Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10' DIŞ HABERLER 18 MART 1991 Tahran-Riyad ilişki kuruyor • MASKAT (AFP) — Suudi Arabistan ve tran dün birbirleriyle yeniden diplomatik ilişki kurma kararı verdiklerini açıkladılar. tran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El- Faysal ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, iki üyenin 48 saat içinde diplomatik ilişki kurma karan aldıklannı duyurdu. Riyad, 1988 yılında Tahran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Atina'nın iddiası • ATtNA (AA) — Yunanistan'da Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Aristidis Çıplakos, Avrupa Topluluğu'nun Ege*deki Yunan adalannı Avnıpa'nın doğu sının ve Asya'ya açılan kapısı olarak gördüğünü iddia etti. PASOK iktidarı sırasında dönemin Başbakanı Andreas Papandreu da Avrupa'nın Ege Denizi'ndc Yunan adalanndan başladığını ileri sünnüştü. Topluluğun Yunanistan'a yönelik yatınmları hakkında bilgi veren Çıplakos, ATnin Egetteki Yunan adalannı kalkındırmak için mali destekte bulunmayı arzuladığını söyledi. Bulgaristan'da Türk azmlık • SOFYA (AA) — Bulgaristan'da, Jivkov döneminde Türk azınlığa uygulanan isim değiştirme kampanyası hakkındaki askeri soruşturmanın tamamlanması, ülkenin üçüncü buyük siyasi gücü konumundaki Hak ve özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından memnuniyetle karşılandı. Hak ve özgürlükler Hareketi Genel Sekreteri Osman Oktay AA'ya yaptığı açıklamada, Jivkov'un isim değiştirme kampanyası ile ilgili olarak da yargılanacak olmasınm HÖH'ün baskısının bir sonucu olduğunu belirtti. Iraıûia asit yagmurlan • LEFKOŞA (AA) — Kuveyt'teki petrol Ikuyulannın yanmasıyla oluşan asit yağmurlannın lran'ın güneydoğusuna yine yağdığı bildirildi. lran Resmi Haber Ajansı İRNA, ülkenin Kerman bolgesine yeniden "kara yafcmur" yağdığını ve lran kıyılanna da ince bir petrol sızıntısırun ulaştığım duyurdu. Ajans, bölgede yollann kara yağmurla kaplandığını ve kirli bulutların ülkenin güneyine dogru hareket ettiğini belirtti. Körfez kıyısındaki Daylam liman kentine ulaşan petrol sızıntısımn ise kolaylıkla temizlenemeyecek kadar yoğun olduğu da bildirildi. El Salvador'da çatışma: 41ölü • SAN SALVADOR (AA) — El Salvador'da hükümet kuvvetleriyle gerillalar arasında çıkan son çatışmalarda 41 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi. El Salvador ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin değişik kesimlerinde, önceki gün ve dün meydana gelen çatışmalarda 33 gerillanın ve 8 askerin öldüğü belirtildi. Solcu gerillalar hükümet güçlerinin bulunduğu merkezlere saldınlannın yanı sıra Ülkenin büyük şehirlerine elektrik taşıyan enerji hatlanna da sabotajlar düzenliyorlar. Hükümet elektrik komisyonu 15 ana enerji hattından 6'sının tahrip edilmesi sonucu elektrik tüketiminin yan yanya azaldığını ve dün sabahtan itibaren elektrik kısmtısı uygulamaya başladıklannı duyurdu. Finlandiya'da seçiınler • HELSİNKİ (AA) — Finlandiya'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, Merkezci Muhalefet'in önde gittiği bildirildi. Finlandiya televizyonunun haberine göre, sandıklar kapandıktan sonra alınan ilk sonuçlara göre, Merkezci Muhalefet şu ana kadar oyların yüzde 27,2'sini elde etti. Muhalefet, son olarak 1987 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 9,6'sını almıştı. tktidardaki koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokratların şu ana kadar oyların yüzde 20,5'ini, muhafazakârların ise yuzde 20,1'ini aldığı belirtildi. DışişleriBakamJamesBakerJruk* askeri uçaklannı kullanma talebinin reddedildiğini açıkladı ABD: Irak'a askeri uçıış izni yokIrak'taki muhalif gruplardan tslami Dava Partisi, halk ayaklanmasının ülkenin kuzeyinde ve güneyinde giderek yoğunlaştığını öne sürdü. Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi, Necef, Basra ve Amara kentlerinde direnişçilere karşı hardal gazı kullanıldığını öne sürdü. Irak, Kuveyt'in işgaİi nedeniyle BM tarafından konan ambargonun kaldınlmasını istedi. Dış Haberier Servisi — Irak'ta iç çatışma- lar aralıksız surerken ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Irak'ın ülke içinde askeri uçak- lannı kullanma yolundaki talebinin reddedil- diğini açıkladı. Baker, Kuveyt-Irak sımnnda- ki Safvan kentinde, Amerikah ve Suudi as- keri yetkililerinden oluşan heyetle Irak aske- ri heyeti arasında yapılan göruşmede bu is- teğin iletildiğini ve reddedildiğini kaydettı. Baker, ABD'nin bu karannın muhalefet gruplannın Irak lideri Saddam Huseyin'i de- virrne çabalarma destek sağlamak gibi bir yan etkisinin olabileceğini, ancak ABD'nin Saddam'ı devirmek gibi bir çaba içinde ol- madığını tekrarladı. Ote yandan Irak'ın güneyinde yöne- tim aleyhtarlarının, Cumhuriyet Muha- fızlan'na karşı direnışi sürdürdükleri ve lran 1 daki muhaliflerden destek aldıklan bildirili- yor. Muhalif gruplardan tslami Dava Parti- si de Şiilerin kutsal kentleri Necef ile Kerbe- la arasındaki karayolunda, binlerce Iraklının, Saddam Huseyin'e bağlı birliklerin napalm saldırısı sonucu öldüklerini ileri sürdü. Ku- zey Irak'ta da Kürt direnişinin yaygınlaştığı haber veriliyor. Tahran'daki Irak muhalif gruplannın oluş- turduğu koalisyon tarafından yapılan açık- lamada, Cumhuriyet Muhafızlannın tanklar- la direnişçilerin elinde bulunan Kerbela ken- tine düzenledikleri baskmda 400 kişinin ol- duğu kaydedildi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Irak birliklerinin, Necef, Amara ve Basra kentlerinde direnişçilere karşı hardal gazı kul- landıklan da öne surüldu. Açıklamada, Bas- ra, Amara, Kurna ve Haniya'da ise napalm bombalan kullamldığı kaydedildi. Konsey, di- renişçilerin Naşvva'yı ele geçirdiklerini ve 2.000 Iraklı askerin teslim olduğunu bildir- di. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, ülkenin guneyindeki direnişin bastınldığı yo- lundaki açıklamasına rağmen bölgede yöne- tim aleyhtarlarının Cumhuriyet Muhafızla- n'na karşı direnişı sürdürdükleri ve tran'da- ki Iraklı muhaliflerden destek aldıklan yo- lunda haberler geliyor. Napalm iddiası Bu arada Irak'taki muhalif gruplardan Is- lami Dava Partisi, önceki gun Londra'da ya- yımladığı bir bildiride, Şiilerin kutsal kent- leri, Necef ile Kerbela'yı birbirine bağlayan karayolu üzerinde binlerce Iraklmın, Saddam Huseyin'e bağlı birliklerin düzenlediği na- palm saldırısında öldüğünü duyurdu. Bildi- ride, Irak ordusunun, 1988 yılında Halepçe 1 - deki saldınya benzer bir katliam yaptığı ifa- de edildi. Bildiride, "Uluslararası alanda ya- sak olan napalm bombalan savaştan kaçan bu insanlara karşı kullanılıyor. Binlerce ka- dın, çocuk, erkek oldurüldiı. Bu insanlann cesetleri hâlâ yerlerde" denildi. Kürtlerle göriişme Bu arada, Irak Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı Uzet tbrahim'ın, ülkenin kuzeyindeki Kurt aşiret lıderlerı ile görüştü- ğü ve bütün Kürtlere Irak'ı ve toprak bütün- luğünu savunma çağrısında bulunduğu bil- dirildi. Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre İbrahim, bütün Kurtlerden ülkenin ye- niden inşası ve savunulması mücadelesine ka- tılmalarını istedi. Irak'ın kuzeyinde ve Kürt direnişinin ya- yıldığı de bölgenin buyük bölumünün Kurt gruplannın denetimine gectiği bildirilıyor. lran haber ajansı tRNA, önceki gün verdiği haberde, Irak'm uçüncü buyuk kenti Musul- un, Kürtlerin eline geçtiğini duyurmuştu. 'Ambargo kaldınlsın' Irak, Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirdiğini belirterek Kuveyt'i işgali nedeniyle BM tarafından konulan ambargonun kaldı- nlmasını istedi. Ajanslann bildirdiğine göre Irak resmi haber ajansı INA, Dışişleri Bakanı Tank Ariz'in ulkeye yaptığı bir haftalık zi- yaretini tamamlayan BM Yardım Heyeti'nin Başkanı, BM Genel Sekreter Yardımcısı Martti Ahtisaari ile önceki gün yaptığı gö- ruşmede, heyetin tanık olduğu savaş tahriba- «ının BM Genel Sekreterliği, Güvenlik Kon- seyi ve uluslararası topluluk tarafından dik- kate almarak Irak'a karşı uygulanan yaptı- nmların ivedilikle kaldınlmasını umduğunu söylediğini duyurdu. Kuveyt'te demokrasi Kuveyt Devlet Bakanı Abdürahim El Awa- di, demokratik parlamento seçimlerinin 6 ay ila 1 yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi. Awadi, parlamento seçimlerinin, ülke nu- fusunun yeniden saptanması ve surgunde ya- şayan 400 bin Kuveytlinin ulkesine yeniden dönmesînden sonra yapılacağını söyledi. Mübar'ek'in açıklaması Ote yandan, Mısır Devlet Başkanı Husnu Mubarek, Irak'ın toprak bütünluğunün ko- runması gerektiğini bildirdi. Irak'ın bir iç savaş dönemi geçirdiğini söy- leyen Mübarek, bu ülkede rejimin geleceğı- ne halkın karar vermesi ve hiçbir dış müda- halede bulunulmaması gerektiği görüşünü sa- vundu. Husnu Mübarek, Mısır televizyonunda ya- yınlanan konuşmasında, aynca Irak'a karşı oluşturulan çokuluslu guçte yer alan Mısır as- keri birliklerinden ilk grubun kısa bir süre sonra ulkeye döneceğini açıkladı. "Bilgi her gün bir çığ gibi çogalsın, ' İnsanlann yaşamı ışısın, aydınlansın." * T ü r k i y e ' y e A n a B r i t a n n i c a v e T e m e l B r i t a n n i c a ' y ı k a z a n d ı r a n A n a Y a y ı n c ı l ı k s u n a r . İşte Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı: BRITANNICA COMFTON'SİİGENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ n a a o n nnnnnn n nn n ] 0000000000000.00 •-y -q -a -q "Ö -q -q -q -q -q -q -q -q -q -a- J O O O O O O O O O O Ö O Ö .zzzzzzzzzzzzzzz ° 88 8 -o o cz z z z 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Anl b m Bri CcKn Oo«ı Rc Cni Horo kaf Kon lor Mid Obo Pil I Cre Co! Dol Fin Crö Ho! Kad Knm Um f " L ~ " V 18 19 20 Sot The VM Bilgi Th» VSc Zvro Dizur mmmm Yeterli bilgiye tek kaynakta, kolayca ulaşma imkanı! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi ile, Türkiye çok önemli bir bilgi kaynağına kavuşuyor. 8u ansiklopedinin ilk 19 cildi astronomiden edebiyata, güzel sanatlardan spora, tarihten yayın-iletişime kadar, bütün bilgi alanlannda, ayrıntılı ve kapsamlı binlerce maddeyi içeriyor... Ayrıca, 20. ciltte, 30.000'i kısa ve özlü maddeden oluşan, 70.000 girişli Bilgi Dizini yer alıyor! "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı" Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi ile, her yaştan, her eğitim düzeyinden ınsanımız, en yeni, en güncel bilgilere tek kaynakta kolayca ulaşma imkânına kavuşuyor. Yepyeni bir sistem, yepyeni bir yaklaşım! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, bugüne kadar Türkiye'de yayımlanan genel kültür ansiklopedilerinden farklı olarak, kolay ve keyifle okunma ile görsel anlatım ön planda tutularak hazırlandı! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, ABD'de Encyclopaedia Britannica, Inc. tarafından 68 yıldır yayımlanan Compton's Encyclopedia'nın 1991 baskısı temel almarak oluşturuldu ve Türk okuru için önem taşıyan bilgilerle genişletilerek zenginleştirildi. Ayrıca, Compton's Encyclopedia'nın ABD okuruna 1992 yılında sunacağı görsel ve biçimsel değişiklikleri ve yenilikleri de, Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, Türkiye'de Türk okuruna şimdıden sunuyor. Herkese Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük ve özel "Ana Yayıncılık Çekleri"! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi fasiküllerini alan herkes, 80.000 kelimelik ADAM Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük'e ücretsız sahip oluyor. Ayrıca, fasiküllerdeki kuponları kesip gönderen herkes, özel "Ana Yayıncılık Çekleri" kazanıyor!.. 16 kupon için 100.000 TL, 32 kupon için 200.000 TL, 48 kupon için 300,000 TL tutarındaki bu çekler, Ana Yayıncılık'ın diğer ürünleri olan AnaBntannica'yı ya da Temel Britannica'yı takım halinde alırken para yerine geçiyor. • Yayın tarihi: 18 Mart 1991 • Cilt sayısı: 20 (20. ciltte, 30.000'i kısa ve özlü maddeden oluşan, 70.000 girişli Bilgi Dizini) • Fasıkül özellıkleri: 48 sayfa, tamamı renkli, haftalık • Görsel malzeme: 9.500 fotoğraf, 4.500 çizim, 1.300 harita • Katkıda bulunanlar: 600'ün üstünde uzman danışman ve yazar • Armağanlar: "ADAM Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük" ve 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL tutarında özel "Ana Yayıncılık Çekleri" 15 Nisan'a kadar abone olun, % 15 indirimden yararlanın Aşağıdakı ödeme seçeneklennı ınceteyır Seçtığmız odeme bçımıntn karşısındakı kutuyu ışareBeym Abone IsleK Kuponu'nu doldurarak ındınmlı ftyattan yarartanmak ıçın en geç 15 Itean 1991 tanhme kadar Ana Yayıncılık adresme gondenn Belgeter eümae geçer geçmez 'Britannica COMPTOfTS Smel Küttûr AnsHdopadtsi Abone BelgesT adresmıze taahhöıtu oiarak gondentecektır Britannica COMPTONS Genel Kûltûr Ansiklopedisi nın her cık* tamamlandıkça abonelenmızın adreslene taaihutlt olarak gondenlecek cıHlern gon<tenlmesıyie ılgılı butun posta masrafları Ana Yay ncılık tarafınöan karşılaracaktır Britannica COMPTONS Genel Kûltûr Ansiklopedisi abonelen, 300 000 TL tuianndakı cael 'Ana Yayıncılık Çekfnı ve 'ADAM Buyük Turkçe Ingılızce Sozlûk'u kazanma hakkma doğrudan sahıp olacakiar muhtemel fıyat artışlarından da htçbır şekıkte etkıtenmeyeceklerchr. -X Britannica COMPTOrfS Abone Istek Kuponu 15 Nısan 1991 e kadar geçerlı \ 15 ozeı ındınmlı abone koşulîarı Seçerekler Peşın 4 ay taksıtle 8 ay taksıtle 12 ay taksıtle _l -1 -1 J _ı VISA kartımla Kart Nn , I Peşınat 347 000 200 000 152 000 Aylık Taksıt Toplam 1 265 000 347 000 1 388 000 200 000 1 600 000 1 52 000 1824 000 2C Mayıs 199' e kadar geçerlı r-ormaf abone koşulîarı Peşınat J -1 410 000 -1 235 000 J 1 78000 Ödemeyi nasıl yapmak ıstıyorsunuz? _ı MasterCartiEurocard'ımla . ı ı 1 [ . . 1 Snn TL öduyorum KııllanfnA Tanhı Aylık TakSi! 410 000 235 000 178 000 Tutar 1490 000 1 640 000 1880 000 2136 000 Adım Soyadtm Adresım _ Posta Kodu: - Tel imza. Ana Yayıncılık A Ş Büyukdere Cad Üçyd Mevkn No: 57 Kat 2 Maslak 80725 Istanbul Telefon 176 95 80 (4 hat) BRİTANNİCA COMPTON'SGENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ Türkiye'nin yeni biigi kaynağı Bugün çıkan ilk fasikülü mutlaka alın!.. "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağfna siz de sahip oimaya başlayın! Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog