Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

18 MART 1991 CUMHURÎYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu DEMIREL'DEN FIKRA Oç bacaklı inek Demirel, fıkrayı Çankaya ve hükümet içın anlatıyor: Çocuk okuldan sevinçle gelir. — Baba bugün derste birıncı oldum. Sorunun en doğrusunu ben söyledım Baba merak eder. — Oğlum bu 'en doğrusu* da ne oiuyor? Çocuk açıklıyor: — Öğretmen 'inek kaç bacaklıdır' diye sordu. Herkes iki bacaklıdır dedı. Yalnız ben 'üç bacaklı1 dedim. DIPLOMASI Ne var ne yok? SSCB Büyükelçiliği'nde geçen hafta verilen resepsiyon ilgi topladı. Bunda Cumhurbaşkanı özal'ın SSCB'de oluşunun payı da vardı. Dış potitikadakı gelişmeler nedenıyle, Dışışlen Müsteşarı Tugay Özçeri de hiç yalnız bırakılmayan davettıler arasındaydı. Büyükelçiliğin bahçesinde ise her zamankinden farklı olarak ıki güvenlik görevlisinın yanında bir de köpek bulunuyordu. -t- AT'nin yenı Ankara temsilcisı Michael Lake... önümüzdekı günlerde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Turgırt özal'a sunacak. Jan Van Rij'in yerıne gelen Lake'ın Tayland Büyükelçisı ile benzer kaderı paylaşmadan Özal'ı "boş zamanında ve Türkıye'de yakalayarak" güven mektubunu önümüzdekı günlerde . sunması beklenıyor. — Malezya'ya gıden Rij ise üç yıllık görevı süresınce hıç dikkat çekmedı. Sakınce ışını yüruttü. Anımsanacağı gıbı Rıj'den önce görev yapan temsılci basına sık sık "rahatsız edici" beyanatlar verdıği için Özal tarafından "terbiyesız" diye azarlanmıştı Daha önce gazetecilik de yapan bir Ingiliz 'ürokratı' olan Lake'in hangi geleneğı sürdüreceğı merak konusu. — TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, görevını bırakarak "Bir GUNUN KONUSU büyük ülkeye büyükelçi olacağı" şeklindekı söylentilerı doğrulamıyor. Erdem, kesın bir dılle TRT'nın başında olduğunu söylüyor. — Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi'nin de "büyuk bir ülkeye elçı olacağı" dıploması kulislerinde şu ara en yaygın söylenti. Henüz doğrulanmayan bu söylentilere göre Yeni Delhi Büyükeiçisi Yalım Eralp de Toperi'den boşalacak yere gelecek... BELEDİYEMİZ Yoksa Ozal mı? Ankara'nın bıtmeyen konusu başkanlık sistemi ve tabii özal... Geçenlerde bir panel düzenlendı. Türİc demokrası Vakfı'nda bu bıtmeyen konuyu konuşmacılar da konuşmakla bitiremediler. Hele bir ara, '4. cumhuriyet, 5. cumhuriyet, yarı başkanlık' derken hızını alamayan Prof. Dr. Nur Vergın süreyı çok aştığını fark edince, 'Devam edebıiir miyım?' diye sordu. Panelı yöneten Prof. Ergün Özbudun'un yanıtı netti: —Takdir sizın. Prof. Üstün Ergüder'in sıkıntısı ise başkaydı. TÜSIAD tarafından yayımlanacak bir araştırmada, halkın asker ve din adamlarına, milletvekıllennden daha çok ınandığının saptandığını söylüyordu. Ama bu konuda bir rakam vermiyordu. Gerekçesı de şuydu: —Burada gazeteciler var, yayımlayabılırler. —Ergüder'e gore YÖK, ünıversite ozerklığmı ortadan kaldırmakla birlikte iyinıyetlı gırışımjerde de bulunmuştu. 'İyinıyetlı girişimler' sözünü duyan eski bir polıtikacı arkadaşının kulağına eğildı: —Yahu bu adam sahıden iyı nıyetli galiba. Hemeyse, panelin sonuna doğru Doç Dr Uter sordu: —Parlamenter sistem başkanlık sistemı ya da bir başkası Türkıye'de knze yol açar mı diye tartışılıyor. Ama sorun kişilerde olamaz mı? Yani krızı şu anda cumhurbaşkanı olan kımse yaratıyor olamaz mı?.. Paneli izleyen bakan ve milletvekılleri dahil kimse açık bir yanıt veremedi. Kedilere dikkat Çankaya Belediye Başkanı, İnönü'ye brifing verıyor. Bir yandan da soruları yanıtlıyor. Çöp poşet uygulamasıyia ilgıli. Nedenını de şöyle açıklıyor: — Bidonlar sinek üretim merkezi. 60 bin adet çöp bıdonumuz var. Belediye amblemını taşıyan mavi posetlere kedı köpek gelmıyor. Belediye poşetlennden korkan kediler, köpekler konusunda dinleyiciler yorum yapmadı. CUMHURİYET KITAP KULUBU T • A • K • S • t • T - L • E KİTAP ^ ^ O ^ VERIYOR BIR TELEFON YETERLİ! DİLEYENHERKESED 8 A Y V A D E L İ >' Sadecr htanbul ü nnırittn ıçınde SEÇKİN YAZARLAR • ÜNLÜ YAPITLAR 0 15 ADAM ^ YAYINLARI * CEM f YAYINEVÎ ^ PAYEL A YAYINEVİ 1 —r'AFA ^ YAYINLARI » ÇAĞDAŞ 9* YAYINLARI Mk, REMZİ İ& KÎTABEVt « V CAN W YAYINLARI j ^ ÇINAR " YAYINLARI TOROS • YAYINLARI t> 400 seçme kitap D> Elden teslim Tel: 512 05 05 / 516 Fax: 526 60 72 İLAN ABANA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya Esas No- 1990/25 Davaa Zekı Abana tarafından davalı Gülşen Abana aleyhine mahkememızde açtığı 79 ada 2 parsele itıraz davasının yapılan dunışması sırasında venlen ara karan gereğınce. Abana ılçesı Merkez Mahal- lesı Kınk yeri mevkıinde tespiti yapılan 79 ada 2 parselın tespıt malıklerınden olarak ısmı yazılı Mehmet oğlu, Ahmet'in ölu ol- duğu, yapılan nüfus kaydı araş- tırmasında kaydına rastlanıla- madığı, yaptınlan zabıta araştır- masında ölü olduğunun bıldınl- dığı, vanslerının kımler olduğu- nun bılınemediğinden dolayı, Mehmet oğlu Ahmet'in mırasçı- ları tespıt edılememesı sebebiy- le dava düekçesı ve dunışma gü- nu tebhğ edılemedığınden Meh- met oğlu Abana Merkez Mahal- lesı'nden Ahmet'in mırasçıları- na dava düekçea ve duruşma gü- nünün teblığının gazete ilanı ile yaptınlmasına karar verümış ol- makla; Abana ılçesi Merkez Mahal- lesı'nden aynı yer nüfusuna ka- yıtlı Kınk yen mevkıinde kadast- roca tespiti yapılan 79 ada 2 no.lu parselde hissedar malik olarak ısmı geçen Mehmet oğlu Ahmet'in 29.11.1990 tanhlı da- va dılekçesı ve dunışma günü olan 8 4.1991 tarih saat 9.00'da mırasçılannın duruşmaya gelme- len veya kendilerinı bır vekil ile temsıl ettırmelen, aksı takdırde dava basit usule tabı olduğun- dan H.U.MJCnun 509-510. mad- delen gereğınce Mehmet oğlu Ahmet'in mırasçılannın yoklu- ğunda karar verileceğı hususu dava dilekçesi ve dunışma günü tebhğı yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 7.3.1991. Basın- 46126 HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK Ü, b v 9 e«ucfe M k k PİKNİK PİYALE MADH4 HIZLI GAZETECİ *ECDET ŞEI\ ÇtZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAIS GÜRSES SAMSUN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNÎN ÎLANEN TEBLİCl Dosya No- 1990/632 Borçlu: Galen Knstal Koll Ştı Selahattm Komut ve Ortağı Uzun Sokak No: 9 Trabzon Profılo Dağıtım A.Ş vekılı Av Nurettın Çe- tinkaya tarafından 30.05 1988 vadeli 5.386 500 TL'sı, 30.04 1988 va- deli 1.694.980 TL'sı ıkı adet senede müstenıden aleyhınıze yapılan icra takıbınde: Adresınize 13.273.615 TL'smın tahsilı ıçin ödeme emn göndenlme- mış tebliğ edilememıştır Adresınizin tespiti zabıtaca da mümkün ol- madığından ödeme emnnın ılanen tebliğıne karar venlmıştu-. Kanum süreye 20 gün ılave edilmek suretıyle ılamn gazetede yayı- nından itıbaren borcu 30 gün ıçinde ödemeniz, takıbe senetlere ve ım- zaya ıtırazınız varsa ayru süre ıçınde İcra Tetkık Mercıı Hâkımliği'ne bildırmeniz, borcu haksız mkâr edersenız yuzde 40 icra mkâr tazmı- natı ile mahkûm edıleceğınız, 30 gün ıçınde İİK 74 maddeye göre mal beyanmda bulunmanız gerçeğe aykın mal beyarunda bulunursaruz ha- pis cezası ile cezalandırılacağımz ılanen tebhğ olunur 17.10.1990 Basın: 46141 tLAN T.C KİLİS ASLİYE CEZA MAHKEMESt HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1990/243 Karar: 1991/20 Bıçakla Müessır Fiıl suçundan dolayı mahkememizın 13.2 1991 ta- rih ve 1990/243 esas, 1991/20 sayılı karan ile TCK'nın 456/2, 457/1, 51/1, 59/2. maddelen gereğınce netıceten 1 sene 8 ay hapis cezasına hükümlü bulunan Kılıs'm Oylum köytl nüfusuna kayıtlı Bılal oğlu, EhFten olma, 1955 doğumlu Huseyin Beşekoglu hakkında venlen gı- yabı hüküm sanığa PTT kanalıyla tebhğı sağlanamadığından yüksek tirajlı gazetelerden binnde ılanen tebliğıne karar verilmış olduğundan, bu ılamn yayımı tanhınden itıbaren 15 gün sure zarfında hükmün tem- yiz edılebıleceğı, aksı takdırde bu sürenın bıtımınde hukmun kesınle- şecegi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğınce ılanen tebhğ olunur. Basın: 21795 HÜKÜM ÖZETt T.C AKYAZI SULH CEZA MAHKEMESt Esas No: 1990/32 Karar No: 1990/200 Akyazı Şerefiye köyünde ımal edilmekte olan ve Şerefiye Kaynak Suyu nam ve ısmınde imal edılerek pıyasaya sürülen sulann gıda mad- delen nızamnamesıne aykın olduğundan dolayı yapılan açık yargıla- ma sırasında: Sanık Şerefiye Kaynak Suları sorumlusu Bülent Gürkan'ın mah- kememızin yukanda esas ve karar numaraları yazıh karan ile; 1- TCK 396, TCK 19. 647 Sk. 4. TCK 72 maddelen gereğince netı- ceten 470 000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasma, 7 gün süre ile ısyennin kapanlmasına, 3 ay süre ile faılın curme vasıta kıldığı Ak- yazı Şerefiye köyündekı kaynak sulanndan dolayı sanatın ve ticare- tin tatilıne, cezanın tecıline, 2- TCK 398, TCK 19, 647 Sk. 4. TCK 72 maddelen gereğince neti- ceten 470 000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasma, 7 gün süre ile ışyerirun kapatılmasına, 3 ay süre ile faılın cürme vasıta kıldığı Ak- yazı Şerefiye köyündekı kaynak sulanndan dolayı sanatın ve tıcare- tın tatilıne, cezanın tecıline karar verildı. 28.2.1991 Basur 21847 İLAN KÜTAHYA ASLİYE CEZA MAHKEMESt Esas No- 1989/48 Karar No: 1990/306 Karar Tarihı. 17 4.1990 3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan Halıt ve Hacer oğlu, 1933 Klu, Kastamonu Bozkurt ılçesı Ortasökü köyü nüf. kayıtlı Ahmet Topçu hakkında 3167 Sk. 16/1 TCK 59/2, 40. maddelen gereğince (10) ay hapıs ve bır yıl süre ile çek hesabı açmak ve keşıde etmekten yasaklanmasına karar venlmış olup sanığa tebligat yapüamadığından 7201 sayılı kanun uyarınca ışbu karann Uanından 15 gun sonra tem- yu edilmediğı takdırde kesınleşecegı ılanen tebliğ olunur. 26.2.1991 Basın: 21858 GARFIELD JM DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 18Mart KURTULUŞ S/IM$/ S/RASINDA OOSTLUK ANTLAŞMASI İ32İ'D£ 8U6U/J, TBMA4 HUkUJMErtVL£ SSCS 4&4SfA/PA MOSKOK 'DA YAPtL4M 8U Mostova e/çımız. A/ıFuat Pa-şa ( ) ( ) Dr &24 AJüR _, SOVYEVLE/e B/JPU& APIK/A İSE Ç/ÇEIZtU İLE CELAL KORKMAZOF KATtLMIŞTI. SU- 6ORE, SOVYETLEfZ,MtSflK-t MlLLı SıMIRLAfZlNl ONAYLA- MtÇjOZELL/KLE KUZEYDOĞU StMlRt, OAHA SONKA DEĞfÇMEY£- C£K DURUMUNA KAlsUfMUfTU- BOSÂZLAR KOHUSUNPA, Ü DÜZ£ULENME£t yAP/UIN ESHI Ş GU/V SULMUŞrz/ ruGKıyE, SOl/y£rt.£/Ç gıRttĞr DOS7ZI/K ı>OS#A&<)/ Ğ "8A77 C OLAHAĞ/ gUlMUÇTU.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog