Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER KöRFEZSAVAŞISONRASI TÜRKİYE VEKÜKTLER 17 MART 1991 tnan: Haber maksatlı • ANKARA (AA) — Devlet Bakanı Kamran İnan, Kürt diyaloğu konusunun hiçbir yönü ve gelişmesi hakkında bir bilgi ve rolünün olmadığını söyledi. Devlet Bakanı tnan yaptığı açıklamada, bazı gazetelerde yer alan haberlerde, "Kürt diyaloğunun miman" olarak gösterildiğini, bunun "tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulü oiduğunu" bildirdi. tnan, "Bu konunun hiçbir yönü ve gelişmesi hakkında bir bilgi ve rolüm olmamıştır. Haberin Stockholm'den maksatlı olarak çıkanldığı kanısındayım" dedi. Bu gibi haberlerin kamuoyunu yanılttığı ve arzu edilmeyen intiba ve neticeler dogurduğunu da belirten Kamran inan, "Haber ve ona kaynak teşkil ettiği bildirilen beyan tamamıyla asılsızdır. Beyan sahibi olduğu ifade edilen şahsı ben hiçbir şekilde tanımıyorum" diye konuştu. Kam-Sen mtihürlendi • İSTANBUL (AA) — Kamu Çalışanlan Sendikası Genel Merkezi, tstanbul Valiliği emriyle kapatıldı. Kam-Sen'in avukatlan adına açıklama yapan avukat Murat Demir, sendikanın Aksaray'da bulunan merkezinin. valiliğin "yalnız işçilerin ve işverenlerin sendika kurabileceği" gerekçeli emriyle polisler tarafından dün mühürlendiğini bildirdi. Avukat Murat Demir, mühürlemeyle ilgili olarak pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda JjHİunacakJannı söyledi. Demokrasi çagrısı • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Güngör Özden, Türkiye'de demokrasinin daha gerçekçi, daha iyi yaşatılması çağnsında bulundu. Demokrasinin çoğunluğun aanlık üzerinde diktası demek olmadığını belirten Özden, "Demokrasi, ulusun istencinin yasama organına yansıtılmasıdır. Yasama organındaki çoğunluk, her zaman her şey demek değildir" dedi. özden, yasama organının ulusuna en iyi yönetim görevini verebilecek gücü kendinde bulabilmesi için ulusal istencin tam olarak yansıması gerektiğini söyledi. Koııferansta PKK tehdidi Ankam'mn görüşmeye yanaşmaması hcdinde eylemlerin artaeağı belirtildi YAVUZ BAYDAR STOCKHOLM — tsveç'in başkenti Stockholm'de topla- nan Uluslararası Kürt Konfe- ransı'nda PKK eylem tehdidin- de bulundu. Konferansta, PKK'yı temsilen Yurtsever Ay- dınlar Birliği adına konuşan de- legelerden Sami Coşkun, "Kürt sorununa çözüm bulmada sami- dukça sakin ve Paris'te yapılan Kürt Konferansı'na kıyasla "sansasyondan uzak" bir hava- da geçti. Stockholm konferan- sının görünümü daha çok top- lantıyı düzenleyen tsveç Kürt Halklan Komitesi ile Kürt ör- gütleri arasında belirlenen "ağır tempolo" programa uygun işle- yen sohbet şeklindeydi. Coşkun, "Düşünce ve örgütten- rae özgfirlüğünü güvence altına aldığı ve Kürt sorununa çözüm bulmada samimiyet gösterdiği Ukdirde, PKK'nın Ankara ile görüşmeye hazır oiduğunu, ak- si takdirde PKK eylemlerinin bahar ve yaz aylarında yoğunlaştırüacağını" söyledi. PKK Avrupa temsilciliği de bir tariht£ yapılacağı kay- mü için daha etkin bir rol üst- dedildi. lenmesi oluşturdu. Falk'tan Konferansın en önemli sima- sonra konuşan Norveç tnsan ları, Kürdistan Sosyalist Parti- si lideri Mahmud Osman ile Irak Komünist Partisi'nin Kürt Genel Sekreteri Aziz Muham- med. Konferansın ikinci günûnde sabah oturumu, çaüşma grupla- miyet göstermesi halinde" O pKKnınAnkaraiiegörüşmeye otockholm'dekiUluslararasıKürtKonferansı'na,PKK'yı ^ i U l & S S i £ K t temsilen katılan delegelerden Sami Coşkun, Kürt sorununa yaz ayiannda yoğuniaştıracağını çözüm bulmada Ankara ile görüşmeye hazır olduklarını b i l d i d i k i k d i d l l i b h d l s °y l e d i taki bir okulda sıkı güvenlik ön- lemleri altında' devam eden Uluslararası Kürt Konferansı'- na, Irak, Türkiye, Suriye ve SSCB'den 20 kadar örgütün 135 delegesi katıldı. Irakh Kürt li- derlerinden Mesut Barzani ile Celal Talabani, Irak'taki geliş- meler nedeniyle konferansın dünkü oturumunda da buluna- madılar. Barzani'nin Süleyma- niye'de olduğu, Talabani'nin de önceki gün Irak'a geçtiği be- lirtildi. Konferansın ikinci günü ol- ç g ş y bildirdi, aksi takdirde eylemlerin baharda yoğunlaşacağını 20km.uzakhk- söyledi.Konferansa,IrakhKürtliderleriTalabaniveBarzani ' '' "~ katılmadı. Uluslararası Kürt Konferansı bugün yayımlanacak bir bildiri ile sona erecek. Konferansın ilk gününün en çarpıa gelişmesi, Türkiye'de fa- aliyet gösteren 10 Kürt örgütü- nün, PKK'yı dışlayarak, iik kez ortak bir öneri paketini içeren ortak bildirgeye imza atmalany- dı. Ancak, dün, PKK'yı temsi- len Yurtsever Aydınlar Birliği adına konferansa katılan iki de- legeden Sami Coşkun'un sözlü açıklaması dikkat çekti. Sami dün konferansa yazılı bir bildi- ri gönderdi. Bildiride, Ankara'- nın yeni Kürt politikasının, ge- rek Güneydoğu gerekse Irak'ta, Türkiye'nin etkinliğini arttır- mak amacını taşıdığı öne sürül- dü. Kürt liderler Talabani ve Di- zayi'nin Ankara temaslanna da değinilen bildiride, görüşmeler- den PKK'nın bilgisi olduğu an- cak ayrıntılı açıklamanın yakın II nnın çeşitli raporlan ele alma- sıyla geçti. Raporların tümü, dört Ulkedeki Kürtlerin siyasal ve hukuksal sorunlan ile ilgiliy- di. Öğleden sonraki oturumda ise uluslararası hukuk uzmanı Prof. Richard Falk, Kürt soru- nunu hukuksal açıdan ele alan bir konuşma yaptı. Falk'ın ko- nuşmasının ağırlık noktasını, BM ile AGlK'in sorunun çözu- L f a k ' u S* 6 *™ 1 yönetimince p ^ ^ 0 D c e Halepçe'ye atılan kimyasal bombalar sonucu yaşamım yitiren 5 bin Kürt, kimyasal sakhndan kaçarak Türkiye'ye sığman yakınlan tarafından diizen- lenen törenlerle anıldılar. Diyarbakır, Muş ve Kızıltepe sıgınma- cı kamplannda bir giinlük yas ilan edildi. Kamplarda önceki gün uygulamaya konulan dışan çıkma yasağı da kaldınldı. Halepçe katiiamı, dün tstanbul'da da İHD vönetici ve üyeleri tarafından Irak Başkonsoloslugu önünde düzenlenen bir gösteriyle protes- to edildi. (Fotoğraf: AA) Kürtçe kasetlere bakanlık engeli ESAT PALA Savaşın getirdiği durgunluk- tan sonra Kürtçe sözlü kaset üretimi ile atağa geçen Unkapa- nı Plakçılar Çarşısı, cuma günü yeni bir şok yaşadı. Yüzbinler- le ifade edilen istek aldıklannı belirterek, Kftrtçe sözlü kaset üretimine geçen firmalardan iki- sinin yapımcı belgeleri Kültür Bakanlığı'nca iptal edildi. Kürt- çe kaset hazırladıklan gerekçe- siyle yapımcı belgesi iptal edi- len, Nepa ve Ses Plakçılık yeı- kililerinin ticari yaşamlanmn tehlikeye girmesi çarşıda panik yarattı. Nepa'nın haarladığı "Nevruz-Kürtçe Ezgüer" ve Ses Plakçıhk'ın piyasaya sürdüğü "Delal-Çini Çîni" adlannı taşı- yan kasetlere, yeni bandrol ve- rilmediği, ancak piyasadaki ka- setlerin satışının sürdüğü belir- tildi. Bu arada kasetçiler, Al- manya ile Türkiye arasında me- kik dokuyan bazı fınnaların, Almanya'da Kürtçe olarak ha- nrlanmış "Rap" ve "Rock" tü- rü parçalan Türkiye'ye getirme hazırlıklan içinde olduklannı belirttiler. "Nevnız-Kürtçe Ezgtter" adlı kasetin prodüktörü, Hasan Sal- ük, "Nevruı" adlı kasedi bir yıl önce enstrümantal olarak pa- zarladıklannı, ancak Kürtcenin serbest bırakılma asamasına ge- linmesi nedeniyle kasetteki par- çalardan S'ine Kürtçe sözler ek- lediklerini söyledi. Saltık, Nev- ruz'un enstrümantal haliyle de- netimden gectiğini ve bandrol aldıklannı belirterek, "2932 sa- yılı yasanın kalmnlması gün- demde, biz de kaseti Kürtçe söz- lerle piyasaya siirdük. Ertesi gün kültür müdürlügünden yet- kililer flrmaya gelerek kaseti in- celediler ve bandrol vermeyi kestiler, yeni bandrol vermedi- ler" dedi. Piyasaya sürülen ka- setlerin satışının ise durdurul- madığı belirtildi. Nepa firması- nın yapımcısı Nezih Kıhçkını, Kültür Bakanlıgı Tescil Şube Müdürü Aii Osman Yurten'i te- lefonla arayarak "Kürtçe sözlü kaset ürettikkri için beJgeterinin iptal edikügini büdirdigini" söy- ledi. Unkapanı Plakçılar Çarşısı'n- daki öteki firmalann Kürtçe ka- set ve plak çalışmalarının aynı hızla sürdüğünü söyleyen pro- düktör Hasan Saltık şöyle ko- nuştu: "Taverna, hafif batı müziği parçmlannı kaset yapan birkaç büyük firmanın dışında, öteki firmalann ha>li hareketli oldu- ğu gözleniyor. Kürt müziği üze- rine türkü ve şarkı hazırlayan firmalar Almanya'da daha çok. Buradaki firmalar Almanya ile Türkiye arasında mekik doku- yor. Almanya'da Kürtçe olarak haztrlınıntş Rap ve Rock parça- lannın Türkiye'ye getirilmesi düşünülüyor. Artık Güney ve Doğa Anadolu'da bütün halk Isvec'te yaşayan Şivan Penveri in kasetlerini seri yapmış. Bu- gün Topkapı çevresinde bile Perwer'in kasetleri korsan din- lenip satılıyor." Ses Plak, Kaset Dağıtım ve Pazarlama'nın yapıması Etbem Güner ise, bir süredir Kürtçe ka- set hazırhğı içinde olduklannı ve Fırat Başkale'nin söylediği "Ddal-Çini Çini" adlı kaseti pi- yasaya sürdüklerini söyledi. Kültür Müdüriüğü ile koordi- neli çalışan, tstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi yetkilisi de "korsan" Kürtçe sözlü kasetlerle ilgili olarak şun- ları söyledi: 'Kültür Müdürtüğü'nün iste- gi üzerine, yasaya aykın kaset ve plak hazırlayıp piyasaya sn- ren firmalar bakkında gerekli soruşturmanm yapılması için yardımda bulunuyoruz. Zaten, bu çahşma bir komisyon balin- de işliyor. Bir bülunlük içinde. Sonışturmamn ardından firma savcılığa sevk edilerek hakkın- da hukuki işlem yapılıyor. Bili- yorsunuzHer sey netleşmedi." Haklan Enstitüsü Başkanı Asb- jörn Eide de Avrupa'daki Kürt- lerle dayanışma hareketlerinin rolü üzerinde durdu. tsveç Göçmen Işleri Bakanı Maj Liis Lööw de konuşmasın- da Kürt mültecilerin durumu üzerinde durdu ve tsveç'in bu mültecilere yardım politikasının değişmeyeceğini söyledi. Göç- men tşleri Bakanı, "Kürtlerin dil ve geleneklerini korumaları, yaşadıklan üikelerdeki siyasal ve ekonomik yasama katkıda bulunmaları için fırsat tanınmalıdır" dedi. Bakan, Kürt sorununun siyasi-coğrafi çözümü konusuna ise hiç değin- medi. Türkiye'deki Kürt örgütkrin- den Kürdistan Kurtuluş Partisi (Rızgari), Kavva, Tekoşina Sos- yalist Kürdistan tşçi Partisi (KtP), Türkiye Kürdistanı tşçi Partisi (T-KDP), AJa Rızgari Birlik Platformu, Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan (KUK), Kürdistan Sosyalist Hareketi (TSK), Yurtsever Devrimci Platform ve Kürdistan Kurtuluş Hareketi (Tevger) bugün yayım- lanacak konferans sonuç bUdir- gesi için 8 öneri sundular. öne- riler şöyle: • Kürtlerin azınlık değil, ulus olduğu gerceğinden hareketle, kaderlerini tayin hakkının des- teklenmesi. • Körfez savaşı sonrasındaki bölgesel çözüm görüşmelerinde Kürtlerin de temsil edilmesi. • Kimyasal sılah üreten ve sa- tanlan saptayacak bu silahların kullanımında zarar görenlere tazminat ödenmesini sağlayacak. bir uluslararası komisyonun ku- rulması. • AGlK'te alınan sûah indi- rimi karannın Güneydoğu Ana- dolu'yu da kapsaması. • Kürtlerin BM ve öteki ulus- lararası kuruluşlarda daimi tem- silciliğinin sağlanması. • Olağanüstu hal uygulama- sına ve Guneydoğu'daki askeri varlığa son verilmesi. • NATO'nun Guneydoğu'da- ki silahlannın geri çekilmesi. • Konferans kararlarının iz- lenmesi için bir gözetim komi- tesi kurulması. Kürt konferansı bugün çalış- ma gruplannın önerileri doğrul- tusunda bir sonuç bildirgesiyle sona erecek. Sonuç bildirgesin- de ise şu konulann ağırlık taşı- ması bekleniyor. • Kürtlerin yaşadıklan bölge- lerden sürgün edilmesine son ve- rilmesi. • Kürt kökenli tüm düşünce suçlulannın serbest bırakılması. • Kürtlerin kendi dillerinde cğitim ve öteki kültürel hakla- nnın tanınması. • Kürt mültecilere iyi davra- mlması. • Kürtlerin smırlar ötesi iliş- kilerinin önlenmemesi. • Hükümetlerin Kürtlerin ka- derlerini tayin hakkına saygı göstermesi. • Kürtlerin haklannın ihlalle- rinin BM tnsan Haklan Komis- yonu'na götürülmesi. • Kürt sorununun çözumü- nün Körfez savaşı sonrasında hızlandınlması. • BM Genel Sekreteri'ne Or- tadoğu Barış Konferansı çerçe- vesine Kürt sorununun da alın- ması için çağnda bulunulması. POÜTİKA GÜNLÛGÜ HJKMETÇETİNKAYA Kürt Tartışması ve İnfaz Yasası... Cumhurbaşkanı özal, siyasal gündemi elinden kaçırma- maya çabalıyor. Özal'ın Kürt liderleriyle yapılan gizli görüş- meyi açıklamasından sonra turizmden ekonomiye.düşün- ce özgürlüğünden işkenceye,enflasyondan ekonomik yar- dıma dek her şey bir çırpıda unutuldu... Özal, Alma Ata'da yaptığı açıklamada şöyle diyor: —Fikre bir şey yapmayalım. Af değil, ama cezalan tecil ede- lim. Af bence hep hatadır... Şu anda İnfaz Yasası'nda yapılacak olan değişiklik, önü- müzdeki günlerde Bakanlar Kuruiu'na sunulacak. Bu arada Kürtçeyi serbest bırakan yasa tasarısı da aynı günlerde ele alınacak. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kamil Tuğrul Coş- kunoğlu, "Tasarıya karşıyım" diyor. ANAP grubunda çoğun- luğun bu yasa tasarısına karşı olduğu biliniyor. Coşkunoğ- lu, yasa tasarısının ülkeyi bölünmeye götüreceği kuşkusu taşidığını dün açıkladı. Devlet Bakanı Kamran İnan da dün sabah ilginç bir açık- lama yaptı. İnan, Kürt diyaloğunun miman olmadığını, çı- kan haberlerin 'hayal mahsulü' ojduğunu öne sürdü. ANAP grubu, hem Kürt hem de İnfaz Yasası'ndaki deği- şiklikle ilgili sıkıntılı günler geçiriyor. Hiçbir konuda bilgilen- dirilmeyen kimi bakanlar da Başbakan Akbulut'un yaptığı açıklamadan rahatsız olduklannı belirtiyorlar. Önce kamuoyunda pek anlaşılamayan af konusuna de- ğinelim. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'yu dinleyelim: —Belirli bir tarih tespit edeceğiz. Bu tarihten önce işlenmiş tüm suçlar için ceza ertelenmesine gidilecek. Bu tarihler ya 1987 sonu ya da 1990 sonu olacak. Henüz bu konuda bir görüşü yok Adalet Bakanlığı'mn... İnfaz Yasası'nda değişiklik gerçekleşirse terör suçlan 'ce- za ertelenmesi1 kapsamından çıkarılacak. Bu gibi eylemle- re katılıp güvenlik güç- ^ ^ ^ ^ ^ _ — ^ _ ^ _ _ _ _ — ^ _ lerini öidürenier, ceza- Kürt tartışmasında ve evinde kalacak... İnfa7 Ya^atı'ntiaki rarnıle Başbakan Akbulut, w» «/ff.l!L Ç ^ bu konuda şuniansöy- duzenlemede ses lüyor: veren bakan sayısı o —Bu af değii, ama kadar az ki... Çünkü geçmişi unutturup in- korkuyorlar... Kendi sanlara bir fırsat daha -,»->/-,/,^w« ,>•..„.„ tanımak istiyomz... aralannda oturup Evet, bir af değii tartışıyorlar.. O kadar... bu... ^ " " ~ ~ " ^ " ~ tirdi iüye- isi ve ıMü- acide Hay- atet- Jtepe ii. oglu •_.6cnendirme- Cemiyeti" seçildi bir kooperatif Gazeteciler için yeni bir konut yapı ko- operatifi kuruldu. Yenilevent'te 264 gaze- teci ve yakınlarını 20 ay gibi kısa bir zaman- da anahtar teslim (sabit fiyat) sistemiyle ko- nuta kavuşturan Basın ve TRT Çalışanlan Konut Yapı Kooperatifı Başkanı gazeteci Abdullah Ögülmus'ün önderliğinde Beylik Düzü'nde kurulan yeni kooperatif imarb ar- sa aldı ve üye kaydına başladı. 438 ortaktan oluşacak kooperatif Tem- muz sonunda temel atmayı ve inşaatını, anahtar teslim, 20 ayda tamamlamayı plan- Ifyor. '*üyesi Aziz 1 guzel he- " \aldı. Ya- \ören Şu- tiyatro- \.ahneye Basın Doğa Evleri Konut Yapı Kooperatif inden DUYURU KOOPERATİFE BASIN DIŞINDAN138 ÜYE KAYDEDİLECEKTİR Basın Doğa Evleri Konut Yapı Kooperatifi, Beylikdüzü'nde 19 bin 890 metrekare genişliğindeki 438 konutluk arsası için ba- sın çalışanlarından 300 üye kaydederek, üye kaydını 15.3.1991 Cuma günü dondurmuştur. 138 FARKLI ÜYE Kooperatifimize, 8.2.1991-15.3.1991 tarihleri arasında kayıt yap- tıran 300 üyemiz giriş bedeli olarak 10 milyon ve Mart ayı aidatı olarak 500 bin lira olmak üzere toplam10.5 milyon lira ödemış- lerdir. Kooperatimize dışardan alınacak 138 yeni üye giriş aida- tı olarak 12.5 milyon lira, Mart ayı aidatı olarak 500 bin lira ol- mak üzere toplam 13 milyon lira ödeyerek kayıt yaptırabilecek- lerdir. Böylece sağlanacak 345 milyon liralık ek gelırle süren pro- je çalışmasına katkı yaratılmış olacaktır. ARSA ÖZELLİÇİ • Küçükçekmece-Büyükçekmece arasında • E-5 Kara- yolu'nun deniz tarafında • Marmara Denizi manzara- lı • imar plamnda konut alanı işaretli • Yolu, kanalizas- yonu, yağmur suyu şebekesi yapılmış • PTT, karakol, kreş, okul, spor alanları ve yeşilalanlar ıçın belediyeye terkleri yapıl- mış • İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne, Alatürk Hava Limanı'na, Halkalı'da kurulmaya başlanılan yeni basım-yayım tesislerine ve ayrıca DPT programında yeralan İstanbul (Çek- mece) Olimpiyat köyüne yakın • E-5 ve E-6 karayoluna bağ- lanmış • Her türlü sanayi tesisinden ve çevre sorunundan uzak, E-5 ve E-6 sayesinde İstanbul'un her köşesine en seri bi- çimde ulaşılabilecek ve denize 30 dakikalık yürüme mesafesinde bir yerleşım bölgesi İŞİN TAKVİMİ Proje bıtımı 15 Haziran. İnşaata başlama tarihi 1991 Temmuz ayı. inşaat süresi azami 24 ay. Ödeme süresi 30 ay. Kesin öde- me planı Haziran 1991'de ihale ile birlikte açıklanacak. NASIL ÜYE OLUNUR? Ziraat Bankası Sirkeci şubesindeki 30003 / 201243-3 numa- ralı kooperatif hesabına 13 milyon lira yatırarak Ankara Cadde- si no 49 Ünal Han Kat 5 Cağaloğlu'ndaki kooperatif merkezine banka dekontu ile başvurup ortaklık senedini almanız gerekmek- tedir. Kesin ödeme planı açıklanana kadar, aynı hesaba Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının ilk haftası içinde 500'er bin lira aidat yatırılacaktır. Süresinde ve güven içinde konut edinmek isteyenlere ve yük- sek rant arayan tasarruf sahiplerine önemle duyurulur. Abdullah öğülmûş Gazeteci Fatma Karaali Hem Gazeteci Aİİ Bostancı Gazeteci Teoman Erol Gazeteci Namık Koçak Gazeteci SabahatAblay CaferTayyarÇöklü Mali Müşavir San. Tic. Bak. Ist. Kooperatifler Baş Müfettlşi Hukuk Danışmanı Av. Tamer Heper Kontrolör Y.lnş Müh MetinÜğdül Bayındırlık Iskân Bak. Ist. ll Md Proje Danışmanları Y.lnş. Müh. Prof Dr. Slnan Çağdaa Y. MimarProl Dr Hakkıönal kı ""^.^sr- V.'iLi tönetmenligıne >u»»ı K»^^.."''Jiııel Mudur Yardjmcılıjına Omıl <)/- Ankara Cad. Ünal Han no: 49 kat: 5 Cağaloğlu-İstanbul Tel: 512 15 15 - 512 57 35 Çünkü cezası ertelenen bir düşünce suçlusu bir kez da- ha aynı suçtan ceza alırsa iki cezayı birden çekecek. Bu konu hukukçular arasında da tartışılıyor... Kürt tartışmasına gelince... Bir ANAP'lı bu konuda şöyle diyor —Kürt liderleriyle diyalog kurup Saddam'a göz dağı vermek yanhştır. Eğer, kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulursa beş on yıl sonra Güneydoğu'da bizden toprak istemeleri doğal sayılmaz mı? Komşumuz Irak'ta bir Kürt-Arap kavgasından biz zarar görmez miyiz? Başbakan Akbulut ise bu görüşün tam tersini savunuyor: —Irak'ta kurulacak bir Kürt devleti bizi etkilemez... Akbulut'un özal gibi düşünmesi çok doğal... Onun için de Kürt tartışmasına karşı çıkan ANAP'lılar 'ta- rihi bir hata' diyoriar. Irak ve İran Kürtlerinin arasında çe- şitli görüş aynlıkları varken Türkiye'deki Kürtier, bu otayı de- gişik yorumlarlarken böyle bir çıkışın doğru olmadığını vur- •ğuluyorlar. Erdal inönü'nün bu konuda bize söylediği görüşü aktar- makta yarar var: —Biz Irak'ın içişlerine karışmamalıyız. Kürt devletini des- teklemek komşu bir ülkenin iç sorununa karışmaktır... • İnönü gibi düşünen kaç ANAP'lı var bugün? ilerisini gö- rebilen ANAP'lı sayısı beş on kişiyi geçmez. Onlar da Özal'a karşı çıkamıyorlar. Çıksalar kelleleri hemen alınacak. Kürt tartışmasında ve İnfaz Yasası'ndaki çarpık duzen- lemede ses veren bakan sayısı o kadar az ki... Çünkü korkuyorlar... Kendi aralannda oturup tartışıyorlar... O kadar... Türkmenler söz sahibi olmak istiyor Irak Birliği Türkmen Partisi liderlerinden Dr. Aslan, "Irak Türkleri azınlık değil, 3 ana unsurdan biridir" dedi. ANKARA (Cnmhuriyet Bfi- sörecek" dedi. Aslan, Irak mu- rosu) — Irak Birliği Türkmen halefetinin Beyrut'ta yapılan Partisi liderlerinden Dr. Mu- toplantısında, "Saddam sonra- zaffer Aslan, Irak'taki Saddam sında Irak'ta oluşturulacak ye- rejimini yıkmak için Türkmen- n« yönetimde Kürtlere ve Arap- lerin de mücadele ettiklerini be- lara tanınan bütün haklann lirterek "Saddam yönetimi so- Türkmenlere de tanınacağını" na erinceye kadar mncaddemiz söyledi. Dr. Aslan, dün Ankara Ga- zeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Bey- rut'ta bir araya gelen Irak mu- halefetinin aldığı kararlar ko- nusunda bilgi verdi. Dr. Aslan, "Irak'ta artık okun yaydan çıktığını" bildirerek "Irak'ın her tarafında halk dikutör Saddam'a karşı ayaklanmak- tadır" dedi. Beyrut'ta yapılan muhalifler toplantısında, 2 mil- yon dolayındaki Irak Türk- menlerinin Saddam rejimı son- rasında söz sahibi olabilmesi için çabaladıklanm kaydeden Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Irak Türkmenlerine kültü- rel, siyasal bütün haklann ve- rilmesi için caba harcadık. Bey- nıt'ta bunu başardık. tlk defa Irak'ta bizim varlığımız kabul edilmiştir. Sonuç olarak Kürt- lere ve Araplara tanınan bütün haklar bize de tanınacak. Ar- bk muhalefetin ayrümaz bir par- çası olduk. Saddam sonrasın- da kurulacak rejimde nüfusu- muz oramnda milletvekilimiz ve bakanımız olacak." Dr. Aslan, Beyrut'ta yapılan toplantıda Irak'taki halİc ayak- lanmasının desteklenmesi kara- n almdığını da bildirerek "Ay- nca Saddam'm diktatörlüğtinü yıkmak yotunda yardım edecek tüm ülkelerle işbirligi de yapüacakbr" dedi. Irak'taki Türkmenlerin başta Telafer, Erbil, Kerkük olmak üzere her yerde mücadele ettiklerini kay- deden Aslan, Türkiye ve Avru- pa'da yaşayan 1500dolayında Türkmenin de mücadele etmek için Irak'a gittiklerini açıkladı. Dr. Aslan, şöyle konuştu: "Buradan açık çağn yapıyo- nım: Irak insanlanna sahip çı- kılsın. Ayaklanma desteklen- sin. Saddam bir daktatördur ve insafsızdır. Artık tarafsızhk ol- Prof. Dr. Aykan Canberk İstanbul Üniversitesi maz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog