Bugünden 1930'a 5,471,201 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23912 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 T\, (KDV dM) 17 Mart 1991 Pazar Amerikcmfirmalannaait işyerleri bombalandı îzmir'de kahve tarandı Olaylarda üç kişi öldü 4 keııttebombalıtZMİR Ballıkuyu'da kahvehaneyi tarayan teröristler, biribekçiiki kişiyiöldürdü. GeneralMotors önündeki patlamada ise bombayı yerleştir- meye çalıştığı sanılan kişi parçalanarak öldü. İSTANBUL Taksim, Beşiktaş, Gayrettepe, Etiler, Esentepe, Beyoğlusemtlerindebulunan Bank of Boston, Sky Courrier International, INT- BSS, Amerikan Neşriyat Merkezi, Cigna - SA'daki patlamalar maddi hasara yol açtı. Gazeteleri arayarak sorumluluğu, yasadışı Dev-Sol Silahlı Halk Birlikleri'nin üstlendi- ğini bildiren bir kişi, "Bölgeyi yeniden paylaş- mak için Ortadoğu gezisine çıkan ABD Dışiş- leri Bakanı James Baker'ı karşıladık" dedi. ADANATürk-Amerikan Kültür Derneği binasında veAmerican Life şirketinde patlayan bomba- lar kapı ve camlann kınlmasına yol açtı. So- rumluluğu Dev-Sol üstlendi. ANKARA Atatürk Bulvan üzerinde bulunan Inter- bank'taki patlama sonucu camlar kırıldı. KURT KONFERANSI Haber Merkezi — lzmir, ts- tanbul, Adana ve Ankara'da dün bombalı saldınlar ve silah- lı eylemler, üç kişinin ölumüne neden oldu. lzmir Ballıkuyu'da bir kahvehaneyi tarayan silahlı teröristleı, bir bekçi şehit etti, iki kişiyi de öldürdü. Yine Îz- mir'de General Motors firması önünde patlayan bomba, bir ki- şinin ölumüne yol açtı. Polıs, bu kişinin, eylem gerçekleştirmek isterken bombanın elinde patla- ması sonucu öldüğüniın sanıldı- ğını kaydetti. tstanbul'da Ame- rikan kuruluş ve firmalanna ait 7 işyeri ile Adana'da Türk- Amerikan Kültür Derneği binası ve bir Amerikan sigorta şirketin- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) PKK'dan eylem * tehdidi BİR KİŞt ÖLDÜ — tzmir'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü. Olayı Dev-Sol üstlendi. (Fotograf: Zafer Aknar) Stockholm'deki Uluslararası Kürt Konferansı'nda, PKK'yı temsilen Yurtsever Aydınlar Birliği adma konuşan delegelerden Sami Coşkun, "Kürt sorununa çözüm bulmada samimiyet göstermesi halinde" PKK'nın Ankara ile göruşmeye hazır olduğunu söyledi. Coşkun, aksi taİcdirde, PKK'nın bahar ve yaz aylannda eylemlerini yoğunlaştıracagını bildirdi. 4. Sayfada ECEVİT: TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ Ş.Sayfada KÜRTÇE KASETLERE BAKANLIK ENGELİ 4. Sayfada Irak lideri, çokpartüi rejim ve reformlar için söz verdi Saddamdan 'demokrasf vaadi'Musul, Körderin denetimiııde 9 Iran haber ajansı IRNA, Musul'un Kürt . isyancılann denetiminde olduğunu öne sürdü. IRNA, Saddam yanlısı ordu birliklerinin büyük bir bölümünün de isyanalara katıldığını bildirdi. I&argaşayı sabotörler yaratıyor 9 Irak lideri, radyo ve TV'den halkına hitaben yaptığı konuşmada, ülkesindeki iç kargaşaya değinerek "Komşularımız, Irak'ın güneyine sabotörler göndererek burada kargaşa yaratmışlardır" dedi. Dış Haberier Servisi — Irak Dev let Başkanı Saddam Hüseyin, ülkenin kuzeyindeki Kürt ayaklanmasının sürdüğünü, güneydeki Şii ayaklanmasının ise bastırıldığını söyledi. "Komşulanmız Irak'ın güneyine sabotörler göndererek burada karmaşa yaratmışlardır" diyen Irak lideri ülkesinde reformlar yapıla- cafeına ilişkin söz verdi. Iran haber ajansı IRNA, Irak'ın üçüncü büyük kenti Musul'un Kürt isyancılann de- netiminde olduğunu öne sürdü. Ajans, Irak'- ın kuzeyindeki çatışmalann sürdüğünü, çok sayıda askerin isyancılann tarafına geçtiğini bildirdi. ABD, Kürtlerin Kuzey Irak'ta bazı bölgelerin denetimini ele geçirdikleri yolun- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) Sotunlar daq gibi Tip, derdine deva arıyor Haber Merkezi — "14 Mart Tip Haftası", bir diğer adı ile "Tip Bayramı", bugün sona eriyor. Resmi bayram kutla- maları, balolar, eğlenceler ya- nında, tabip odalannın öncü-, lüğünde çeşitH konular,sonuw; lar üzerinde düzenlenen açıko^ turum, söyleşi ve toplantılarla haftaya içerik kazandınlmaya çalışıldı. Hekimter ve halk sağ- lığına ilişkin önemli sonınlar dile geldi. Yapılan tüm araştınnalar, tip eğitiminin ya da doktorluk mesleğinin üniversiteye hazır- lanan öğrenciler arasında po- pularitesini önemli ölçüde yi- tirdiğıni gösteriyor. Makro Arastırma Tanıtım Merkezi1 nin İstanbul "Iabip Odası yayı- nı Hekim Forumu için yaptığı araştınnanın sonucuna göre öğrencilerin yüzde 82.3 gibi büyük bir bolümü, universite sınavlanndaki tercihleri arasın- da üp fakültesine yer vermeye- ceklerini belirtiyorlar. Branşla- rı olmaması varunda; eğitimi- (ArkasıSa. 14. Sü. l'de) TARAN KADAR İYİLEŞ' ERDAL ATABEK'in yazoı 3. Sayfada TİP EĞİTÎMt DURUMDA 3. Sayfada ACÎL' HEKtM DE HASTASINI SEÇEBtLMELİ Dr. DURSUN KIRBAŞ'm yaztsı 3. Sayfaia Gorbi'nin melekleriİstanbtJ Haber Servisi — Glastnost ve perestroyka rüzgârlanrun Avnıpa'ya savurduğu Rus mankenler Ûk kez Tûrkiye'de podyuma çıktı. Bir mayo firmasının HUton Convention Center'de düzenlediği defılede 2 tngiliz mankeniyle birükte 1991 yazının mayolanm giyen 5 Rus mankeni beğeni topladı. 1990 Beyaz Rusya GüzeU olan Julia, ülkesinde tiyatro çalışmalarıyla ünlenen Luba, Moskova'nın tanınmış fotomodeli Oksana ve geçen yıl okuduğu üniversitede gençlik güzeli seçilen Anna, Moskova'nın tek erkek mankeni Ruslan ile birlikte fiyatlan 90 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen toplam 290 çeşit mayoyu bir saat içinde izleyicilere sundu. Çoğunluğu ttalya'dan ithal edilen kumaşlardan imal edilen mayolann çocuklar için hazırlanan modellerinin fıyatı 50 bin lira. (Fotograf: Erdogao Köseogln) ABD Dışişleri Bakanı Bakefın Ortadoğu'da son durağı Ankara oldu Türkiye'ye 2 Patriot6 ödülü' ABD Dışileri Bakanı Baker, 3 saatlik Ankara ziyaretinde ikili ve bölgesel konular üzerinde genel bir "çerçeve görüşmesi" yaptı. Baker, Amerikan hükümetinin bir adet Patriot füze sistemini Türkiye*ye hediye edeceğini ve bir başka hükümetin de aynı tür bir jestte bulunacağını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — Körfez savaşı sonrasın- da Türkiye ile ABD arasında yapılan ilk doğrudan resmi te- masta Washington, Ankara'ya bir adet Patriot füze sistemi he- diye edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı James Baker'- ın üç saat 10 dakika süren An- kara ziyaretinde bölgesel güven- lik, silahlann denetimi ve imha- sı, Arap - lsraıl çatışması ve ekonomik işbirliği olmak üzere 4 temel konu üzerinde duruldu. İkili boyutta ise Türkiye'deki (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) BAŞKENrTEN AHMETTAN Kampı Beklerken ANKARA — Özal, Körfez sonrasının beklenen masasını dün kendi elleri ite Çankaya'da kurdurdu. Lacivert örtü örtlünip çevre- sine de kendisi ile birlikte Turk tarafı olarak 7 kisi\i oturttu. Özal, bu masada, ABD'yi bi- lemeyiz ama en büyük tavizi Akbulut'a verdi. Başbakan'la birlikte Dışişleri ve Milli Savun- ıtıa Bakanlan'nı da masaya al- dı. Bu, Köşk'e yakın çevrelerin nitelemesine göre, Özal'ın ana- yasal sisteme ve Türk parlamen- ter demokrasisine büyük bir "kı>-agı". Ama, konu "kıyak" ise asü (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Özaharmağan edilen telefon santralının açılışını,Ankara'yı arayarakyaptı Azerbaycan'la sıkı iletişim Bakü'den Dostluk Telleri... Cumhurbaşkanı Özal, SSCB gezisirü tamamlayarak dün Ankara'ya döndü. SSCB'nin Ankara Büyükelçisi Çernişev, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişraesi için "fevkalâde bir zemin" oluşturduğunu söyledi. Çernişev, "Geziye başlamadan önceki tüm hayallerim gerçekleşti" dedi. 5. Sayfada D A K Ü — Bahtiyar Vahapzade, Azeri Türkçesinin önde gelen ozanlarından biri. Geçen akşam bir meslektaşımıza şöyle diyordu: "Azerbaycan televizyonu Cumhurbaşka- nı Özal'ın gelişini tam bir saat verdi. Bugün- lerı gördüm ya, artık gam yemem! Ermeni- ler de seyretmişlerdir bu yayını. Görsünler, bizim arkamızda güçlü ve büyük bir ülkenin, Türkiye'nin varlığını..." Bu sözler, Azeri Türklerinin duygu ve dü- şüncelerini oianca açıklığıyla yansıtıyor. Ya- ni, Anadoiu Türküne duyulan sevgi, Erme- ni'ye beslenen nefret... Sevgiyle nefretin böylesine iç içeliği ger- çekten çarpıcı; bir yerde tedirginlik verici bile denilebilir. Azerbaycan'a bir Türk olarak ayak basar (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) HASAN CEMAL New Yorkîan ABD erkekleri ŞEBNEM ATtYAS Robert Bly adh yazar, "Demir John" adh kitabında, ABD erkeklerinin yaşantılarındaki dehşet verici çöküşu anlattı. Bly'a göre Amerikan erkekleri "babalarına aç" olarak yetiştiler. Romadan Film, gerçeğin gerisinde kaldı NİLGÜN CERRAHOOUİ Sicüya'da 'Baba III' filminin açılışında bulunan mafyaloglar, fılmi küçümsediler; çünkü gerçek, filmin kurgu dünyasından daha hareketli gelişti. Kopenhagdan Türban tartışması FERRUH YILMAZ Demokrasiyi sadece kurallara değil, toplumsal düşünce sisteminin içine sindirdiklerini iddia eden Danimarkalılar, şimdi başörtüsünü yasaklayıp yasaklamamayı tartışıyorlar. Vesterbro'da bazı Türk öğrencilerin derslere başörtüsüyle gelmesi, Danimarkalı öğretmenlerin tepkisine yol açtı. Paristen Müge ve kadın MtNE G. SAULNIER Bahar geldiği zaman Paris'te kadınlar, kozalarından çıkan kelebekler gibi sıynhrlar kışın ağır mantolarından. Parisli kadm olmak bir sıfattır. Topuksuz ve süssüz ayakkabı giyerler; güzel değil, dayanılmaz çekicidirler. Bir de müge çiçeği fıdeleri satılır Paris'te bu mevsim. Mayıs ayının başında insanlar birbirlerine bu çiçeği armağan ederler. Budapeşteden Brahms'm notaları MEHMET MESTÇİ Işıl ışıl bardaklardaki konyak bitmeye yüz tuttuğunda aklımdan geçenlerin keyfini çıkardım. Bu Brahms denilen deha, yaşarken olağanüstü Heybetli bir kütleydi. 10. Sayfada BUGUN DERGİ Uçurumun kenanndaki manastır: Sümela, be\ katlı ve yetmiş ıkı odasıyla, yıllardır onanlmayı beklıyor... Altmışh yıllann stan Erol Büyukburç: Rambo'sundan polıtıkasına unlülenn kukialan peşinde. OLAYLARIN ARD1NDAK1 GERCEK Kurallar ve ÖtesL.. Diplomasinin kurallan var; dışpolitika temaslannda bir gö- riişmeyi sürdüren temsUci, arka- sında hangi ağırlıkların bulun- duğunu bilir; gerektiğinde kar- şı tarafa duyumsatır; çoğu za- man buna da lüzum kalmaz. Turkiye adına dış göruşme yapan bir temsilcinin arkasında hükümeü vardır; Turk ulusun- dan yetki alan Meclis'e karşı so- rumludur, hükumet; hiç kimse başma buyruk değildir; ister başbakan olsun, ister bakan, is- ter elçi, ister bir başka temsilcı; Ulkesinin çıkariarım gorüşmekr- de savunurken ya da karşı tara- fa ödurt verirken yetkileri sınır- lıdır ve kendisine hesap sorula- cağının bilincindedir. Karşı tarafda goruşmeyi sur- düren kışinın başına buyruk ol- madığını bildiğinden istemleri- nm sınırlarını zorlamaktan çe- kımr; anlaşmak için geçerlı dip- lomasinin koşuüanm aramakta yarar görur. Neyavk ki Turkiye, diploma- sinin temel kurallanndan uzak- laşmaktadır. Çünkü ıçeride anayasal dev- let mekanizmalan laçkadır. Hu- kümete hesap soracak Meclis nerededır? Meclis, yetkilerinı Akbulut hukümetine devret- mekte sakınca gormüyor. Hü- • • • (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) • Yeni klipler TVVde saat 16.40'taki 'Pop 100' programında, müzik dunyasınm hızhlanndan, Roxette adlı Iskandinav topluluğu ekranlara gelecek. 6. Sayfada • Blllnen öğelerte köy1 filmi TVVde 15.10'daki Türk Sıneması'nda, Eşref Kolçak ve Meral Zeren 'in de rol aldığı 'Bizim Düğün Ne Zaman' yayımlamyor 6. Sayfada • Bir kadın ve kiskanç adam TV2'deki 'TV Oyunlan'nda Recep Bilginer'in 'Kıskanç'ı saat 22.30'da ekranlarda 6. Sayfada • TRT reklam ödülleri TRT'nin reklam yarışmasında kazanan yapıtlann ödu'lerı, The Marmara Oteli'nde verildi.6. Sayfada • SSCB geleceğinl oyluyor Ülkenin varlığını surdürup surduremeyeceğı bugünkü halkoylamasında belirlenecek. 11. Sayfada • Pazar Konuğu Arastırma Servisi şefımiz Şahın Alpay, Partha Ghosh ile TÜSlAD'ın araştırması, Türkiye'nin ekonomik kalkmma çabasında temel üstünlukleri ve sorunları uzerine konuştu. 12. Sayfada • Haydi spagetti giyelim! Fransız modaa Castelbajac, kış koleksiyonunda îtalyan mutfağından yararlanıvor. Arka Sayfada • Taner Öykü Ödülü Haldun Taner'in anısına oluşturulan odül Adnan özyalçıner'le Nurten Ay arasında paylaştınldı. Arka Sayfada • 'Filmlerimi çok sevmem' tspanyol yönetmen Carlos Saura, 10. htanbul Film Festivali nedenıyle Tûrkiye'de. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Liboş.. Naksoş» Faşoz... Cumhurbaşkanı Özal, Sovyet liderleri tarafından çok be- ğenilmiş; Türkiye'de uygulanan "serbestpazar ekonomisi" de övüle övüte bitirilememiş. Özelleştirme konusundaki gor- gü ve bilgimizden de yararlanacaklarmış. Rusya Federas- yonu Başkanı Yeltsin, Ozal'a "Bize sizin gibi ekonomist baş- k&n gerekir" demış. (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog