Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

18 MAKT 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Bask'ta patlama • SACST SEBASTIAN (AA) — İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde, Saint Sebastian kentinde bir sokak lambasırun içine konulan bombanın patlaması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın, sivil muhafızlara ait bir kışla yakınlarında meydana geldiği, sokak lambası çevresinde bulunan otomobillerde hasar olduğu kaydedildi. Patlamanın sorumluluğunu henüz Ustlenen olmadı. Kapllani: Üişkiler dönüm noktasında • NEW YORK (AA) — Arnavutluk Dışişleri Bakanı Muhammet Kapllani, 52 yıllık aradan sonra ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının Ulke tarihinde bir dönum noktası olduğunu söyledi. ZAMAN SU GİBİ AKIP GİDİYOR! Joviç'in istifasının ardından Sırplarla Hırvatlar arasındaki gerginlik artıyor Yugoslavyadakopuşa doğru Nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Knin bölgesi Hırvatistan'dan koptuğunu açıkladı. Hırvatistan Devlet Başkanı bir ordu müdahalesi tehlikesine karşı silahsız savunma birlikleri oluşturduklarını söyledi. Dış Haberier Servisi — Yugoslavya- da, Sırbistan Cumhuriyeti Devlet Başka- nı Slobodan Miloseviç'in, ülkenin en yüksek yunitme organı olan Federal Baş- kanlık Konseyi'ni tarumadığını açıkla- masının ardından Sırplarla Hırvatlar arasındaki gerginlik tırmanmaya başla- dı. Bu arada Hırvatistan Cumhuriyeti'- ne bağlı ve nüfusunun çoğunluğunu Sırplann oluşturduğu Knin (Krajina) özerk bolgesinin, cumhuriyetten kopma karan aldığı bildiriliyor. Karadağ ve Voy- vodino özerk bölgelerinin temsilcileri de ülkenin kolektif liderliğinden aynldıkla- nnı açıkladılar. Yugoslav Federal Başkanlık Konseyi Başkanı Sırp asıllı Borislav Joviç'in gö- revınden çekilmesinden ve Sırbistan Dev- let Başkanı Miloseviç'in Başkanlık Kon- seyi'ni tanımadığını ilan edişinden son- ra Yugoslavya'nın tarihinin en büyük buhranlardan birinin içine sürüklendiği ve iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya ol- duğu belirtildi. Devlet Başkanı Borislav Joviç'in isti- fasının ardından, Sırbistan yanlısı Kara- dağ ve Voyvodina özerk bölgelerinin temsilcileri de ülkenin kolektif liderliğin- den ayrıldıklannı açıkladılar. Bu üyele- rin aynlmasından sonra, kolektif yöne- timin kalan beş üyesi, ülkenin sorunla- nnın, ancak demokratik yöntemlerle çö- zulebileceğini vurgulayan ve Yugoslav- ya'nın geleceği ile ilgili olarak cumhuri- yetler arası göruşmelere ağırlık verilme- sini isteyen bir bildiri yayımladılar. Gözlemciler, Sırp Devlet Başkanı Mi- loseviç'in konuşmasırun ve Sırbistan yan- lısı Karadağ ve Voyvodina bölgelerinin temsücilerinin kolektif liderlikten aynl- malarırun, Yugoslavya'yı Sırbistan'ın agırlıkta olduğu bir federasyon halinde tutabilmek için orduyu ikna etmeye yö- neük bir girişim olduğu yorumunu ya- pıyorlar. öte yandan Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç'in, Kosova bölgesindeki Arna- vutlann ve Müslümanlann ayaklanma- larını onlemek ve "ülkesinin çıkarlarıru korumak" için yedek polis güçlerini se- ferber ettiği ve yeni birliklerin oluşturul- ması talimatını verdiği bildirildi. Ancak AP, önlemlere karşın bu bolgelerden her- hangi bir kanşıklık haberinin gelmedi- ğini duyurdu. Hırvatistan Cumhuriyeti'ne bağlı ve nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluş- turduğu Knin özerk bolgesinin cumhu- riyetten kopma karan aldığı bildiriliyor. Knin Belediye Başkanı Milan Babiç, dün Belgrad Televizyonu'na yaptığı açık- lamada, "Federal başkanlık artık mev- cut değfl. Bu yüzden Hırvatistan'la tum bağlanmızı kopanyoruz" dedi. Bağım- sız kaynaklar, Knın'de yoğun hareketli- lik yaşandığını, kamu kuruluşlannm ko- rumaya almdığım ve guvenlık önlemle- rinin arttınldığıru bildınyorlar. Hırvatistan Devlet Başkanı Franco Tndjman, Knin bolgesinin kopma kara- n almasını "Sırp ysyılmacı politikasının bir manevrasT olarak nitelendirdi ve bu- nun Hırvatistan yöneticilerinin tepkisi- ni çekmek ve böylece bir askeri müda- haleye davetiye çıkarmak anlamına gel- diğini öne sürdü. Hırvatistan Devlet Başkanı Tüdjman, silahsız savunma birlikleri oluşturulma- sına da karar verdiklerini açıkladı. Tüdj- man, bütün Hırvatlara, cumhuriyete kar- şı bir askeri müdahale durumunda mi- lis guçlere katılma çağrısında bulundu. Hırvat Haber Ajansı HINA, Sırbistan Başkanı Miloseviç'in başkanlık konseyini tanımadığını açıklamasından sonra Yu- goslav ordusunun Hırvatistan'a bir mü- dahalede bulunacağına ilişkin kaygılann bölgede giderek arttığını belirtti. (5te yandan Yugoslavya Devlet Başka- nı Yardımcıhğı görevini ustlenen ve Jo- viç'in istifasıyla boşalan devlet başkan- lığı görevini 15 mayıstan itibaren üstle- necek olan Stipe Mesiç, Hırvatistan rad- yosuna verdiği demeçte, Devlet Başkanı Joviç*ten sonra başkanlık konseyinden aynlan Voyvodina ve Karadağ temsilci- lerinin amaçlannın, ordunun olaylara el koymasını sağlamak olduğunu öne sürdü. POLTnKADA SORUNLAR ERGUNBALQ Şaddam, Bush ve Özal'ın Hataları Önce şunu belirtmek gerekiyor. Halen Körfez'de uluslar- arası hukuk ve demokrasının zaferı şarkıları ile görülmemiş bir komedi oynanıyor. Saddam Hüseyin müttefikler tarafından yenitdi (aslında ABD tarafından, ama biz yine görünüşe sadık kalalım). Tamam. Yenildi ve Kuveyt'ten çekildi. BM Güvenlik Kon- seyi'nin tüm koşullannı kabul etti. Durum nedir? Durum şöyle: Irak, savaşta yenilmiş, iyilikle kabul etme- dıği BM kararını zorfa kabul etmiş bir ülke. Ama hükümran bir ulke. Devlet Başkanı hâlâ Saddam Hüsevın: iktidarda Ba- as Partisi bulunuyor. Ankara'da Saddam yönetiminin Büyük- elçisi var. ABD'de aynı şey, BM'de Saddam'ın temsilcisi. Bu ûlkede ayaklanma çıkıyor. ABD'nin güneydeki tran yan- lısı Şii ayaklanmasından gözü korktuğundan, avaklanmanın Saddam'a bağlı birlikler tarafından bastırılması karşısında sessiz kalıyor. Yanı radikal bir Şii yönetimı yerine, kolu ka- nadı kırılmış, artık kimse için lehlike oluşturamayacak bir Saddam yönetimini tercih etiiğini gösterıyor. Kuzeyde Kürtlerin ayaklanması konusunda ise Başkan Bush, Saddam'ı uyanyor: "isyancılara karşı helıkopter kultan- (Arkası 17. Sayfada) 22ytlönce... 3 yıl önce.» 18yıl önce... 2 yil önce... 3 ytl önce.. 1 lyıl Önce.. •KKARPAYl IIUYVI 11)1rf.|-S. SiGORTASI öylesine çabuk akıp gidiyor ki, bir bâkıyorsunuz "daha dün" dediğiniz olaylann üzerinden yıllar geçmiş... Düşünsenize, daha dün 80'li yıllann başındaydık, şimdi 2000'li yıllardan söz ediyoruz... Gelecek de bir gün gelecek... Bir bakacaksıruz çocuklar büyüyüvermiş, heyecanla başladığıruz işinizde yıllar dolmuş... Hiç geçmeyecekmiş gibi gelen, 5 yıllık.. 10 yıllık zaman dilimleri geçip gidivermiş... Gelecek de bir gün gelecek... Gelecek gelmeden siz, işi sadece " hayat" olan Anadolu Hayat'a gelin. Geleceğin Sigortası'yla geleceğinizi sağlama alın. Hem bugünün küçük tasarruflannı, yannın büyük biri- kimlerine dönüştürün, hem de ölüm ve maluliyet gibi yaşa- mın doğal risklerine karşı güvenceniz olsun. Ödeyeceğiniz sigorta primine ve 11 yıldan başlayarak sigorta süresine kendiniz karar verin. Gelecek geldiğinde ister toplu ödeme alın, ister emekli aylıgı... Anadolu Hayat'ın merkez ve şubelerine,300'ü aşkın Anadolu Hayat acentesine, Türkiye Iş Bankası veya Dışbank şubelerine gelin, Geleceğin Sigortası'yla hem kendinizi, hem yakınlannızı geleceğe hazırlayın. Unutmayın, yıllar yine akıp gidecek ve Geleceğin Sigortası yaptırdığmız gün, size "daha dün" gibi gelecek. ANADOLU HAYAT "Hayat uzmanı" Anadolu Hayat'a gelin, Geleceğin Sigortası'yla Bugününüze Huzur, Yarınınıza Güven Getirin. Genel Müdürlük: Ankara Cad. No 221 34430 Sirkeci / İST. T e l 5 1 1 4 2 8 0 F a x : 5 2 0 9 4 5 5 ANADOLU HAYAT •• TÜRKIVE İÇ BANKASI € AMADOLU SİOOBTA Ku'üluşudu' TAHMİNİ KAR PAYLARIİLAVE EDİLMİŞ EMEKLİÜK KAPtTALLERİ VE TAHMİNİ ÖMOR BOVU AYLIK OELİR TABLOSU (AYLIK SO.0OO- TL. PRİM VE % 50 YATIRIM GELİRİNE OÖRC HESAP EOİLMİŞTİR.) YIL 11 15 2 0 25 30 PRİM 6.6O0.00O 9XW0.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 TAHMİNİ KAR PAYLI EMEKLHJK KAPİTALİ 71.252.450 357.610^00 2.680.124.000 20.217.990.000 153.303.4O0.00O TAHMİNİ ÖMÛRBOYU AYUKGEÜRMkaARI 2.970.00* 14.900.000 111.670.000 842.415.000 6.387.640.000 ECEL İLE ÖLÜM TEMİNATI : 300 X 50.000 .- TL. - 15.000.000 TL. MALULİYET TEMİNATI 300 X 50.000 .- TL. = 15.000.000 TL. KAZAEN ÖLÜM TEMİNATI : 600 X 50 000 .- TL..= 30.000.000 TL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog