Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

.17 MART 1991 CUMHURÎYET/15 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN Devtet Meteorotoji Işten Genel Mûdûrlüğü'nden alınan bilgiye göre bûtûn bölgelenmiz bulut- lu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Iç Anadolu, Akdeniz ile Doğu ve Gûneydoğu Anadolu bötgeterinin batsı yağışlı geçe- cek. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklınde olacak. Hava acaHığında önemti bır degişik- lik olmayacaK. Rûzgâr güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek Oemzlerde rüzgâr: Ka- radeniz ve Marmara'da gündo- ğusu ve poyıaz, diğer denizlerde günbatsı ve lodos- tan 3,5, yer yer 6 kuvvetinde, saatte 10-21, yer yer 27 deniz mili hızla esecek. Van Gölü bulutlu geçecek. Burea Çanjktak Çonım Y 18° 8°&yartıatof Y 14° 6°E*ne Y 14° 4°Erancan Y 10° 3°Eranjm B 3° Y 11" Y 20° 10° aresun Y 18° B 5° Y 18°10°lspam Y 14° Plsttibıi Y 10° 3"tmır B 8° 0°Km B G°-4°KBbınonu Y 14° 3°Ka»Mn Y 14° S°> KırMareN Y 12° T°«mfi Y 12° 1°KM*»i Y 14» S°IMUyı B 13° 3°Mansa Y 12° 3°K.Mw» Y 10° 1*Un» B 2°-8°UuJU Y 12° 3°Uu? Y 13° 3°Nıjde A 10° 5°0rtu 8° 0°lta B 6°-3° Samsun Y 14° 3°S*1 Y 10° 4°Smop Y 16° 8°Sıws Y 10° 1°Trıta>n Y 10° PTüncei Y 12° 8°Uşak Y 10° rv>n Y 13° <°Yoz(pt Y 10° 2°Zonguld* Y 17° 8° Y 15° 4° Y 18° 10° Y 16 7 B 3°-4° Y 11° 2° B 10° 4° B B° 2° Y 10° 4° B 14° 2° Y 12° 4° Y 7° 2° Y 12° 5° B 10° 4° Y 10° 3° Y 12° 4» B 3° 3° Y 8° 2° Y 10° 4° İSSt A-ac* B-bukjftı G-5*W5* K-kart S-ss» Y-yaflırnırtı BULMACA '• SOLDAN SAĞA: ; 1/ Güzel yaa yazma ; sanatı. 2/ Gerşekleş- > miş iş... Emanet. 3/ .' Sığ sularda ağır yük- ! leri taşımak için kul- lanılan altı düz tek- ne... Gaipten haber verdiğıne inanılan melek. 4/ Eli işe yat- .kın, becerikli... Pis- ton kolu. 5/ Maden -ve inşaat işçilerinin giydiği koruyucu başhk. 6/ Buyük de- iikli kalbur... Tavla- 'da bir sayı. 7/ Teo- ri... Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri. 8/ Dogma... Ekin- lere zararlı bir böcek. 9/ Bir girişi- •me ya da işletmeye gerekii tnali ola- nakları sağlama. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Manzume... Kuzey Afrika'da tü- -tüne kanştınlarak esrar gibi içilen sarhoşluk verici toz. 2/ Alev... Yapay. -3/ Ortadoğu'da bir göL.. Sebze fidesi ve üzum çubuğu dikmek için hazır- lanan çukur. 4/ Köpek... Hafif şeylerden yapılmış temelsri eğ- -reti yapı. 5/ Mısır'daki piramitler. 6/ Uyma, boyun eğme... Na- ?zi partisinin askeri polis örgütü. 7/ Yazı ya da kâgıt başhğı... -Küçük ağıl. 8/ Hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kim- se... Erkek ördek. 9/ Uluslararası Para Fonu'nun simgesi... Ku- cnıyunca çatlayan toprak. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyert" Defterler asıldı KAYMAK JAKıNELERi 'fKEIFUCUMI u.H.Mmumı° 17 MART 1931 •B.M. Meclisi bugün Nurettin -AIi Beyin riyasetinde Hoplandı. tntihap masrafı için 100,000 liralık tahsisat verilmesi hakkındaki teklif üzerine tahsisatın münakale -suretile verilmesi kabul tedildi. İntihabı meb'usan için heyeti teftişiyece tasdik ve teksir edilen erkek nüfusunu havi esas defterleri dün sabahtan itibaren tstanbul Vilâyetinin her mahalle ve her köyünde talik edilmiştir. Bu suretle 'defterler mahallâtta 15 gün asılı durduktan sonra 31 Tnan akşamı indirilecek ve 1 nisan sabahından itibaren her tarafta muntehibi sani intihabatına başlanacaktır. Bu tırtihap-ta 5 gün devam edecektir. tki gün zarfında da teyler tasnif edilecek ve 7 nisanda muntehibi sani İntihabının neticesi alınacaktır. MUteakıben muntehibi sani mazbatalarının tevzii bir kaç gün zarfında ikmal «dilecektir. Meb'us intihabının 11-12 nisanda icrası kabil olacaktır. Yalmz Yalova'da defterler bir gün evvel asılmış 'olduğundan burada defterler 30 martta indirilecektir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Beklenilen olay 17 MART 1961 Güney Afrika Birliği Başbakanı Werwoerd, bugün, memleketini tngiliz Milletler Camiasından çekmiştir. Güney Afrika, 31 mayısta bir cumhuriyet haline geldikten sonra da Ingiliz Milletler Camiasında kalmak için muracatta bulunmuştu. Fakat Ingiliz Milletler tamiası h'derlerinin Güney Afrikanın ırk politikasına "devamlı surette hücum ettiklerinden Werwoerd müracaatını geri almıştır. Hâdise, halen Londrada mutat yıllık toplantılarını yapmakta olan Ingiliz Milletler Camiası Başbakanlan konferansında, âza memleketlerde irk tefriki politikası güdülmesini takbih eden bir karar suretinin altına Wenvoerd'un imzasıru atmaktan kaçınması üzerine vukua gelmiştir. Güney Afrika Birliği 31 mayıstan itibaren, Commonwealth dışında bir cumhuriyet olarak Kıraliçe Elizabeth'i devletin hâkimi olarak tanımıyacak ve serbestçe ve eşit şekilde bir araya gelmiş Ingiliz milletler topluluğu üyelerine siyasi bakımdan bağh olmıyacaktır. Maamafih Werwoerd "Memleketimle eski dostane münasebetleri idame ettirmek istiyen Commonwealth üyeleri ile mümkün olan her sahada işbirliği yapmaya hazırız" demiştir. GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Dinde yaygın eğitim İ7 MART 1990 Anayasa Mahkemesi'nin, yasasım "laiklik ilkesine aykın" bularak iptal ettiği Diyanet Işleri BaşkanlığYnın okullardaki etkinliği sürüyor. Ilk ve orta dereceli okullarda okul kitaphklanna gönderdiği dini yayınlarla yaygmlaşmaya çalışan Diyanet Işleri Başkanhğı, her yü ortalama 234 Kuran kursu açıyor. Geçen yü 4 ilahiyat fakültesi bünyesinde ilahiyat meslek yüksekokulu açılmasuıı sağlayan başkanlık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne bağh ilahiyat bölümü açılarak TV'den din dersleri verilmesini amaçlıyor. Başkanhk, bu yü da müftülük hizmet binası ve yatılı Kuran kursu inşaatı için yaklaşık 10 milyar lira, din eğitimi gören öğ^encilere burs için de 700 milyon lira odenek ayırdı. AÇIKLAMA • Gazetenizin 23 Ocak 1991 tarihli sayısında yayımlanan "PTT'nİD Aziziiği" başhklı yazı incelenmiştir. Dr. Kenan Ergus tarafmdan 13 Kasım 1990 günü Bursa-Muradiye merkezine tevdi edilen 4.000.-TL cevaph "Varto Askerlik Şubesi Başkanhğı" adresli telgrafın Bursa merkezince aynı gün Mnş merkezine yazıldığı, Muş merkezince de yine aynı gün Varto merkezine yazılmasına. rağmen bu merkezde kaldığı ve ahcısına gecikmeli olarak teslim edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, Ankara-Kızüay merkezine 14 Kasım 1990 günü 1209 sayı ile Gürsel Aldemir tarafından tevdi edilen "Varto Askerlik Şubesi başkanhğı" adresli 5.000.-TL cevaph telgrafın aynı gün Muş merkezine keşide edildiği, ancak bu merkezce kaybedilmesi sonucu ahcısına tesliminin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Zamanında hizmet görmeyen söz konusu telgraflann ucretlerinin göndericisine iadesine ve bu olayda kusurlu görülen personel hakkında gerekii cezai işlemin uygulanmasına karar verilmiştir. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞt) Kahıre* DÜNYA'DA BUGÜN AfnsiBfdaıii Anvran ASna Btfttt Bvokna Buti 8dgnd Sw1n Bom Briüsai Cmme C Odde. Y 12° Y 14° Y 15° S 13° B 12° B 7» Y 12° S 10° S 12° B 18° Imngrad B 2° Londra Y 12° MadnO Y 14° B 14° Y 4° Müniı B 12° Neuttrt Osk) Y 4° Pans Y 9° Prag S 7° y floma Frartdurt B 10° S ™ Y 18" Htünkı B 3° Kahn B 20° Kopanlag Y 11° VlytJia Oh B 8° Y 19° 2 * * B 18° Y 14° Vna B 10° B 14° S 12° TAKTISMA Eğitim Tarihfanizm Y ıldönünılori Köklü öğretmen yetiştiren bu kunıluşlar önce sarsıldılar, daha sonra köklerinden sökülüp atıldılar. Nedense hemen her işte ve her konuda böyleyiz. 16 Mart 1848 Ue 17 Nisan 1940, Türk Eği- tim Tarihi'nin çok önemli ve değerli iki ol- gusunu simgeler: Biri, öğretmen yetiştirme- de Uk'tir. Diğeri Köy Enstitüleri adh çağ- daş bir eğitim uygulaması atılımıdır. Iki kuruluş da artık yoktur. Hizmetleri geçmişte kalan yülarda, anılarda ve eğitim tarihimizin sayfalanndadır. Büindiği üzere, bu iki kuruluş, adının ba- şında "Mflli Eğitim" bulunan bakanlığımı- zın yakın ilgisi ve katıhmı Ue coşkulu tören- lerle kutlanırdı, değerlendirüirdi. Ama gün oldu politik esintiler, fırtınalara dönüştü. Köklü öğretmen yetiştiren bu kuruluşlar ön- ce sarsıldılar, daha sonra köklerinden sö- külüp atıldılar. Nedense hemen her işte ve her konuda böyleyiz. Düzeltme, düzenleme yerine kınp dökmek ve yok etmek! Yakın geçmişte olanlar, yasayanlann bel- leklerinde, o yıllann basınında ve kitaplar- dadır. Ancak, o kaynaklardan yetişen ve ha- yatta olanlar (emekliler) 16 Mart, 17 Nisan yüdönümlerini anıyor ve yaşatıyorlar; acı da olsa buruk da olsa... Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndan ise ne bir ses, ne bir nefes! Dileğimiz; Müli Eğitim Bakanlığı -resmi ölçûler ve duygularla da olsun- bu yıldö- nümlerini anmalıdır. Geçen yıl yine bu say- fada yayımlanan "Bakan'ın Sözleri Ve Gerçekler" başhkh yazımızı (7.4.1990 gün- lü Cumhuriyet) şöyle noktaJamıştık: "24 Kasım ögretmenler Günü'dür. Bu tarih el- bette anlamlıdır, yucedir. Ancak ögretmen- ligin meslek olmasının tarihsel kaynagı 16 Mart 1848'dir. Günümüz ortanunda ne bu tarih anılmakta ne de öğretmen yetlştinne görevini östlenen faknltelerce kuUanmak- tadır. 1990 yılının 16 Mart'ı geçip gitü. 17 Nisan Köy Enstitüleri'nin 50. yddönömu gelmek nzere... Bundan böyle Milli Eğitim Sol I\eden Bjrlegemiyor? "Sağlıklı parti" diyor Sayın Çelenk, sağlıklı parti, bu kusurlu, yanılgılı ortamda birlikte yürümenin dışında, nereden, nasıl, kimin tarafından meydana getirilecek? Sayın Halit Çelenk'in, Cnmhuriyet'te ya- yımlanan, SBP programı Ue Ugih eleştiri- lerini okurken sık sık sorulan bu soruyu dü- şündüm. Kendisiyle komisyonda beraber- dik. Pek çok konuda da —emperyalizm, 12 Eylül, yabancı üsler, iküi anlaşmalar— gö- rüşlerimiz aynı idi, ama koptuk. Bizım der- dimizdir bu. Bu, bir mutabakat programı idi, değişik görüşleri yaklaştırmayı amaçlıyordu. Bu da gerçekleşme yolundadır. Yerini, ilk kongre- de, Türkiye'nin gerçeklerine dayanan, so- mut, pratik, kitlelere dönuk, mucadeleci bir uygulama programına bırakmasına da bir engel yoktur. Görüş aynlıklan giderilebilir. Herkes nerelerden kalkıp nerelere geliyor! örgüt ise bir kez bölündü mü bir daha zor bir araya gelir, örnekleri de pek çoktur. Bek- lemek ve bu arada görüşlerini örgüt içinde açıklamak gerekirdi. Canlının mantığı kendi içinde, bütünlü- ğünde ve yaşama içgüdüsü her türlü man- tığın üstünde olduğu gibi; "önce biriik"te, özellikle Türkiye'deki örgütlenme dramı karşısında, bu tür bir zorunluk, yaşamsal bir mantıktır. "Ekesü birlik" suçlamalanyla ise nerelere gelindiği de ortadadır. "Saghkh parti" diyor Sayın Çelenk. Sağ- hklı parti, bu kusurlu, yanılgıh ortamda bir- likte yürümenin dışında, nereden, nasıl, ki- min tarafmdan meydana getirilecek? Yazı- sının sonunda böyle bir umut göremedik. Tersine, SBP'nin geleceğine ilişkin olumsuz bir öngöru ile noktalanıyordu yazı. Oysa 27 Mayıs'ın ruzgânnı arkasından alan o günün soluna karşıhk, bugünkü ters akıntıya kar- şın bu noktalara gelebilen SBP, yaşayabi- İirliğini adım adım ortaya koymaktadır. Yamlgüarmuzı baştan kabullenip hoşgörü Bakanlığı ile TRT, işbirtiği yaparak öğret- men vetiştirmede büyök anlamı ve değeri olan bu iki kaynağı Türk Eğitim Tarihi açı- sından yıldönönılerindc anmalı, dile getir- meli ve sesini duvnnnahdır diyonız." Günümüz ortamında öğretmen yetiştir- me büyük bir sorundur, çıkmazdadır. Baş- ka türlü yöntemler ve uygulamalar şaşırtı- cıdrr. Bir meslek okulu niteliği ve amacı ta- şıması gereken tmam Hatip Okullan'nın "okul" adı yerine "lise" denüerek "Imam- Hatip Liseleri" dinsel kökeninden hem öğ- retmenliğe, hem başka mesleklere ve yöne- ticüiklere kaydırılan (özendirilen) uygula- malar sürmektedir. Bu çok yanhş, partisel ve ödüncü bir seçenektir. Savunulması çok güçtür, kişisel ya da dinsel çevrelere sesle- nerek yorumlar yapılamaz. Hele, öğretmen kökenli bir Milli Eğitim Bakanı bu tür öğ- retmen yetiştirme modelini hiç savunamaz, savunmamahdır. Ya, geçenlerde bir TV programında (Hodri Meydan) Milli Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol'un, Kuran Kursu çıkışhlara birer "belge" vererek onları or- taokul çıkışhsı sayma görüşüne ne ad vere- ceğiz bilemiyoruz. Evet, bu gidiş medreseye doğru... Ara sı- ra dile getirilen "Cumhuriyet tarihinde gorülmemiş" ya da "Kimsenin hayal bile edemeyeceği" övünmelere ne denü yaraşı- yor, değil mi? KEMAL ÜSTÜN Emekli öğretmen ile geniş bir yürekle yola çıkük. Kapılan bir- birimize kapa> r ama>ız. tnsanı kurtarmak için yola çıktık, önce birbirimizi kurtaraca- ğız. Bizleri aynı potada erimeğe mahkflm eden emperyalizme, hiç değilse bunu borç- luyuz. SBP dışından gelen (solda 5. partisiniz) eleştirilerine gelince. SBP, bu sayılan art- tırmak değil azaltmak için yola çıktı. Bun- ca bekleyiş de bundan. Birleştiricilik, dış- taki sol için de geçerli. 60*larda 'ortanın so- In'nu belli bir sosyal demokrat çizgiye geti- ren, ona 'Toprak işleyenin, su kullananm' sloganlannı attıran TlP'teki sessiz, çileli, köy köy taban çalışmaları olmuştur. Ana muhalefetin başkanı kazanmasın diye Zon- guldak'ı bırakrp Izmir'de adayhğını koydu- ran, ona sadece Izmir'de 18 miHetvekilliği yitirten tutumlar ise sosyal demokratlann kendi içinden gelmiştir. ALPASLAN BERKTAY Sosyalist Biriik Partisi GYK ve Program Komisyonu Üyesi Izmir FORD MODELS New York & PROFESYONEL LTD TÜRKİYE ELEMELERİ 7 Nisan 1991: 21:00 (Fînal) 6 Nisan The MARMARA ««o Bilgıler Chevignon, Müdo, ve NafNanardaü 5 Nisan 17:00 ESKİŞEHİR İŞ MAHKEMESİ HÂKtMLİĞİ'NDEN Esas No: 990/410 Milli Savunma Bakanlıjı vekili Av. Ayten Altok tarafından Hayri Erol aleyhine açılan alacak davası nedeni ile; Araştırmalara rağmen adrcsı tespit edılemeyen davalı Hayri Erol- un duruşmanın bırakıldığı 9.4.1991 günü saat 9.00"da raahkememiz- de hazır bulunmas veya bir vekil ile kendini temsil etürmesi, aksi halde duruşmaya yokluğunda devam edıhp karar verileceği hususu dava di- lekçesi ve davetiye tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. AKÇAABAT SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN E&as No: 1990/515 Davacı Osman Yetim tarafından davalüar Ali Kemal Burnaz ve Ke- mal laş aleyhine açılan 1.490.000 TLIsı alacak davasının devamı sı- rasında davalılardan Kemal Taş'ın adresi meçhul olduğundan adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davalı Kemal Taş'ın duruşmarun atılı bulunduğu 09.04.1991 günü saat 9.10'da mahkememızın 1990/515 esas saydı davarun duruşma- sında hazır bulunması veya kendisıni bir vekılle temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya gıyabınızda devam edilerek karar verileceği da- va dilekçesi ve davetiye tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Hacı TÖ'nün Planlan Türk-Sovyet Dostiuk Antlaşması'nın 70. yılı dolayısıyla Sov- yet Elçiliği'nde verilen kokteylin ılgınç yanı, önce Hacı Baş- buğ'un (Alpaslan Türkeş), kokteylde görünmesi gibi geldi Sonradan öğrendim ki Hacı Başbuğ'un Sovyet Elçiliği'ne ge- lişi yeni değilmiş. 7 kasımdaki Sovyet devriminin yıldönümüne de gelmiş. Yalnız o değil, 7 kasım kokteyline Necmeddin Ho- ca (Erbakan) da katılmış. Hoca için üst katta sofralar kurul- muş! Sovyetler, Türkiye'deki sağ eğilimlere açıldıkça açılmışlar. Sovyetler'in, "70. Yıl Kokteyli"nde eski tabii sena- törterden Haydar Tunçkanat, Şami Küçük, Suphi Gürsoytrak, Suphi Karaman da vardılar. İhsan Sabri Çağlayangil, gelir- ken yanımdakine: — Bak, bir eski kurt geliyor! dedım. Bunu Çağlayangıl'e aktardılar; "Ekmekçi, size eski kurt di- yor!" diye. Çağlayangil: — O, sevdiklerine öyle der! dedi. Çağlayangil soyadını nereden aldığını sordum. Babası, "Çağlayan" soyadını almış. İhsan Sabri Bey, "Bu, Ermeni adt- nı anımsatryor" diye ona bir "gil" eklemiş "Çağlayangil" ol- muş. Çağlayangil, söyleşi sırasında anlartı. 1950'de Demokratlar iktidara gelince Çağlayangil, Menderes'ten el- çilık istemiş. O da "olur" demiş. Şam Büyükelçiliği'ne ata- ma işlemlerini başlatmış; Çağlayangil, Menderes'e sormuş: — Beni neden Şam'a elçi yapmak istiyorsunuz? — Yarası olan yere insan sevdiğinı, güvendiğini koyar! Ancak Çağlayangil, Şam'a gidememiş. Cumhurbaşkanı Bayar, onaylamamış; "Ben ona Bursa Valiliği'ni düşünüyorum" demiş. Sovyetler'den çıkıp Macar Elçiliği'nde düzenlenen kokteyte vardığımızda Hinthorozu Erdal Bey çıkıyordu. O da Sovyet Elçiliği'ne gidiyordu. Az sonra Hacı Başbuğ, Macar Eiçıliği1 ne geldi. Orada daha yakından gördüm Hacı Başbuğ'u. 12 Eylül yargılamaları sırasında bir kez Teoman Erel'le birlikte duruşmada görmüştük. 12 Eylül'den sonra hiç onları eleşti- ren yazı yazmadım; elleri bağlıydı! Macar Elçisi Jenö Gyenıs, çok eski bir tanıdıktı. Dışişleri- nin en küçük basamağında iken Türkiye'ye gelmişti; birkaç kez geldi. Şimdi de büyükelçi olarak görev yapıyor. Macarlarda seramikçi Hamiye Çolakoğlu: — Bana ilginç bir şey söyle! dedi... — Türkeş burada! — Yok canım? — Valla! Ben şimdi onu yakından görmeye gidiyorum. Git- tim, "Nasılsınız?" dedim. Oturuyordu, yorgun görünuyordu. M. Ali Kışlalı da oradaydı. — Yazılannı zevkle takip ediyorum! dedi. Hamiye Çolakoğlu'na bunu da anlartım. İyice şaşırdı... Hacı Başbuğ'u, Sovyetler'dekı Türkler daha mı çok ilgilen- diriyordu ne? İki kokteylden de erken çıktım. Gece uyku tutmadı. Sağa sola dönüp durdum. Talabanı nereden gelmişti? Güneyden mi batıdan mı? Kaynaklarımdan bırı: — Talabani batıdan geldi! dıyordu. Onlar Amerika'yı, Av- rupa'yi dolaşıyorlar. Amaçlan "bağımsız Kürdistan" için dünya kamuoyunu kazanmaya çalışmak... Bir başka kaynağım: — Hayır, batıdan değil, güneyden geldi! diyordu. Türkiye'deki göruşmeler gızli geçmiş, kamuoyundan gizli tutulmuş, ancak Moskova'ya uçarlarken uçakta Hacı TÖ, ga- zetecılere açıklamıştı. Uçaktaki gazetecilerin o anda yaşa- dıklan sıkıntıyı anlamak için gazeteci olmak gerekir. Haberi ulaştırabilmek için uçaktan atlayıp atlayamayacağını düşü- nenler bile olmuştur, ne bileyim? Kim ne derse desin, hızlı bir planın uygulamasına geçil- miş bulunuyor gibi. Hacı TÖ, martın son haftasında Ameri- ka'ya uçuyor. Oradan yüklü bir yardımla dönerse temmuz ayında memurlara büyük bir zam var; eylül ayında da seçim! Temmuza varmadan hazıranda Çankaya'dan ayrılıp ANAP, Gpnel Başkanlığı'na soyunabılır. Yerine de Kaya Erdem ba- kar. ANAP Genel Başkanı olunca yine başbakan olur; parti- şini usuhca çeker çevirır. Bu arada cezaevlerı boşalır. Iktidarda kalmak için, muhalefete düşmemek için her şey ya- pılır... Bütün bu planlar ona bir seçim daha kazandırır mı? Ka- zandırmaz, ama bu son şansıdır. Çankaya'ya tırmandıktan sonra ANAP'ın dağılıp gideceğini gördü hemen. Ne yapma- lı? Seçim Yasası'nda 1987'lerde olduğu gıbı yeni bır şey ya- pılamaz mı? örneğin milletvekılı sayısını 600 e çıkarıp sena- to seçimlerinde vaktıyle olduğu gıbı 200'er 200'er seçıme sokmak... Böylece ANAP'lıları urkütmemek. Aylıklar, ödenek- ler de yükünü tutmuş durumda! Bu planların demokrasiyle filan ilgisi yokmuş. Aman efendim, neyin var ki? Amaç mu- halefete düşmemek... Buraya değin gördüğüm, düşler; uyur uyanık düşünceler. Yann 18 Mart, Çanakkale utkusunun yıldönümü. Hinthoro- zu Erdal Bey Çanakkale'ye gidiyor, törenlerde bulunacak. Bu arada geçen yıl Çanakkale'de Hacı TÖ'ye ayağa kalkmadı diye görevinden alınan Belediye Başkanı ismail Özay'ı des- teklediğini göstermiş olacak. Ismaıl Özay, Çanakkale Valisi Muzaffer Ecemiş'in büyük çabaları sonucu bir yıldır aylık ala- madı! Bursa'nın 2 No'lu İdare Mahkemesı ismail Özay'ın tüm suçlamalardan aklandığını açıklayan kararında Özay'ın gö- revine dönmesine ilişkin bir tümceyi yazmamaya dikkat etti mi? Böylece göreve dönme isteğı reddedılmiş mi oluyordu? ismail Özay, Bursa İdare Mahkemesi'nin bu kararına Danış- tay'da rtiraz etti. Bursa 2. İdare Mahkemesı Başkanı Sabri Önal; üyeler Nermin Şahin, Nahittin Buğday'ın karariarı Da- mştay'da sonuçlanacak... MOSKVICH 2YILGARANTİ BOLYEDEKPARÇA YURT ÇAPINDA 197 SERVİS Sağlam ve güçlü. Fatoş HEYKEL SERGİSİ 8 Mart - 22 Mart 1991 PRESTİJ Tünel Pasajı Tünel- İstanbul Tel: 151 43 02 NİL GÜN work shop însan Potansiyeli Kendini Tanıma Latfen 16.00-19.00 saatlen arasında 154 79 29dan bilgi alınız. GÛNGÖRLER OTOMOTIV SANAYİ MAMÜLLERI TIC A.Ş Mımar Kemalettın Cac Konyalı İş Hanı Kat 3 &rkea ISTANBUL Tel 511 80 00 SURUCU KURSU "Yenl sınav slstemin© göre" Devrelor: HaftaSonu: 16 Mart Haftalçi: 18 Mart KAOKÖY (SöğûDûçeşme Cami yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog