Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

18 MART 1991 SİNEMA KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 Festivalde üç yeni film • Kttltür Servisi — 10. Uluslararası İstanbul Film Festivali programına üç yeni film daha katıldı. Festivalin jüri üycsi Yunanh yönetmen Pantelis Voulgaris'in 'Ağustos'un Sakin Günleri' 30 mart günü saat 15.00'te Gazi Sineması'nda, 31 mart günü saat 12.00'de ise Atlas Sineması'nda gösterilecek. Fransız yönetmen Etienne Chatiliez'in 'Tatie Danielle1 adb çalışması ise kopyası geciken 'lç Dünya' fîlmi yerine bugün saat 12.00 ve 18.30'da Atlas Sineması'nda gösterilecek. Film, taşradaki evinde bakıcısı, köpeği ve albay kocasının anılanyla yaşayan huysuz ya$lı bir kadını konu alıyor. Festivalin diğer yeni filmi ise Oscar adayları arasında yer alan 'Umuda Yolculuk'. Isviçreli yönetmen Kavier Köller'in yönettigi ve Nur Sürer'in başrolünde oynadığı film 31 mart günü saat 18.30'da Atlas Sineması'nda oynayacak. MÛZAYEDE Osmanlı tarihine 10 nıilyon • Kültiir Servisi — Alâattin Eser Kitapevi ve Yayınevi'nin düzenlediği 4. kitap müzayedesi dün The Marmara Oteli Opera Salonu'nda yapıldı. Ibrahim ManavMn yönettigi müzayedede 186 sıra numarası ile 277 kitap sunuldu. Müzayedede Türkiye'deki Isveç elçisi Monradja d'Ohsson imzalı 'Tableau General de I'Empire Ottoman' adlı kitap 10 milyona satıldı. d'Ohsson'un kitabmın açıhş fiyaü 4.5 milyon liraydı. Vrtanise VYUzükciyan'ın Tasvir (Iran'daki Ünlü Yapılar) adlı taşbaskı albümü ile Zarmayr Güzeryan'ın Şarkıyat Şarkı Mecmuası) 5 milyon liraya satıldı. Mis Julia Pardoe imzalı The Beauties of the Bosphorus adh kitap ise yeni alıcısına 4 milyon 100 bin liralık bir fiyatla ulaştı. MÖZİK 'Eski Müzik'çüer CCR'de • Kültür Servisi — Eski Moskova Müzik Oda Orkestrası bugün ve yarın saat 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konserler verecek. 1982 yılında kemancı Tatyana Grindenko tarafından kurulan ortestranın şefi ve solisti de Grindenko. Dünyaca ünlü Sovyet kemancı Gidon Kremer'in eski eşi olan Grihdenko'nun grubu 12 kişilik. Topluluk, Sovyetler 'eski müzik' tarzında uzmanlaşan ilk orkestra. 17 ve 18. yüzyıhn alışılmamış müzikli eğlence eserlerini ve barok opera ve bale müziklerini programlarına katan grup, barok müziğe yeni bir soluk getirdi. Topluca konserlerinde Christian Pez, Biber, Schmelzer, Telemann ve Vivaldi'nin bestelerini içeren iki ayrı program sunacaklar. SERGİ Otyam'lar İstanbul'da • Kttltür Servisi —Fikret Otyam'ın resimleri, Filiz Otyam'ın özgün dokumaları ay sonuna kadar Vakıfbank'ın Taksim'deki sanat galerisinde. Fikret Otyam, 1953'te Bedri Rahmi Atölyesi'ni bitirdiğinde 3 yılhk da gazeteciydi. Uzun yıllar gazetecilik, o ünlü röportajlar ağır bastı. Arada yaptığı resimlerini sergilemedi. Eşref Üren, Orhan Peker, Tbran Erol onu resme döndürmeye çalıştılar. Bir yaz dinlencesine giderken ressam Rasin, "Belki resim de yaparsın" diyerek Paris'ten aldığı en has boyalardan, fırçalardan kocaman bir kutu verdi, sonra büyük iki koli boya daha ve Otyam böylece yeniden ve "bir daha bırakmamak" azmiyle resme döndü. Filiz Otyam, 1979'da yerleştikleri Antarya'nın Gazipaşa ilçesinde, çulfalık denilen dokuma tezgâhlarından edindi ve özgün dokumalara başladı. On yıh aşkın bir zamandır bu uğraşı sürdüren Filiz Otyam'ın dokumaları, dokuma giysi ve kabanlan yurtdışında da beğeni topluyor. Karakoç'un son çahşmaları • Kültür Servisi — Özellikle özgün baskı alanındaki çalışmalarıyia tanınan Fevzi Karakoç, son çahşmaları yağlıboya resimlerini 19 mart - 13 nisan tarihleri arasında Nişantaşı'ndaki Tem Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Önceki çalışmalarında "at" temasına ağırlık veren sanatçının son resimlerinde insan figurierine rastlanıyor. Tuval üzerine yağlıboya resimlerden oluşan sergide, aynca sanatçının son özgün baskı yapıtlan da dosyalar içinde izleyiciye sunulacak. H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I SERGİ • Hıiseyin Bllişik, Cavit Mukaddes, Ünsal Toker ve Niyazi Toptoprak'ın resimlerinden oluşan kar- ma sergi bugün Opera Sa- nat Galerisi'nde açılıyor. • Akif Poroy'un 11. ki- şisel resim sergisi bugün Beyoğlu Belediye Sanat Galerisi'nde açılıyor. • özgün baskı alanında- ki çalışmalanyla tanınan Fevzi Karakoç'un yağlı- boya resimleri yarından itibaren Tem Sanat Gale- risi'nde sergilenecek. • Fatih Sultan Meh- met'in çizgilerinden Ab- di İpekçi'ye, Aziz Nesin'den Fikret Mual- la'ya birçok ismin çizgile- rine yer veren Yan Çizenler başlıklı karikatür sergisi yann Basın Müze- si'nde açılacak. • Karikatür sanatçısı Se- mih Balcıoğlu'nun gravür-karikatür sergisi Edpa Sanat Galerisi'nde sürüyor. • Özdemir Altan, Mus- tafa Ata, Tomur Ata- gök, Şükrü Aysan, Bedri Baykam, Bübi, Adnan Çoker, Haluk Gedik, Adem Genç, Mehmet Güleryüz, Ergln inan, Nur Koçak, Hüsamettln Koçan, Zekai Ormancı, BOnyamin özgüttekin ve Yusuf Taktak'm re- simlerinden oluşan karma sergi Alkent Actuel Art Galerisi'nde izlenebilir. • Haluk Gedik'in ışıklı panolar, üç boyutlu rne- kân düzenlemesi, kolaj ve yağlıboya resimlerinden oluşan sergi Soyak Sanat Galerisi'nde sürüyor. • Ressam Burhan Te- mel 19. kişisel sergisini geçen hafta Benadam Sa- nat Galerisi'nde actı. Sa- natçının sergisi 13 nisana dek sürecek. • Canan Tolon'un N«- türmortlan Maçka Sanat Galerisi'nde sergileniyor. • Birçok gazetede gaze- te ressamı olarak çalışan, 1960'lı yı1larda aynı göre- vi gazetemizde sürdüren ressam Agop Arad'ın sergisi Garantı Sanat Ga- lerisi'nde sürüyor. • Altan Gürman'ın ya- pıtlan Derimod Kültür Merkezi'nde sergileniyor. • Zafer Gençaydın'ın yapıtlan Yapı Kredi Ka- ttm Taşkent Sanat Gale- risi'nde sergileniyor. fiÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Arif Aşçı'nın Şiva'nın Aşk Tapınaklan başlıklı saydam gösterisi bugün saat 19.00'da YeşilBizans Sanatevi"nde. • Aclan Uraz'ın Kapa- dokva konulu saydam gösterisi bugün saat 16.00'da fffl Tlp Fakülte- si 14 Mart Amfisi Fuaye- si"nde. • Karikatür Neden Çiri- Hr konulu toplantı yann saat 16.00'da Basın Müze- si'nde izlenebilir. • Latife Tekin'in sohbet toplantısı 20 mart günü saat 16.00-19.00 arası Pan Yayıncılık'UL. • Arif Aşçı'nın Asya Mi- marisi konulu saydam gösterisi 20 mart günü sa- at 19.00'da Yeşil Bizans Sanatevi'nde. mPendik Atatürk Kültü- revi'ndt Dişi Şeytan adh film bugünden itibaren perşembe gününe dek iz- lenebilir. • Kâmil Fırat'ın Kuşlar başlıklı saydam gösterisi 20 mart günü saat 16.00'da tÜ Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi Fuayesfn- de. • Ersin Alok'un Nil ko- nulu dia gösterisi 20 mart günü saat 16.00'da Basın Müzesi"nde. • IÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve tstan- bul Avusturya Kültür Ofi- si'nin birlikte düzenledik- leri Felsefe Sempozyumu 21 ve 22 mart günleri saat 12.00-17.00 arası Kuyucu Murat Paşa Medresesi'n- de izlenebilir. • Dr. Müge Göçek'in Anadoluda Tas ve Gelisi- mi konulu konferansı 23 mart günü saat 18.00'de Sedberk Hanım Müzesfn- de. Güler. Güler'in konuş- ması 21 mart günü saat 16.00'da. • Nai! Bayraktar'm Yaz- ma ve Nadir Eserierin Ko- nınması konulu konfe- ransı 22 mart günü saat 16.00'da Atatürk Kitaplı- ğı'ndn. • Halit Refiğ'in yönetti- gi Karılar Koğuşu adlı film 20-24 mart günleri arasında saat 14.30 ve 18.00'de AKM Sinema Salonu'nda gösterilecek. İ M Z A • Suna Tanaltay 20 mart günü saat 10.00-14.00 arası Şisli Te- rakki'de kitaplannı imza- layacak. ve Sa: 3, Sü: 8 adlı yapıt- lan sergileyecek. M Ü Z İ K • İstanbul Belediyesi Ce- mal Reşit Rey Konser Sa- lonu 'nda Moskova Eski Müzik Oda Orkestrası- nın bugün saat 19.00'da vereceği konsere solist Tatyana Grindenko eş- lik edecek. Orkestranın yann vereceği konser de saat 19.00'da başlayacak. 23 mart günü D. Cirnaro- sa'nın Orkestra Şefi, G. Pergolesi'nin Hanım Olan Hizmetci adlı opera- lan saat 20.00'de sahnele- necek. 24 mart günü ise i Genç Yetenekler Serisi'n- ı de Hakan Tezonar'ın pi- yano resitali saat 16.00'da ___ , başlayacak. • İstanbul Devlet Ope- • istanbui Devlet Sen- leştirilecek. • Ayangil Türk Müziği ve Orkestrası ve Koro- su'nun 19-20 mart günle- ri vereceği konser Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. SİNEMA O P E R A / B A L E i • Havana Amerikalı yö- netmen Sidney Pollack'- ın yeni filmi 1958-59 yıllannda Batista'nın son günlerinde Küba'da geçi- yor. Serüven düşkünü, kumarbaz bir Robert Redford ve Kübalı dev- rimci Lena Olin'in "ya- sak aşkı." (Beyoğlu Dünya, Şişli Kent, 8a- kırköy 74) • Akıl Hocası Sinema öğrenimi görmek için New York'a gelen ve tüm 10. ULUSLARARASIİSTANBUL FİLMFESTİVALİ Bugün 13 film var Beycftaı Acımasız Dünya (Fransızca / Türkçe simültane çeviri / 12.00, 18.30), Sinbad (Macarca / lngilizce altyazılı / 15.00, 21.30) Beyaghı Atlas: Tktie Danielle (Fransızca / Türkçe altyazılı / 12.00, 18.30), Anlaşılmaz Hastalık (ttalyanca / lngilizce altyazılı / Elektronik Türkçe altyazüı / 15.00, 21.30) ^ Beyofta: tmdat ile Zarife (Türkçe / 12.00), Darbe (Türkçe / 15.00), Pusu (Sırpça / tngilizce altyazılı / Elektronik Türkçe altyazılı / 18.30) I OHnanbey Gavi: Yardımcı Roller (lspanyolca / lngilizce altyazılı / Türkçe simültane çeviri / 12.00, 18.30), Farendj (lngilizce / Fransızca altyazüı / Elektronik Türkçe altyazılı / 15.00, 21.30) G«nç yıldızlar Fransız yönetmen Eric Rochant'ın "Acımasız Dün- ya"sı, Dunya Sinemasımn Genç Yıldızları bölümünün filmlerinden. RekK Batının Sakin Havası (ltalyanca / Fransızca altyazılı / Türkçe simültane çeviri / 12.00), Uyuşturmadan (Lehçe, Türkçe altyazılı / 15.00), Margarit ve Margarita {Bulgarca / lngilizce , altyazılı / Elektronik Türkçe altyaah / 18.30), Yabancı Dostlar (lngilizce / Elektronik Türkçe altyazılı / 2İ.30) • Şenlikli Şiir başlıklı söyleşi bugün saat 16.00'da tÜ Edebiyat Ku- lübü'nde düzenleniyor. Konuşmacı; Akgün Ako- va. • Mustafa Cezar'm 19. Yüzyü Beyoglusu Kültür Ortamı konulu konferansı 23 mart günü saat 15.00'te Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde. • Kürsat Basar'ın katıla- cağı Okuma Günü 19 mart günü saat 16.00'da Atatürk Kitaplığı'nda. • Dr. Nevin Yücel Cel- bis'in Öiümünün 100. Yı- lında George Seurat ko- nulu konferansı 20 mart günü saat 16.00'da Ata- türk Kitaphğı*iıda. • Atatürk Kitaplığı'nda Dobra Dobra bölümünün bu haftaki konuğu Ara ra ve Balesi hafta bo- yunca Nemrut'un Dansı, Anadolu'da Gece ve Mut- lu Son adlı baleleri yann saat 20.00'de, Sevil Ber- beri operasını 20 mart gü- nu saat 20.00'de, Don Giovanni operasını 21 mart günü saat 20.00'de, Kadın ve Ziyaretçi, Dino ile Ceren adlı baleleri 22 mart günü saat 20.00'de sahneleyecek. 23 mart gü- nü ise saat 11 .OO'de Sihir- baz Oz çocuk müzikali, 15.30'da Romeo ve Juli- et balesi, saat 20.00'de ise Hanım Olan Hizmetci ve Orkestra Şefi operalan iz- lenebilir. • Turkuaz Modern Dans Topluluğu bugün 21.OO'de Taksim Sahne- si'nde Ayın Raksı, Bir Rüja Gördüm, Noktasız foni Orkestrası'nın 22 ve 23 mart gunü vereceği konserleri şef Rengim Gökmen yönetiyor. Sel- ma Gökçen'in solist ola- rak katılacağı konserlerde orkestra, K. Sünder, E. Elgar ve C. Debussy'nin yapıtlarını seslendirecek. • Bakırköy Belediyesi Armoni Orkestrası'nın hafif müzik konseri 20 mart günü saat 16.00'da /. Ü. Öğrenci Kültür Mer- kezi'nde. • Vakkorama Kültür Matineleri kapsamında Grup Labirent'in Pop- Rock Müzik'i 21 mart gü- nü saat 17.00'de izle- nebilir. • A.Adnan Saygun' u anma konseri 21 mart gu- nü saat 19.00'da AKM Küçük Salon'dn gerçek- parasını çaldıran gençle bu kez "komik bir baba" rolündeki Marion Brart- do'nun filmi. Andrew Bergman'ın yönettigi fılmde Brando'ya Matt- hew Broderck eşlik edi- yor. (Beyoğlu Fitaş, Şişli Nova Baran, Kadı- köy Yıldız) • Biz Melek Değiliz Ro- bert de Niro ve Sean Penn cezalannı tamamla- madan hapishaneden fî- rar eden iki mahkûmu canlandırıyor. Filmde Ghost'un kadın oyuncusu Demi Moore da var. (Ka- dıköy Kadıköy, Beyoğ- lu Lale) • Gel Cenneti Gör New York birliğindeki görevin- den kaçıp yine bir yaşam kurmak üzere Los Ange- les'a giden McGurn'un iş bulduğu Japon sinema- sında tanışıp âşık olduğu Lily M. Kawamura ile ilişkisi. Amerikan-Japon savaşı geçen bu öykünün yönetmeni Alan Parker. (Beyoğlu Sinepop, Ka- dıköy Moda, Çembertl- taş Şafak) • Baba 3 Coppola'nın filmi yedi dalda Oscar'a aday gösterildi. İlk iki bö- lümü toplam 9 Oscar ka- zanan fılmin bu üçüncü bölümünde Michael Cor- leone (Al Pacino) kendi- ne bir veliaht arıyor. (Cumadan itibaren Şişli Kent) • Kurtlarla Dans Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan, üç Altın Küre sahibi ve 12 dalda Oscar'a aday gösterilen filmin yönetmeni ve baş- rol oyuncusu Kevln Costner. Film Dakota'- da Siyu KızılderUileri ara- sında keşif yapan bir kahramanın macerasını aktanyor. (Cumaden iti- baren Şişli Site) TİYATRO • Btzhn Tlyatro Suikart'ı Dostlar Tiyatrosu 'nda sergiliyor. • Bilsak Tlvatro Atölye- Sİ tşte Baş Işte Gövde ls- te Kanatlar'ı Bilsak \a sahneliyor. • Kent Oyuncutan, Es- Id FototrBflsr'ı Kenter 77- yatrosu'ndsi sergiliyor. • Bulunmaz Tlyatro- btanbul Sen Gara DefU- SİD ile pazar gûnleri Kar- ya Cep Sineması'nd*. • NtaSerezH-TokjaAş- kıner Ttyatrosu, Benim Matnk Alea'i Kamca Tıyatro"d& sunuyor. •Clhat Tamer-Ercan Yugan Tlvatrosu, İnsan Suretleri adlı oyunu Ken- ter Tiyatrosu'nda sahneli- yor. • Dostlar Tiyatrosu, Astan Asker Şvıyk, Bo- rak EzgJ ve Merıaba ile Kamca Tiyatro'da. • Ankara Devlet Tiyat- rosu, Peynlrti Ynmurta adlı oyunu bugün Dor- men Tiyatrosu'rda sergi- leyecek. • Dormtfn Tiyatrosu Karmakansdt ile Çdgu Seabahar'ı sergilemeyı sürdürüyor. •Tlyatro Atölyesl Kaa Kardeşleri müzikalini Dünya Sinemas:*nda sah- ary nuzın Gemisi Fındık Ka- bago, Yorgun MıtUdor, Ferbugi Şeyter ve Kahra- nıan Bakkal Söpermarke- te Karsı'yı Ses Tiyatro- su'nda, tstanbul'a Saüyo- ntm'u Küçük Sahne'Ğe sergiliyor. • HadJÇamaıvYWHepe Oyuncutan, Bir Aaarsis- tim Kaza Soaacu ötamü üe Gel Ksçaiun'ı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sunuyor. • Bakırköy Belediye TT- yatrosu Demoknsi Ge- misi'ni Aziz Nesin Sahne- .sıhde, Mine ile Bedava mı Sandın adü oyunlan Adüe Naşit Sahnesi'nde sergili- yor. • Ankara Blrlik Tiyatro- su Pir Sultan Abdal'ı Ka- raca Tiyatro'da ve Adüe Naşit Kültür Merkezi'ade sahneliyor. •Yiğlt Tuncay, Paato- lonln Bulot'u Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sunuyor. TurgutUyar gecesi • Kültür Servisi — Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Turgut Uyar anısına düzenlediği gece, bugün Beyoğlu Karaca Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Candan Sabuncu'nun sunacağı geceye Doğan Hızlan, özdemir lnce, Atilla özkınmlı ve Iskender Savaşır konuşmacı olarak katılacaklar. Uyar'ın şiirlerinin seslendirileceği gecede şairin fotoğraflarından oluşan bir de dia gösterisi sunulacak. resimleri • Kültür Servisi — Nejdet Vergili'nin. 1979-1991 yıllan arasında yaptığı desen, guvaş ve yağlıboyalardan oluşan çeşitli resimleri 20 Mart-20 Nisan 1991 tarihleri arasında istanbul The Marmara Oteli, "Brasserie"de yer alacak. 1955'te Bafra'da doğan Nejdet Vergili, 1980"de İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü'nü l.likle bitirdi. İlk sergisini, 1987 yılında açan sanatçı, karma sergilerde yer aldı. ABD, lngiltere, Isviçre, Hong Kong ve yurtiçinde özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Ayrancıoğlu'na mansiyon • Kültür Servisi — İtalya'da düzenlenen • Umoristi yanşmasında Aşkın Ayrancıoğlu'nun yapıtına mansiyon verildi. İtalya'nın kuzeydoğusunda, Venedik'e bir saat uzaklıkta tipik bir ortaçağ kasabası var: Adı Marostica. Marostica kalesinde tam 23 yıldır sürdürulen ve kaleye can veren bir de sergi var. Her yıl değişik bif konû '<"»» üzerine, dünyanm her ~ yanında çizerlerin yapıtlarT Ijj" bir araya geliyor bu sergide: Bu yıl "Omiristica a Marostica" yanşmasının konusu "Gevezelik" idi. Tarihieser kaçakçıları • İZMİR (AA) — tzmir Emniyet Müdürlüğu Mali Şube ekipleri tarafından, üzerlerinde çeşitli fıgürler ve eski Yunanca yazılar bulunan Bizans 5. dönemine ait 3 adet mermer mezar taşı ile yakalanan 3 kişi, çıkanldıklan mahkemede tutuklandı. Mali şubeden yapılan açıklamaya göre bir süredir izlenen Latif öztürk (46), Mehmet Çiftçüer (36) ve Ferhat Ertürk (42) adlı kişiler, Bizans 5. dönemine ait figür ve yazılann bulunduğu mermer parçalannı satmak için Seferihisar'dan Izmir'e getirirlerken Güzelbahçe köyü yakınlannda yakalandılar. Galeri • Atölye IVIüzayede heyecanı devam ediyor... PERA • 146 97 38 • 132 64 S6 Tablolanrazı, Kur'an-ı Kerim'lerinizi, gümüş, tombak, fermanlar, porselen, mobilya, avize, ' Türk işlemeleri, heykel gîbi, tüm değerli eşyalannızı Türk ve yabana uzmanlanmız gözetiminde değerlendirin. Tecrübelerimîzden siz de yararlanın. UMMADIGINIZ BİR ANTİKA SİZİ SERVET SAHİBİ YAPABİLİR RESSAMDAN' 14 M«ıi-J« Mart JSJ Vntlknyalv Ç * B » I 6/7 CO |$M Tîyıtrny Arknıl O> 132 59 99 EYTAM CAD NO 16 NİŞANTAŞI/İSTANBUL Tel 131 44 65 - 130 74 82-141 47 76 - 141 40 48 SANAT GAl l » I S I HÜSEYİN BİLİŞİK CAVİT MUKADDES ÜNSAL TOKER NİYAZİ TOPTOPRAK •URM^ RtsfM sfRGİSI IIMarMIMa S # t M SpnHatO/l* ITİM Mımıra M! Twl l« « R ARKEONSANAT G\LERİSİ FİKRET MUALLA Resim Sergisi 14Şubat-23Mart Ijkele C»d. Salhane Sok. Nn 19 OrUkfiyTri. 159 32 57 MURAT AĞÇİÇEK Resim Sergisi S-26 Mar» Maçka SporCad No: 130/3 Bnlktat Tel- 160 44 2S AEDPA JMTefcstilbank S»ut Galerisi SEMİH BALCIOpLU Gravur-Karıkatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan HOım G*r«dl Cad.126 Tet tM 12 71 Destek Re. Sanat Galerisi BİLÂL ERDOĞAN resim sergisi 5 mart-29 mart 1991 h gun 11 0ai8 3O Tel 131 28 32 5-26!*Utl<Wl 11.00-1800 {Paargunkndışinda) lsaklal Caddea. 141 Beyogu-lsanlju 1 TÖ: 1521698 Resim Sergisi AGOPARAD G A R A N T I S A N A T C A L E R 1 S İ ••TTTTTTTTTTTTTTT İRFAN OKAN15 Mart - 28 Mart 1991 RAMKOSANAT MERKEZİ AHyc Sok. Yuva Apt. 8/2 Tc?>1kiyc 136 15 38 M u r a t M e t e A ğ y a r BeamSetgsi 4-25Mml991,UW-18W (Pazargûnleodışnds) n \onca Modern Sanat Gaiensi >| l5^•.T^s V&likonağı Caddea No. 117/2 Nişantaşı-lstanbul Tel 130 39 80 Tel KEMALİZMİN i DRAMI ' Vedat Nedim Tör 2. bası 5000 lira (K0V İçinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeii gönderiJmez. ESKİŞEHtR ASLİYE l.HUKUK MAHKEMESt Davacı Anadolu Unuersııesi Rekıorlugu vekılı Av. Nusret Esen larafından davalı Emine aleyhine açılan tescil davası sebebiyle; Adresi tespit edilemeyen davalı Emine'nin duruşmanın atılı bulun- duğu 1 4.1991 gunü saat 09.15'te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsıl ettırmesi, aksi hal- de duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği da- valı Dnıne'ye dava dılekçesı ve duruşma gunu davetiyesi yerine geçmek üzere ilan olunur < . ESKİŞEHİR ASLtYE 1. HUKUK MAHKEMESİ Davacı Anadolu Universitesı vekıh Av. Nusret Esen tarafından da- valı Vahıde (Zeytınoğlu) aleyhine açılan tescil davası sebebiyle; Adresi tespit edilemeyen davalı Vahide Zeytinoğlu'nun duruşma- nın atılı bulunduğu 1.4.1991 günü saat 9.20'de mahkememiz duruş- ma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil etürmesı, aksi halde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği davalı Vahide Zeytinoğlu'na dava dilekçesi ve duruşma gunu davetiyesi yerine geçmek uzere ilan olunur. NİĞDE ASLtYE 1. HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1990/559 Davacı Mehdiye Aytekin tarafından mahkememize açılan gaiplik karan verılmesi davasuun yapılan yar- gılaması sonunda. Niğde Merkez Fertek kasabası Cumhuriyet Mahallesı kütük 78'de nDfusa kayıtlı Yılmaz Aytekin'in 14 yıl önce evinden ayrıldığı, bugüne kadar kendüsinden hiçbir haber alınamadığı, akıbetinin ne oldufunun bilinmediğuıden bu şahıs hakkında bilgisi olanların, görüp tanıyanların, adresinı ve akıbeti hakkında bil- gisi olanlann duruşma günü olan 2.5.1991 gününe kadar mahkememiz dosyasına mUracaatlan ilan olunur. m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog