Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 18 MART 1991 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarken (Akış içerisinde 08.00de haber hiilleni \a\ımlanacak) . 07.00 Haberler 07.05 Gün Başlıyor 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Prognımın hedefleri bitkileri koruma. du\g:ulur korku. vücul parçaları. ilişki terimleri - aynı ve farklı. iuıırlaııuı. ş.V(>nıclrik }ckilicr 09.35 Kadın Saati: Ah Şu KomşularımK Yeni evli bir ailenin kom>uları>la aralannda yecen olaylar dramalize edilıyor 10.00 Haberler 10.15 Arkasi Yann: Kuğu Bcatriz. doktorun tavsiyesi üzerine \.tluktaıı vıkmaııı.ıkladır. 10.40 Okul TVsi ve Televizyon Dersanesi (Akış içerisinde I I.IKI. \Z.m sc I.VIKIsaatlcrindc hâber bülteni yayımlanacak). 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Program Atlr Karınca. Kuş sayfalan ve Suvtm Sokağı'ndan oluşuyor. 16.05 Haberler 16.15 Arkası Yann: Hayat Ağacı 17.00 Haberler 17.23 İftara Doğru 18.08 Anadolu'dan Görünüm 18.38 A StÜd.VOSUndan (Bugün köşesinde) 19.20 DİZİ: 077 HlZir SerVİS Dr. Ceval Serapın ölümüyleçok arlık hasıaneıle kalamayacağını anlar ve şahsi eşyalannı mplasıp gıdcr. Besim'in lepkisı ise daha farklıdır 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Çanakkale Geçilmez 1K Mart Çanakkale Zaferi ve kara vnaşlarının anlalıldığı program 22.25 Dizi: Anadolu'nun Kadın Erenleri (Aynntılı bilgi \andakı sülunUırda) Akıs. içerisinde 23.00'le haber bülteni i.a\ınılanacak». 23.35 Amlarla MÜZİk Programa konuk olarak Hasan Kocamaz ile İlhan Gencer katılnor. r. (Akış. içerisinde 00.00"da haber bülteni vımmlanucuk). 00.35 Türk El Sanatları 01.00 Haberler 01.15 Kabare: Başlar mısın Başlayalım mı? (Akış içerisinde • O.OO'de haber bülteni yayımlanacak). 02.20 Toplu Müzik Programı 02.54 Sahur Programı-Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim Üçüncü sınıflara Atatürk llkeleri ve İııkılap Tarihi. Alalürk vc tklisat Uluslararası iktisat. Dış Ticarel \e Milli Gelir. Dördüncü sınıflara Vergi l vgulanıaları: Gelir Vcrgisi 12.15 Kapanış 18.10 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgarı Tracy Bill ve Hruıl'ı şakaluşırkcn gördüğü gecenin ertesi günü Jill'e giderek kncaMndan u/ak durınasını söyler 19.03 Haberler 19.20 Spor P a n o r a m a Çeşitli spor dallarından görüntüler 20.10 DİZİ: Suçlu Anncsiylc babasını öldüren katil. küçük JelTre\"ır. odasın.ı da gırmij. ama ona hiç zarar vermeden gitmiştir. 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Bir Solist 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.30 Karşi Açi (Bugun kösesinde) 23.30 Dizi: Jake ve Şişman Adam (Aynmıh bilgi yandaki sııtıınlard.ı) 00.05 Kapanış 19.59 Açılış - Belgesel: V ücudumuzu Tanıyalım Vücudumuzun suyun ne işe yaradığı ve nerede bulunduğu. anlalılıuır. 20.30 V İdeo MÜZİk Türkiye Tekrar program. 21.20 DİZİ: Tehlikeli Sokaklar Jackie. Eden ve Marenta büyük bır u\ıi}lurııcu örgülünün pcsındedirler. 22.10 Opera: Otello -Kapanış ıA>nnlı bilgi yandaki NÜUınl.ırdaı 13.59 Açılış - Okul TV ve TV Dersanesi 19.05 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim Üçüncü sınıflar için Atatürk tlkeleri ve İnkılap Tarihi: Atatürk ve tklisal .Uluslararası tktisat: Dış Tieareı vc Milli Gelir Para ve Banka Monetarist - Keynesgil Tarlışmulı RadelilT Raporu. Devlet Bütçesi: Hazine tşlemleri DöıdıiiKİi sinıHar için Atatürk Ilkcleri ve tnkilap Tarihi: Atatürk ve (ieııelık 22.10 Dizi: Jimnastikçi Küçük Kız Fransa Cimnastik !>.nııpı>ı>nası vaklaşırken ki7İarın antremanları sıklaşır. 22.35 Belgesel: Perspektif Bir insan eli kadar hünerli robot eli >apınıı Balıklann ledavisi. Raydan çıkan bir trenin işler hale gelirılıiK'si Labaraluvarlarda canlı insan derisinin geliştirilmesi. 23.05 Start - Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.18 Müzik 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri: doğal çc\re. haklara saygı. sebze ve meyvenin tanıtımı.. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yeni e\li bır ailenin kı>nıs,uları\la aralannda geçen olaylar dramatize ediliyor. 21.15 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.35 Halk Hikayeleri 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler 22.35 Çanakkale Zaferi Özel Programı: Çanakkale Geçilmez IX Man Çanakkaie Deniz ZaTeri ve kara savaşlarına yer \erilı\or 23.05 Ramazan Ozel Programı: Ramazan Geldi Hoş G e M İ |440'lı vıllarda orta halli bir ailenin Ramazan ayının ilk uütuindckı ılıar ha/ırlıklun konu ediliyor 23.50 Beybaba 00.35 Eğlence: Stüdvo Berlin-Kapanış Türk sanat müziği soİMi Perilıan SÖ7eıı.\c \ükhel Duru katılıyorlar. 13.00 Açılış-Haberler 13.05 Pembe Dizi: Santa Barbara H.OOPembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles İş Başında 19.00 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kini 20.35 Dizi: Çin Plajı 21.35 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı 22.35 Haberler 22.40 Cinayet Dosyası 23.40Sinema: Hedef Adam (Bugünkösesinde) 01.20 Haberler-Kapanış T\ 1 AÇIKÖĞRETİlVrDE YARIN 05.30 Birinci Mnıf dtrsliTİ: tkiıvıda Gıriş (Milli Gelir ve Millı Refah). Alalürk İlkclcri \c İııkılap Tarihi (lnönü Savaşları). TRT 'prototipte uzmanlaşıyor9 GAP Ankara TV'nin bir ünitesi oluyor. TV 5 yabancı ülkedeki Türklere yönelik olarak tümüyle yerli yapıma dönüyor. SİNA KOLOGLU TV5'in prototipi değişiyor. Yurtdışın- daki Türklere yönelik yayın yapan TV5'te bundan böyle tümüyle yerli ya- pım yer alacak. TRT'nin kanallara 'kişilik venne' ça- hşmaları sürüyor. TV1, 2 3 ve 4'ü 'oturttuklarını' öne süren TRT yetkili- leri, şimdi TV5 ve GAP'ta çalışmaları- nı yoğunlaştınyorlar. Edinilen bilgilere göre GAP'ta hem idari hem de içerik de- ğişiklikler yapılıyor. Kanal Ankara TV'sine bağlanıyor. Mahalli program yarı yanya arttınlıyor. Tekrar program- lar, yerini <%80 yeni programlara terk ediyor. TVS'te büyük deöisiklikler yapılıyor. GAP TV'de olduğu gibi TV5'in Anka- ra koordinasyonu kuvvetlendiriliyor. TV' Daire Başkanlığma bağianan TV5'in ilişkilerini saglamak üzere bu göreve Mustafa Gerçeker getiriliyor. TV Dai- resi Başkan Yardımcısı Gerçeker, iki gö- revi birden yürütecek. TRT yetkilileri, böylece koordinasyon eksikliğinin orta- dan kaldırılmış olacağını belirtiyorlar. TV5'in 'özel bir yapısı' olduğunu belir- ten yetkililer, Avrupa'da yaşayan Türk- lere yönelik yayın yapan bu kanalın 'yapısının' değiştirilmesi gereğini vurgu- luyorlar. Türk vatandaşlannın örf, âdet ve geleneklerini unutmamaları gereğini vurgulayan yetkililer, bundan böyle programlann bu içerik doğrultusunda hazırlanacağıru belirttiler. TRT yetkili- lerinin 'prototipte ihtisaslaşma' dedik- leri anlayışa göre TV5'te tüm diziler yerli yapım olacak. Yetkililer, şu anda oyna- yan az sayıdaki yabancı dizinin bittik- ten sonra yenilerinin konulmayacağını, bunların yerine yerli yapımların gelece- ğini söylediler. Yetkililer, Avnıpa'da ya- şayan Türkleri 'yabancı dizi taegemon- yasmdan kortarmak için' böyle bir yo- la başvurduklarını söylediler. TV5'e her cumartesi günü bir canlı yayın kuşağı konması planlanıyor. Bunun için Anka- ra'da 5 kişilik bir ekibin hazırhklannı sürdürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, bu kanalda eğlence, müzik yayınları aza indirilirken içerik olarak belgesel, araştırma, magazin program- lannın ağırhk kazanacağını belirtiyorlar. Aynı yetkililer, yurtdışındaki Türkleri bilgilendirmek amacı ile çeşitli açıkotu- rumların da TVS'te yer alacağını söylü- yorlar. TRT'nin üzerinde durduğu bir başka ko- nu da dramalar. Son yıllarda yoğun yerli yapıma dönen TRT, drama yönetmeli- ğini de değiştiriyor. Yapımlann daha ka- hteli oiması ve çeşitli spekülasyonlan ön- lemek için yönetmeliğe 'sert maddeler' getiriliyor. Edinilen bilgilere göre yönet- melikte yer alacak önemli maddelerden biri, yapımların yönetmenlerine ilişkin olacak. TRT yetkilileri, "Bundan böy- le her öniine gelen 'yönetmen' olarak or- taya çıkamayacak" diyorlar. TRT, kendi içinde eğitim çalışmala- nnı yeniden gözden geçirecek. Bir yet- kili, "23 yıldır gerekli eğitim yapılmadı ya da yapüamadı. Ama sonunda TRT çauşanlan TV teknolojisini takip edemez dunıma geldi. lyi yapımlar yanı sıra tek- nik olarak da TRT personelinin çagdaş gelişmelerden haberdar oiması lazım. Bunun için hazırlanan bir plan dahilin- de personelin eğitim çalışmalarına başlanacak" dedi. TV1 YERLİ DRAMA 22.25 Anadolu erenleri AMdola'ıııuı Kadın E r e a l e r i / Yönetmen: Naci Çelik Berksoy / Yapıt: Nezihe Araz / Senaryo: Nezihe Araz, Kenan Işık / Görüntü yönetmeni: Ertunç Şenkay / Müzik: Edita Alnıaçık / Yapımcı: Selim Soydan / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Yaman Okay, Begüm özbek. TV Servisi — Ramazan ne- deniyle TVl'in Yerli Drama kuşağında yayimlanmaya baş- layan beş böİümlük "Anado- lu'nun Kadın Erenleri" dizisin- de, Anadolu'nun bağnndan çı- kıp halka dayanma gücüyle moral ve umut veren beş kadın eren tarutılacak. Dinsel inanış- lar, evliyalar ve ermişler üzeri- ne birçok yapıt vermiş olan Nezihe Araz'ın, daha önce ga- zetelerde yayımladıgı dizi yazı- lardan yola çıkarak Kenan Işık'la birlikte senaryosunu ha- zırladığı "Anadolu'nun Kadın Erenleri"nin yönetmeni Naci Çelik Berksoy, yapımcısı Selim Soydan. Birbirinden bağımsız beş bölüm halinde ekrana ge- lecek dizide, düşünceleri, dav- raruşları, inançlan, etkinlikleri ve yaşam biçimleriyle halka ışık tutan beş kadın erenin öy- küsü, bunlar üzerinde bilimsel araştınna yapan bir bayan ga- zetecinin bakış açısıyla verile- cek. Dizi içinde o dönemin ki- şiliklerine de bürünen Canan adlı araştırmacıyı, 1989 Türki- ye Mankenler Kraliçesi Begüm Özbek oynuyor. Yurdumuzun çeşitli yörele- rinde çekilen "Anadolu'nun Kadın Erenleri"ndeki beş ka- dın erenden Kutlu Melek'i Hülya Koçyiğit, Nene Hatun'u Özlem K:ymaz, Kamer Çen- gi'yi Zekiye Biricik, Şahkız'ı Sebnem Dinçgör, Güzelce Kız'ı Aslı Öngören canlandırı- yor. Halil Ergün, Hacı Bektaş, Yaman Okay ise Idris Alp ro- lünde. TV3 OPERA: OTELLO 22.10 Otello operasının bizdeki ilk temsili, 1960'ta Ankara Devlet Operası'nda oldu. Tutku ve kıskançlığınsonuTV Servisi — Italyan bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü operası "Otello"dan yönet- men Walter Felstein'in TV için yaptığı uyar- lama film ekrana geliyor. tngiliz oyun ya- zan VVilliam Shakespeare'in 16O4'te yazdığı 5 perdelik trajedisinden iki opera doğdu: Rossini'nin muziğini yapıp, Kont Berio'nun librettosunu yazdığı birinci opera 1816'da Napoli'de oynandı. Ikinci "Otello" opera- sını Giuseppe Verdi besteledi. Librettosu- nu Arrigo Boito'nun yazdığı bu opera da ilk kez 1887'de Milano Scala'da sahnelen- di. "Otello" operalannın en ünlüsü, bu ge- ce izleyeceğimiz Verdi'nin yapıtı. Opera olarak "Otello" çevirilerini bizde Hasan Leventoğlu - tbrahim Hoyi ile Kânm Akses - Ulvi Cemal Erldn gerçekleştirdiler. "Otello" operasının bizdeki ilk temsili 1960'ta Ankara Devlet Operası'nda oldu. "Otello"da tutku ve kıskançlığın insan kalbinde yarattığı >ıkım ve acılar gösteril- mektedir. Otello, iyi ve güven dolu bir in- sanken, kıskançlığın etkisiyie felaketlere sü- rüklenip, kan döken bir canavar haline dö- nüşmektedir. Verdi, "Otello"yu 71 yaşın- da bestelemeye başlamış ve sekiz ayda bi- tirmiştir. Operanın Milano Scala'daki ilk gösterisinde yer yerinden oynamış, aşka ge- len halk dinmeyen alkışlar arasında beste- cinin arabasının atlannı çözerek kaldıgı ote- le dek çekmişler, Verdi de balkona çıkarak gösteri yapan binlerce kişiyi sabaha dek se- lamlamak zorunda kalmıstı. "OteUV'da karısını aşırı biçimde kıskanan ve bu tut- kusunu cinayetle sonuçlandıran bir koca- nın öyküsü anlatılmaktadır: 15. yüzyıl sonlannda Venediklilerin ege- menliğinde bulunan Kıbns adası Türkler ta- rafmdan zorlanmaktadır. Venedik Doçu, Kıbns'ı korumak için bir fılo gönderilme- sine karar verir. Filonun komutanı adanın valisi mağrıbî aslından Otello'dur. Bir se- natörün kızı olan genç ve güzel Desdemo- na, Otello ile gizlice evlenmiş ve ona derin bir tutkuyla bağlanmıştır. Otello da kan- sını herkesten kıskanmaktadır. Otello'nun kazandığı savaşı kutlamak için düzenlenen bir şölende ondan öç almak isteyen kötü yürekli subaylarından Iago, Desdemona'- nın, genç subaylardan Cassio ile seviştiği- ni söyler ve Otello'yu buna inandırır. Al- dauldığuia inanan Otello, kıskançhktan çıl- gına dönüp karısını yatağında boğarak öl- dürür. Pişman olup sonra kendini vurur. TV2 DİZİ: JAKE VE ŞİŞMAN ADAM 23.30 Polisiye diziler art ardaJ a k e v e Şişman Adam (Jake and the Fat Man) / Yönetmen: E.W.Swackhamer/ Oyuncular: VVilliam Conrad, Joe Penny, Alan Campbell, John Rubinstein 50'şer dakikahk polisiye dizi. TV Servisi — Sona eren "Bü- yük Tuzak" yerine "Jake ve Şiş- man Adam" adlı yeni bir poli- siye dizi başlıyor. Özgün adı "Jake and the Fat Man" olan di- zinin yönetmeni E.VV. Swackha- mer. Dizide bir senatör adayımn sevgilisinin, yardımcısı tarafın- dan öldürülmesinden sonra ge- lişen olaylar anlatılıyor. "Jake ve Şişman Adam" hareketli ve sü- rükleyici polisiye olaylardan kaynaklanıyor. Dizinin başlıca rollerinde VVilliam Conrad, John Rubinstein, Joe Penny ve Alan Campbell var. Kyle VVilliams, seçimlerde se- natör olmak için adaylığını koy- muştur. Yardımcısı Fred, Kyle1 ın sevgilisi Libbie'yi öldürür. Olayla ilgili olarak cinayet ma- sası soruşturma açar. Olaya el koyan Savcı Jenry McCabe, Ja- ke'ten araştırma yapmasıru is- ter. Senatör adayının yardımcı- sı Fred, Libbie'yi öldürdüğünü, ancak suçu Kyle'ın üzerine at- maya hazır olduğunu söyler. Bu- na karşın Kyle onu ihbar etmez. RADYOLAR R A D Y O 104^5 A(ihş. program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizier için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 İstekleriniz, seçttklerimiz. 0935 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 1145 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.1* Günü yaşarken. 12J5 Reklam- lar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 - 19.00 Bölgesel yayın, iftar programı. 19.00 Ha- berler. 19J0 Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.00 lyi uykular çocuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21J0 Beraber ve solo türküler. İ2JU0 Yorumculannuz. 22J0 Beraber ve solo şar- kılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenm içinden (2). 00^5 Günün haberlerüıden özetler. 01.00 Prog- ram ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04J0 Sahur programı. R A D Y O Z 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah Konseri. 08.30 İki solistten şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Mahalli sanat- çılarımız. 10.20 Zaman ve demokrasi. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafıf müzik. 11.45 Çanak- kale Deniz Zaferi ve Çanakkale Kara Savaşları özel programı. 12.00 Solistler geçidi. 12J0 Türk- üler ve oyun havalan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13_W Merhaba dünya. 13.45 Ayla Gür- ses'ten şarkılar. 14J» Yabancı dü dersi. 15.00 Ha- berler. 15.05 Bu toprağın sesi. 15.30 Sazlarla Türk sanat müziği. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 16.30 Hafıf müzik. 17.00 Haber- ler. 17.05 Erkekler toplulugundan şarkılar. 17-30 Kadınlar topluluğundan türküler. 18.00 Yegâh faslı. 18J0 Hikâyecilerimiz ve hikayeleri. 19.00 Haberler. 19J0 Solistlerden birer şarkı. 20.00 Ya- bancı dil dersi. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22.30 Türküler. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 İki solistten şarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 1791'den 1991'e Vvolfgang Amadeus Mo- zan. 00^5 ounun haberlerinden özeller. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Acıhş. program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Mikrofondan size. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyanın dört bu- cağından. 15J)0Çağdaş müzik. 15.45 Olümünün 200. yılmda Mozart. 16.30 Caz ustaları. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Tempo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdas Türk sanat müziği. 20i» Pop stüdyosu. 21.00 Müziğe övgü. 22.00 Haber- ler. 22.15 Gökkuşağı. 23.00 Opera saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özet- ler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07JO So- listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 09JO Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo şarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yur- dun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Be- raber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 Gençlik korolarından. 15.00 Sizin için seçtikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 16.30 İsıekleriniz, armağanlanmız. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 17.30 Fa- sıl. 18.00 Türk halk müziği dinleyici istekleri. 18J0 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL 07^8 A,,,e Program 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lşte Saz fşte Söz. Solist: Arif Sağ. 11J0 Bir Solist: Freddie Mercury. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Esmeray. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: The Police. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Mediha Şen Sancakoğlu. 15.10 Semih Balcı'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 15-J5 Türkçe Sözlü Ha- fıf Müzik. 16.00 Hafıf Batı Müziği Dinleyici İs- tekleri. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.08 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE.106^8 Açılış ve Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrilman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08J5 tşte Saz lşte Söz. Solist: Arif Sağ. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Durumu. WJ5 Metin GUyer'den Şarkılar. 09.55 Hava Durumu 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Mediha Şen Sancakoğlu. 11.25 Hale Gür'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 50 Sizin Sectikleriniz. 1Z55 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. Solist: Grup Yeni Türkü. 13.15 Öğleden Son- ra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Gündüz Taylan'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Da- ğarcığı. 16.45 Niyazi Yılmaz'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken. 15 milyarlık dizi • ANKARA (AA) — TRT'nin 15 milyar liralık dizisi "Kurtuluş"un mekân araştırmaları tamamlandı. Dizinin yurtiçi çekimleri, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Ankara ve İstanbul, yurtdışı çekimleri Ingiltere ve SSCB'de yapılacak. 6 bölümlük dizide, Atatürk, lsmet lnönü, Feva Çakmak, Halide Edip Adıvar rolleri için sanatçı seçimine yakında başlanacağı öğrenıldL Senaryosunu Tlırgiı' Özakman'ın yazdığı dizi, tstiklal Savaşı'nı tüm boyutları ile anlatıyor. 1. ve 2. lnönü savaşlanndan başlayıp, Lozan'a kadar geçen süreyi kapsayacak dizide, Mudanya Mütarekesi, Sakarya, Büytlk Taarruz gibi yakın tarihin önemli olaylan da ışlenecek. 4 Perde Arkası 9 Karadeniz'de • ANKARA (AA) — Körfez savaşı sırasında Irak sınınna gönderilen Ertûrk Yöndera, bu görevini tamamlayarak "Perde Arkası" programının hazırlığına başladı. TRT, ramazan ayı nedeniyle program akışında herhangi bir değişiklik yapmadığı takdirde, "Perde Arkası" 11 nisan tarihinde ekrana gelecek. İki aydır ekrana gehneyen "Perde Arkası" bu ayki konusunu Karadeniz'e ayırdı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'e gidecek ekip, son günlerde kamuoyunda yankılar uyandıran konulan ele alacak. Azerbayoaıvda TV yayınları • ANKARA (Mak Ajans) — Ulaştırma Bakanı Cengiz Tüncer, TRT'nin TV kanallarından birinin Azerbaycan'da seyredilmesi amacıyla PTT tarafından bu ülkede bir aktancı inşa edildiğini söyledi. Tuncer, izlenebilen kanal sayısını ikiye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. BUGÜN • Stüdyo A: Dünyaya Bakış TV1 18.38 Bu hafta üç ayn konu var. Sovyetler Birliği'nde pazar günü yapılan birlik referandumu ile ilgili izlenimler. Bu konu ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin'in yardımcısı Muzukovski ile bir görüşme yer alıyor. Ikinci konu Ortadoğu'da neler olabilir? Irak muhalefeti, FKÖ adına Bassam Ebu Şerif ve tsrailli yetkililerin açıklamaları yer alıyor. Son konu ise Yugoslavya ve Arnavutluk'taki son durum. • Karşı Açı TV2 22.30 Gündemdeki konu "Yeni Üniversite Yasa Tasansı". • Konuyu YÖK adına Prof. Kemal Gülriz ile eski İTÜ Rektörü Prof. Kemal Kumbasar tartışacak. • TV'de Sinema: Hedef Adam StaM 23.40 Sudan bir nedenle polislik mesleğinden atılan özei dedektif, yaşlı bir kadımn kör kızını bulma işini kabul edince kendini bir maceramn içinde bulur. TRT ile Alain Delon rekabetine giren Starl'de "kara film" türünün hareketli, heyecanh bir örneğini seyredeceğiz. Alain Delon'un hem yönettiği hem de oynadığı 1981 yapımında Anne Parillaud diğer önemli rolde. bugün bilsak BODRUM KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1976/79 Karar No: 1988/27 Davacı: Mehmet Orhan Mumcular Belediyesi'nden. Davalı: Fatma Yaba mirasçüarı. Enbiye Kuş, Hatice Kaya, îsmail Kaya, Saniye Altmtaş, Mustafa Çolak, Hüseyin San, Fatma Akarca, Ayşe Tat, Mehmet San, Dava: Kadastro tesbitine itiraz. Davacı tarafından davah Fatma Yaba hasım gösterilmek suretiyle mahkememizde açılan kadastro tesbıune itiraz davasında, davcuun red- dine, dava konusu Bodrum Saz Köyü 1064 parsel numaralı tasınma- an tamamı 18 pay iübar olunarak Fatma Yaba mirasçıları adına aşa- ğıda gösterdiği şekilde tesbitine karar verilmiştir. 6/18 payının Mehmet kızı, Enbiye Kuş, 3/18 payının Süleyman kızı Hatice Kaya, 3/18 payının Süleyman oğlu Îsmail Kaya, 1/18 payının Hasan kızı, Saniye Altıntas, 1/18 payının Hasan oğlu, Mustafa Çolak, 1/18 payının Mustafa oğlu, Hüseyin San, 1/18 payının Mustafa kızı Fatma Kavcar (Akarca) 1/18 payının Mustafa kızı, Ayşe Tat, 1/18 payının Mustafa oğlu, Mehmet San adlarına tesciline karar verilmiştir. Verilen karar davalılardan Enbiye Kuş, Hüseyin San, Fatma Akar- ca, Mehmet Sarı'ya tüm aramaiara rağmen tebliğ edilememiştir. Adı geçenlere mahkeme hüküm özetinin ilanen tebliğine karar ve- rilmiş bulunduğundan, ilanın neşir tarihinden itibaren 15 günlük ya- sal süresi içerisinde terrryiz etmedikleri takdirde hükmün kesirüeşece- ği ilanen tebliği olunur. 19.2.1991 Basın: 21746 2. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN İLANEN DAVETİYE 1989/50 Ceyhan'ın Yalak köyüne ait 149 No'lu parseli hakkında M. Hazi- nesi tarafından davalı Bedia Balan adına Tapulama Tespitine İtiraz davasının yapılan yargılaması sırasında Bedia Balan'ın mirasçılan Mus- tafa, Mücella, Emine, Hasan, Akın ve Erdil Balan'ın adresleri zabı- taca tespit edilemediğinden ilanen davetiye yapılmasına karar verilmiş olmakla: Duruşmanın bırakıldığı 11.4.1991 günü saat 9.00*da adı geçen Mus- tafa, Mücella, Emine, Hasan, Akın ve Erdil Balan'ın tüm delilleri ile birlikte veya vekilleri ile birlikte Ceyhan 2. Kadastro Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada hazır bulunmalan, aksi halde yokluklannda yar- gılamanın yapılacağı meşruatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 26.2.1991 Basın: 21863 DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 990/926 Davacı Sefer Şenoğlu tarafından açılan gaiplik davasında: Denizli Deliktaş Mahallesi 572 hanede nüfusa kayıtlı Sefer ve Gül- ten'den olma 23.5.1979 D.'lu Ömer Şenoğlu'nun 6 Ekim 1985 yılın- da kaybolması nedeni ile gaiplik kararı verilmesi için dava açmış olmakla gaipliğine karar verileceğinden ilan tarihinden itibaren M.K.'nın 32 ve takip eden maddeleri gereğince görenlerin ve tanı- yanlarırr 1 ay içerisinde mahkememize bilgi verilmesi ilan olunur. Basın: 46143 İLAN T.C. ÇORUM ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1990/930 Davacı Celal Çiçekçi vekili Av. Yılmaz Köse tarafından davalı Fatma Çiçekli aleyhine mahke- memizde açılan zina sebebi ile boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Tüm aramaiara rağmen adre- siniz tespit edilemediğinden ila- nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanızın bırakıldığı 10.4.1991 gün ve saat 9.00'da du- ruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, du- ruşmaya gelmediğiniz veya ken- dinizi bir vekille temsil ettirme- diğiniz takdirde duruşmanın gı- yabınızda >apılıp karar verilecefi dava dilekçesi ve meşruhatlı da- vetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46156 18 MART PAZARTESt : 19.00 PekModemJazzl: "Jazz'm Üç Aması: Lennie Tirstano-An Tatum George Sherring" Erol PEKCAN Düzaüeyen:Taner ÇELENSU Fotograf ve Sinema Atölyesi M. Ziya ÜLKENCİLER yönaiminde (P.tesi. -Çarş. -C. tcsi.) Yoga .. . . Zcrrin AKGUN (P.tesi-Pcr. 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 RockCafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HeavyMctal 18.00-24.00 Rock Bülent-Dcrya-Yaşar bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog