Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

17 MAKT 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Bulgaristaıvda soydaş mitingi • KIRCAALİ (AA) — Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 20 bin Türkün katıldığı bir miting yapıldı. Ülkenin uçuncü büyuk siyasi gucu konumunda olan Haklar ve Özgurlukler Hareketi'nin (HÖH) düzenledıği mitingde Türkler, "Biz Türküz", "Türkçe okumak istiyoruz" diye slogan attılar. Yugoslavya'da polis alarmda • BELGRAD (AA) — Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'nde, ordunun bir müdahalede bulunması tehlikesine karşı, polis ve mılis yedeklerin alarm durumuna geçirildiği bildirildi. tktidardaki Hırvatistan Demokratik Birlik Partisi'nden bir yetkili, alarm durumundaki guvenlik görevlilerinin cumhuriyetteki önemli binalan koruduklannı belirtti. SSCB'de, ülkenin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği bugünkü halkoylamasında belirlenecek SovyetlerBirliği, geleceğini oyluyorBufün yapüacak halkoylamasına Litvanya, Estonya, Lctonya, Moldavya, Ermenistan ve Gürcistan katılmıyor. Halkoylaması SSCB lideri Gorbaçov için bir sınav niteliği taşıyor. Son kamuoyu yoklamalan, halkoylamasında yüzde 60-70 arasında 'birliğe evet' sonucu alınacağını gösteriyor. Dış Haberler Servisi — sınav niteliği taşıyan halkoyla- SSCB'de bugün halkoylamasına ması, perestroyka ve glasnost gidiliyor. 200 milyona yakın politikalannın da geleceğini be- Sovyet vatandasının katılacağı lirleyecek. Gözlemciler, sandık- halkoylamasında, birligin sür- tan "birliğe evet" oylarının bü- dürülüp sürdürülmeyeceğinin ve yük farkla çıkması durumunda ülkenin yenileştirilmiş bir fede- bunun 'Gorbacov'a giıven', *po- rasyon olarak kalıp kalmayaca- litikalanna da devam' anlamı- ğının yanıtları aranacak. na geleceğine ışaret ediyorlar. SSCB'nin Litvanya, Estonya, Reuter'in yorumuna gore bu- Letonya, Gürcistan, Ermenistan günkü halkoylaması aynca Gor- ve Moldavya Cumhuriyetleri, baçov Ue Rusya Federasyonu halkoylamasına katılmayacak- Devlet Başkam Boris Yeitsin lar. Son kamuoyu yoklamalar, arasındaki yarışın en önemli ki- birligin sürdürülmesine yüzde lometre taşlanndan birini oluş- 60-70 evet oyu çıkacağını gös- turuyor. Rusya Federasyonu'n teriyor. da, halkoylaması için belirlenen Sovyetler Birliği Başkam Mi- sonılardan ikincisi, bu yanşın iuül Scrgeyeviç Gorteçov için de geçireceği aşamalar açısından kilit özellikte: Rusya'nın Devlet Başkam doğrudan halk tarafın- dan mı seçilsin? Gözlemciler, bu soruya verilecek yanıtlann evet çıkması durumunda, Yeltsin'in SSCB Başkanhğı için de aynı yönde bir seçime gidilmesini is- teyeceğini belırtıyorlar. Sovyetler Birliğı televizyonun- dan önceki gün bir konusma ya- pan Gorbaçov, oylamaya katüa- cak Sovyet vatandaşlannın "bir- Kfe evet" demelerini istedL Gor- baçov konuşmasında, "bu hal- koylamasında diyeceğiniz evet- ler, ülkenin şu anda içinde bu- lunduğu kötü duruma son verii- mesini beraberinde getirecek" dedi. SSCB lideri, halkoylama- sında başarılı olunursa, bunun ardından daha iyi yaşam koşul- larımn geleceğini de söyledi. Yeitsin ise radyodan yaptığı konuşmada, Rusya Federasyo- nu'nda yaşayan Sovyet vatan- daşlannın "hayır" oyu vermele- rini istemedi. Yeitsin, Gorba- çov'un halkoylamasından başa- nsız çıkması durumunda, mer- kezi yönetimin değişmesi gerek- tiğini ifade etti. Rusya liderı, "Halkoylamasında başarısız olunursa, bu merkezi yönetimin var olan sorunlar karşısında ba- şansız olacağını gösterecek" di- ye konuştu. Bugünkü halkoylaması ayn- radikal reformcular arasında da hesaplaşma niteliğinde. Sertlik yanlüan halkoylaması kampan- yası süresince, yoğun olarak bir- liğe evet oyu verümesi için çaba- ladılar. Reformcular ise kesin olarak "hayırcı" bir tutum izle- mezken evet oylanmn açık bir farkla önde olmasını istemeyen bir yaklaşım sergilediler. Bu arada Gorbaçov'un ara- lık ayı içinde yaptığı halkoyla- ması çağnsına ilk başından "katılmayacagız" yanıtıru veren Litvanya, Estonya, Letonya, Moldavya, Ermenistan ve Gur- cistan Cumhuriyetleri'nde dunı- mun gergin olduğu belirtiliyor. Bu cumhuriyetlerin resmi yetki- lileri halkı, oylamaya katılma- maya çağınrken merkezi yöne- timin "zorla" bu işlemi gerçek- leştirebileccğinden rahatsız gö- ruluyorlar. SSCB'nin bağımsızlık yanlısı hükümetlerin iktidarda bulun- duğu uç cumhuriyetinde, pazar günü yapılması gereken halkoy- lamasına şimdiden başlandığı bildirildi. Resmi Haber Ajansı Tass, SSCB seçim yasalanna uygun olarak kendi sandık seçmen lis- telerini oluşturan kuruluşlann Litvanya, Letonya ve Moldav- ya'da SSCB'nin yenileştirilmiş bir federasyon olarak kalıp kal- mayacağı sorusunun yanıtlana- cağı halkoylamasını başlattığını duyurdu. SSCB'de kayıtlı 200 milyon secmenin oy kuUanması gereken halkoylamasında, bu seçmenle- rin sadece yüzde 10'una sahip olan 6 cumhuriyet, bu halkoy- lamasına katılmayacaklarını ilan etmişlerdi. HALKOYLAMASINIH SORULARI Dış Haberler Servisi — Sovyetler Birliği'nde bugün gerçekleştirilen ilk genel referandumda yanıtlanması istenen sorular cumhuriyetler arasında farklılık gösteriyor. Sovyet parlaırıentosunda onaylanan soru şöyle: • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, yeniden yapılanmış ve egemen cumhuriyetlerden oluşan, tüm uluslann özgürlüklerinin ve insan haklarının garantiye alındığı bir federasyon olarak korunmasım gerekli buluyor musunuz? Diğer cumhuriyetlerde ayn ayn yanıtlanacak sorular ise şu şekilde sıralanıyor: • Rusya Federasyonu'nda doğmdan halkın oyuyla tam yetkili devlet başkam seçimi olsun mu? • Cumhuriyet parlamentosunda geçen yıl kabul edilen egemenliğin sağlanması koşuhı Ue Ukrayna birliğe kaulsın mı? • Iki dünya savaşı arasında Polonya'ya ait olan Batı Ukrayna bölgesi tam bağımsızlığına kavuşsun mu? • Kazakistan'da egemen cumhuriyetler yerine egemen devletlerin birliğine gidilsin mi? • Sovyetler Birliği'nin en doğusunda yer alan Kamçatka 'kapalı bolge' statüsüne tekrar kavuşturulsun mu? • Moskova belediye başkam seçimle işbaşına gelsin mi? "Bilgi her gün bir çığ gibi çoğalsın, İnsanlarm yaşamı ışısın, aydınlansın." Türkiye'ye AnaBritannica ve Temel Britannica'yı kazandıran Ana Yayıncılık sunar İşte Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı: BRITANNICA COMPTON'SGENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ * '? nnnnnnnnnnnnnnn ooooooooooooooo O O O O O O O O O O O O O Ö Izzzzzzzzzzzzzz 5 8 8 8 8 ~ 2 2 2 : 311,1 z z z z 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Î6 AJC Anl 8»m Bri Com Dom Fîr Crû Hom Ka Ank Ral * » Col Dol fm Crö Hol Kad k.» *- r " lof M'd Obo Pil İJOn Mic Obi 17 18 19 20 Sot The Vid Büp Thl Vıc Zwn Dı;i'ni Yeterli bilgiye tek kaynakta, kolayca ulaşma ımkanı! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi ile, Türkiye çok önemli bir bilgi kaynağına kavuşuyor. Bu ansiklopedinin ilk 19 cildi astronomiden edebiyata, güzel sanatlardan spora, tarihten yayın-iletişime kadar, bütün bilgi alanlarında, ayrıntılı ve kapsamlı binlerce maddeyi içeriyor... Ayrıca, 20. ciltte, 30.000'i kısa ve özlü maddeden oluşan, 70.000 girişli Bilgi Dizini yer alıyor! "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı" Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi ile, her yaştan, her eğitim düzeyinden insanımız, en yeni, en güncel bilgilere tek kaynakta kolayca ulaşma imkânına kavuşuyor. Yepyeni bir sistem, yepyeni bir yaklaşım! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, bugüne kadar Türkiye'de yayımlanan genel kültür ansiklopedilerinden farklı olarak, kolay ve keyifle okunma ile görsel anlatım ön planda tutularak hazırlandı! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, ABD'de Encyclopaedia Britannica, Inc. tarafından 68 yıldır yayımlanan Compton's Encyclopedia'nın 1991 baskısı temel alınarak oluşturuldu ve Türk okuru için önem taşıyan bilgilerle genişletilerek zenginleştirildi. Ayrıca, Compton's Encyclopedia'nın ABD okuruna 1992 yılında sunacağı görsel ve biçimsel değişiklikleri ve yenilikleri de, Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi, Türkiye'de Türk okuruna şimdiden sunuyor. Herkese Büyük Turkçe-lngilizce Sözlük ve özel "Ana Yayıncılık Çekleri"! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi fasiküllerini alan herkes, 80.000 kelimelik ADAM Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük'e ücretsiz sahip oluyor. Ayrıca, fasiküllerdeki kuponları kesip gönderen herkes, özel "Ana Yayıncılık Çekleri" kazanıyor!.. 16 kupon için 100.000 TL, 32 kupon için 200.000 TL, 48 kupon için 300.000 TL tutanndaki bu çekler, Ana Yayıncılık'ın diğer ürünleri olan AnaBritannica'yı ya da Temel Britannica'yı takım halinde alırken para yerine geçiyor. • Yayın tarihi: 18 Mart 1991 • Ciit sayısı: 20 (20. ciltte, 30.000'i kısa ve özlü maddeden oluşan, 70.000 girişli Bilgi Dizini) • Fasikül özellikleri: 48 sayfa, tamamı renkli, haftalık • Görsel malzeme: 9.500 fotoğraf, 4.500 çizim, 1.300 harita • Katkıda bulunanlar: 600'ün üstünde uzman danışman ve yazar • Armağanlar: "ADAM Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük" ve 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL tutarında özel "Ana Yayıncılık Çekleri" 15 Nisan'a kadar abone olun. % 15 indirimden yararlanın AşağKİakj odeme seçenektennı mceieym. Seçtğinız ödeme bçfnmın kafşısındakı kutuyu ışaretjeyn. Abone Istek Kuponu'nu doMurarak, ındınmd fîyattan yararianmak ıçn en geç 15 Nsan 199 1 tanhıne kadar Ana Yaynalıkadreane goodenn Belgelef ekmıze geçet geçmez 'Bıitanntca COMPTON'S Genel KulturAnsıklopedısı Abone Belgesı" aöresınıze taanftytlu olaraK gonderıtecektır Bnlannica COMPTOtfS Genel Kûltur Anstklopedısinm ter cıloı tamamlandıkça, abonelenmızn adresienne taahhûtkj olarak göndenlecek, aMem göndertmes.yle ılgılı butûn posta masrafları Ana Yayıncılık tarafmdan karşıianacakiır Britannica COMPTON'S Genel Kûttûr Ansfttopedisi aboneleri, 300 000 T l tutarınöakı ozet"Ana Vayıoalık Çekı'nı ve "ADAM Buyuk Turkçe 'ngıiızce Sozkık'u kazanma hakkına doğrudar sabıo oıacaKİar muhtemel fıyat artışlanndan da ht^Mr jefakJe etkılenmeyeceklerdir. -X Britannica COMPTON'S Abone Istek Kuponu 15 Nısan 1991'e kadar geçertı % 15 oz» mdınrrtı atx)n€ koştjlıafi 20 Mayıs 1991 e kadar geçert normal abone koşuüarı Seçenekler Peşmat Aylık Taksıt Toplam Peşın 1 265 000 4 ay taksrtle ^ 3 4 7 000 347 000 1388 000 8 ay taksıtle 200 000 200 000 1 600 000 12ay taksıtle J 152 000 152 000 1824 000 Peşırat Ayiık Taksıi Tutar 1490 000 4^0 000 410 000 1640 000 235 0C€ 235 000 1 880 000 178 000 178000 2136000 Ödemeyi nasıl yapmak ıstiyorsunuz? J VISA kartımla J MasterCard/Eurocard'ımla TL odüyorum Kart No ! ı ı . ı I . 1 ı I . . Son Kullanma Tanhr 3 Ana Yayıncılık A Ş 662570 No lu Posta Çekı Hesabı'na TL yatırdım Fotokopsı ıltşıktedır Adım Soyadım Adresım Posta Kodu Tel. Imza: Ana Yayıncılık A.Ş Buyûkdere Cad Uçyol Mevkıı No 57 Kaf 2 Maslak 80725 Istanbul Telefon 176 95 80 (4 hat) BRİTANNİCA COMPTON'SGENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı Yarın çıkacak ilk fasikülü mutlaka alınL "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağfna siz de sahip olmaya başlayın! Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encydopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. SSCB Körfez planı açıklandı MOSKOVA (AA) — SSCB yönetirai, Körfez savaşı sonra- sında, "Bölgede oluştunılacak guvenlik sisteminin dayanması gereken ilkeler" olarak niteledıği altı maddelık bir plan açıkladı. SSCB Dışişleri Bakanlığı Söz- cüsü Vitali Çurkin, dün düzen- lediği basın toplantısında, söz konusu altı maddenin "mutlak bir çerçeve" oluşturmadığını, yalnızca bölgede guvenlik siste- mi kurulmasına ilişkin tartışma- lara bir katkıda bulunmayı amaçladığını bildirdi. Planın ıkinci ilkesinde Orta- doğu bölgesinin kitlesel imha si- lahlanndan anndınlmış bir böl- ge haline getirilmesi ve bölgeye her turlu silah akımmda "den- geli bir indirime" gidilmesi tste- nıyor. Bu maddede, başka böl- gelerde uygulanmış ve başarılı olmuş güven ve guvenlik artırı- cı önlemlerden Ortadoğu'nun da yararlandırılması öngörülu- yor. Üçuncu maddede, bölgedeki yabancı guçlerin 1 Ağustos 1990 tarihi düzeyinden daha yüksek olmaması, eğer bölgede barışı korumak için askeri guç gereke- cekse, bunun da BM tarafından örgütlenecek bir barış gücü ta- rafından yerine getirilmesi iste- niyor. Planın dördüncü maddesin- de, bölgedeki ekonomik eşitsiz- liklerin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuluyor. Beşin- ci maddede ise BM'nin askeri komitesinin canlandırılması ve Körfez'de görev yapacak bir BM deniz gucu kurulması önerileri yeniden gündeme getiriliyor. Planın son maddesinde de Körfez savaşına zemin hazırla- yan bölgedeki siyasi istikrarsız- lığın ortadan kaldırılması için Arap - Israil sorunu dahil, tüm siyasi sorunların çözulmesi için bir süreç başlatılması öneriliyor. Fransız basınında işten çıkarma MİNE SAULNIER PARİS — Körfez krizi ve sa- vaşı dolayısıyla son yıllann en önemli darboğazına giren yazı- lı Fransız basınında işten çıkar- malar başladı. Reklam gelirle- rindeki düşüşün yol açtığı krize, gazeteler ilk ağızda fiyatlannı yukselterek dayanmaya çalıştı- lar. Hatta söz konusu basın or- ganlannın arasında, ilk kez dün (bugün) Le Quoüdien De Paris adım taşıyan 120 bin tirajh ulu- sal siyasi haber gazetesi, yazıiş- leri kadrosunun yansı demek olan 42 muhabire yol vererek ye- ni bir dönemece girmiş bulunu- yor. Le Quotidien De Paris, al- dığı karara gerekçe olarak yal- nız reklam gelirlerindeki düşü- şü değil, yine Körfez savaşı yü- zunden iptal edilen devlet yaidı- mının kesilmesini de gösterdi. Söz konusu darboğaza en ça- buk tepki veren Le Monde ga- zetesi, fiyatını 1 frank antırarak 6 franka çıkarmış, LJberation ve diğerleri 1 frank ile yanm frank arasında artışlarla onu izlemis- lerdi. Fakat muhabir ve işçi kad- rosundaki işten çıkarmalar söz konusu gazetelerde de yakın ge- lecekte bekleniyor. İtalya'da gazetesiz haftasonu öte yandan lÜHA'nın habe- rine göre, İtalya'da Basm Fede- rasyonu ile Editörler Federasyo- nu arasında süren görüşmeler- den sonuç almamaması üzerine Gazeteciler Sendikası tüm İtal- ya'da cumartesi-pazar günleri hiçbir gazetenin yayımlanmaya- cağını açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog