Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Cu mhuriyet . •.X "lyi Faiz" Deyam! »AMUKBAI iyi ba nka pf ır 67. Yü; Sayı: 23914 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL 19 Mart 1991 Salı Kıbrıs'ta 'sıcak' iliskilerKıbns Rum kesimi siyasi parti liderleri KKTC'ye geçerek TKP'nin kuruluş gece- sine katıldılar. 8 yıl aradan sonra Denktaş ilebir araya gelen Klerides, Kıbns sorunu- nun çözümü konusunda umutiu olduğu- nu, ayn görüşler olduğu gibi uzlaşılacak birçok konu da bulunduğunu söyledi. İZZETRIZAYALIN LEFKOŞA — KKTC ve Kıbns Rum kesimi arasın- da yoğun bir siyasi trafik yaşanıyor. Rum kesimi siyasi parti liderleri dün aksam KKTC'ye geçerek Toplum- cu Kurtuluş Partisi'nin kuruluş gecesine katüdüar. Ge- ceye KKTC Cumhurbaşkanı Raof Denktaş ile Ame- rikan, Sovyet, Alman, Çekoslovak büyükelçıleri ve In- (Arkası S*. 17, Sü. 4te) KIBRIS RAPORU İÇİN GÖZLER CUELLAR'DA 17. Sayfada GDoğu'da dört olay1• Diyarbakır'ın Hani ilçesi kaymakam- hk lojmanını basan teröristler, kayma- kamın eşi ve kızanı kaçırdı. Teröristler, güvenlik güçlerinin müdahalesi üzeri- ne rehineleri bir süre sonra bıraktılar. 2- Kahramanrnaraş'ın Pazarcık ilçesi emniyet amirliği lojmanına PKK rnili- tanları tarafından roketatarla saldıh ya- pıldı. 3- Diyarbakır Silvan'da 1000 kadar öğrenci protesto yürüyüşü yaptı. Güven- lik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2'si ağır çok sayıda kişi yaralandı. 4- Dargeçit- teesnafdünkepenkaçmadı. 4. Sayfada KÜRTLERİN GÖZÜ ANKARA'DA TBfUZ BAYMffın tabeıU Sayfaü BELÇİKA'NIN KÜRT KARARINA ANKARA'DAN TEPKİ 4. Sayfada IRAK GÜMRÜĞÜNDE KÜRT BAYRAĞI m Sayfada Suriyeile masabaşıTürkiye-Suriye temaslan çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirüen görüşmelerde, Irak'ın toprak bütünlüğunün korunması konusundakigörüşbirliğiteyit edildi. İki ülke heyetleri arasında 'Körfez güvenlik sistemi' ve 'bölgesel sulann ortak kullanı- mı' konularının üzerinde de duruldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Körfez savaşı sonrasında ön plana çıkan gelişmeleri ele almak amacryla Türkiye ile Suriye arasında yapılan üst dü- zeyli görüşmeler dün Ankara'da başladı. Taraflar bu çerçevede Irak'ın toprak bütünlüğunün korunma- sının ötıemini bir kez daha vurguladılar. Aynı şe- kilde Irak'taki karışıklıklara dışarıdan müdahaie (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) Camp David'debüyük pazarlık Özal isteyecek, ABD nazlanacak Özal'ın ABD'ye yapacağı özel gezi bugü- ne dek yapılrnış birçok ziyaretten daha fazla önemtaşıyor. Amerikan makamlan ABD'nin Türkiye için zaten "birçok şey yaptığını ve bundan sonra yapacağını" söylüyor, ama "beklentilerin çok yüksek tutulmaması gerektiği" konusunda da uyanyor. Bu yüzden de Özal'ın ziyareti öncesinde Washington, istenmeden ver- mek gibi bir eğilim içinde görünmüyor. UFUK GÛLDBdİRTn nabeıt 11. Sayfada E K O N O M I D E A B D U M U D U 11. Sayfada 21.yüzyılaplaııTÜSÎAD, 2000 yıhnın Türkiyesi'nin yolunu bugünden çizmek için kapsamlı bir program öneriyor Türkiye'nin sosyo-ekonomik bilançosu Açık fmansmarjı, yöksek faizler ve enflasyon BeMrienmiş hedefierden ve rekabetten yoksunluk Tanmda yapısa! bozukiukJar Çaüşan deflerter, öztemter, ideofojHer MEVCUT DURUM Yüksek enflasyon, halkın geleceğe güvenle bakmasını zorlaştınyor. Eğitimde geriyiz. Aydınlann çelişkili özlemleri ve kaygılan her önemli girişimi engelleyebilecek nitelikte. Türkiye yeterince tanınmıyor. Sanayimizin dünya ölçüsünde belirgin bir kimliği yok. Türkiye, dünyada kendini nasıl konumlandıracağını belirlemeli, "vizyon ve stratejisini" toplumsal bir uzlaşmaya dayandırmalı. ÖNERİLER Sektörlerin rekabet üstünlüklerinden hareket eden ve bu üstünlüklerin geliştirilmesini hedef alan sektör programlan oluşturulmalı. Sektör önceliklerinin belirlenmesinde toplumsal uzlaşma sağlanmab. Hizmet sektörüne özellikle önem verilmeli. Bilim ve teknoloji politikalanmn geliştirilmesine özel önem verilmeli. Tanıtım çabası arttınlmalı. Doğu Avrupa ile iliskiler sıkılaştınlmalı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan: Türkiye'ye gitmeyin, terör kurbanı olursunuz En büyükdarbe turizme—ı— ANKARA — New York'ta Türk turizm bü- rosunun deneyimli sek- reteri Bayan Sally Baris, çalan telefonlara her za- manki gibi "tek başına" yanıt vermeye yetişemiyordu. 2 ağustos günü dünya piyasalannın merkezi Wall Street'ten sonra New York'ta belki de en çok telefon edilen yer- KÖRFEZ FATURASI ÖZGEN ACAR lerden biri de Türk turizm bürosu olmalıydı. Yö- neltilen soru bu kez alışılmış "Van Gölu'ndeki feribotun ücreti nedir?" ya da "Samsun'dan An- taiya'ya trenle nasıl ve kaca giderim?" türü so- rulanndan çok farklıydı. Tek cümlelik ortak so- ru şöyleydi: "— Irak, Kuveyt'i işgal ettigine görc Türkrye 1 ye yapacağım turistik gezi ne ölçüde etkileur?" Oysa o günlerde Turizm Bakanı tlhan Akuziim ve Müstesarı Savaş Kiice, "golf sahalaruu inceleme" amaeıyla kendilerini davet ettirdikle- ri bir şirketin konugu olarak Amerika'da çıka- caklan turistik gezi ile ilgili olarak New York Tu- rizm Bürosu'na Ankara'dan sık sık telefon edi- yorlardı. Bayan Sally Baris'in samimi ve gerçekçi anla- tımı kendilerini iknaya yetmemiş olacak ki "pimpirik" Amerikan turisti, kapı komşu THY'nin New York bürosunun telefonlannı çal- dırmaya başlamıştı. O anda denebilirdi ki batan bir şirketin hisseleri borsada nasıl bir panik içine dü- şerse, THY ve Amerikan PAN-AM, TWA'nın Is- ROMA FATtHLERİ — Robert Lisesi'nin Roma'daki yanşmada, birinciliği kazanan ve alüncı olan 2 ayn ekiM dün yurda döndü. (Fotoğraf: Uğnr Gönyüz) Matematiğin altın çocuklanRobert Lisesi, Avnıpa Konseyi Uluslararası Okullar Matematik Yanşması'nda 5. kez şampiyon oldu tstanbul Haber Servisl — Robert Lisesi ögrencileri "Avrupa Konseyi Uluslararası Okullar Matematik Yanşmasf'nda 5. kez birinci oldu. Roma'da 16-17 mart tarihinde yapılan yarışmaya üçer kişilik iki ekip halinde katılan Robert Lisesi bu yarışmaya 6 kez katıldı. Son üç yılda üst üste şamm'yon olan Robert Koleji kupanın sürekli sahibi oldu. Birinci olan ekipte bulunan ve hepsi de lise son sınıf oğrencisi olan Hakan Baharoğlu, Osman Nalbantoğlu ve Özcan Türe, çok mutlu olduklarını belirterek "Görevimizi yapmış olmanın mutluluğu ve sevinci içindeyiz" dediler. "Şampiyonlar" okullarmın yarışmadaki başansmı ise eğitimin ve öğretmenlerinin "nitdikli, yeterli" oluşuna bağladılar. Yanşmada altıncı olan ekipte ise Siireyya Dipşar, Cem Baştanlevent ve Ant Vural bulunuyor. Avrupa birincisi olan çocuklannı Atatürk Havaalanı'nda karşılayan aileler ise çok mutlu elduklannı, çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek basanlarının devamını dilediklerini soylediler. Okul Müdürü Ayfer Yeniçağ ise şöyle konuştu: "Okul olarak fırsatlan değerkndirip bilim, sanat, edebiyat ve politika alanlannda da başanlı olmamızı istiyorum. Çocuklanmızın gösterdiği bu başannın ileride Avrupa birliği için ne kadar önemli oldugunu gösiermenin gere^ine inanıvorum." Robert Lisesi olarak önümuzdeki yıl "Avrupa Gençler Parlamentosu"na gireceklerini de belirten Yeniçag, "Parlamentoda bizi en i\i şekilde temsil edeceklerine eminiz" şeklinde konuştu. Gorbi'nîn birlik planına destek Alınan ilksonuçlam göre, eddfarkla olmamakla birlikte 'birliğe devam' karurı çıkıyor Dış Haberler Servisi — Sovyetler Bir- liği'nde pazar günü yapılan halkoylama- smın resmi olmayan ilk sonuçlanna go- re, Gorbaçov ezici bir ustünlük sağla- yamamakla birlikte ülkeyi "armoni içinde" bir arada tutacak destek görü- yor. "Birliğe yenileştirilmiş bir federas- yon olarak devam edilsin mi, edilmesin mi"sorusuna yanıt aranüan halkoyla- masında Gorbi'nin talebı doğrultusun- da "evet" oyları özellikle kırsal kesim- den ve Ortaasya bölgesinden geliyor.Bü- yük şehirlerin ise oylamaya daha soğuk yaklaştıklan gelen haberler arasında. Başkent Moskova'da "evet" ve "hayır" oylan birbirine çok yakın giderken, seç- menlerin yüzde 67'si oylamaya katıldı ve "birliğe devam" diyenler ancak yüz- de 50.02'lik bir ustünlük sağlayabildi- ler. Sovyetler Birliği'mn ikinci büyuk kenti Leningrad'da ise "evet" oylan yüz- de 50.9, "hayır" oylan da yüzde 42.4 olarak çıktı. Reuter ve AP'nin bildirdiğine göre halkoylamasına Ortaasya cumhuriyet- leri ile Belorusya cumhuriyetlerinde ka- tıhm yüksek oldu. Sovyet resmi haber ajansı TASS, halkoylamasmdan ilk res- mi olmayan sonucun Türkmenistan'dan alındığıru ve burada yüzde 95 oramnda "birliğe evet" oyu çıktığmı haber ver- di. Kazakistan'da da halkın yüzde 94'ünün "evet" oyu kullandığa kaydedil- di. SSCB'nin en büyük cumhuriyetlerin- den olan Ukrayna'mn başkenti Kiev'de ilk resmi sonuçlara göre Gorbaçov'un önerisine yüzde 52.8 "hayu-" oyu çıktı. Ukrayna genelinde ise seçmenlerin yüz- (Arkaa Sa. 17, Sü. 6'da) tanbul rezervasyonlan da peş pese iptal ediliyor- du. Bir yıl öncesine kıyasla ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 24 gibi önemli bir oran- da artış göstermişti. 1990 yılının eğilimi de aym doğrultuda idi ve 250 binin üzerinde Amerikan turistinin Türkiye'ye akını ile bir rekora gidilmesi bekleniyordu... Oysa Körfez bunalımı ile Amerikan turistinin Türkiye'ye gelişi bir anda bıçak gibi kesildi. (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) Turizm zirvesi 'Barbara Busli Türkiye'ye gelsirf ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — "Turizm Zir\esi"ne ka- tılan yabancı turizmciler, Cum- hurbaskanı Turgut Özal'ı Körfez politikasından ötürü övdüler, ama turizm konusunda umut vermediler. özal da Avrupa ve ABD'li turizmcilere Körfez sa- vaşma ilişkin tahminlerinin doğ- ru çıktığinı anlattı ve "Körfez savaşı sırasında Türkiye, Ürdün ve Mısır'ın adı binlerce kez te- laffuz edildi. şimdi bu reklam- dan faydalanacagız" dedi. özal, yabancı turizmcilerin aksine Türkiye'de turizmin bu yıl da "iyi" olacağını savundu. 11 ülkeden 315 seyahat acen- (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Yabancı turizmciler 'Türkiye tanıtımda geçkaldı9 CEM HAMULOGLU TAYFUN DEVELİOĞLU Uluslararası turizmciler, Türkiye'nin tanıtımına yeterli önemin verilmediğim söylüyor- lar. Biten savaşın hemen ardın- dan yapılması gereken tanıtım atağı için Türkiye'nin "geç kaldıgım" belirten yabancı tu- rizmciler, CNN'e verilen reklam- ların da yeterli olmadığı görü- şünde birleşiyorlar. Amerikan Seyahat Acentele- ri Birliği'nin (ASTA) Başkanı Voit Gflmore ise Cumhurbaska- m Turgut Özal'a da söyleyeceği- ni belirttiği "ilginç" öneriyi şöyle acıkladı: "Cumhurbaskanı Turgut Özal'ın, Başkan Busta'a, 'Barba- ra'yı (Bush) Istanbul, Ankara ve Izmir'e yolla' demesini istiyo- rum. Çünkü Barbara Bush TSrkiyeV gelerek 'Merhaba (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) SHP'den anayasa atağı Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan •alternatif anayasa' SHP MYK ve parti meclisinde görüşüldükten sonra açıklanacak. muoyuna açıklanacak. "Alter- natif anayasa"da, düşünce ve ör- gütlenme özgürlüğu ile ilgili ola- rak "1961 Anayasası'ndan daha da ileriye gidildigi" belirtilirken laiklik ve Diyanet Işleri Başkan- hğı konusunda yeni düzenleme- ÜMİT ASLANBAY ANKARA — ŞHP, Cumhur- baskanı Turgut Özal'ın "anaya- sa atagr'na önümuzdeki hafta yanıt veriyor. Anayasa Komisyo- nu'nca hazırlanan "alternatif anayasa" MYK ve parti mecli- sinde görüşüldükten sonra ka- ler getiriliyor. Parti içi muhale- fet ise genel merkezin bu çahş- malannı bekleme ve daha son- ra harekete geçme karan aldı. Baykalcılar, Inönü'nün "Gere- kirse tttzük kunülan işler" de- meci için "inzibati önlemler" yorumunu yaptılar. SHP grubunun bugünku top- lantısında bu kez de tstanbul Milletvekili Ali Topnz'un söz alarak parti içi sorunlan günde- me getireceği öğrenildi. Topuz- un "SHP'nin önündeki sıkıntı- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Asker sayısı azaltılacak Genelkurmay Başkanı OrgeneraJ Cureş: TSK her zaman siyasi otoritenin e'mrindedir. 3. Sayfada • Savaş muhabiriiği 'Ateş Altında', saat 22.30'da TV2'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Yabancı dizide Avustralya modası 'Kasırga' adlı altı bölümlük dizinın ılki bu akşam 21.00'de TVl'degösterilecek. 6. Sayfada • İki 12 arasmdaki E'ler 'Bekle Dedim Gölgeye', tstanbul Film Festivali'nin yanı sıra Ankara'da da gösterimde. 7. Sayfada • Baker, Saddam'a 8 ay ömür biçti Irak'ın gûneyinde hükümet güçleri hâkim. Iran: Kurtter Kerkük'te ilerliyor. 10. Sayfada • Sırplar birliği tehdtt ediyor Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç Kosova lemsiicisinı görevden almayı planlıyor. 11. Sayfada • Milliyetçiler Türkçeye direnlyor Bulgaristan 'da aşın milliyetçi Ulusal Radikal Parti taraftarları, protesto amaeıyla Tuna Köprüsü'nü trafığe kapattılar. 11. Sayfada • Zirvede amansız takip Lider Beşiktaş ve Trabzon 'un puan kaybetmesi ikinci sıraya yükselen Galatasaray'ı umutlandırdı. Sporda • Paris modası uctu Karl Lagerfeld'in Chanel için düzenlediği kreasyon, Paris'te tamnldı. Defılede, şeffaf kumaştan bir body suit ve etekleri oluşturan kalın zincirler büyuk ilgi topladı. Arka Sayfada • 'Dini değil, belgesel' Halil Ergün Sahibıni Arayan Madalya'yı anlattı. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MLMCU Kaç Milyon?•• Ülkemizde kaç milyon Kürt kökenli yurttaşımız yaşıyor? Bunu bilmemize olanak yok. Çünkü, istatistiklerimızde son zamanlarda ne Kürt sayısı var, ne Alevi yurttaş sayısı, ne Rum, ne Ermeni! Son nüfus sayımında ne din sorulmuştur, ne anadil... Cumhurbaşkanımız, ülkemizde yaşayan Kürt sayısının 12 (Arkası Sa. 17, Su. 7'deJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog