Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

17 MAKT 1991 EKONOMİ PAZAR NOTLARI OSMAıM LL4GAY Körfez Krizi Dolara Yaradı, Markın Barutu Tükendi11 Şubat 1991: Doiar hızla değer yrtiriyor ve Alman Mar- kı karşısında en düşük değe- rine iniyor. Bir dolar 1.44 mar- ka doğru düşerken önde ge- len sanayileşmiş ülkelerin merkez bankaiannın müdaha- lesiyie dolann düşüşü durdu- ruluyor. Kısaca G-7 diye anılan önde gelen sanayileşmiş ülke- lerin dolann değerini 1.45 markın üzerinde tutmaya ka- rarlı oldukları belirtiliyor. 11 Mart 1991: Doiar hızla de- ğer kazanmaya devam ediyor ve bir ara 159 marka kadar yaklaşıyor. Önde gelen sana- yileşmiş ülkelerin merkez ban- kaiannın müdahalesiyle dola- nn daha fazla değer kazanma- sı önleniyor. Bu kez G-7 ülke- lerinin dolann değerini 155 mark dolayında tutmak iste- dikleri belirtiliyor. Bir ay arayia yaşanan bu iki taban tabana zıt tablo, dünya para piyasalarındaki olağa- nüstü hareketlilik ve değişken- liğin çarpıcı bir göstergesi. Bir ay içinde sanki dünya yeniden kurulmuş, ABD ve Almanya1 ya bakış açılan 180 derece de- ğişmiş. Bu değişiklik her iki ül- kenin parasına yansımış ve bir ay önce dolann zafiyetinden söz edenler bu kez markın kaygı vericı geleceğinden söz etmeye başlamış. Dolara zafer doplngl Bu çarptcı değişikliğin mey- dana gelmesinde başrolü oy- nayan neden, kuşkusuz ABD'nin Körfez savaşında ka- zandığı büyük zafer oldu. Bu askeri zaferle biriikte kendine gûveni artan Amerika'nın eko- nomik durgunluğu kısa süre- de aşacağına inananların sa- yısı da hızla arttı ve şöyle bir düşünce zinciri içinde biçim- lenen davranışlar dolann tır- manışını gündeme getirdi: • ABD ekonomisinde dur- gunluk dibe vurdu, bundan sonra canlanma başlayacak. • ABD'de faizler de dibe vurdu, bundan sonra artış ola- sılığı düşüş olasılığından daha fazla. • 1989'da 110 milyar dolar- dan 1990 sonunda 99 milyar dolara inen ABD cari işlemler açığının 1991 'de çok daha dü- şük bir rakama, örneğin 50 milyar dolara inmesi bekle- nebilir. • Körfez zaferinden sonra ABD yeniden yatırım yapılabi- lecek ülke olarak görünmeye başladı ve yabancıların ilgisi yeniden ABD'ye yöneldi. • Bu koşullar altında dola- nn değerinin de dibe vurmuş olduğu inanct yaygınlaştı. 'Do- lar bundan sonra ancak yu- kan tırmanabilir", görüşü pi- yasalara egemen olunca, "aman fıreatı kaçırmadan dolar almaya baslayalırn" di- ye düşünen spekülatörterin te- laşı, dolann hızla değer ka- zanmasını gündeme getirdi. Dolar/Maric Son Beş Yıl Dolar/Marfc Son Bir Yıl 1.70 i.ao 1.80 1987 80 90 91 1.40 Oc* 1990 1989 ortalanndan itibam Alman Markı karşısında defer kay- beden Amerikan Dolan, Körfez zaferinden sonra ani bir ata- g* kalkb. Dolar, geçen yıl içinde zaman zaman küçiik ataklar yapmış, ancak bu aUklan yeni düşöşler izlemişti. Dolann bu kez kalıcı bir yüksetiş trendine girdigini diişünenterin sayısı ar- tıyor. Almanya'ya ne oldu? Almanya cephesinde ise âdeta bunun tersi gelişmeler ve beklentiler birbirini izJedi. Kısaca özetlemeye çalışırsak: • Geçen yıl yüzde 4.6'lık çarpıcı bir büyüme hızına eri- şen Alman ekonomisinin tava- na çarptığı ve bu yıl çok daha düşük bir büyüme temposuna razı olmak zorunda kalacağı inancı yaygınlaştı. • Eski Doğu Almanya'nın kalkınmasını finanse etmek için sonunda vergi artışlannı gündeme getirmek zorunda kalan Almanya'nın bu tercihi- nin de ekonomiyi yavaşlatıcı Dibe vuran ABD ekonomisinin ve dolann artık yükselişe geçmesi gerektiği görüşü Körfez zaferi sonrasında güçlenirken geçen yıl tavana vuran Alman ekonomisinin ve markın artık inişe geçmesi gerektiği görüşü de yaygınlaştı. Bu ortamda dolar, marka karşı hızla değer kazanmaya başladı ve bir ay öncesinin tablosu tersyüz oldu. ve yeni faiz artışlannı önleyici etki yapacağı inancı ağıriık ka- zandı. Almanya'da faizlerin de tavana vurmuş oiabileceği gö- rüşü yaygınlaştı. • Almanya altı yıldan beri ilk kez bu yılın ocak ayında cari işlemler açığı verdi. Geçen yı- lın ocak ayında 13.2 milyar mark cari işlemler fazlası ve- ren Almanya'nın bu yılın ocak ayında 1.2 milyar mark açık vermesi Almanya'nın 1991'in bütününde de 10 milyar mar- ka yaklaşan bir cari işlemler açığı verebileceği beklentısini gündeme getirdi. Almanya 1990'da 72 milyar mark cari iş- lemler fazlası vermisti. • Başta Fransa ve İtatya ol- mak üzere Almanya'nın büyük ticaret ortağı olan ülkelerde başgösteren durgunluk belir- tilerinin Almanya'yı da olum- suz etkileyeceği görüşü yay- gınlık kazandı. • Doğu Alman ekonomisi- nin ayağa kaldınlması sorunu- nun yanı sıra Sovyetler'deki ve diğer Doğu Avrupa ülkelerin- deki belirsizliklerin de Alman- ya'yı olumsuz etkileyeceği gö- rüşü yaygınlaştı. • Tüm bu nedenlerle mar- kın parlak günlerinin geride kalmış olabileceğini düşünen- lerin sayısı hızla arttı ve bunun izleri piyasalarda da hissedil- meye başiandı. Mark, özellik- le dolar karşısında hızla değer yitirdi. Şlmdi ne olacak? Pekiyi bundan sonra ne ola- cak? Kimi piyasa gözlemcilerine göre doların daha çok psiko lojik etmenlere dayalı olan bu ani yükselişi, önümüzdeki haf- talarda yerini yeni bir düşüşe bırakabilir. ABD ve Almanya 1 daki faiz gelişmeierı, bu konu- da beliıieyici olabilir. Kimileri ise dolann 158 mark sınırını ve özellikle 1.61 mark sınırını aşması halinde tırmanışının süreceğini ileri sürüyorlar. Doların önceki gün 1.61 mark sınırına çok yaklaş- tığı anımsandığında, bu olası- Itğın ağır basma şansının art- makta olduğu düşünülebilir. Bu bakımdan dolar ve markın gelecek hafta izleyecekleri seyrin ve erişecekleri değerle- rin yakından iztenmesinde ya- rar var. Çoğu kimsenin' birleştiği nokta ise şu: Amerikan ekono- misinin durgunluktan çıktığı belirginlestiği andan itibaren dolann mark karşısında değer kazanması olasılığı yüksek. Yıl ortasında 1.70 mark, yıl so- nunda 1.90 marklık değeriere erişmiş bir dolar, çoğu kimse için sûrpriz olmayacak. Ancak unutmayalım, sürp- rizlerin epeyce sık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Borsada geçen hafta 1SMART1991 • haort Masfc E M M K 4731.13 (+%0.9) h : 576.12C ılMia» MaN EaMo: 4237.03 (+%0.9) tmtt EaMo HİSSE SENEDI «taa Çlmto (A) Adana Çimento (C) AkalTekstif 'Akbank AkçİBMtf* Aksa AtMkı N M S M AnMa CMI Arça* Asefcarı A M M ÇtaMtt (•!) «T9K Sagfaş Bokı Çimento Bnsa Çanakkale Çimento Çelik Halat Çfcna 0*annEMMk Demırbank DMtzfl Caa De*» H * M M |||MI Doktaş Eczacıbası itaç EczaoMfi Y M H B Edipip» Ege Endüstn EftMkn Emek&gorta Ertka Holding Erciyas Biraolık EregN Oemk Çetk F«riş A M M M B I Finansbank Gentaş Good Year Qwtaa Iş4 Stkn UriUaı MMy SbacM Itaktaf iküsat F. Kiralama Intema IsOnbul Motor Pıs. harir Deaif Çaflk bocam Kartonsan Kav btaMMMtfi KMI Mi KtMz EMrtrik KM MMM. KM T M B Ktaya ÇİMata Kordsa ImaTnı ugm _ MaktneTakım Itarth Çfcnate Itarat MMMris Msrtı a. Marshall Boya Mensucat Santrata Motas Migros Nttt| Mt IİMM| Net Tunzm MkMk OkMTfksH Olmuksa Otena Parsan Peg Profito Pefldm Pınar Et rHİ Sl r W Slt Paar Ua Pimaş Polyten MNk Sabah Yayıncilık Santra! Holding SMfcıysM Sıtaş Stte TamSigorta * TıksÛbMk Teletas T Demr Doküm Tftsoank T.Garanti Bankası T.iş Bankası (A) T İş Bankası (B) T İş Bankası (C) Toprak Kâflrt T.Snmens T.Kattanma Bankası TSK.B TJ ^ e Caa TTuborg TrakyaCM YMcaTttaH TOrtt Hava Yollan TOtünoank Vtak ttnarik V « M Y«lKN«tMkH Yataf Ytan KVTDHPAZAI Marmans A.Yunus Ünye Çimento HaUahKon. İşlem mıktarı (fissead.) 134.011 204.817 128.028 1036.400 SMJ37 83.675 33M37 29SJS7 14C3J35 185.500 n 7— 4SJM 433.800 355.665 297 026 52.977 1075 940 134JH 1.2S7JM 5800 11L2M 71SJM »MJM 130.518 2.163.695 M7JM 400 117.8» 83 960 3800 101.100 53 900 4763.266 tum180.600 33.900 71.370 frajtt 22t.77t 1tZ.SM 328 900 129 010 1.800 3OT.1H 102.350 399 304 83.600 7MM 1^M I1J7I 491.7(4 I9Ut1 M9.1t! 171.800 2MJM 1.773JM 287 320 29S.1M H 4 M 1MJM 385.100 115.000 I.MMSI 594 950 MMZt 427 J M 4.400 1ML3M 7t^4M 61.450 3MJ7I 117.200 789.252 841.150 277.300 MJ7I 4t.7M 25.900 26.850 MM14 28.600 162.675 31U45 51.550 BjfM 56.875 14JM 132.774 189.975 20.550 1.624.950 972 432 390 1.634.480 4.000 24.800 290.000 320.580 10.950 4M.7M 3SJM 38.100 228.500 1JMJM S19JM 2.711473 131474 1H4M 259.200 250.200 14 En düşûk fiyat 41S.M* 67.000 5.000 7.500 7JM 20.500 34JM SJM I7JM 3.900 23JM 22.SM 12.250 19.500 4.900 6.600 9400 7.MI UM» 7.400 4JM 11.2M ZJM 16.500 19.000 2SJM 4 150 S2JM 11.750 1.0M 1.900 11.250 11.500 3.850 7.SM 4.000 6.000 4800 7.4M 1.3M 2Z.MI U M 1900 19.000 10.000 U M 12.750 4.450 13 000 19JM 33JM 1 U M 1MM M J M 37 J M 4650 SJM 2.7M 14JM 3350 najM 3JM 1.7M 13.000 5.900 SM 9100 1.1M U M 7.800 1JM 1.2M 3000 i u a 2.450 5.800 1900 800 1JM 7 J N 4JM 5.400 6.600 7JM 2350 43.500 M J M 13 500 4.1M 4.700 3JM 5.800 12.750 3.400 4.800 780 000 40.000 12.000 7.500 18.000 2.300 3 750 17 J M 3.650 S.1M AM» 2400 3.800 1JM SJM SJM Z.1M 44M 1.100 15.750 1.185000 En yüksek fiyat 4SSJM 76.000 5500 8.100 7.7M 22.500 M J M SJM M J M 4.400 2SJM 2UM 13.000 21.500 5900 7800 10 200 SJM 1SJM 7.500 4.7M 13.7M U M 17 750 21000 M J M 4 150 SSJM 13.000 i.zsa 2000 12 500 12 500 4.200 7JM 4400 6600 5 000 7JM 1JM 24JM SJM 2.100 20.500 10.000 U M 13 750 5600 14.000 11JM TTTM 17.7M zus»M J M 44JM 5.000 •JM 3JM 1 M M 3.900 14SJM 3JM U M 14.250 6900 1JM 9.600 14M U M 8.000 1JM 1JM 3.150 13.7M 2.800 6.200 2350 875 umSJM S.10S 6.100 7200 SJM 2.600 47 500 S4JM 14.250 4JM 5.300 SJM 6.500 13.750 3.600 5.400 820.000 45.000 14.000 7.600 19.250 2.750 4.000 1SJM 4.000 SJM 445S 2.600 4.100 2.151 SJM 7.1M 2 J « M 4.7M 1.300 17.500 1 185000 > mtryon 41)19.7) tan: 54.944.646 •%26.1) B 5034.14 (+%0.9) Kapanış fiyatı 4NJM 75.000 5100 7500 74M 2\500 37 J M SJM 2S.MS 4200 2SJM tSTM 12.750 19.500 5.800 6600 9900 S.1M 1SJM 7.500 4.7M 13JM tM» 17 250 20.000 17 JM 4.150 S4JM 11750 1.2M 1950 11500 11.500 3.900 7JM 4.000 6.400 4.900 7.MS 1.4M Z3JM MOS 1.950 20.000 10.000 U M 13.250 4.850 13.000 11.5M 33 J M 17.7SS 1S.7M 29.SM 43JM 4.900 SJM 3 J N 1SJN 3.500 11S.MS 3JM 1.MS 13.500 6.100 1JM 9.300 1JM 2 J * M 7.900 1.SM 1.456 3.100 13.2M 2.800 5.900 2.000 825 U M S.1M 4.SM 5800 6.800 SJM 2.550 46 500 S2JM 13.750 4JM 4.700 SJM 6.300 13.250 3.400 5 000 820 000 42.000 13.250 7.500 18.500 2.650 3.800 1S.7M 3.800 SJM 44M 2.550 4.100 2.1M SJM U M 4.SM 1.200 16.750 1.185.000 De0isim% Hafta içmde 11J3 -5.06 -1.45 -7.41 1J7 0.00 5.S3 6.25 545 -2.33 1.M SJS -192 -4.88 13.73 -17 50 000 1.29 1.M 000 2.17 SJS 1842 0.00 •2.44 iajs -5 68 1JS -6 00 4J5 -2 50 -8 00 -612 -4 88 1.33 -9.09 -154 -2 00 2.71 741 444 3.71 -9 30 •4.76 •1.96 1.71 -185 10 23 •5 45 1L29 1J2 5.17 SJS 4JS 17J1 •3 92 7.M 12JS 1SJ4 -10.26 17.3S SJ4 SJS 0.00 -11.59 17.7 -106 SJS 29JS -1 25 2.71 1SJS 000 S.1S -3.45 -7.81 -9.09 -2.94 31JS 15.71 SJS -12.12 -1.45 SJ7 -1.92 -3.13 3J3 -3.51 12.71 -7.84 1SJ3 000 -3.64 -4.90 ,99 -1.20 -9.68 -7.02 -7.41 0.00 -5.36 -2.56 7.14 -5.00 1J5 5.SS 0.00 0.00 13.51 SJS 7J4 SJS 347 Yıl içinde MJS 127.27 35.10 -18.92 117 J9 41.45 SU1 33J3 11SJ7 127.03 213J9 129J3 31.44 39.29 52.63 104.33 86.79 S7J1 4US 7.14 MJS 9SJ4 73JS 178.23 64.61 114J1 -5.68 M47 86.51 ».73 -17.02 219.44 53.33 6.85 1343 31.15 113.33 16.67 3S.1S S1.11 11SJS 73JS 20.00 233.33 0.00 239JS 86.62 42.65 83.10 21JS 1SJ2 1SJ3 S1JZ S1JS 149.71 34.25 S4J1 12İJS •2.77 47.37 2SS.M S3.33 MJS 117.74 29.10 1SUS 5.68 MJS 7143 •9.20 4SJS 31.12 31.91 «2J3 40.00 53.25 11.11 10.00 1MJ1 13143 -1S42 58.90 83.78 1SSJS •5.56 106.67 12S.S3 74.05 19US 77.36 -1JS 96 88 128.45 19.30 42.86 64 00 33.33 45.60 0.00 51.02 -11.67 26 67 •1J2 556 1J5 S34S -12.07 250 MJS S7JS 17.24 3SJS 93JS 0.00 0.00 0.00 33.33 67.50 5.80 CUMHURÎYET/13 YATIRIMCININHAFTALIKREHBER! Tasamıf bankalara yöneldiBankalardaki Türk Lirası darlığı tasarruf sa- hibini de "daraltıyor!' Bankalararası Türk Lira- sı piyasasındaki faiz oratüannın yüzde 175'e ka- dar yükseimesi sonucu fon maliyetleri artan ban- kalar mevduat faizi yanşının temposunu yükselt- mek zorunda kabyorlar. Mevduat faiz oranlan- nın cazibesı, ta&amıflann hisse senedi, altın ve döviz yerine bankalara akmasma yol açıyor. Kör- fez savaşından hemen önce 56.9 trilyon liraya ge- rileyen toplam mevduat 22 şubat itibanyla tek- rar yılbaşı seviyesi olan 61.5 trilyon liraya çıktı. Sürekli yilkselen faiz oraniarından en olum- suz etkilenen piyasaiardan biri de borsa. Korfez- de banşm sağlanmasından sonra 8 bin puana ka- dar yükseleceği tahmin edilen İMKB endeksi 5 bin puanının altında geziniyor. Savaşın bitimin- den sonra yaklaşık 700 puan kaybeden İMKB en- deksi geçen hafta sadece 42.28 puan yükselebil- di. Borsa şirketlerinin art arda şermaye arttın- mı yapmalanna rağmen hisse senetlerinin haf- talik verimi binde 9'da kaldı. Bu arada Körfez bunalımı sırasında yüzde 10'a çıkartılan, barışın sağlanmasından sonra tekrar yüzde 5 indirüen fiyat marjı.borsadaki işlem hac- mi yarı yarıya azalınca yeniden yüzde 10'a çıkar- tıldı. Yann başlayacak olan uygulama ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. İki hafta önce 1.1 trilyon lirayı aşan hisse se- nedi işlem hacmi yüzde 5 uygulaması basladık- tan sonra düşme eğilimine girmişti. Borsanın ge- çen haftaki işlem hacmi 600 milyar liranm altmda kaldı. 130 FABRIKA BEDAVAYaşama savaşı veren ya da kapanan Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki 130 fabrika, işletip kurtarmak isteyenlere bedelsiz verilecek. • Bu fabrikalar için 5 kuruş bile talep edilmeyeceği gibi, çok ucuz faizli kredi de sağlanacak. • "Al, yönet, kurtar, sahibi ol" yöntemiyle bedava verilecek fabrikaların listesi. Bu fabrikalara sahip olmanın koşulları. KÖYLERİN ARSALARI MİLYARLAR KAZANDIRIYOR İstanbul'un çevresindeki köylerde arsalar kapanın elinde kalıyor. • Gelecekte çok değer kazanması beklenen arsalar hangi köylerde? • Nerede, ne kadara arsa alınabilir? AURK0 VE SÖKSA DAN MÜJDE Sermaye artırımı beklenen iki şirketin yetkilileri, oran konusunda ilk kez EKONOMİSTe açıklama yapülar. • Güney Bira, Pimaş, Konya Çimento, Mardin Çimento, Aselsan, Kent Gıda, Peg Profîlo, İş Bankası, Nasaş, Demirbank, Adana Çimento, Aygaz, Enka Holding hisselerinden yabnmcılara çok özel bilgiler. "ELHAMDÜÜUJU1MÜSİADIZ" TÜSİAD'a tepM olarak kurulan MÜSÎAD'ın yöneticilerinden ilginç görüşler. Müstakil işadamlan mı, Müslüman işadamları mı? Ekonomjsı DOĞU DA 130 MBJÜKA "BEMVA SA1UK" Bugün Bayinizde... • Kredi kartlarma Interpol takibi. • 100 binliğin doğumu gecikti. • Rio'da samba, Afrika'da safari. • Cankurtaran evliliğe doymuyor! ASA a yı öğrenmek7 isterseniz... PK.45 Beyo0n İST Doviz-altın ne Dolar (T.kale) Dolar (dovi2 aiış) Dotar (Efk. satış) Mark (T.kale) Mark (döviz ahş) Isviçre Fr. (T.kale) Sterlin (T.kale) Cumhunyet Reşat 24 ayar kûtçe 22 ayar bilezik 2930 2927.13 294180 1950 1947.53 2290 5660 245 000 280 000 36 900 36.400 getirdi? iti 3425 3420.15 3437.28 2205 2207.91 2515 6500 270 000 310.000 40.650 40.000 iljl 3525 3508.97 3526.55 2208 2206.21 2530 6450 276.000 315 000 41.500 40.700 •aft» 2.92 2.60 2.60 0.14 -0.08 0.60 -0.77 2.22 1.61 2.09 1.75 Geçen hafta borsada en iyi prim kâğıt Pınar Su oidu. 5 günde yüzde 31.58 oranında getiri sağ- layan bu hisseyi yüzde 20*yle Net Holding, yüz- de 18.42'yle Dogusan izledi. Çanakkale Çimen- to, Söksa ve Pimaş ise en fazla değer yitiren his- seler oldu. Şubat ayı sonlanndaki ani çıkış Merkez Ban- kası tarafmdan bastırılan Tahtakale'de ise dolar dışındaki dövizlerin kaybı sürdü. Dış piyasalar- da 1.61 marka kadar yükselen ABD Dolan ge- çen hafta içinde 100 lira değer kazanarak 3525 liraya yükseldi. Mark ise hafta içinde sadece 3 lira değer kazanarak 2208 liraya yükselebildi. Bu arada, serbest pıyasada ABD Dolan'nm 100 lira yükselmesine rağmen serbest resmi kar makası kapalı durumda. ABD Dolan dün Tah- takale'de 3525 liradan müşteri bulurken Merkez Bankası'nın cumartesi, pazar ve pazartesi gün- leri için ilan ettiği efektif satış kunı 3526.55 lira düzeyinde bulunuyor. Geçen hafta altm fiyatlanndaki değişim de do- lara bağlı kaldı. Dış piyasalarda ons başına fi- yatın sabit kalmasına rağmen, dolar kurunun yüzde 2.60 yükseimesi altın fiyatlanna da yan- sıdı. Bankalar oluşturulan katılma belgelerinin haf- talik ortalama getirisi ise yüzde 0.81 olarak ger- çekleşti. Geçen hafta Yapı Kredi Aktif Fon yüz- de 2.69'la en fazla değer kazanan katılma belge- si olurken aynı bankanın yönetimindeki Hisse Fon ise yüzde 0.62'yle en fazla değer yitiren ka- tılma oelgesi oldu. Yatırım fonları ne getirdi? Borsadan haberler • Aslan Çimento, 17.6 milyar lira ödenmiş ser- mayesini yüzde 100 oranında arttırarak 35.6 milyar liraya çıkardı. Sermaye arttınmının 4.4 milyar lirası nakit olarak ödenirken 470 mil- yon lirası gayri menkul satışlanndan elde edi- len gelirlerden, 13.1 milyar lirası ise Yeniden Değerleme Fonu'ndan karşılandı. • Kent Gıda Yönetim Kunılu, şirketin 29 martta yapılacak olan genel kunıl toplantısm- da, ödenmiş sermayenin yüzde 300 bedelsiz, yüzde 100 bedelli olmak üzere yüzde 400 art- tınlması konusunda görüş birliğine vardı. Şir- ketten yapılan açıklamaya göre genel kurul- da 1990 yıh kânndan hisse başına 300 lira te- mettü dağıtılmasım teklif edecek. • Koruma Taran baçian AŞ'nin 15 mart ta- rihinde yapılan genel kunıl toplantısında çı- kanlmış sermayenin 12 milyar 214 milyon 125 bin ürası bedelli, 13 milyar 773 milyon 375 bin lirası bedelsiz olmak üzere 7 milyar 425 mil- yon liradan 33 milyar 412 bin 500 liraya çı- kartılmasına karar verildi. • T. Garanti Bankas'mn 15 mart tarihinde ya- pılan genel kurul toplantısında ödenmiş ser- mayenin 145 milyar bedelli, 105 milyar bedel- siz olmak üzere 350 milyar liradan 600 mil- yar liraya çıkartılması kararlaştınldı. Bankalar ne faiz veriyor? (%) 1 A» 3 Ay I Ay 1 Yıl VaM VaMI VatoN İş Bankası Akbank Yapı Kredi Osmanlı Garantı TCırkbank Zîraat Vakrfbank iktısat Bankası Tûrtt Ekonomi B. EnHakbank Halkbank Tûtûnbank Rnansbank Imar Bankas N€tbank 10 10 s 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 30 44 44 44 44 45 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 45.5 60.5 45 59 45 59 64 60.5 62 62 62 62 63 55 47 48 45 51 47 49 49 45 62.5 65.5 60 63 60 63 62 62.5 60 59 60 56 60 60 61 57 60 63 60 61 62 68 65 66 60 65 70 70 70 70 70 Y M M I hatta Itfvtı flyıb flyab (yftztft) iş Yatınm-1 İş Yatınm-2 iş Yatınfn-3 iş Yatonm-4 İş Yatınm-6 interfon-1 interfon-2 interfon-3 lnterton-4 lnterfon-5 Hcüsat Yat-1 Iktisat Yat-2 İktısat Yat-3 İktısat Yat-4 Iktisat Atılım Fon Garanti Yatınm-1 Garanti Yatınm-2 Garanti Yatınm-3 Garanti Yatınm-4 Esbank Fon-1 EsbankFon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat. Fonu YKB Sektör Fon YKB Hisse Fon YKB Karmj Fon YKB Lıkrt Fon YKB KarmaFon YKB Döviz Fon YKB Kapital Fon YKB Aktrf Fon Vakıf Fon-1 Vîkrf Fon-2 Vakrt Fon-3 Vakıf Hisse Fon Vakıf Dünya Fon VakıiFon-6 Dtştaflk Msvf Fon Oışbank Beyat Fon Dısbank Pembe Fon Tütûn Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mitsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Fınans Fon-1 Fmans Fon-2 Rnans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sûmer Fon DenizFon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon Tariş Fon Ortak Fon Tûrkbank Fon Net Fon Eti Fon 64 961 42 538 17.310 14.759 12.527 49.766 42.964 22.487 20.500 _ 40.970 33.538 15.958 16.112 11.692 50.050 22.173 13.708 12.161 51.061 16.920 12.025 47.480 37.333 50.049 36.604 32.019 36.627 16.686 12.168 9.070 37.217 95.803 17.484 10.252 12.674 11.476 33.153 44.338 12.265 36.374 10.200 132.599 16.209 22.392 19.216 16.130 12.753 10.664 17.903 14.289 14.992 13.628 18.511 14.559 18.949 12.844 15.508 12.465 14.707 10.900 13.445 15.297 15.365 13.142 13.376 12.733 12.789 11.459 11.061 10.702 10.534 70.688 46.952 18.744 15.957 13.591 53.963 46.589 24.115 21.623 11.630 44.622 36.501 17.385 17.562 13.703 54.776 25.944 14.222 13.401 55.767 18.475 13.232 51.727 40.479 70.333 39.800 34.682 40.527 18.272 13.367 11.628 40.212 103.272 18.916 12.968 15.596 12.385 35.781 48.020 13.289 39.542 11.052 143.109 17.441 24.204 20.899 17.549 13.515 11.595 21.058 15.844 16.434 15.072 20.543 16.091 21.074 14.395 16.994 13.605 15.928 12.178 14.593 16.475 16.940 14.234 14.634 13.742 13.903 12.391 12.161 11.743 11.440 71.210 47.374 18.898 16.083 13.702 54.494 47.042 24.350 21.864 11.883 45 044 36.845 17.549 17 728 13.889 55.272 26.124 14.406 13.503 56.261 18.643 13.346 52.146 40.782 69.896 40.120 34.766 40.845 18.409 13.475 11.941 40.531 104.065 19.069 13.054 15.807 12.481 36.047 48.410 13.401 39875 11.146 144.260 17.578 24 382 21080 17.718 13.485 11.695 21.351 15.977 16.583 15.212 20.574 16.201 21277 14.515 17.149 13.727 16.065 12 275 14 709 16 596 17104 14 347 14 755 13.837 14.024 12.482 12.234 11.851 11.537 0.82 0.90 0.82 0.79 0.82 0.98 0.97 0.97 1.11 2.18 0.95 0.94 0.94 0.95 1.36 0.91 069 1.29 0.76 0 89 0.91 0.86 0.81 0 75 -0.62 0.80 0.24 0.78 0.75 0.81 2.69 079 0.77 0.81 0.66 1.35 0.78 0.74 0.81 0.84 0.84 0.85 0.80 0.79 0.74 0.87 0.96 -0.22 0.86 139 0.84 0.91 0.93 0.15 0.68 0.96 0.83 0 91 0.90 0.86 0.80 0.79 0.73 0.97 0.79 0.83 0.69 0.87 0.73 0.60 0.92 0.85 Garanti'de olmak çağdaş bir seçimdir. Kambiyo Uzmanı Olmak İster misiniz? Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak için kararlı ve istekliyseniz... Cevreyle uyum sağlamaya özen gösteriyor, insan ilişkilerine önem veriyorsanız ve aşağıdaki özelliklere sahipseniz; sizin için, Garanti'de olmak çağdaş bir seçimdir. Garanti Bankası'nın Genel Müdürlük Dış İşlemler Müdürluğü, İstanbul'da dış işlemlere tam yetkili şubeler ve Bölge Müdüriükleri"nde ""Uzman Yardımcısı'' unvanı ile görevlendirümek üzere; • 4 yıllık yüksekokul mezunu, • Askerlik gorevini yapmış ıerkek adaylar için), • 27 yaşını aşmarmş, • İngilizce bilen elemanlar alınacaknr. Lütfen. fotoğranrua ve özgeçmişinizi içeren başvuru mektubunuzu en geç 29 Mart 1991 tarihine kadar, T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Personel Müdürluğü (KU-I), Bahçeli Hamam Sokak, Mıhçıoğhı Han Kat 2 Beyoğhj-İstanbul adresine gönderiniz. Başvurunuz u>gun bulunursa, genel yetenek ile İngilizce sınavlanna gireceğiniz adres ve tarüı size aynca büdirilecektir. Yazüı sınavlarda barajı aşnğınız takdirde; mülakat için davet edilecekaniz. Bir yd süreli sınıf içi ve uygulamalı kambiyo uzman yardımcılığı eğitim programının alüncı ayı sonundaki sınav ve mülakatta başanlı olursanız; eğitim programına,' Uzman Yardımcısı'' unvanı ile devam edeceksiniz. Garanti'de başvurular gtzfi kalır. GARANTÎ BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog