Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Politika, televizyon, demiryolları ve günlük yaşamın her alanında '11 ayın sultanı' devrede Geldi oattı ramazanTRT bu yıl farkh programlarla ramazanı TCDD'den dün yapılan açıklamaya karşıhyor. Yerli dizi ve dini dramalann göre ramazan boyunca yolculann yanı sıra belgeseller ve magazin gereksinimleri düşünülerek bazı önlemler programları da yayın kapsamma alındı. alındı. Anahat yolcularına yemekli Ilk yerli drama, Nezihe Araz'ın 'Kadın vagonlarda iftar saatinde yemeğin Erenler' adlı eserinden uyarlanan drama. yamnda ücretsiz iftar tabağı verilecek. 1. GÜNİFTAR SAATLERİ Adana Adıyaman Afyon Agn Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Biledk Bingöl Bitlis Botu Burdur Bursa Çanakkalc Çankın Çornm Denizli Diyarbakır Edirae Elang Erancan Erzurnm 17.54 17.42 17.23 17.23 17.51 18.04 18.12 17.27 18.24 18.23 18.15 17.33 17.27 18.08 18.14 18.19 18.29 18.00 17.55 18.19 17J4 18.28 17.38 17.37 17.3© Eslüşehir Gaziantep Giresnn Gümuşhaııe Hakkâri Antakya Isparta İçel Istanbul tzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırsehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa K.Mara$ Mardin Mngla Mnş Nevşehir Hacıları | kim götürecek? Devlet Bakanı Akkaya bu | yıl 57 bin 1 kontenjanı rişilik tıac 1 olduğunu ve " yalnızca havayolunun ı kullanılacağını belirtti. 1 CEM HAMULOCLU I 18.13 17.46 17.41 17.37 17.20 1731 18.13 17.57 18.19 18.26 17.22 18.00 1733 18.26 1738 18.15 18.05 18.15 17.42 18.25 17.48 17.32 18.22 17.29 1736 • •• mm Niğdc Rizc Ordu Sakarya Samsun Siirt Sinop Sıvas Tekirdag Tokat Trabzon TDDCdİ Urfa Uşak V»n Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kınkkale Batman Şırnak Lefkosa I 1 Jl ^m 1736 17.33 17.43 18.13 17.49 17.27 17.54 17.47 18.25 17.48 17.36 17.37 17.40 18.17 17.22 1736 18.08 1739 17.34 18.02 18.01 17.31 17.25 18.02 • „ I ; : f ANKARA (Cnmhuriyet Bü- rosu) — Ramazan ayı yann baş- lıyor. Bu gece sahura kalkılacak. TRT'nin Ramazan ekranında, "tftara Dofru" ve "Sahur Özel Programı" gibi kuşak program- larının yanı sıra "miızik- eflence" yapunlan ile yerli dra- malar yer alacak. TCDD, seya- hatlerde ücretsiz "iftar tabagı" ikram edecek. Ramazan ayı boyunca siyaset de iftar sofralanna kayacak. ANAP ve DYP'de iftar progra- mı bu yıl da oldukça yoğun. Başbakan Yıktanm Akbulut, ba- kanlıklar ve ANAP yoneticileri ayrı ayn iftar yemekleri düzen- leyecekler. DYP'de de Genel Başkan Sükyman Demirel par- ti grubuna, Genel Idare Kurulu üyelerine ve basına iftar yemeği verecek. ANAP ve DYP'nin il örgütlerine de iftar yemeği dti- zenleyecekler. Cumhurbaşkanı Turgul Özal Ramazan ayının yaklaşık üçte birini ABD'de geçirecek. özal, ABD'de bulunduğu süre içinde daha önceden programlandığı gibi öğle yemeklerine de katıla- cağı için oruç tutamayacak. Ankara, Istanbul ve fzmir'de buyük otellerin kokteyl ve prog- ramlı yemek duzenlenen salon- ları Ramazan boyunca birçok gece boş kalacak. Ramazan ayı suresince çeşitli kuruiuşlarda gerekli hazırlıklar tamamlandı. TRT bu yıl Rama- zan'da farkh programları ekra- na getirecek. Ramazan'la birlikte ekrana gelecek ilk yerli drama Nezihe Araz'ın "Kadın Erenler" adlı eserinden TV'ye u>r arlanan dra- ma olacak. Hiilya Koçyigit ve Halil Ergün'ün rol aldığı dizipa- zartesi gunu ekrana gelecek. Un- lü besteci "Itri"nin yaşamını ko- nu alan dizi ise Ramazan boyun- ca üç bölüm olarak yayımlana- cak. TRT, Türk mimarisi ve tö- relerini konu alan 3 bölümlük "Valuf Medeniyeüeri" adlı bel- geseli de Ramazan ayı boyunca yayımlayacak. Televizyonda salı, perşembe ve cumartesi günleri Ramazan özel eğlence prgramları yer ala- cak. TRT Din ve Moral Yayın- ları Müdürlüğü'nün hazırladığı "tftara Dogrn" ve "Sahur Öıel Prognunı" bu yıl yeni bir içerik- le sunulmaya çalışılacak. 45 da- kikalık İftara Doğru programın- da, ilk kez "Din ve Ahlak" ko- nularını işleyen dini dramalar yer alacak. Bu dramalar hafta- da iki gün 15'er dakika olarak ekrana gelecek. Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklaması, İlahiler, Yunus Em- re'den Şiirler ve Söyleşi bölum- lerinin yer alacağı "İftara Doğ- ru"da "Evlat Hakkı", "Çevrenin Korunması", "Allah Aşkına", "Yılulan Yuva", "Yannı Bugün- den Düşün" ve "Ne Ekersen Onu Biçersin" adlı diziler ya- yımlanacak. 65-85 dakika ekra- na gelecek olan Sahur Özel Eğ- lence Programı'nda dini bölüm- ler dışında magazin bölümleri de yer alacak Turk mutfağı, ge- lenek görenekleri, programın ana konusunu oluşturuyor. Programda aynca Karaköz kuk- la oyunları, Nasreddin Hoca fıkralanndan yapılan animas- yonlar yer alacak. TCDD'den dün yapılan açık- lamaya göre Ramazan ayı bo- yunca yolculann gereksinimleri düşünülerek bazı önlemler alın- dı. Buna göre anahat yolcu tren- lerinin yemekli vagonlarında yolculara, iftar saatinde tabldo- tun yanında ücretsiz iftar taba- ğı ikram edilecek. Yine yolcula- nn sahur yemeğini rahat bir şe- kilde yemeleri için yemekli va- gonlar saat 02.30'a kadar hizmet verecek. Diyanet lşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoglu, Ramazan ayı nedeniyle yayımla- dığı mesajda herkesi birbirinin düşüncelerine karşı hoşgöruye çağırdı. Ramazan ayında tutulan oru- cun Müslumanlara pekçok ah- laki değer kazandırdığına ve sağlıklarımn pekişmesine yara- dığına işaret eden Yazıcıoglu, şöyle dedi: "Biitiin bu ibadetler, Müslü- manlan nıhen yuceltmekte, ara- lannda merhamet, hoşgöru, sev- gi, saygı, birlik, diriik ve daya- nışmayı giiciendirerek topiumnn hnzur ve banşına onemli katkı- lar saglamaktadır. Sahur sofra- lan, aüderde ayn bir neşe ve be- rekel kaynagı olmaktadır." Sııltanahmet Camisi "Mavi Cami" olarak bilinen, Türkiye'nin ikinci büyük cami- si olan UnlU "Sultanahmet" Ca- misi Ramazan'a 5 minare ile girecek. Son iki yüdır Suudi Arabis- tan'ın uyguladığı kota yüzünden Diyanet lşleri Başkanlığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri Bir- liği arasında doğan 'hacı' tartış- ması geçen yıl Diyanet'in 55 bin kişilik kontenjanı dikkate alma- yarak fazla rezervasyon yapması yüzünden oldukça 'dramatik' sonuçlanmıştı. Haziran ayı sonunda yapıla- cak hac gezisi için önceki gün tir açıklama yapan Devlet Ba- kanı Kemal Akkaya'nın verdiği bilgıler, acenteler arasında tar- tışma yeniden başhyor mu' so- rusuna yol açU. Akkaya yaptığı açıklamada, bu yıl hacca gide- cek adaylar için 57 bin kişilik kontenjan belirlendiğini ve adayların yalnızca havayolu ile gidebileceğini söyledi. Hac organızasyonunun sart- lannı belirlemek için ilgili ku- rum ve kunıluşlann temsilcile- rinin katılacağı hac komisyonu, pazartesi günü toplanıyor. Tttrk- iye Diyanet Vakfı ile seyahat acentelerinin kontenjanlan bu toplantıda belirlenecek. Ama edinilen bilgiye göre THY'nin üst duzey yoneticileri ile Diya- net lşleri arasında pazar günü (yann) bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya THY'nin tüm ka- pasitesinin 'kapatılması' konu- sunun görüşüleceği öne sürülü- yor. Hac organizasyonu konusun- da görüşlerini aldığımu TÜR- SAB Baskanı Bahattin Yacd, "Şimdiden U u ediyonım, efer «yaı redUkler yaşamna sonım- h n Dtyanet t ş M Başluuh«ı ie Türidye DtyiMt Vakfı'dır" de- di. Hacda geçen yılki dramatik görüntülerin tekrarlanmasiDdan korkulnyor. (Fotoğraf: Banş BU) Savaş bitmeliydi... Bitti! Barışı kurmak ve korumak için... Işığa ve aydınlığa kavuşmak için... bilgiyle Hayat beslenmeli şimdi. Bilgiyle zenginleşmeli! BRITANNICA COMPTON'STürkiye'nin yeni bilgi kaynağı Seri organ nakli 1 kişi öldü 6 kişi yaşıyorANKARA (AA) — Gülhane Askeri Tip Akademisi'nde ger- çekleştirilen bir seri ameliyatla Diyarbakır'da ölen Muammer Meral (21) adlı askerin altı or- ganı, altı kişiye nakledildi. Tüm incebağırsak nakli de Türkiye 1 de ilk kez GATA'da gerçekleş- tirildi. Gülhane Askeri Tıp Akade- misi Komutanı Tümgeneral Prof. Dr. Ömer Şarlak, dün düzenlediği basın toplantısında yapılan organ nakilleri konu- sunda bilgi verdi. Diyarbakır'da trafik kazasında ölen 21 yaşın- daki asker Muammer Meral'in organlarının Ankara'ya getirile- rek buyuk bir organizasyon ile naklin gerçekleştirildiğini anla- tan Şarlak, "Askerin kalbi, Ha- cettepe Üniversitesi Tıp Fakülte- si'nde doku ve kan testi olumlo sonuç veren bir hastaya takıldı, böbregin biri Yüksek lhtisas Hastanesi'ne gonderildi. Diger organlar ise hastanemizde takıldı" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı bunyesinde oluşturulan organ nakli danış- ma kurulu ile tüm hastaneler arasında organizasyon sağlandı- ğına dikkati çeken Şarlak, bu- nun en güzel örneğinin de bu olayda verildigini söyledi. GATA Genel Cerrahi Ana Bi- lim Dalı Başkanı Tuğgeneral Prof. Dr. Fahrettin Alparslan başkanlığındaki bir ekip tarafın- dan gerçekleştirilen ameliyatlar sonucu, Muammer Meral'in ka- raciğeri, Jzmir'den gelen 37 ya- şındaki Metin Bayramoğlu'na, pankreası Ankaralı 23 yaşında- ki Orhan Tunaboylu'ya, inceba- ğırsağı Polatlı'dan gelen 54 ya- şındaki Orhan özyalçın'a, kor- neaları Giresunlu 21 yaşındaki Izzet Aydın'a ve Ela/ığlı 59 ya- şındaki îbrahim Durna'ya, böb- reği ise Adapazan'ndan gelen 58 yaşındaki Ergül Sipahier'e nak- ledildi. ölen asker Muammer Meral'in kalbi, dün Hacettepe Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Yüksel Bozer başkanlığın- daki bir ekip tarafından Meh- met Güneş'e, böbreği ise Yuksek thtisas Hastanesi'nde bir hasta- ya takılmıştı. 1NYAD ALİSİRMEN Takıyye 13 mart çarşamba günü Çağdaş Yaşamı Koruma Derne- ği'nin "Çağdaş Eğıtimde Din Oğretimi" konulu sempozyu- mundaydım. Lütfü Doğan'ı ilk kez orada dinleme olanağına kavuştum. Keşke bütün Türkiye bu inançlı, aydın kişiyi din- leyebilseydi. Diyanet işJeri Başkanlığı ve Devlet Bakanlığı yap- mış olan Lütfü Doğan, hem iyi bir Müslüman hem de inan- mış bir laik ve aydın olunabıleceğinin canlı kanrtıydı. Bilgisi kutaktan dolma olmayan bu din adamının toplum- sal olaylara yaklaşımındaki hoşgörü ve olgunlukla büiünleş- miş gençlik, Cemal Reşit Rey Salonu'nu dolduran dinleyici- leri bir anda coşturdu. Sayın Lütfü Doğan dinin nasıl toplumsal olaylarla ve bi- limle çelişmediğini, nasıl zamana uyduğunu örnekleriyle an- latıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın davranışlarını ince bir bi- çemle eleştiriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüksek düzey görevlilerirKJen bi- rinin önce bürokrat olduğunu anımsatarak başladığı ve ger- çekten o bakanlığın şu andaki üyelerinın durumunu yansı- tan bürokrat monotonluğundaki konuşmasından sonra top- lantı ılginç bir boyuta ulaşmıştı. Soz sırası bana geldiğinde Sayın Doğan'ın kaç yaşında ol- duğunu öğrenmek istedim. — 68 yaşındayım dedi hoca. Salona dönerek sordunft: — Acaba bugünkü eğitim sistemimizin yetiştirdiği genç- lerimiz arasında böylesıne genç, böyiesine aydınlık düşün- celi olanlanna kolayca rastlayabılir miyiz? Dinleyicilerin çok büyük çogunluğu soruya olumsuz yanıt verdiler. Olay çarpıcıydı, Mustafa Kemal'in milli eğitim kadrosu ve politikası cumhuriyetin, laıkliğın savunucusu 68 yaşındaki de- likanlı din adamını yetiştırmıştı. Bugünkü milli eğitim politi- kası ve kadrosu ise geçmişın milli eğitiminin köklestirdiği cumhuriyet devriminin ve laikliğin karşrtı, İslam cumhuriyet- çilerinin tohumunu atmaya yönelikti. Bu amaca yönelik olarak her yöntem, hatta takıyye bile kul- lanılıyordu. Bütçesinin yetersizliği kadar yöneticilerinin çap- sızlığı, sosyal sorunlar karşısında bigane kalan siyasi iktida- nn tercihleri sonucunda, iyice çokmüş olan ve ilkokuldan ünt- versiteye değin A'dan Z'ye değiştirilmesı gereken milli eği- tim politikasında yapılmak istenen her yenilik ise bakaniık kadrolanna çöreklenmiş Türk-lslam serrtezcilerı tarafından en- gellenmekteydi. Nitekim zorunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılması tasarı- lan karşısında bu çevreler yeniden kolları sıvamış bulunuyor- lar. Sözü edilen çevreler, şımdi ilköğretimin sekiz yıla yüksel- tilmesi tasansı karşısında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbı- ye Kurulu ve Din Öğretımi Genel Müdürlüğü ile Diyanet işle- ri Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmuş- lardır. Komisyonda^Kuran kurslannın adının değiştirilmesi ve "kurs" ibaresinin kaldınlmasıyla yeni bir ders programı oluş- turulup kursların okul statüsüne kavuşturulması çalışmaları yapılmaktadır. Komisyon çalışmalarının amacı, sekiz yıllık zorunlu ilköğ- retimden sonra 14 yaşına gelmiş olan çocukların Kuran kurs- larına gitmekten vazgeçmelerini önlemek ve Kuran kursları- nı zorunlu ilköğretimin yanı sıra bir okul statüsüne kavuştu- rup oradan çıkmış olan öğrencilere üniversite yolunu açmak- tır. Getirilmek istenen çözümün, öğrenim biriiği ilkesine aykı- rı olduğu açıktır. Zaten amaç da laiklik ilkesine karşı çıkacak kadroyu devlet içinde pekiştirmektir. Keçeciler ekibinin bakaniık içindeki uzantılan, bu amaca yönelik olarak takıyye yapmakta,gerçek niyetlerini gizleye- rek yol almaya çalışmaktadırtar. Milli Eğitim Bakanı Avni Ak- yol'un bu görüşte olmaması, sonucu değiştirmiyor. Keçeci- ler ekibi bakanltğın bütün köşebaşlannı tutmuş dururnda, Ak- yol üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyorlar. Bu kursları biti- renlere verilecek sertifikanın yalnızca simgesel değeri ola- cağı yolundaki açıklamalara kanmamak gerekir. Takıyyenin üstatları ortaokul statüsunü kazandırarak eğitim birliğıne bir darbe daha indirecekler, böylelıkle şeriatçı kadrolann devle- ti ele geçırme operasyonunda biraz daha yol alacaklardır. Keyfiyet, 'aidiyetı cihetiyle' Atatürk ilkeleri ve laiklik söz ko- nusu olduğu zaman tarafsız kalamayacağını, taraf olacağını söyleyen Turgut Bey'e sunulur. Bakalım Turgut Bey, 'Hanımefendi'nin adaylığı ya da Tala- bani'nin amaçlan konusunda gösterdiği ilgiyi bu konuda da gösterecek mi? ANKARA ISTANBUL Kahve tarandı 2ölü ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) — Etlik Yunus Emre Cad- desi'ndeki bir kahvehaneye dün akşam üzeri duzenlenen silahlı saldırıda, biri poüs iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. 4 kişi ol- duklan belirlenen saldırganlann olay yerinden ticari bir taksi ile kaçtıklan belirtilirken, yakalan- maları için geniş çaplı operas- yonlara girişildiği bildirildi. Ey- lemi, yasa dışı Dev-Sol örgütü üstlendi. Başkentte, 12 Eylül sonrası ilk siyasi amaçlı kahvehane ta- rama eylemi dün akşam gerçek- leştirildi. Etlik Yunus Emre Caddesi 16 numaradaki Dostlar kahvehanesine, saat 19.30 sıra- lannda 06 T 0015 plakah ticari bir taksi ile gelen 4 saldırgan ön- ce kapıya bomba susü verilmiş bir paket bıraktı. Daha sonra kahvehanedekileri yere yatıran saldırganlar, bir süredir izledik- leri öğrenüen siyasi şubede gö- revli poüs memunj Avni Do- fan'ın oturduğu masaya yöne- lerek, Doğan'a ateş ettüer. Ateş sonucu masada oturan Cemal Murat Soytürk (32), Fikret Var- daroğlu ve Halil Karakuş da isa- bet aldılar. Doğan yaralı olarak kahvehanenin diğer köşesine doğru kaçmaya çalıştı, ancak saldırganlann kurşunlanndan kurtulamadı. Doğan olay yerin- de yaşamını yitirirken, Murat Soytürk de kaldınldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öldü. Karnmdan yaralandığı öğreni- len Vardaroğlu'nun sağlık dunı- munun da ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırganlar daha sonra aynı ticari oto ile olay yerinden uzak- Iaştılar. Saat 20.00 sıralannda gazete- mizi arasan bir kişi eylemi yasa dışı Dev-Sol adına üstlendi. Ay- nı kişi, "işkencede öldürülen Birtan AlUnbaş ile yolda gider- ken öldöriilen Imren Aydın yo4- daşlanmızın katiOerini cezalan- dırîdık" iddiasında bulundu. ulüpte basara da yol açtı. (Fotoğraf: Uygar Giirkan) Gece kulübüne bombatstanbul Haber Servisi — pohse haber verilmezken saat Taksim'deki bir gece kulübüne 23.45'te şiddetli bir patlama yerleştirilen bombamn patlama- meydana geldi. Polis yetkililerin- sı sonucu l'i ağır 6 kişi yaralan- dı. Alınan bilgiye göre Taksim Cumhuriyet Caddesi'ndeki "Cumba" adlı gece kulübüne saat 23.35 sıralannda telefon eden bir kişi "içeriye bomba ko- naldagunu, bombanın 10 daki- ka sonra patlayacagını" söyledi. thbann asüsız olduğu sanılarak ce yer seviyesine yerleştırilmis. ol- duğu saptaması yapılan bomba- nın p'atlaması sonucu, 1 kişinin bacağı koparken, 2'si kadın 3 ki- şi de hafif yaralandı. Olayın si- yasi yönü olup olmadığı konu- sunda bilgi verilmedi. Ancak patlamanın olduğu gece kulübü- ne genellikle homoseksuel ve travestilerin gittiği öne sürüldü. Acıbadem Lisesi Spor salonu inşaatı çöktü 7fcşçiyaralandı Acıbadem Lisesi'nde yapımı süren kapalı spor salonu inşaatının çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. tstanbul Haber Servisi — Bedrettin Dalan'ın başkanhğıru yaptığı tstanbul Eğitim ve Kül- tür Vakfı Acıbadem Lisesi'nde yapımı süren Vakıf Genel Mer- kezi ve kapalı spor salonu inşa- atının bir bölümü dün çöktü. Olayda, ikisi ağır 7 işçi yaralan- dı. işçiler, Haydarpaşa Numu- ne Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Acıbadem fbrahimağa "Ma- hallesi Bal Sokak'taki lisenin ar- ka bölümundeki 3 katlı insaatın orta bölümü, beton dökümü sı- rasında çöktü. Kapalı Spor Salonu olarak hazırlanan geniş bolümdeki be- ton dökümü arasında calışan iş- çilerden Yaşar Koçoglu, Cevat Karaman, Selahattin Kuyumcu, Seiçuk Karaman, fjyas Göngör, Keşat Akbaba, İsmail Islamoğ- tu yaralandı. Haydarpaşa Nu- mune Hastanesi'ne kaldınlan iş- çüerden Seiçnk Karaman ile Ce- vat Karaman'ın sağlık durum- larının ciddiyetini koruduğu be- lirtikli. Üçem 1nsaat Finnası tarafın- dan yapılan insaatın yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtüdi. Hasta- nede yaralılarla ilgilenen Üçem tnşaat Firması yetkilileri, olay hakkında konuşmaktan kaçın- dılar. Bu arada, orta bölümün çökmesi sonucunda inşaattaki çalışmalann durdurulduğu ve halen tehüke yarattığı kaydedil- di. Üsküdar Belediyesi yetkilile- ri ve polis, çökmeyle ilgili soruş- turmanın sürdüğünu, gerekli önlemin abnıp alınmadığının in- celendiğini söylediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog