Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

18 MAKT 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 Açıkbk politikası • ANKARA (UBA) — Bir grup gazeteciyi Genelkurmay Başkanlı$ı'nda kabul ederek görüştükten sonra brifing verdiren ve daha sonra Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri gezme, komutanlarla sohbet etme imkânı tanıyan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, açıklık poütikasını sürdürûyor. Genelkunnay BaşkanlıgYndan verilen bügiye göre Orgeneral Güreş, pazartesi gtlnü Genelkunnay BaşkanhğVnda haber ajanslannın yöneticileriyle bir araya gelerek sohbet edecek. Genelkunnay Başkanı Orgeneral Güreş'in davetinin haber ajanslarının mensuplanyla tamşmak ve özel sohbet etmek amacıyla düzenlendiği bildirildi. Erbakan reklamda • ANKARA (AA) — Maliye Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, vatandaşta "vergi bilinci" oluşturmak amacıyla TV'ye çıkmalan için liderlere yaptığı çağrıya ilk olumlu cevap RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'dah geldi. Adnan Kahveci, bu konuda mektup gönderdigi liderlerden şu ana kadar sadece Erbakan'ın cevap verdiğini kaydederek, "Umanrn, sakın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın tnönü, Sayın Demirel ve Sayın Ecevit de yanıt verirler. Bu en kısa zamanda gerçekleşirse memnun olurum" dedi. Kahveci, siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta, ulkemizde vergi bilincinin istenilen düzeyde oluşmadığını belirterek, bu bilincin oluşturulması için on yıldan bu yana yoğun çaba harcandığını bildirdi. Af önerisi • ANKARA (AA) — SHP Grup Yönetim Kurulu'nca hazırlanan af yasa önerisi, salı günü yapdacak grup toplantısında genel göriişmeye açüacak. Oneride, ölüm cezalan 30 yıla, müebbet de 24 yıl 'ıapis cezasına çevrilirken yüz kızartıcı suçlar ile hayali ihracat suçlan af kapsamı dışında kahyor. Grup yönetimince, üniversiteler ve genel merkezin katkısıyla hazırlanan yasa önerisi, incelemeleri için SHP'li mületvekillerine dağıtıldı. Öneri, milletvekülerinin de görüşleri ahndıktan sonra bu hafta son biçimi verilerek TBMM Baskanlığı'na sunulacak. SBP İstanbul & Orgütü • lç Politika Servisi — Sosyalist Birlik Partisi İstanbul ll örgütü dün Beşiktaş Atul Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıyla belirlendi. Parti Genel Başkanı Yardımcısı Kemal Anadol ve TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun da birer konuşma yaptıklan toplantıda daha sonra seçime gecüdi. SBP İstanbul tl Baskanlığı'na aday olan Şaban Tören 71, M.Şeref Bayram 27 oy alırken Avukat Atilla Coşkun 327 oy alarak başkan seçildi. Bu arada SBP Genel Başkanı Sadun Aren de Adana ll örgütü'nün açüışını yaptı. Aren açılıştan sonra yaptığı basın toplantısında Ozal'ın Kürtçenin serbest bırakılması, genel af niteliğinde olacak "cezalarm ertelenmesi", düşünce özgürlüğünü engelleyen 141, 142 ve 163. maddelerin kaldınlması ve ekonomik alandaki girişimlerini "olumlu ataklar" olarak değerlendirdi. Aren, "Bu yönleriyle Sayın özal'ı takdir ediyorum. Ancak su anda söylediklerıni gerçekleştirecek makamlarda değıl. Cumhurbaşkanhğından ayrılıp yeniden partisinin basına ve başbakanhğa geçmelidir" dedi. Başbakan Akbulut 141,142vel63'ü kaldıracaklarını yineledi 'Herkes hür olmalı'Başbakan Akbulut ve eşi, Çanakkale'de "Gururumuz, eniştemiz" sloganlarıyla karşılandı. Akbulut, Ezine Devlet Hastanesi'nin açılışında Körfez savaşı sırasında muhalefetin vatandaşı kandırdığım ve kandırmayı sürdürdüğünü söyleyerek "Muhalefet, sandıkta cezasını bulacak" dedi. TUNCAY ÖZKAN ÇANAKKALE — Başbakan Yddınm Akbulut, Çanakkale gezisinde "Gururumuz eniştemiz" sloganlan ile karşı- landı. Başbakan Yıldınm Akbulut ANAP'ta tutuculuğun olmadı- ğını, partinin ilerici, yenüikçi ve medeniyetten yana olduğunu söyledi. Ülke ve millet bütünlü- ğünü bölmeye kimsenin gücu- nün yetmeyeceğini, milleti hiç kimsenin birbirinden ayırama- yacağını belirten Akbulut ANAP'ın birinci ve en güçlü parti olduğunu vurgulayarak "Partimizde çühikler çıktı. Git- tfler başka parti kurdular. Bura- da onlara verdiğimiz imkânlan şahsi ikballeri için kullananlar oldo, u ı ı biz temizlendik ve dipdiri ayaktayu" dedi. Akbu- lut, 141, 142 ve 163'ü kaldıracak- lannı da yineleyerek "Herkesin hür olması gerektigine inandık- lannı" dile getirdi. Başbakan Yıldınm Akbulut ve eşi Samia Akbulut, dün Mil- li Savunma Bakanı Metamet Ya- zar, Sağhk Bakanı HalU Şıvgıo, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ve 20 milletvekiliyle Çanakkale1 ye geldi. Ezine ilçesinde Devlet Hastanesi'nin açılış törenine ka- tılan Başbakan Akbulut, bura- da TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerini kaldırmak istedik- lerini, şiddete başvurmadan her- kesin fikrini söylemesinden ve herkesin hür olmasından yana olduklarını beürtti. Akbulut, Körfez savaşının bittiğini, Türki- ye'nin savaşa girmediğini, an- cak muhalefetin vatandaşı kan- dırdığım ve kendilerinin "Sizi biz bile kartaramayız" uyarıla- nna aldırmayarak oy kaygısıyla vatandaşı yanıltmayı ve kandır- mayı sürdürdüklerini kaydetti. SHP milletvekillerinin TRT'yi bastığmı, vatandaşın SHP'ye ve Türkiye'de kargaşa isteyen DYP Genel Başkanı Suleyman Demi- rel'e sandık başında hesap sor- ması gerektiğini anlatan Akbu- lut, "Bİ2 şiddete w bunlara prim vermeyîz. Muhalefet cezasını sandıkta bulacak" diye konuştu. Başbakan Akbulut, kalabalı- ğa seslenirken "Aziz hemşerile- rim. Biliyorsunuz size böyle hi- tap edebilirim. Benim eşim tae- men buradan, Bayramiçli. O yüzden size hemşerilerim diyebilirim" deyince düıleyenler, "Yaşa, sag o\ enişte" karşıhğını vererek uzun süre alkışladılar. Gezi boyunca çok sayıda "Sana minnettaru enişte" pankartı görüldü. Zenger'den bakanlara alay Akbulut'un gezisi sırasında teknik damşman Erkal Zenger, vatandaşın büyük ilgisinı çekti. Zenger, Başbakan'ın Ezine'yç gecikmesi uzerine meydandaki bir klarnetçi ve darbukacıyı kür- suye çıkararak sohbet etti. Zen- ger, "Klarnetçi arkadaşım diyor ki eskiden ayı oynatırmış. Ama şimdi oynatamıyonnuş. 'Şimdi ayılar siyasete giriyor da o yüz- den ağabey' diyor" sözleriyle ANAP İstanbul ll Kongresi sı- rasında kendisine "otd ayısı" la- kabı takan.Devlet Bakanı Ta- şar'a atıfta Bulundu. "AyTlı esp- rilere Zenger, bir türkUnün için- de geçen "Ayriara gazoz, bayıla- na limonata" sözlerini, "Ayıla- ra gazoz anladım da şimdi o yüzden konuşacagım. Kendisinl yakından tanınm. Limon sevmez" şeklinde değiştirerek devam etti. Zenger, Taşar'ın bu esprilerden hoşlanmayacağı anımsatılınca da "Ben en iyisi bnrada bir yerde bir ev alıp yer- leşeyim. Bu esprüerimden son- ra ben Ankara'ya dönmeyeyim. Hernalde sevgili ayımız beni Atatürk Orman ÇifUigi girişin- de karşılar" şeklinde konuştu. Başbakan'ın hava muhalefeti yüzünden karayoluyla geleceği duyurulunca Zenger, vatandas- lann dağılmamasını sağlamak için bu kez de "Akbulut anılaruu" anlatmaya başladı. Ardından Zenger, kendi yazdı- ğı iki şiiri ANAP milletvekille- rinin kahkahaları arasında okudu: "Biri ithal malı megalo- man/Digeri sedaiden bozma ba- kan/Güneş Taner ile Mustafa Taşar/Bu itüfaka şeytan şaşar. Siyaset sahasında yola çıktı first leydi/Asi masi kim varsa hepsi de boyun egdi/Taşar'la Göneş Taner kurdular mancını- gı/Fazla geldi yaglan/Taş yan- lış yere degdi." Zenger, vatandaşlann alkışla- n arasında esprilerini şarküar ve türküler arasında uzun uzun anlattı. Özay'ın durumu öte yandan geçen yıl Çanak- kale Şehitlerini Anma Töreni sı- rasında Cumhurbaşkanı Turgat Özal'a ayağa kalkmayarak haka- ret ettiği iddiasıyla iki saat için- de görevden alınan SHP Çanak- kale Belediye Başkanı tsmail Özay'la ilgili gelişmeler, ANAP'lılarca çok yakından iz- leniyor. Belediye meclis grubu, görevden alınışın birinci yılı ne- deniyle bir bildiri yayımlayarak "Seçme seçilme hakkına saygılı olmayanlann, hak ve hukuk duygosunu kaybedenlerin çok kısa bir zaman sonra huknkun ttstünlügnne herkesten fazla ge- wkmnim duyacaldan kacındmaz bir gerccktir" dedi. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü'nün bu- günkü zafer törenleTİ sırasında belediye yetkilileriyle birlikte na- sıl bir tutum içinde olacaklan ANAP'hlarda merak uyandırdı. Ismail özay'ın yerine belediye başkanlığına vekâkt eden Turan Akdeniz ise dün Başbakan Ak- bulut'un Çanakkale^ye gelişi ve yaptığı ziyareUere katıldı. Daha sonra Başbakan Akbu- lut, Çanakkale ANAP tl Kong- resi'nin yapıldığı salona geldi. Kongrede yapüan seçimleri "ge- nel merkez yanlısı" Ahmet Al- tan kazandı. ANAP Çanakkale ll Kongre- si'nde bir konuşma yapan Baş- bakan Akbulut, 26 Mart sonra- sında her partinin teşkilatımn içinde bulunan çürüklerin ANAP içinden de git'iğini söy- ledi. Akbulut, "26 Mart'tan sonra partimizdea çekip giden çürükler cıktı. Ontar parti kunıp gittiVer zaten" diye konuştu. Akbulut, ANAP'ın tutucu- lukla suçlandığını, parti içinde tutuculuk olmadığını ifade ede- rek şunları söyledi: "Partimizde tutuculuk mev- cut degildir. Bizim gelenek, örf ve ftdetlerimlzde tutuculuk var- dır. O da iyi olanı muhafaza et- mektir. Eğer güzel degerlerin konuunası anlamında söyleni- yorsa evet, biz mnhaf azakaru." Liberaller kazandı AKBULUT — "Güzel degerlerin koniBması anlamında söyteniyorsa evet biz muhafazakânz." (Fotograf: AA) tNÖNÜ, PARTİ İÇİ MUHALEFETİ UYARD1 Tüzük clısıııa çıkmayın "Kendi içimizde yarışmak yerine seçimle partiyi iktidara götürmeye çalışalım" diyen SHP lideri, Başbakan Akbulut'u partizanhk yapmakla suçladı. ALİ DOĞAN ÇANAK- KALE—SHP Genel Başkanı Erdal İnönS, kendisini eleş- tiren eski Ge- nel Sekreter Deniz Baykal ve arkadaşlanyla "3. Dönyacı" mületvekiUerini ilk kez yanıtladı. tnönü, parti- sinde "genel başkanhk yanşının bir türlü bitmedigini" belirte- rek, "Bunun için biraz erken. Ama bu yanşta tüznk kuralla- nna uyulmalj. Uyulmazsa disip- lin mekanizması çalışıyor" diye konuştu. SHP lideri, parti içi yarış yerine, ilk seçimde iktidar olma mücadelesinin verilmesini istedi. tnönü, Çanakkale zaferinin 76. yıldönümü kutlamalarına katılmak için dün karayoluyla Çanakkale'ye gitti. Çanakkale. örgütunün İcendisi adına verdi- ği akşam yemeğinde konuşan Inönü, parti içi muhalefeti uyar- dı. tnönü kongre takvimiyle bir- likte bir yanşın başladığim be- lirterek şöyle konuştu: "Adaylar yanşacak. Zaten partimizde genel başkanhk ya- nşı bir türlü bitmek bilmiyor. Gerçi bunun için biraz erken, ama bu yanşta partinin dışan- ya döniik göriintüsünü bozacak bir hava verilmemeli, tüzük ku- raüanna uyuhnata. Genel başka- nı eleştirmek normal, ama tü- zük kurallanna uyulmadıgı za- man disiplin mekanizmsLsı çalı- şıyor. Bazt arkadaşlanmız buna dikkat etmeli. Gerçi bunlar çok önemli şeyter degil." tnönü partililere düşen esas görevin "yanşmak yerine ikti- dar mücadelesi vermek ve ilk se- çimlerde SHP'yi iktidara taşı- mak olduğunu" söyledi. Akbulut* a suçlama Ulusal bayramlarda iktidar ve muhalefet partilerinin birlik- te davTanmalan gerektiğini kay- deden Inönü, "Ama iktidar partisi her gün partizanlık yapa- cak, sonra bir gün ortaya çıkıp milli biriikten soz edecek. Bu olacak şej degil" dedi. tnönü, halkın öfkesine hedef bulama- dığını, bu nedenle muhalefete yüklendiğini kaydederek, halkın. umutsuzluğunun yenilmesinde en büyük görevin partisine düş- tüğünü söyledi. Türkiye'nin bir anayasa ve demokrasi bunalımı yaşadığmı kaydeden înönü özetle şöyle konuştu: "Sayın Özal, halka dayana- madığı için dçandan destek an- yor. Böyle şeyler daha öoce imparatorlukta olurdu. En kuv- vetli kimse onun yamnda yer al- mak istiyor. tşte bu oportünizm denüen şeydir. Özal'ın iziedigi politikaya da aktif degil, şaşkın politika denir." SHP lideri, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın "Sanki söyle- dikleri yerine getirilecekmiş gi- bi, Irak'taki yeni diuen hakkın- da ahkam kestigini" öne süre- rek, "tşte bu en çok kızdıgım şey. Madem Irak'ın demokrasi- den yararlanmasını istiyor, Türkiye'de demokratik haklann verilmemesi için neden nyak diretiyor" diye konuştu. tnönü, kendisini alkışlayan partililere, izledikleri politikada eksiklik bulunmadığını, bu tür görüşle- re itibar etmemelerini söyledi. ANAP Uşak ll Kongresi dün yapıldı. Divan başkanlığına Devlet Bakanı Cengiz Altmka- ya'nın getirildigi kongrede iki liste ile gidilen seçimleri liberal kesimin adayı Avukat Mehmet Pehlivan kazandı. Pehlivan 330 oy alırken milliyetçi- muhafazakâr kesimin adayı Ec- zacı Aysel Ergönenç 72 oy aldı. Edirne'de seçim ANAP Edirne ll Kongresi'n- de muhafazakâr aday Ali Ayağ il başkanı seçildi. Dün Devlet Bakanı Ibrahim Özdemir'in dî- van başkanlığında Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapüan kongrede çekişen üç listeden Ali Ayağ'ın 297, Ali Osman Kaner^ ın 187 ve Mustafa Ercan'uı lis- tesi 117 oy aldılar. Pir Sultan SHP GENEL SEKRETERİ ÇETİN, DIŞ POLİTİKAY1 DEĞERLENDİRDİ: Silah deposu olıııavalıiııANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, Türkiye'nin Ortadoğu'da kısmi bir güvenlik sisteminin parçası olmasının son derece sakıncalı ol- duğunu bildirdi. Çetin, "Türkiye'nin bir si- lah deposu yapılmasını uygun görmediklerini" belirtti. Çetin, dün bir basın toplantısı düzenle- yerek dış politikadaki gelişmeleri değerlen- dirdi. Dış politikanın, hükümetin ve par- lamentonun bilgisi dışında, tek kişinin gö- rüşleriyle yürütüldüğünü ve bunun tüm sı- kıntılarının sürdüğünü kaydeden Çetin, Türkiye'nin bir çıkmaza yöneldiğini söyle- di. Ortadoğu'da savaşın bitmesine karşın bölgeye henüz barışın gelmediğini, bölge- nin güvenliği için yeni politika arayışları- nın sürdüğünü kaydeden Çetin, bu arayış- lann sonuç alabilmesi için konuya bölge ül- kelerinin sorunu olarak bakılması gerekti- fini vurguladı. Çetin, Ortadoğu'ya sürekli ve kalıcı barışın gelebilmesi için bir güven- lik ve işbirliği konferansı yapılarak başta Türkiye'nin bazı ülkeleri içine alacak kısmi bir güvenlik sistemi içinde yer almasım son derece sakıncalı bulduklannı söyleyen Çetin, 'Türkiye bölgeye yönelik yeni yükümlülükler almamalı" dedi. Filistin sorunu oltnak üzere tüm sorunlara çözüm aranması önerisini yineledi. Çetin, Ortadoğu'da silahsızlanmanın da böyle bir anlaşmanın önemli bir parçası olabileceği- ni söyledi. Bu arayışlar sürerken Türkiye'nin bazı Ülkeleri içine alacak kısmi bir güvenlik sis- temi içinde yer almasım son derece sakın- calı bulduklannı bildiren Çetin, "Türkiye, • bölgeye yönelik yeni yükümlülükler alma- maudır. Türkiye, bir başka gücün bölgede- ki temsilcisi, aracısı konumuna kesinükle girmemelidir. Bu, ulusal çıkarlanmızla da, bagunsız dış politikanuzla da bagdaşmayan bir tutum olacaktır" dedi. Çetin, Türkiye'nin bir silah deposu ha- line getirileceği yolundaki haberlerin arum- satılması uzerine de "Özettikle Avnıpa'nın AGtK çerçevesinde, yeni bir banş süreci- ne girdiği aşamada, Türkiye'nin bir silah deposu haline getirileceği haberierinin dog- ru olmadığını ummak istiyorum. Bu, son derece sakıncahdır. Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin daha çagdaş araçlaria donatüması el- bette ki gereküdir. Ancak bunun ötesine ge- çerek bir kısmi güvenlik sisteminin parçası olarak ya da NATO dışında başka bir gü- cün çıkarianm, onlann istekkrinl yerine ge- tirme amacıyla böyle bir silahlanmaya gi- dilecekse, bunu uygun görmüyoruz" diye konuştu. yine gözaltı MUCLA (Cumhuriyet) — İs- tanbul DGM ve Bölge Idare Mahkemeleriyle tstanbul Savcı- lığı'nda aklanan Erol Toy'un Pir Sultan Abdal adlı oyununun Muğla'da sergilenmesine izin ve- rilirken oyun sonrası oyuncular gözaltına alındı. Gözaltına alı- nanlar arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunması dikkat çekti. Muğla Belediye Sineması'nda sergilenen oyunun ardından ön- ceki akşam Muğla Mimarlar Lokali'ne giden oyuncular, ken- dilerini kapıda bekleyen siyasi şube ekibince "Sizi karakolda savcı bekliyor" denilerek gözal- tına ahndılar. Gözaltına alınan- lar arasında Tiyatro Müdürü Gül Göker, Oyun Yönetmeni Zeki Göker, aynı zamanda oyuncu olan 5 yaşmdaki çocuk- lan Güney Göker, ozan rolünü oynayan Ali thsan özkök ile oyun sonunda oyunla ilgili pan- kart acan 6 oyuncunun bulun- duğu öğrenildi. Bunun yamnda gözaltındakilerin resmini cek- mek isteyen Güneş muhabiri Ferhan Gülen de fotograf çek- mesi engellenerek gözaltına alın- dı. Gülen, bir süre sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlann ifadesi gece saat 03.00 dolaylarında bi- tirilirken Sava Muammer Yıl- dırkılıç, kendisine yöneltüen so- ru uzerine, "Ben sanıklann sav- cüığa gönderilmelerini istedim. Ancak halâ gönderilmediler" dedi. Merkez karakolu yetkilileri ise "Tiyatrocular bizim misafir- lerimiz. Gözaltıyla ilgimiz yok. Siyasi şubenin, evraklannı ta- miunlamasım biekliyonız" dedi- ier. GUNLEREV KOPUGU AHMET TAN 'KürtToprağında Güzeldir' Tüm yeğenler, vefasız ya da isyankâr değil. Alın Fran- sa Cumhurbaşkanı Mitter- rand'ın yeğenı Frederique Mitterrand'ı. Yeğen Mitterrand hem ve- falı hem itaatkâr hem de ai- lesi ve yengesiyle uyumlu. Fransa'nın ünlü film ve TV programı yapımcılarından olan yeğen Mitterrand yen- gesine başkaldırmak ne söz, oturdu, onun beğenısine uy- gun bir konuya el attı: Ezilen Kürtler, devletsiz Kürtlerle ilgili bir TV progra- mı yaptı. Madam Mitterrand bilindi- ği gibi Papatyalarla falan de- ğil ama, Kiırtleıie pek ilgilidir. Bu anlamda bildiğimiz First Ladylere fazla benze- mez. Eşinin partisinin, geri- cilerin eline geçmesine falan aldırmaz. Bu yüzden Sosya- list Parti'nin Paris il başkan- lığına aday olmaz. Antiller- den Guadeloupe'a kadar dünyanın bırçok yerinde "Fransız horozu"nun ötme- sine, muzırlık- larına gözleri- ni kapar. Onun için var- sa yoksa Kürt- lerdir. Ama Kürtlerin de Gare du Nord dolaylarında eli arkasında "serbest dola- şanlarından" hiç hazzetmez. Madam Mitterrand'a göre Kürtler çiçek gibidir. Her za- man, bulundukları topraklar- da güzeldir. Yeğen Mitterrand'ın yen- gesinin Kürtlerle ilişkilerini de konu alan TV programını, ayıptır söylemesi, TRT geçen perşembe gecesi yayınladı. Ama yayın, TRT program- larında belirtilmediği ve ge- ceyarısına doğru yapıldığı için, hepsinden önemlisi Fransızca olduğu için dikkat- lerden kactı. İyi ki de kaçtı. Yoksa TRT yetkililerinin, ha- len Türkiye'de önemli görev- lerde bulunan Kürt asıllı yo- neticilerle başlan belaya girerdi. Savcılarla girmemesi ise büyük şans. Çünkü Uğur Mumcu'nun da cumartesi günkü yazısında belirttiği gi- bi, Türkiye'nin Doğu ve Gü- neydoğu yörelerini içine alan bir Kürdistan haritası uzun süre ekranda gösterildi. 'Madam Mitterrand'a göre Kürtler çiçek gibidir. Her zaman bulundukları topraklarda güzeldir.' Türkiye'de önemli görev- lerde bulunan Kürt asıllı dev- let ve hükümet yetkilileri, TRT'nin kendilerine yayın yo- luyla hakaret edilmesine fır- sat verdiğini öne sürerek da- va açabilirlerdi. Çünkü bun- lann tümü programda "eşek- cik (Fransızca: Anon)" diye nitelendiler. Mitterrand Yenge'nin de uzun süre boy gösterdiği, ye- ğen Mitterrand'ın Kürtler programında Türkiye Kürtleri konusu tartışılırken, Kürt top- raklarının Türk devletinin iş- gali altında olduğu, Kürtlerin haklarının yok edildiği ifade edildi. Buna karşılık bir konuşma- cı, Türkiye'deki Kürtlerin, Irak ve İran'daki Kürtlerden daha geniş hakları olduğunu, dev- let in en tepe noktalarına ka- dar yükseldıklerini, halen de bu yerlerdeki görevlerini sür- dürdüklerini anlattı. Ama, tartışmacılardan bi- ri buna itiraz etti: "Siz bakmayın onlara" de- di, "Her çağ- da merkezi devletin hiz- metine giren böyle eşek- cikler olmuş- tur. Zaten, Kürtlerin ba- ğımsız bir devlet kura- mayışının ne- deni de bu eşekcikler'dir." Kıssadan hisse, TV-5 (Eu- rope) yayınından pay çıkar- mak gerekirse şöyle diye- bılıriz: Cumhurbaşkanı Özal, bir süre önce TV yayınlarının 60 kanala çıkacağını ifade bu- yurmuşlardı. Eğer bu ger- çekleşirse, bu kanallar gece- yansından sonra yabancı cumhurbaşkanlannın eşleri veya yeğenlerinin işgaline uğrayabilir. Buradan da ana dillerinde istedikleri "sıfat- larla" ülkemizdekı devlet yet- kililerini anabilirler. Alıcısına takılan her ya- bancı programı, bedava ya da ucuz diye ekranlarına ak- taran ve şu anda beş kana- la bile sahip çıkamayan TRT, 60 kanal sevdasından vazge- çip Kürt asıllı devlet yetkilile- rine ve anne tarafı Kürt olan Sayın Cumhurbaşkanımıza,, hiç değilse 20.00 haberle- rindeki kadar sahip çıkma1ı- J dır. KIRKLARELİ CAM SANAYÜ A.Ş.'DEN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR Şirketimızce brüt % 72 (net °?« 64.4) oranıttzerindeniskonto edil- mek suretiyle ihraç edilecek A tipi, 360 gün vadeli, 4. tertip 1. seri 5.000.000.000.- (Beş milyar) TL. tutarındaki finansman bonolan; 18.3.1991 tarihinden itibaren 10 işgünu süre ile satışına aranhk eden, Camiş Menkul Değerler A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen adreste satışa sunulacaktır. Bu fınar.sman bonolarının halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2499 sayüı kanun ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Ka- ran'na dajanılarak çıkarılan seri: III. No: 4 sayılı Tebliğ uyannca verilen 12.î.1991 tarih \e FB.7/K-1 sayüı izne dayanmaktadır. An- cak, bu izin, finansman bonolarımızın ve ortaklığımızın Kurul veya Kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 1. Ortaklığın ödenmiş sermayesi: 94.500.000.000.- TL. 2. Fin. Bon. Ödeme Tarihi : 13.3.1992 3. Fin. Ben, ödenmesini garanti eden banka : Yoktur. 4. Satış süresinin birinci günündeki satış fıyatı : Kupür değerı (TL.) 1.000.000.- 5.000.000.- 10.000.000.- tlk Gün Satış Fıyatı (TL.) 608.125 3.040.623 6.081.245 5. Satışın yapılacağı yer 6. Diğer hususlar Camiş Menkul Değerler A.Ş. Barbaros Bulv. No. 125 Camhan, Balmumcu/Beşiktaş İSTANBUL i) Ortaklığın Eylill 1990 hesap dönemine ılişkin malı tablo ve rapor- ları, denetleme kuruluşu Ergin Uluslararası Denetim ve Yeminli Mali Muşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. ii) Olumlu görüş içeren denetleme rapor özeti, izahnamede yer al- maktadır. iii) 13.3.1991 tarihinde tescil edilen izahname, Camiş Menkul De- ğerler A.Ş.nin yukandaki adresinde halkın incelemesine acık tutul- maktadır. İLAN DİYARBAKIR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 1987/677 Davacılar M. Nuri Şahin, Neşet Şahin, Ensari Karakaş ve Rıfat İpek tarafmdan lavaülar Şevket Karakaş ve 86 arkadaşı aleyhine açmış ol- duklan ortakhğın giderilmesi davasımn ^pılan açık yargılaması so- nunda: Davacıların davasımn kabülu ile Diyarbakır Merkez Oyalı köyü sı- nırları içinde bulunan tapunun 146, 127, Pl, 174, 179, 180,205, 155, 154, 156, 160, 229, 228, 244, 195, 199, 196, 197, 202, 238, 226, 220, 204, 213, H2, 192, 187, 186, 185, 193, 196, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 230, 226, 225, 220, 223, 224, 215, 209, 212, 210, 211, 128, 52, 88, 149, 140, 151, 90, 92, 91, 208, 206, 247, 121, 119, 111, 125, 122, 118, 137, 136, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 112, 113, 114, 117, 93, 104, 105, H)6, 141, 110, 109, 108, 107, 142, 147, 148, 184, 144 parsel nolu toplam 94 parça taşınmazın açıkantırma sureti ile satarak or- takhğın sanş yolu ile giderilmesine karar verilmiş olup, davalı Azize Karakaş'ın daha evvelce gösterilen adreste bulunamamış, tebligat da ilanen yapümış olduğundan, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren davalı Azize Karakaş'ın 7 gün içerisinde temyiz talebinde bulunmadığı tak- dirde karann kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olu- nur. 10.10..990 Basın: 46108 GEÇMİŞLE GELECEK Sabahattin Kudret Aksal 2. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağda; Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-îstanbul Ödemeli gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog