcteşarlığı (HDTM) tarafından Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu'ndan alınarak Geliştirme ve Destekleme Fonu'na verilecek. Geliştirme ve Destekleme Fonu, bu kaynağı Eximbank'a aktaracak, E»mbank ise krizden zarar görenlere söz konusu 100 milyar lirayı düşük faizli kredi olarak dağıtacak. Ege'de Peııgeot sevinci Paris'teki Türk-Fransız Iş Konseyi toplantısında Türk tarafına başkanlık eden Uğur Yüce, iki yıl içinde Ege'de tamamlanacak olan 500 milyon dolarlık Peugeot yatınmmın bölgedeki yan sanayiye canhlık getireceğini söyledi. Ege'de gerçekleşecek olan Peugeot Citroen yatınmında, Fransız ortakların payı yüzde 51, Türklerin payı ise yüzde 49 olacak. Ortaklardan birinin Çukurova Grubu olacağı biliniyor. Nisanda Fransa'dan gelecek heyetler teknik hazırlıkları tamamlayacak. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Peugeot'nun vatınmı- nı Ege Bölgesi'ne yapması kesin- leşti. 2 yıl içinde tamamlanacak olan 200 milyon doları özkay- nak, 300 milyon doları kredi ol- mak üzere 500 milyon dolar tu- tarında yatınm, otomotiv yan sanayi için de umut ışığı yaktı. Türk-Fransız Iş Konseyi toplan- tısında Türk tarafına başkanlık yapan EBSO Başkanı Ugur Yü- ce "Bu yatınm bölgeye canlüık getirecek" dedi. 11-12 mart tarihlerinde Pa- ris'te yapılan Türk-Fransız Iş Konseyi toplantısından dönen Türk Heyeti Başkanı Uğur Yü- ce görüşmeler konusunda bilgi verirken "Çok bıiyiik Ugi gör- dttk. Son yıllarda yapılan iş top- Untılarının en önemlisi gerçekleşli" dedi. Fransız sana- yicilerinin Türkiye'ye bakış açı- lannı değiştirdiklerini gözlemle- diğini kaydeden Uğur Yüce, "Yatınm ve ortak işbirliği için çok hevesliler. Toplantıya 110 otomobü sanayicisinin katılması bunun bir göstergesi sayılabilir" diye konuştu. Yüce, heyetin da- ha sonra Peugeot-Citroen gru- bunun fabrikalarını gezdiğini ve yetkilileri ile görüştüğünü belir- terek şu bilgileri verdi: "Fmnsa'nın önde gelen kurn- luşlarından Peugeot-Citroen fabrikaları yetkilUeri büyük U- gi gösterdiler. Yapbğımız görüş- melerde bizlere "Peugeot tek alım merkezinden alım yapmak- tadır. Bu nedenle Ege'ye yapa- cağımız yatınm için nisan ayın- da alım merkezimizden bir he- yet yöreye giderek yan sanayi kuruluşlarında inceleme yapa- cak"dediler. Ege Bölgesi'nde Torbalı'da, Aydın'da ya da baş- ka bir yerde yapılacak vatınm için nisan ayında gelecek ikinci bir heyet karar verecek. tki yıl siirecek olan yatınm sırasında fabrikada kullanacaklan yan malzemeyi bizden alacaklar. Bu da otomotiv yan sanayimiz için büyük bir fırsatür." Peugeot-Citroen grubundan nisan ayında gelecek bir heyetin alım konulannda inceleme ve fî- zibiüte çalışması, mühendis ve teknisyenlerden oluşacak ikinci heyetin ise önerilen yerlerde in- celemeler yapcağmı ve alterna- tifleri belirleyeceğine işaret eden Yüce, "Ege bölgesi kesinleşmiş oldu. Ancak kimlerle ortaklık yapacaklarını şu aşamada söyleyemem" dedi. Bu arada edinilen bilgilere göre Peugeot grubunun Çukurova grubu ile anlaştığı, üçüncü ortak için gi- rişimlerin sündüğü öğrenildi. Yüce, Fransız işadamlan ve saniyicilerin özellikle Karadeniz işbirliği anlaşması ile yakından ilgilendiklerini, Ortadoğu'da iş- birliğini geliştirmek istedikleri- ni kaydederek "Artık Türkiyei ye bir Avrupa iilkesi gözüyle ba- kıyor ve ATye entegrasyonu- muzda yardım edeceklerini söy- lüyortar. Tfirkiye'nin bir uyum sürecinden sonra AT içinde yer alabileceğini vurguluyoriar. Ay- nca bize bem hükümet yetkili- lerinin hem sanayici ve isadam- lannın gösterdigi ilgiye basın da katıldı. Bu bizleri çok sevindirdi" diye konuştu. Fransa'da aynca Türkiye'ye kısa vadeli yatınmlar konusun- da destek istediklerini bildiren Yüce, turizm alamnda yat turiz- mi, ikinci evler ve Türk Hava- yollan'na Orly Havaalam yeri- ne Charles de Gaulle Havaala- nı'nın kullandınlması anlaşma- lanmn imzalanması için söz al- dıklarını söyledi. Ddnci el otodaKaskoengeli Şirketleryılbaşından bu yana kullanılmış otolanm satmakta zorlanıyor Otomobil alım satımında uygulanan harçların Kasko değerine bağlanması, özellikle şirketlerin ikinci el otomobil satışlarını güçleştirdi. Maliye Bakanhğı, şirketlerin yakınması üzerine durumu düzeltmek için çalışmaya başladı. ESİN SUNGUR Otomobil alım satımında uygulanan harçlann Kasko değerine bağlanması, özel- likle şirketlerin ikinci el otomobil satışlan- nı güçleştirdi. Kayıtlannda sattıklan otomo- bilin değerini Kasko bedeli üzerinden gös- termek zorunda kalan şirketler, Kasko de- ğerleri piyasadan yüksek olduğu için zarar ediyor. Şirketlerden gelen itiraz üzerine Ma- liye ve Gümrük Bakanlığı'nın durumu dü- zeltmek için çalışma yaptığı bildirildi. Geçen aralık ayında çıkarılan Vergi Ya- sası değişikliği ile motorlu taşıtlann satışın- da alınan harcın beyan edilen değer üzerin- den değil, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şir- ketleri Birliği'nce belirlenen Kasko değer- leri üzerinden alınması kararlaştınldı. Bu uygulamadan önce taraflann, harç mikta- nnı az ödemek için saüş bedelini düşük gös- terdiğini belirten noter yetkilileri, Kasko de- ğerlerinin piyasadan da daha yüksek olma- İkinci el oto satıslarında harç matrahı (Bin TL.) 1.3 Sl S * M S«çt 1977 1962 Audi Couge 2000 6.289 8.237 1982 1987 1990 BMVV 3.16/2 26.531 50.038 60.063 1982 1967 1990 Ford Escord XR 3İ 29.789 53.271 82.405 1982 1967 1990 Mercedes 190E 43.230 58.996 70.813 1982 1987 1990 60.937 97.696 151.127 1982 13.880 1987 15.751 1990 19.380 Dojjan 1600 1982 14.000 1987 20.000 Kartal 1600 1982 13.000 1987 18.000 1990 28.000 Renault 12 TS 1982 12.568 1987 14.985 1990 17.551 Renault 9 GTL 1982 1987 1990 19.065 21.635 26.620 sının harç gelirlerini önemli ölçüde arttır- dığmı söylediler. Bütçeye sağladığı destek ile Maliye*nin yüzünü güldüren uygulama, ikinci el otomobil satışlannda özellikle şir- ketler için sorun yarattı. Şahıslar arasında yapılan alım satımda kişilerin eskiye oranla daha fazla harç öde- melerinden başka değişiklik olmadığmı-bil- diren mali müşavirler, şirketlerin amortis- manı ödenmiş eski otomobillerini satmak- ta zorlandığını söylediler. Müşavirlerin ver- diği bilgiye göre şirketler, otomobil satışla- nnda ödenmiş amortisman düşüldükten sonra kalan alış ve satış fiyatı arasındaki fark üzerinden vergi ödemek zorunda ka- hyor. Bu durumda Kasko değerlerini satış bedeli olarak gösteren şirketler daha yük- sek vergi ödüyorlar. Şirketlerin ikinci bir sı- kıntısının da ikinci el sauşlanm Kasko de- ğerlerinin altmda yapamamak olduğu be- lirtiliyor. Şirketlerin yılbaşından bu yana karşılaş- tıklan ikinci et soninlanyla ilgıli olarak Ma- liye ve Gümrük Bakanlığı'nın çalışma yap- tığı öğrenildi. Bakanlığın Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vergi Yasası'ndaki söz konusu düzenlemenin harçlar açısından yapıldığını belirterek şirketlerin otomobil satışlannda iki değer gösterebileceğini be- lirttiler. Buna göre şirketler ikinci el satış- lannda harç ödemesi için Kasko değerini, defter kayıtlan için ise gerçek satış değeri- ni gösterecekler. Bakanlık yetkilileri, konuy- la ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir teb- liğ yayımlanacağını bildirdiler. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan uy- gulamaya göre otomobil satışmda kasko de- ğerinin binde 5'i oranınâa harç ödeniyor. Buna göre 15 bin 500 liralık maktu harçla beraber 1982 model bir Mercedes 190-E'nin harç miktarı 350 bin 653 lira, 1985 model Serçe'nin ise 90 bin 365 lira olarak hesap- laruyor. T E B Ö Z E L B A N K A C I L I K Savaş sırasında mevduatı artan bir bankanın servetinize yön vermesi ne değiştirir? Bilmek isterseniz. lütfen bizi araytn Etüer Ozel Bankacıltk Şubesi, Tel(Ij 15~ ~8 00 StuuUye özel Bankacthk fubesi TH (1) J8J $8 40 Grnel Müdürlûk. Tel( I) 151 21 21 Merkez Şubesi, Teı'.: (1) 152 6~ 6^ Harbiye Şubesi, Ttt < I) 134 12 16 Gayretlep* Şubesi, Tel•( I) 1 ~5 96 50 BaktrMy Şubesi, Tel': (1) 551 51 jl Izmir fubai, Tel: (51) 196?8? Ankara Şubesi. Tel: (4)1681132 Izmlt fubai, Tel: (21) 1236 00 TEB ÖZEL BANKACIUK TL. Mevduat Döviz Tevdiat Hesabı Portföy Yönetimi Danışmaniık Hisse Senedi ve Tahvil Ahm Saümı . Kredi Kartı Sigorta lşlemleri TÜRK EKONOMÎ BANKASI T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Önce araştır, sonra alBizim ülkemizde tüketiciler fıyat araştırma- sını genelde her ne hikmetse malı satın al- dıktan sor>ra yaparlar. Sabah sabah okurlanmızdan telefonlar ge- lir: "Kapıya gelen pazarlamacıdan peşin fiyafına taksitle diyerek 500 bin liraya bir mini fırın aldım. Ertesi gün çarşıya inmiş- tim. Bir baktım ki aynı fınn 220 bin lira. Al- datıldım, kazıklandım. Paramı nasıl gerl alabilirim?" Ya da akşam elimiz kolumuz dolu eve gi- derken mahalledeki eczacı hanım yolumu- zu keser. Üst sokaktaki ....bayisinden "pe- şin fiyatına taksitle diyerek 600 bin liraya bir eletrlk süpürgesi aldım. Geçen gün .... markette aynı elektrik süpürgesini 480 bin liraya görmeyeyim mi? Bu ne biçim peşin fiyatına taksitle.... Üstelik de komşumuz... İkimlz de aynı mahellede esnafız...." Tüketiciye göre suçlu hep malı pahalıya satandır. Ama aslında elektrik süpergesi ya da fırın alacaksak. önceden bir piyasa araş- tırması yapmak, hangi malın nerede kaça sa- tıldığını, kalitesinin ne olduğunu öğrenmek gerekmez mi? Hayır! Biz nedense millet olarak önce ma- lı alırız, ardından "ge- rekli piyasa araştırmasmı" ya- par, sonra da dö- vünürüz. Bir kez daha hatır- latmak istiyoruz, lüt- fen ÖNCE FİYAT ARAŞTIRMASINI YAPIN, ARDINDAN MALI ALIN. Bu genel girizgâ- hın ardmdan istanbul- lu okurumuz Seçkin Tıraşoğlu'nun bize yazdığı mektupla bir başka konuyu ele almak istiyoruz. Tıraşoğ- lu, aynı mağazarvın farklı şubelerinde aynı malın farklı fiyatlarla satılabileceğine dikkat çekiyor. Önce mektubu hep birlikte okuya- lım. "28.2.1991 günü kızkardeşime giysi al- mak üzere dolaşırken Kadıköy Opera Çar- şısı'ndaki Limon mağazasına gırdik. Birçok denemelerden sonra beğendiğimiz etek- ceket-bluz takımın fiyatını sorduğumda 400 bin lira olduğunu öğrendim. Kredi kartıyla ödeme yapacağımı belirttim ve 375 bin lira teklif ettim. Zaten ucuzlukta olduklarını, an- cak nakit olursa verebileceklerini söylediler. Bunun üzerine giysiyi almadan dükkândan çıktık. Aklıma yine Kadıköy'de Altıyol'daki Li- mon mağazası geldi. Oradan aynı giysiyi, bir de kemer ılavesiyle yine kredi kartı ödemeli olarak 350 bin liraya aldım. Önce ilk girdiğimiz Limon mağazasından almadığımız için sevinmiştim. Sonra düşün- düm, sadece bir seferlik aldanmaktan kur- tulmuştum. Bir daha Limon mağazaJarından alışveriş yapacak olsam, birkaçını dolaşma- dan içim rahat etmeyecekti. Bu düşüncelerle firmayı olaydan yazılı olarak haberdar ettim. Yazımı alır almaz beni aradılar. CMayı bir kez daha anlattım. Bana bu ve birçok mağaza- nın kendilerinin olmadığını, sadece onların mallarını sattıklarını, sezon boyunca onların fryatiannı uygulamak zorunda olduklannı, an- cak ucuzlukta bunu sağlayamadıklarını, yi- ne de firmaya gerekli uyarıyı yapacaklannı söylediler. Ben de sizin aracılığınızla Limon müşterilerini uyarmak istedim." Okurumuz Seçkin Tıraşoğlu'nun bu mek- tubu üzerine Limon firması Mali İşler Mü- dürü Aykut Yamanuz'la görüştük. Yama- nuz bize de benzeri bir açıklama yaptı: "Bunlar her ne kadar Limon adını taşı- yorlarsa da şahısların mağazaları. Bu şa- hıslar sezon başında malları bizden satın alıyorlar. Yani mal onlann oluyor. Buna rağmen sezon boyunca bizim bil- dirdiğimiz etiket fi- yatını koyuyorlar. Ama ucuzluk döne- minde ellerindekl malı sıfırlamak Istl- yortar. Bu dönemde bizim tavsiye ettiği- miz fiyatları uygula- mayabilirler. Ama eğer malı satın alma- mışlar da konsinye olarak mağazada du- ruyorsa, o zaman bi- zim tavsiye ettiğimiz fiyatı uygulamak du- rumundalar. Ucuzluk döneminde karışamayız. Artık koyacağı fiyat, o adamın kendi ticaretiy- le, nakit sıkışıklığıyla falan ilgili. Biri hiç indirmez, diğerl çok indirir, buna kendi ka- rar verir. Zaten tüketici kendisini fiyat açı- sından korumak istiyorsa, 3-4 yerden fi- yat alıp ondan sonra karar vermeli." Bu durumda Beymen'den Titiz'e, Atalar'- cJan Benetton'a, Limon'dan Tlffany- Tometo'ya ve Mudo'ya çeşitli kentlerde şu- beleri olan mağaza zincirlerinin bir bölümün- de firmalar mağazaların sahipleri. Yani uy- gulanan fiyatlar birinden diğerine değişmi- yor. Diğer bir bölümünde ise Limon ömeğirv de olduğu gibi sahipler farklı. Dolayısıyla tû- keticinin ucuzluk dönemlerindeki alışveriş- lerinde bu ayırıma dikkat etmesinde yarar var. T U K E T I C I N I N S E S I Satın alırken dikkat 2 mart günü Bursa Artıpar- mak semtindeki Papillon ma- ğazasından kahverengi süet çizmeyi indirimli fiyatıyla 49 bin lira ödeyerek satın aldım. Fakat eve geldiğimde çizme- nin üzerinde 3 mm çapında bir delik olduğunu gördüm. Yalova'da oturduğum için çiz- meyi kullanmadan fişiyle bir- likte 6 mart günû firmaya tek- rar götürdüm. Satış elemanı olduğunu söyleyen bayana çizmenin aynı numarayla de- ğiştirilmesini ya da geri alın- masını istediğimi söyledim. Aynı numaranın kalmadığını belirtti, ancak zaten bu çizme- nin indirimli fiyatla satıldığını, dolayısıyle geri alınmasımn mümkün olmadığını belirtti. Bu cevap üzerine mağazanın yetkilisiyle görüşmek istediği- mi bildirdim. Kasadaki beyi gösterdiler. Ali Acar isminde- ki kasa sorumlusu da "Kusu- ra bakmayın, geri alamayız" dedi. Ben bunun üzerine ken- dilerinden bu çizmenin defo- lu olarak, aynca fiyat indiriml- ne tabi tutulmasını istedim, ancak "Bakarken dikkatll olsaydınız" cevabıyla karşı- laştım. Ben bu tip hataların müşteriye yansıtılmasına ve "alırken dikkat edln" diyerek ders verilmesine karşıyım. Böyle büyük bir firmanın ko- nuya önem vermemesi, müş- teri olarak beni üzdü. Demek ki bundan sonra Papillon'dan bir malı alırken defolu mu, yoksa iyi mi diye inceden in- ceye bakmam gerekiyor. Nevin Güney-Yalova Btu okurumuzun sorunuyla ilgili yapılacak bir şey olduğunu sanmıyoruz. Çünkü süet çizme, indirimden alınmış. İndirimli satışların sürdüğü şu günlerde okurianmızı uyarmak istiyoruz. İndirimli satışlardan mal alırken gözünüzü dört açın. Çünkü bu dönemde dükkân sahibi, malının fiyatını kırarak elindeki stoklan eritmek ister. Aynca defolu mallarını da iyice fiyat kırarak elden çıkarır. Üçüncüsü indirimli satış dönemlerinde iş hacmi yoğunlaştığı için aynca satıcı malı elden çıkartmak amacıyla fiyatı iyice indirdiği veya öyle bir gerekçe ortaya sürdüğü için o dönemde sattığı malları geri almaz. Yukarıdaki süet çizme olayına gelince... 49 bin liraya satıldığına göre' muhtemelen çizme defoluydu. Yani o 3 mm'lik delik nedeniyle o fiyata satılıyordu. Okurumuzun haklı olduğu konu şu: Bu çizmenin defolu reyonunda satılması ya da defolu olduğunun önceden tüketiciye belirtilmesi gerekirdi. İadeli taahhütlü yollayın ÜBETİCİYE TEŞEKKUR Ankara Çarşı'mn jesti 1990 temmuzunda Alti- mod marka kahverengi de- ri büyük bir çantayı Anka- ra Çarşı Mağazası'ndan al- mıştım. Birkaç gün kullan- dıktan sonra kapak kısmın- daki astar çıtçrt yerinden yırtıkJı. Hemen geri götür- düm, tamir ettiler. Ama ta- mir edilirken asiar kenar yerindeki dikişlerden sökül- müş, astarla kapak arasına besleme yapıldıktan sonra yeniden kapatılmış. Çünkü 1-2 ay kullandıktan sonra yapıştırılan yerden açılma oldu. Bu kez ben kendim yapıştırdım, ama yeniden açılınca geçen ay çarşıya yeniden giderek durumu mağaza şefi Bekir Bey'le görüştüm. Bekir Bey benim olayı tümüyle anlatmama fırsat vermeden çantayı ge- ri aldı ve bana yeni bir çan- ta verilmesini sağladı. Saliha Serhatlı/Ankara , Adela'ya teşekkür Bostancı kavşağındaki Adela ayakkabı mağaza- sından 2 ay kadar önce eşt- me bir çift kışlık ayakkabı aldım. Bir ay giydi giymedl yüzünden, dikiş yerinden delik açıldı. Tamirci, "Bu yapılamaz. İmalat hatası" dedi. Yer uzak olduğu için ayakkabıyı ancak 2 ay son- ra Adela'ya götürebildim. Çok nazik karşılandım ye ayakkabı derhal bir yenisiy- le değiştirildi. Güler Çıkıt/İstanbul Yaklaşık 1.5 ay önce satın aldığım Uzelli firmasına ait Pavarotti kasetinin hem kay- dının çok kötü olduğunu hem de her iki yönünde de boşluk- lar bulunduğunu tespit ettim ve daha fazla dinlemeksizin bir mektupla bu durumu ilgili firmaya ilettım. Mektupla bir- likte incelenmek üzere kaseti de firmasına gönderdim. An- cak aradan 40 gün geçmesi- ne rağmen herhangi bir ses çıkmadı. Bu nedenle size ya- zıyorum. Dr. Akçahan Gepdirenen ^Jkurumuzun bu mektubu üzerine arkadaşlanmız Uzelli firmasının sahibi Metin Uzelli ile görüştü. Metin Bey o kasetteki aksaklıklar nedeniyle satışını zaten durdurduklarını, ancak böyle bir mektup ve kasetin ellerine geçmediğini belirttikten sonra "Keşke aldığı yere götürseydi, muhakkak değiştirirlerdi" dedi. Okurumuzu yeniden aradık ve mektubu taahhütlü göndermediğini öğrendik. Bu nedenle firmalara bozuk ürünleri gönderirken iadeli-taahhütlü postalamanız gerektiğini sıze bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Benetton ûzmedi 27 ocak günü kame fie- diyesi olarak İzmir Benet- ton mağazasından kızıma aldığım kazak ilk yıkamada uzadı ve deforme oldu. İs- tanbul ile irtibat kuran ma- ğaza, kazağı alarak yeni bir şey seçebileceğimi söyledi. Benetton İzmir'e teşekkür. Şen Sezer/İzmir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog