Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı. Cumhurıyet Matbaacılık « Gazttccılık Turk ^nonım Şırkcl! adına Nadır Nadl 0 Genel Ya>ın Muduru Hssan Ceaul, Muessese Muduru. Eanne L«akk|il. Yazj ijlerı Muduru Okı> G o ı m s n . 0 Haber Merkezı Muduru \alfw Baycr, Sayfa Duzeru YOnelmenı AH Acsr 0 Temsılater- ANKARA Akmcl T.«. İZMIR Hlknel Çttiakıy». ADANA: Çeliıl Yıgmoilu k Polmu. C«fcl "-I-—rr Dıj Hıberier t ı j . . bfcv Ekoaocıu Co«B b t a , Il-Sadıiu. ^ t ı n I M n k.ul: Itlanbul H»ber!eTl Koul Kacab. EJılım G a o ) $•>!••. Vun Habrrirn \«c*t [ 1 4 a . Sçor Dunjma Dm taalar KHVB Çah|fcta. \raüırmı. Şahu AJp«k DuMkmr Abri»Jfe* Ywn 0 Koordjjuuûr AbMd ko hl«r fc«l hrkml % Mnnaseb* lıüeBl teatr 0 Btitçc-Ptaaiana Srvfj Owubc$eothı 0 Reilam AJK Torı» Haba Akrrt 9 l d * " "•<•»« Ganr 0 IsKUae Oa*ı Ct«k 0 Bıl«ı UUm M l laal 0 Pmonıl Şf Ollı> AkM. talca •««. Hnaa Ccaal. Hık«n ÇctUajft. Ok«j Goaonla L|ar K m ilhu Stfcak. U Slnacı Akan T«. AZHM vt Yayan. CunUMnyct Matbajcıilk \* Cazeıecıjjk 7.A Ş. Târktxa|] C«d 39/41 Ca|aio|lu M3M H « » Istubı! TM 512 0! 0< (20 lun Tdc. 222«, Faı. (I) 526 «0 72 0 BumJar- Alfcara: ZıyaGOfcajpBN tnklbp S. Ntr 19'4. Ttl. 133 11 41-47. Tdex 42344. Fax- (4> 133 05 63 0 I m r H Zry» Bl> I3S2 S 2 3 Tri 13 12 30, Tckı 52359 Fn {51) 19 33 60 lnoaıı Cad 119 S No I KU 1, Td 19 37 52 (4 h«<). Telcn 62155. Fu (71) 19 25 78 TAKVİM: 18 MART 1991 İmsak: 4.39 Güneş: 6.04 öğle: 12.17 Ikindi: 15.39 Akşam: 18.20 Yatsı: 19.39 Dköğnetim 9ilde ^taşınıyor' 256 köy ilkokulundaki 3 bin 284 öğrenciye, otobüslerle taşınarak 76 merkez okulunda öğretim veriliyor. HAKAN AYGÜN ANKARA — Pilot bölge olarak seçüen 9 Ude başlatılan "taşunab ilköğretim" uygula- masından olumlu sonuç alın- dığı belirtildi. Uygulama çer- çevesinde 256 köy okulunda- ki 3 bin 284 öğrencinin oto- büslerle taşınarak 76 merkez okulunda öğretim görmeleri- nin sağlandığı bildirildi. Yerleşim birimlerinin dağı- nıklığı yüzünden her köye okul açümasının ekonomik ol- mayışı ve köy okullarındaki "birieştirilmiş sınıf" uygula- masma son verilmesi amacıy- la başlatılan "taşımalı ilköğretim" uygulaması "pilot" olarak seçilen Antal- ya, Balıkesir, Çanakkale, Çankın, Gaziantep, Kırklare- li, Kocaeli, Konya ve Van il- lerinde gerçekleçtirüiyor. Milli Eğitim Bakanlığj'ndan verilen bilgiye göre "taşunalı cgjtim", kalitenin arttınbnası ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacını taşıyor. Uygulamayla öğrencilerin normal öğretim yapan ve olanakları bol ilköğ- retim okullanna kavuşturul- duğunu ifade eden yetkililer, böylece öğretmen sıkmtısımn da ortadan kalktığım ifade et- tiler. İneğin çıkardığı gaz, çevreyi kirletiyor YILDIZ YAĞCI WASHINGTON — Ameri- kan Ziraat Bakanlığı'nın araş- urmalanna göre ineklerin ttret- tiği metan gazı, atmosferde ısı birikimine neden olduğu duşü- nülen gazlardan biri. Mary- land Universitesi Kûresel De- ğişim Merkezi'nin açıklaması- na göre ise metan gazı atmos- ferde yılda yüzde bir oranında artıyor. Bu artışın nedenlerinden bi- rinin, bu yûzyıün başından bu yana inek sayısındaki hızlı yükselme olduğu düşünulüyor. 1983'teki son sayımda, dünya- daki inek nüfusu 1.2 milyardı. Metan gazını ineğin midesin- deki bakteri ve parazitleT oluş- turuyor ve bir inek günde yak- laşık yarım metreküp gaz çı- kartıyor. Bu hesapla inekler, çeltik tarlalarından sonra, dünyada metan gazı kaynağı olarak ikinci sırada. Küresel ısınma uzmanlan- nın, ineklerin, başbca metan gazı kaynaklanndan biri olma özelliğini nasü değerlendirece- ği henüz belli değil. Bu arada Amerikan Ziraat Bakanlığı, yeni tür bir yem geliştirdikle- rini açıkladı. Bu yerrile besle- nen ineklerin, daha az metan gazı ve daha çok et ve süt üret- tikleri saptandı. Bu hem hay- van üreticileri hem de çevreci- ler için ideal bir çözüm gibi gözüküyor. Ancak ineklerin ürettiği metan gazı sorunu Kongre'de gereken ilgiyi gör- medi. Birtakım Kongre üyelerine göre ormanlann kesilinesi ve arabalann neden olduğu kar- bondioksit sorunu dururken küresel ısınma konusunda ineklerin dünyaya ihanet etti- ğini düşünmek gtilünç. Bu Uye- ler, inekleri rahat bırakıp kü- resel ısınmaya neden olan da- ha büyük etkenler üzerinde araştırma yapılmasını isti- yorlar. Tarım Bakanlığı: Yunusİarı öldüren, solunum yetersizliği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Karadeniz'de yu- nuslann "katöam" sonucu de- ğil, bu balıklann gırgır ağlan- na takılması nedeniyle solu- num yetersizliğinden öldüğü öne sürüldü. Tanm Orman ve Köyişleri Bakanhğı'ndan ko- nuya iliskin yapılan açıklama- da, yunuslann korunması için gerekli önlemlerin alındığı vur- gulandı. Bakanlık, yunus katliamının nedenini şöyle açıkladı: u Zaman zaman kıyıya yakn sulara balıkçılar tarafından kalkao baiığı aviamak amaci)- la kurulan aglar ile gırgır ag- lanna balık yemek uzere yu- nnsiann gehneieri ve ağlanı ta- kılmalan sooucu solunom ye- terazUgiyle öldükkri gdrül- mektedir. Daha sonra 1380 sa- yılı Su Üriınleri Kanunu'na ait Su Ürünleri Yönetmeligi'nin 18. maddesi geregince ölen yu- nuslar saülmaktadır." 162 ülkedezorunlu eğitim süresi, Türkiye'den uzun Az zonınlu, çok sorunlu eğitimAvrupa'da zorunlu eğitim 8 ülkede 8, 9 ülkede 9, 12 ülkede 10, 2 ülkede 11 ve 3 ülkede 12 yıl. Türkiye'de ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 22.7. Bu rakam ABD'de 13.9, tngiltere'de 13.7, Hindistan'da21.8. ABD ve Japonya'da ortaöğretim çağındaki nüfusun tamamına yakını eğitim olanaklanndan yararlanıyor. Bu oran Bulgaristan, Yunanistan ve Portekiz'de Türkiye'ye oranla çok yüksek. Türkiye bu alanda Suriye'den bile geri durumda. FİGEN ATALAY B u i s t a t i s t i k i b ü g i l e r ' "Türkiye, zorunlu rgitimii] 5 yıl üe snırlandıtı 10 ülkeden bi- ri", "Türkiye'de crtaögretim çm|ındaki nüfus içinde ortaög- renime d«vam edenJerin oranı yüzde 46. Bu oran ABD'de yüz- de 98, Suriye'de yüzde 57, Ja- ponya'da yüzde 95." "Ortaög- retimde ögrerici eiemao başına düşen ögrenci sayısı Türkiye'de 22.7, ABD'de 13.9, Japonya'- da 17.4, Hindistan'da 21.8." 1990 UNESCO yılhğında yer alıyor. Birleşmis Milletler Eğitim ve Kültür Orgütü olan UNESCO, her yıl bir istatistik yıllığı çıka- nyor ve Birleşmis Milletler'e bağlı ülkelerin eğitim, bilim ve kiiltur alanındaki durumlan bu yıllıkta irdeleniyor. Bir ülkenin gelişmişlik ve kal- kınma durumunu gosteren en iyi ölçütlerden biri sayılabilecek olan 'zorunlu eğjtim' sistemin- de Türkiye, zorunlu eğitimin 4 ve 5 yıl ile sınırlandınldığı 10 ül- keden biri ve bu ülkelerin tama- mı Asya ve Afrika kıtasında yer alıyor. UNESCO yılhğına göre bugün halen 26 ülkede zorunlu eğitim sistemi uygulanrruyor. Yani 26 ülkede insanlar isterler- se çocuklannı okula göndermi- yorlar. Zorunlu eğitim yülan ve ül- ke sayılan şöyle: Zonıalu etftinı Ülke sayısı 4yü 1 5 yıl 9 6yü 40 7 yıl 9 8 yıl 31 9 yıl 28 10 yü 38 11 yü 9 12 yıl 7 Görüldüğü gibi 162 ülkede zorunlu eğitim yılı Türkiye'den çok. Yani 162 ülkede genç ku- şaklar, Türkiye'ye oranla daha iyi eğitiliyoriar. Avrupa'da zo- runlu eğitim 8 ülkede 8 yü, 9 ül- kede 9 yü, 12 ülkede 10 yü, 2 ül- kede 11 yıl ve 3 ülkede 12 yü. Yalnızca bir tek Avrupa ülke- sinde zorunlu eğitim 6 yıl. Ancak ortaöğretim çağında- ki insanların ne kadanrun eği- tim olanaklanndan yararlandı- ğı da çok önemli. Eğer bu insan- lann büyük bölumü ortaöğreti- me devam ediyorsa zonınhı eği- tim süresinin kısa ya da uzun ol- ması çok anlam taşımıyor. Eği- tim açısmdan karşüaştırma ve yargıda bulunmak için ortaöğ- retim birimine bakmak gereki- yor. Yülığa göre ortaöğretim ça- ğındaki nüfus içinde ortaöğre- nime devam edenlerin oranı Türkiye'de yüzde 46. Bu konu- da bir fikir verebilmek amacıy- la 8 üJkedeki ortaöğrenün çağı içinde genel okullu nüfus ve kız öğrenci nüfus oranlan aşağıda gösteriliyor: Sariye: Yüzde 57, kız öğren- ci yüzde 47. Hindistan: Yüzde 41, kız öğ- renci yüzde 29. Bnigaristan: Yüzde 75, kız öğrenci yüzde 76. Yunanistan: Yüzde 95, kız öğrenci yüzde 93. Portekiz: Yüzde 59, kız öğ- renci yüzde 63. Japonya: Yüzde 95, kız öğ- renci yüzde 96. Ingiltere: Yüzde 83, kız öğ- renci yüzde 84. ABD: Yüzde 98, kız öğrenci yüzde 99. ABD, Japonya gibi ülkelerde ortaöğretim çağındaki nüfusun tamamına yakını eğitim olanak- lanndan yararlanıyor. Bu oran Bulgaristan, Yunanistan ve Por- tekiz'de de Türkiye'ye oranla çok yüksek. Türkiye'nin kom- susu Suriye'den bile bu alanda geri kaldığı, olağanüstü yüksek nüfus artısı gosteren Hindistan'- dan biraz daha iyi durumda ol- duğu görulüyor. Bu bilgiler göz önüne aiındı- ğında, Türkiye'de oldukça kısa ve hiçbir yerde benzeri kalma- mış bir zorunlu eğitim sistemi bulunuyor ve ortaöğretimde d« çok geri kalmış gözüküyor. Ortaöğretimde genel kalite olarak bazı nesnel ölçutlere ge- rek var ve öğretmen başına dü- şen öğrenci sayısı da bu ölçüt- lerden biri olarak kabul edilebi- lir. öğretmen başına düşen öğ- renci sayısı ne kadar az ise eğitim-öğretimin de o kadar iyi düzeyde yürüdüğü yolunda bir varsayundan söz edilebilir. 1990 UNESCO yıUığına göre belli ülkelerde ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayılan da şunlar: Törkiye: 22.7 Snriye: 15.2 Hindistan: 21.8 Bulgaristan: 14.2 Ynnanistao: 16.1 Portekiz: 11.8 İngOtere: 13.7 Japonya: 17.4 ABD: 13.9 . •& Buzların yeni kraliçesk Kristi Yamagushi Spor Servisi — Almanya'nın Münih kentinde yapılan DUnya Artisü'k Patinaj Şampiyonası sona erdi. Her zaman Sovyet sporculann üstanlüğü ile sona eren şanipiyonalarda bu kez Sovyetkr umduğunu bulamadı. Reuter'in haberine göre büyük bir seyirci kitlesinin hayranlıkla izlediği yarışmada çiftlerde Fransız IsabeUe-Paııl Duchesnay çifti mukemmel bir yanşma çıkardı ve birinciliği aldı. Sovyetier ikinciiik ve ûçunculukle yetindi. Erkeklerde geçen yılın şampiyonu Kanadalı Kurt Browning, bu yü yine birincilik knrsüsöne çıktı. Sovyet Victor Petrenko ise ikinci oldu. Bayanlarda Katarina VVitt'in profesyonellige yönelerek şampiyonlara veda etmesinden sonra sürekli degişen şampiyon, bu yü Amerika'dan çıktı. 20 yaşındaki Japon asıllı Kristi Yamagnsni harika dansı ile yalnızca seyircileri değil, jüriyi de etkileyince bn yılın şampiyonu oldu. Fotograf, buz pateninin son bir numarası, ABD adına yanşan Yamagushi'nin bir fıgüriinü gösteriyor. (Fotograf: AFP) 'Havadaki gürültü 9 tazminat vermiyor Antalya Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Müdürü Vanh, kendilerine gürültü sertifikası konusunda bir tebliğin şimdiye kadar gelmediğini ve uçaklardan 'gürültü tazminatı' talep etmediklerini söyledi. BÜLENT ECEVİT ANTALYA— Havaalanları- mızda gürültü kontrolünün ya- pılmadığı ve uçaklann gürültü sertifikasının bulunmadığı be- lirtildi. Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Necati Dedeoğla, gürül- tünün vücutta "adrenalin" maddesinin salgılanmasına ne- den olduğunu ve bunun da vü- cutta panik yaratarak kalp atış- lannı arttırdığını, adaleleri kas- tığını bildirdi. 11 Arahk 1986 tarihli ve 19308 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan "Gürültü Kontrol Yönetmeligi"nin 9. ve 10. mad- delerine göre havaalanlanmız- da gurültu planlannın hazırlan- ması ve uçaklann da gürültü sertifikalanmn bulunması gere- kiyor. Yönetmeliğin 9. madde- sine göre Türk ve yabancı tes- cilli hava yolu araçlanmn hava- alanlanmıza iniş ve kalkış ya- pabilmeleri için gürültü sertifı- kasına sahip bulunmalan gere- kiyor. Eğer bu sertifika bulun- muyorsa alanlanmıza gürültü tazminatı ödeyerek iniş ve kal- kış yapabilmelerine izin veril- mesi gerekiyor. Bu tazminatlar konusu ile ilgili esasların da Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenip tebliğ edilmesi ge- rekiyor. Antalya Devlet Hava Mey- danlan İşletmesi Müdürü Ömer Vanlı, kendüerine gürül- tü sertifikası konusunda bir tebliğin şimdiye kadar gelmedi- ğini ve bunun için de uçaklar- dan "gürültü tazminatı" talep etmediklerini söyledi. Yine aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre havaalanlan- mn gürültü planlannın hazır- Ianması ve takiben Başbakan- lık Çevre Genel Müdürlüğü- nün gerekli gördüğü ve Ulaştır- ma Bakanlığı'nca da uygun gö- rülen havaalanlannda gürültü- sü az iniş ve kalkış biçimlerinin belirlenmesini öngörmüştü. Yetkililer böyle bir çalışmanın da yapılmadığını beiirterek "Kfigıt üzerinde kalmış anlaşüan" dediler. Belediye Çevre Sağlığı Uz- manı Hüseyin Kaya, Resmi Ga- zete'de yayımlanan yönetmeli- ğe göre havaalanlan ve okullar- daki gürültü konusunda yetki- li makamın ilgili bakanlıklar ol- duğunu, bunun için kendüeri- nin bir şey yapamadıklannı be- Iirtti. Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Dedeoglu, in- sanm kulağında hasar meyda- na gelmesi için 120 desibelin üzerinde ve uzun süre bu sesle temas halinde kalması gerekti- ğini söylerken bazı gurültulerin insuıda psikolojik etki yaptığı- nı anlattı. Prof. Dedeoglu şöyle devam etti: "Çocaklarm özeriııde gürül- tünün büyük etldleri ohıyor. Bir kere korkn oteyı geüşiyor ve ömrii boyunca budan knrtnl- masına oianak kalmıyor. Bn uçak gürültösane getince, hava- alanı etrafında oturanlar, alış- tıklannı söylöyoriar ama ço- cuklanndaki etkfleri fark etmi- yortar." Tîyatro için bıılıışma gecesi DtKMEN GÜRÜN UÇARER Bu gece bir sanatcılar şöleni yaşanacak AKM'de Tiyatro Ya- pımcüan Derneği TİYAP'm dü- zenlediği bu gece ile ilgili olarak derneğin tkinci Başkanı Gülriz Surnri ile konuşuyoruz. "Tt- YAP çok genç bir dernek. tki ydlık. Yönetim kurulu olarak biz de çok yeniyiz. Henüz iki ay- lık bfle depiz, ama çok hızh bir çalışma temposu içindeyiz" di- yor. TlYAP'ın yeni yönetim ku- rulunun ilk etİcinliği böyle bir gece tertiplemek olmuş. Yaşasın Tiyatro'ya derneğe bağlı olan 33 özel tiyatrodan sanatcılar katı- byor değişik gösterilerle, şarkı- larla, müzikle. Gece bu sanatcı- lann ve tstanbul'da daha eski- den özel tiyatro olarak perdele- rini açmış ünlülerin birükte söy- leyecekleri bir müzikal potburi Ue kapanacak. "Gecenüze katı- lan bütün sanatçdar kendi isim- lerine özel tiyatro kurmuş arka- daşlanmız ve de su anda perde- kri açık olan ekiplerin oynnea- lan, ama bu arada adreslerini bulamadığımız, ulaşamadıgımız arkadaslanmızın da oMnfnnu üzülerek belirtmek istiyonım" diyen Gülriz Sururi, 'Yasasın Ti- yatro'yu düzenlemekteki amaç- lanm şöyle özetüyor: Görevc başiar başlamaz iyi bir anlayış ortamı bulduğumuz ba- kanbgimızın ve özeilikle Sayın Adnan Kahveci'nin büyük gay- rcderiyfc, bize tahsis etmiş oldu- gn lokalimizi tefriş etmek için bo geceyi yapıyoruz. Herkes bii- yük bir ozveriyle bu gece için ugrasryor. Dernek çalısmalan- mızı yürütebflmemiz için bir lo- kak ibtiyacımız var. Şu anda ba- kanlıgın bize vermiş oldngu AKM'nin yanındaki küçücük ofisi 4-5 dernek payiaşmaku. Bir böroya, Idtaptağuaızm otoca- p bir mekflna gereksinim duy- duk. öncelikle bunu saglamak istedik. tkincisi de böyle bir lo- kafimiz olmadsjı için birbirimiz- • le gerektigi gibi Oetişim kuramı- yornz. Ük genel kurul topiantı- sında arkadaşlaria karsılaştıgı- mız zaman çok şaşıntım. Kimi- mizin sacı agarnuş klmimi7 şiş- maalamış Idmimiz zayıflamts. YHardjr birbirimizi gönnemişiz! Birbirimizi izleme fırsaü bula- mamıştz. Onun için mntlaka birbirimizi izteyelim istiyornm, birbirimize daha yalun olalım. Aynca burada birtakım yararlı etkinlikler de yapabiliriz." Lokalin yeri Atlas Sineması pasajı içinde 200 metre karelik bir asma kat. Sururi, "Tabii ki lokaümizin bir ban w tamamıy- la içe dönük olmayan, sanaümı- za saygıh lûsilerin de getebüecefi bir restoranı da olacak" diyor. Gündemde çok önemli başka çalışmalan da var TÎYAP'ın. Bunlan şöyle özetliyor sanatçı: "Bakaniıklanmız bu kış en az üç tiyatro salonunun perdeleri- ni açması için çalışmalara baş- ladı. Bu olay Törkiye capında ele alınmış durumda. Açıklama yapmak pek bana düşmez ama ba kadarcık bir bUgi vennek is- tedim. Bazı eski binalar onan- lacagı gibi yeni salonlar da ya- pıiacak. Adnan Kabved'ye dev- let yardımının daha çok bina so- rnnona kaydınlması önerisini götürdüm ve çok olumlu karşı- landı. Bn demek degil ki devlet yardunı yapdmasm. Tabü yapıl- sın, zaten çok az yapıbyor. Ama bu tür bir yardımla iki-ıiç yıl içinde daha çok bina sahibi ola- biüriz. Sajutçüanmıza yeni oia- naklar sajUayabUiriz.' Gülriz Sururi TlYAP'ın, sa- natçüann, yaşlı oyunculann (yi- ne*Kahveci'yle görüşmelerinden sonra) kamu kuruluşlarının ta- til köyü olanaklanndan yarar- Tiyatro Yapımcıları Derneği,îkinci Başkanı Gülriz Sururi, "Kısa sürede güzel adımlar attık. Bizi anlayışla karşılayan bir ortam bulduk. Görevimiz derneği güçlendirmek" diyor. TlYAP'ın düzenlediği 'Yaşasın Tiyatro'ya, derneğe bağlı olan 33 özel tiyatrodan sanatçılar katıhyor. lanmalan için gerekli çalışmalan sürdürdüğüne de değiniyor. Konuşmamızı noktalarken söyledikleri de derneğin uzun vadeli programını beUrtiyor: "TİYAP olarak kısa sürede güzel adımlar attık ve bizi anla- yışla karşılayan bir ortam bul- duk. Görevimiz TtYAP'ı güç- lendirmek. TtYAP güçlendigi zaman bu TODER'e yansryacak- tır. Açüacak sahoeier bazı işsiz arkadaşlara iş olanaklan sagla- yacaktır. Aynca Tiyatro Yapım- aton Derneği (TTYAP) ve Tîyat- ro Oyunculan Derneği (TO- DER) asgari ücret konusu üze- rinde önemte duruyonız. Ama- cımu iki yıllık TODER karü olaa bir oyuncunun maaşuuıı bir milyoodan düşük olmama- suu «ağiaiMfc Yani sUjyerler B ğ j içm ba parayı öagörüyonız. Ba- zı özel tiyatroiarda, tnrne Öyat- rolannda bulunan arkadaşJarm çok komik rakamlaria çabşün)- dıgı şikayetierini aidık. Bunu düzeltmek içm yönetim kurulu olarak calışryoruz.'' Ivançuk '2 KV yendi • Dış Haberier Servisi — Ispanya'nın Linares kentinde yapılan satranç turnuvasını 21 yaşındaki genç Sovyet satranççı Vasili Ivançuk kazandı. Aralannda Dünya Şampiyonu Kasparov ve eski şampiyon Karpov'un da bulunduğu 13 iinlü ismi geride bırakan Ivançuk, toplam 9.5 puanla Kasparov'un yarım puan önünde birinci oldu. Ivançuk sadece birinci olmakla kalmadı, Dünya Şampiyonu Kasparov'u, dünya ikincisi Karpov'u ve dünya üçüncüsü yine vatandaşı Guelfand'ı yenme başânsım da gösterdi. Sıralamada 4. durumda bulunan Ivançuk, 1993'te yapdacak dunya şampiyonluğu unvan karşılaşmasında Karpov'la birlikte Kasparov'un en büyük rakibi olarak göriilüyor. Anadolu lisesi kontenjanları • ANKARA (ANKA) — Anadolu öğretmen liselerinin yeni öğretim yılı kontenjanları belirlendi. Kontenjanlarm yüzde 30 oranında arttınlması sonucu halen 2 bin 844 öğrencinin öğrenim gördüğü Anadolu öğretmen liselerine önümüzdeki öğretim yılında 3 bin 744 öğrenci alınacak. Anadolu öğretmen liseleri giriş sınavı 9 haziranda yapüacak. Sınava girmek isteyen öğrencüerin 25 mart-5 nisan tarihleri arasında başvuruda bulunmalan gerekiyor. Tlafik kazaları: 8 ölü • Haber Merkezi — Yurdun çeşitii yerlerinde dün meydana gelen trafık kazaiarında 8 kişi öldü. Tekirdağ'dan Malkara'ya gitmekte olan yolcu otobüsü Güveçli mevkiinde karşı yönden gelmekte olan özel oto ile çarpıştı. Kazada oto sürücüsü Mehmet Necati öztürk ile aynı aracta bulunan üç kişi yaşamıru yitirdi. Istanbul'da, E-5 Karayolu'nun Pendik bölümünde, Mustafa Kavaşoğlu yönetimindeki otomobilin çarptığı Kadir Poyraz (77) öldü. Avcüar'da ise Ibrahim öncü'nün kullandığı TIR'm çarptığı, kimliği belirlenemeyen 40 yaşlanndaki bir kişi yasamını yitirdi. Samsun'da, kamyonetin Incesu mevkiinde çarptığı Hüseyin özdemir (80) ile Konya- Akşehir karayolunda yolcu otobüsünün çarptığı Haül Göksel öldüler. Ataköy'de soygun • Istanbul Haber Servisi — Ataköy 1. Kısım'daki bir daireye kendüerini polis olarak tanıtarak giren silahh üç kişinin, yaklaşık 500 milyon lira tutarında para ve mücevheri alarak kaçtıklan belirtildi. Mehmet Zenginli adlı kişinin polise verdiği ifadeye göre dün gece D Blok'taki 6 numaralı daireye gelen biri polis giysili üç kişi, içeri girerek evde bulunanlan bağladüar. Saldırgarüann para ve mücevherleri alarak kaçtıklan kaydedildi. Bin yıllık selvi a^acı • DENIZLİ (AA) — Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapüan araştırmada Tekkeköy yakınlannda bulunan iki selvi-ağacmdan birinin 1060, diğerinin de 909 yaşmda olduğu belirlendi. İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Ahmet Yeşil tarafından yapılan araştırmada, Tekkeköy'deki anıt selvilerin bugüne kadar korunmasının büyük şans olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog