Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

16 MAKT 1991 CUMHURÎYET/15 HAVA DURUMU TÜRKIYE'ÖE BUGÜN Devtet Meteoroloji işleri Genel Mûdüriüğû'nden alınan bilgiye göre yurdun batı kesimJeri Mar- mara ile Ege sağanak yağışlı. ûteki yerier az bulutfu ve açık geçecek. HAVA SICAKLIĞI: Art- maya devam edecek. Yurdun İç ve Doğu kesimlerinde yer yer B 21° 7°Hyart>atar A Y M» 4»EUm«. Y A 17° 8°Eninan A Y 15° 2°Emmım S S T»-H°Esioş«l« B S 14° 2°Ganantep A B 21° 9°Ginsui A 8 20° 7°GümüshaneA S 10° 2°Hak)dn S Y 21° gPtepana B Y 17» fbörtıul Y Y W 2°bnw Y A 11° 0°K»s 17° 16° 3°K.Maraş 11° 0°M«sin 0°-17°Mu8ö Y 19° 8° B 19° 6° B 19° 10° vönlerden hafif ara sıra orte -1-5yeryer2metredola^ndabulunacak. VanGölû'nde ta D t e B h a v a : Af* öeçecek- Rüzgâr kuzey ve doğu yönterden S t t hafifo.arake^cek.GÖIKuçûkda.gai.o.acak. Bokı Bura ötekı denizlerde gündoğusu ve pcvra2dan3ila5kuwetindesa- Çorunı Dwnl A 9°-2° Katfamonu B B 14° 1°Kv9dl B Y 15° 2°KırMni Y Y 15° 7"ta*« B A 13° O°Kü«*a Y Y 1°° 7° Mabfya A 17° t K)° 5°0rtu 1? 0°«a 4°-4° Samsun 15° 2°S»rt 13° 6°Sno(i 19° 8°Sws 0° 15» T«tart)aO 14° ftatam 13° 0°1unc<* 18° 3°us* 13° 2°V» 16° fttBjat 13° 0° Zongukt* K-r -v B 14° 3° A 10° 5° A 10° 5° A 10° 3° nw • B 11° S° B J°-1° Y 13° 6° A 10° 5° A 1f 1° Y 19° 4° A 3°-5° B «° 0° B 11° 4° BULML4CÂ SOLDAN S A C A : 1/ Bir ailenin köke- ' nini ve sonraki birey- lerini gösteren çizel- '• ge. 2/ Kısa çizme... , Asker. 3/ Radyoak- ' tif bir element... ( Hayvanı avcılığa alıştırma işi. 4/ Ede- | biyatta etkiyi coğalt- mak için bir şeyin I tersini söyleyerek . alay etme. 5/ Bir çe- şit börülce... "Dayak ( atma, dövme" anla- mında argo sözcük. ı 6/ Sıkmtı ve bezgin- lik anlatan bir ünlem.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nitelikle il- gili bulunan. 7/ Afrika'da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı... Iskambilde bir kâğıt. 8/ "trlanda Cumhuriyet Ordusu"... Eski Tûrkler- de deniz tannçası. 9/ Nişastayı par- çalayarak şekere çeviren bir enzim. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Tören. II Serbest meslek adam- lannı içinde toplayan resmi birlik... Harman yerindeki tahılın taş ve top- rakla kanşık kalıntısı. 3/ Almanya dışına sürülmüş Museviler- in XIV. yüzyıldan başlayarak kullanmış olduklan Almanca - Yahudice kırması dil... Tasa. 4/ Müzikte armoni kurallanna göre üstilste bindirilmiş sesler... Olumsuzluk belirten bir önek. 5/ Ad beliıtilerek yapüan. 6/ Yiyecek bulamayan, yoksul kimse... Hint edebiyatında bir çeşit epik dram. 7/ Kırık kemikleri yerinde tut- mak için kullanılan levha... Ender, seyrek. 8/ Karakter... Du- yuru. 9/ ödün... tleri sürülerek savunulan düşünce. 60 YIL ONCE Cumhuriyet îlk kadın doktor HASAN#=# KUVVET 5U UBU 16 MAKT 1931 îki buçuk seneden beri Haseki Nisa hastanesinde cerrahiye stajını ikmale çahşan kadın doktorlanmızdan Suat Hanımın bir heyeti tıbbiye huzurunda imtihanı yapılarak memleketimizde ilk kadın operatörü sertifıkasını almağa muvaffak olduğunu yazmıştık. Suat H. dün kendisi ile görüşen bir muharririmize bu muvaffakiyetinden mütevellit hissiyatını şu suretle anlatmıştır: -*— Üç buçuk sene evvel Haseki Nisa hastanesinde cerrahi şubesine stajiyer olarak girdiğim ilk zamanlarda ameliyatlarda çok müşkülâtla durabiliyordum. Fakat gerek hastane arkadaşlanm ve gerek hocam bana her an cesaret telkin ettiler. Sekiz ay sonra artık bütün hislerime hâkim oluyordum. tlk olarak yaptığım bir apandisit ameliyatında çok muvaffak oldum. Bu muvaffakiyetle lâzun gelen cesaret ve azrai kazanınış bulunuyordum. Hiç usanmadan tam iki buçuk sene hemen geceli, gündüzlü çalıştım. İki sene sonra en çetin ameliyatlarda bile muvaffakiyet gösterebiliyordum. ot\ beş kişiük heyeti mümeyyize ve bir çok doktorlar nuzurunda imtihana girdim. Bana bir hasta verdiler. Hasta üzerinde seriri teşhis vazettim... Mümeyyizlerin suallerine matlup şekilde cevap vererek hastayı gırtlağından en tehlikeli bir vaziyette olduğu halde cesaretle ameliyat yapmağa muvaffak oldum. Nazari kısmından da sorduklan suallere tahriren cevap verdim... Neticede birinci derecede operatörlük "sertifika"sı aldımr Bu şubeye diğer hanım arkadaslanmın girmesini tavsiye edemem." 30 YIL ONCE Cumhuriyel Menderes'in savunması Adnan Menderes 16MART1961 Demokrat tzmir gazetesinin tahribi ile ilgili davada savunmasını yapan düşük Başbakan Adnan Menderes, kendi devri ile Atatürk ve tek parti devrinin mukayesesini yaptı, hürriyetten, basın hürriyetinden, demokrasiden ve adaletten bahsetti. Bir matbaanın tahribinin bütün Tflrk matbuatım susturmak sayılamayacağını söyledi. Gayet hafif bir sesle konuşan Menderes, zaman zaman da hadiseleri tevile kactı, şahitlerin beyanlannı reddetti ve beraat talebinde bulundu. Başkan Başol celseyi açtıktan sonra iki celseden beri savunmasını haarlamak için mehil isteyen Menderes'e söz verdi. Menderes, hakkındaki iddialan izahla başladığı konuşmasında Faruk Tunca ve Muzaffer Kurbanoğlu ile yaptığı ileri sürülen telefon konuşmalannı kabul etmedi, şahitlerin "hayallerini hakikat kıhğına soktuklannı" söyledi ve "şahitlik müessesesinde görülen hatalardan samklan koruyan hâkimlerin âdil vicdanları olmuştur, yoksa şahitlerin ifadeleri olduğu gibi kabul edilse yeryüzünde adaletin yerinde yeller eserdi" dedi. Menderesin 35 dakika süren konûşmasından sonra diğer sanıklann kendileri ve veküleri geç saatlere kadar savunmalannı yaptüar. GECEN YIL BUGUN CumhuriY et Bütün iktidar Gorbaçov'a 16 MART 1990 Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, artık "SSCB Başkanı" olarak anılacak. Gorbaçov, Halk Temsilcfleri Kongresi'nde yapılan seçimde, 495 hayır oyuna karşın 1329 oyla 5 yü için geniş yetkilerle donatılmış başkanhk görevine seçildi. Gorbaçov, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, başkanhk ve SBKP Genel Sekreterliği görevlerinin birlikte kalması gerektiğini belirterek, "Başkanhk diktaya dönüşmeyecek" dedi. AP'nin haberine göre Halk Temsilcileri Kongresi'nde önceki gece geç saatlerde "gizli oyla" yapılan başkanhk seçiminin sonuçlan dün sabah açıklandı. Gorbaçov, seçime tek aday olarak katıldı. Daha önce Gorbaçov'la birlikte başkanhğa aday olduklan açıklanan, Başkan Nikolay Rijkov ve Içişleri Bakanı Vadim Bakatin, seçim öncesi adayhktan çekildiklerini açıkladılar. Kahıre» DUNYA'OA BUGÜN Amstertım Y 13° Y 15° A 18° 8 13° A 17° Y 13° Y 8° Y 13° B 11» B 13° B 16° Leningnd Londra Msdnd * Bvcetaoa Basd Bdgrad B«1n Bonn BrûkMl B 0° Y 13° A 15° A 18° Monftal -- Ctnsiıre C CMdt Stn KaNn B 13* Y 20° K 2° Y 23° Y W° Y 8» Y 20° UunA NeoVMı Oslo PSB Prag & "ftoma Sofy» Şam B 8 10° K 3° Y 13° B 8° A M° Y 15° Tuna V * « M Y 12° Vkmdk A W° Vlyana B 13 B 13°Zûrih TAKITSMA Bir Seıı Eksiktin ÎVIodiglianî İçinde bulunduğumuz çirkinlikleri görmezlikten gelmeye başlamıştım ki Modigliani'nin sergisi çıktı karşıma. Tüm dengelerim altüst oldu. Bu ara bir Modigüani eksikti... Günlük yaşamımmn, estetik beğenileri- mizin, moral anlayışlarımızın, hatta düşle- rimizin ve ütopilerimizin kitle iletişim araç- lan yöneticilerinin, özellikle CNN raportör- lerinin, kısaca, NATO'nun, ABD Sa\nnma Bakanhğı'mn istemlerine, değer ölçülerine, normlarına uygun biçimlerde yeniden "koDuşlaDdırüışına" ahşmaya çahşırken bir- den bir güneşli Düsserdorf gününde ModJg- liani'nin sergisi çıktı karşıma. Sahneye yeni çıkmış acemi oyunculann seyirciler karşısında ellerini kollanm koya- cak yer bulmakta zorluk çekmeleri gibi ben de Modighani'nin ve onun fırçasından çık- mış, Andrt Derain, Max Jakob, Juan Gris. Beatrice Hastling, Leopold Zborowski, An- na Zborowska, Guillaume Apollinaire, Je- an Cocteau, Jeanne Hebuterne, vb. gibi 1910-20 yıllarının Paris'te yaşayan genç ka- dmlannm, delikanklannın, aydınlannın, sa- natkârlarının ve hele hele o etekten doruğa sınlsıklam zil zurna âşık "ÇeUo Çalsuı" gen- cin karşısında duygularımı, utancuru, için- de bulunduğumuz durumu saklayacak bir- yer bulmakta çaresiz kaldım. Oysa bizler, 1960'h yılların başlarında, Kafka'mn kitaplanyla ilk tanıştığunız genç- lik günlerinde, Modigüani'nin yapıtlannda- ki gizemli, romantik, hatta melankolik gü- zel insanlar, bizlerin uzun süreler düş arka- daşı ohnuşlardı... Hele Istanbul'un o acıma- sız cumartesi günlerinin kıyıcı yoksul yal- nızlığı içinde... Fakat bugün ben, Modighani'nin sergi- sini dolaşu-ken aynı yapıtlardaki insanlann yüzlerine, gözlerine bakabilme yürekliliği- ni bulamadım kendimde... Kuşkusuz, Modighani (1884 - 1920) ku- sağı da çok kötü bir zaman dönemi içinde yaşamışlardı. Dahası, Modigliani, çok genç yaşlarında yakalandığı tüberkülozdan bir türlü kurtulamamış -sürekli kullandığı al- kol, keyif verici maddelerin de etkisiyle- da- ha 40 yasına bile ulaşmadan çekip gitmişti bu dünyadan. Modigliani'nin ardından yazılanların ve söylenenlerin bir bölümünü okudum. O günlerin Parisi'nde yaşayan hemen hemen tüm sanatkârlar, aydınlar, ağız birliğiyle, Modigliani'nin hem çok iyi bir ressam ve hem de çok kültürlü, dünyanın nereden ge- lip nereye gittiğini bilen bir aydm olduğu- nu söylemişler. örneğin, bya Ehrenburg, o dönemlerde aydınlar arasında Modigliani gibi kültürlü ve yaşadığı çağı bilen, hele onun gibi Dante'yi ezberden okuyabilen kimse yoktu derken, en yakın arkadaşla- nndan Jean Cocteau, "5 frank model üc- reti karşılığında, beni bir kabveye oturttu, resmimi yaptı, ikimizde de yemek yiyecek para olmadığı halde, sonradan ba reslm 7 milyoaa Amerika'ya gitti, bende bir tek radcH fotoğrafı büe kalmadı' diye içinde bu- lunduklan durumu tammlamıştır. Kuşkusuz, Modighani de çok acı çekmis, yoksül hatta aç kalmış, ancak hep ve insan- al bir yaşam sürdürebihne becerisini gös- termiştİT. Fakat gene biliyoruz ki daha o za- manlarda, Modigliani kuşağının insanlan gelecek güzel günler düşleme ve ütopiler ku- rabilme umutlarını tümüyle yitirmemişler- di. Yoksa, Modigüani'nin insanlan bu denli su katılmamış, yahn, kaprissiz güzel, örne- ğin "Çello Çalan" delikanh böylesine yo- ğun ve onurlu sevdah olabilir miydi... Şimdi içinde bulunduğumuz çirkinlikle- ri görmezlikten gelmeye başlamıştım ki Mo- digliani'nin sergisi çıktı karşıma. Tüm den- gelerim altüst oldu. Bu ara bir Modighani eksikti... Şimdi pek çok şeyi yeniden düşün- mek gerekecek. Bilmem başarabilecek mi- yim. SEROL TEBER Düsserdorf İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİTESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Ajaiıda Ozellikleri belirtilcn kapalı &rf ile teklif alma yönlemindeki ihale üt ilgilenenler, ihale dosyasım tSKl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TtCARET tŞLERl DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA görebilir ve dosya bedelini tSKl GENEL MÜDÜR- LÜöÜ merkez veznesiııe yaurarak alabilirler. Iaeklilerin $artnanıcye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplannı ihale tarihinde saat 11.00'e kadar ajagıda belinılen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜGÜ'ne giriş, terih ve numarasmı ıçeren ahndı mzkbtızu kanıb|ında tes- lim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'ıe thale Komisyonu Başkanhğı'nca açılacaktır. tSKl No iftn Adı T-9269 2.200 Mt. 0 1400 mm.lik ÇeUk bonı Y-8775 Personel tajıma için araç Idralama ışı T-4S98 Çejıtlı ebatta elastomeı ve meul yat aklı vana T-9268 4 Adet modem alımı V-8800 1000 M3 Kırmalaş (mıcır No. 3) T-7717 Yangsn söndûrmc cihazUn Keşlf BcdeU tink Tarlfcl Gcçid Tenüaat Dosya Bcdeti 4 400.000.000 278.000.000 26.3.1991 27.3 1991 220.000.000 13.900.000 1.300.000 83.000 3.647.500.000 28.3.1991 40.000.000 29.3.1991 20.000.000 2.4.1991 15.000.000 3.4.1991 182.375.000 2.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 12.000 6.000 5.000 NOT: 1- Postadaki gedkmeleı dıkkatc aluımaz. 2- İSKI 2886 sayüı Devlet thale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta. diledigine kısmen veya tamamen yapmakta uygun bedelin tespiı ve takdirinde serbesttir. ADRESI. İSKÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-tSTANBUL TEL.: 588 38 00 (35 Hat). TELEX: 23923 ISU-u, FAX: 588 38 83 İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR BELEDÎYE BAŞKANUĞrNDAN 1- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 796 ada, 2 parsel sayılı ta$ınmaz üzcrin- deki zemin kat küçük dükkân 110.000.000 TL. + KDV. muhammen bedelle satüacaktır. Geçici Teminatı: 3.300.000 TL. Şartnamesi: 40.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu İ$l. Md.den satın aluabilir. 2- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 796 ada, 2 parsel sayüı taşınmaz Ozerin- deki zemin kat büyük dükkân 140.000.000 TL. + KDV. muhammen bedelle satüacakür. Geçici Teminatı: 4.200.000 TL. Şartnamesi: 40.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu tşl. Md.den satın aUnabüir. 3- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 7% ada, 2 parsel sayüı taşınmaz ttzerin- deki rinci kat büro 210.000.000 TL. + KDV. muh. bedelle satüacakür. Geçici Teminatı: 6.300.000 :X. Şartnamesi: 60.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu tşl. Md.den satın alınabilir. 4- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 796 ada, 2 parsel sayüı taşınmaz üzerin- deki 2'nci kat büro 210.000.000 TL. + KDV. muh. bedelle satılacaktır. Geçici Teminatı: 6.300.000 TL. Şartnamesi: 60.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu tşl. Md.den saün alınabilir. 5- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 7% ada, 2 parsel sayüı taşınmaz üzerin- deki 3'üncü kat büro 210.000.000 TL. + KDV. muh. bedelle satuacaktır. Geçici Teminatı: 6.300.000 TL. Şartnamesi: 60.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu tşl.Md'den saün alınabilir. 6- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 796 ada, 2 parsel sayüı taşınmaz uzerin- deki 4'üncü kat büro 210.000.000 TL. + KDV. muhammen bedelle satüacakür. Geçici Teminatı: 6.300.000 TL. Şartnaraesi: 60.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu İşi. Md.den satm ahnabüir. 7- Eminönü Kâtip Kasım Mah. Alaca Camii Sk. 149 pafta, 796 ada, 2 parsel sayüı taşınmaz üzerin- deki 5'inci kat büro 210.000.000 TL. + KDV. bedelle (Muhammen) satılacaktır. Geçici Teminatı: 6.300.000 TL. Şartnamesi: 60.000 TL. bedelle Mesken ve Gecekondu tşl. Md.den satın alınabilir. Yukanda yazüı işleri 28 Mart 1991 günü saat 11.00'de tstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nde 2886/43'inci maddesine göre açık arttırma usulü ile şartnameleri veçhile ayn ayn ihale olacaktır. thalelere katümak isteyenlerin belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup şartnamelerinde yazı- lı belgelerle birlikte yukanda yazılı ihale gün ve saatinde tstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. tlan olunur. < A D 1 K O Y LİSKUR SURUCU KURSU "Yenl snav sistemlne göre" Devreier: HaltaSonu: 16 Mart Hafla IÇJ: 18 Mart KADKÖY (SûJMûçaşme Cami yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 LPEROHR E S T O R A N lezzetle müzigia. ve gttzelliğin buluştuğu I M ı CaH SntotO» S«*. «K *4 MHM 349 53 X flm> EVtMDE Kadın crkck gözetmeksizin, Yaşhlara itina ile bakıyorum. 384 33 90 - 380 15 09 Her türde compact disc siparişleriniz için Discomcr hizmetinizdedir. Pazar dahil her gün 10.00-22.000 arası 131 95 64 -141 67 25 Opel Kadet 74 11.000.000 TL. Tel: 526 64 06 USM yı öğrenmek isterseniz... BeyoğnıIST 10.05.90 tarihli ve 41-024358 sayılı ithalatçı belgemiz zayi olmuştur. Cürel Ayakkabıcılık San. Tıc. A.Ş. ZIVERBEY KÖŞKÜ İlhanSelçak 12. bası 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-İstanbul- ödeneU gönderilmez. DENİZLİ 2. SULH HUKUK HÂKtMLİCt'NDEN Dosya No: 1989/629 Davacı Ege Tic. Mobilya Pazarlama San. A.Ş. adına Erol Yavuz vekili tarafından davalüar Semra Nazher ve Mehmet Salih ile 21 ar- kadaşı aleyhine mahkememize acılan tazminat davasının yapüan açık duruşması sırasında: Davalılardan Semra Nazlıer ve Mehmet Salih Etiler'in tüm arama- lara rağmen teblıgata yarar adreslerı tespit edilemediğinden dava di- lekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden du- ruşma günü olan 24.4.1991 günü saat 9.00'da bizzat duruşmaya gel- meniz veya vekille temsil etmeniz, aksi takdirde davanın HUMKÎnun 213. maddesi uyarınca gıyabınızda yürüyeceği 7201 sayüı Tebligat Ka- nunu'nun 29. maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye yerine kaim ol- mak üzere ilan olunur. Basın: 46104 TTOTRODA DEVRİM Zehra tpşiroğlu 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan TOrkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-İstanbul Ödemeli gönderilmez. MERSİN 3. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 990/244 Davaa Servet Erdal tarafından davalüar Asiye Erdal vs. aleyhine açılan gaiplik davasının verilen ara karan gereğince: Adana ili Osmaniye ilçesi Alibe>ü Mah. cilt: 002/05, sayfa: 22, hane: 347'de nüfusa kayıth bulunan Hamıt oğlu Müfi'den olma 2.1.1962 d.lu VEDAT ERDAL hakkında gaipliği talep edihniş M.K!nin 32. mad- desi gereğince 1, ilan yaptınlmış, bir senelik kanuni süre beklenmi; bilgisi ve malumatı olanlann dosyamıza bilgi vermesi istenilmiş, her- hangi bir bilgi verilmemiş, aynı kanun gereğince 2. Uanın yapılması- na karar verilmiş olmakla; adı geçenin sağ ya da ölü olup olmadığı hakkında bilgisi olanlann dunışmanın bırakıldığı 29.3.1991 tarihin- den evvel mahkememizin is bu dosyasına bilgi venneleri hususu ila- nen tebliğ olunur. Basın: 46106 ONÎKİDEN ONİKİYE TÜRKİYE AU Sirmen 3. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çüğdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğht-lstanbul ÖdeneU gönderilmez. POLİTIKA VE OTESI lYTF,HMF.n KF.MAT. 16 Mart Osmanlıcada gericiye mürteci, gericiliğe irtica, asker- lerin geri çekilişine de ric'at diyorlar. Gerici, geride kalan, arkadan gelen... Bir de sözlüğe bakayım dedim, şöyle ya- zıyor: "Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüy- le eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çahşan (kim- se veya görüş), mürteci." Geriçinin karşıtı ilericidir. Sözlük ilericiyi de şöyle tanım- lıyor: "İlerlemeden yana olan; ileri toplumsal veya siya- sal gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb), te- rakkiperver." Bu tanımlamalara baktığımızda toplumda bir ilericiler var, bir de gericiler. Bunun ikisinin ortasına tutucular (mu- hafazakârlar) giriyor. Tutucular ılericiliğe karşı olmadıkla- rını söylerler. Bu bir perde mtdir? Ona benzer. İlericiliğe karşı değiller, pekı gericiliğe? Onu el altından kollarlar. Gelişmekte olan toplumlarda gericilik hep yadsınıyor. Bunu gören geçmiş özlemcileri gerici olduklarını gizleme- ye çalışıyorlar. İşi hafifletmek için de 'Biz tutucuyuz' di- yorlar. Kuran'dan, tarihteki cahiliye döneminden söz ederek tu- tucu olduklarını söyleyenler kendilerini değilse de başka- larını kandırmaya çalışıyorlar. Medreseleri, tekkeleri, der- gâhları, zaviyeleri savunarak tutucu olunmaz. Bal gibi geç- miş özlemcisi olunur. Bunu gizJemek için de tutuculuk öne sürülür. Bizim tarihimizde 31 Mart bir gericiliktir. Selânik'ten kaJ- kıp gelerek 31 Mart harekâtını bastıranlar da ilericidirler. Abdülhamit anılarında, "İstesem 31 Martı desteklerdim" diyor. Belki destekler, engel olmaya çalışırdı ama çok kan dökülürdü. Bizde gericilik ve gericilikten yana olma laisizmle (la- iklik) başladı. Gericiler bu akımdan olanlara 'hain ve dinsiz' dediler. Mısır'daki 'Müslüman Kardeşler' geric'd't- ğin silahlı çeteleridir. Bu çetelerin bir başka türü de İran 1 dan geldi. Şimdi gittikçe de güçleniyor. Bizde Atatürk ve arkadaşlan laisizmi getirmişler, ilke- lerini parti tüzüğüne ve anayasaya koydurmuşlardır. La- ikliğin din düşmanlığı olmadığı anlatılmışsa da bir türlü bağnaz kafalara sokulamamıştır. Mısır'ın Müslüman Kardeşler örgütünce öldürülen lideri Enver Sedat anılarında evlerinin duvarını Atatürk resim- leriyle süslediğini söyler. Babasına, kim olduğunu sordu- ğunda 'Büyük adam' yanıtı alır. Her ülkede gericiliğin ön- cüsü olan Müslüman Kardeşler, kendine göre İslamın düş- manları için bir liste çıkarmıştır. Bunların başında Begin, Nasır, Brejnev ve Mustafa Kemal vardır. Bizim bağnazlar yurtdışında yaptıkları yayınlarda hilafeti kaldırdığı, alfabeyi değiştirdiği, dilden Arapça sözcükleri ayıkladığı için Mus- tafa Kemal'i hain ilan ederler. Bu nefret yılların ötesinden bugüne değin sürer. Bizde ordu hiçbir zaman gericiliğin yanında olmamış- tır. Eğitim, yaşama bıçim ve davranışı gericiliğin sızması- na engeldir. Ama son yıllarda 12 Eylül generallerinin tu- tumu, takunyalılar denılen tarikatçıların türlü okullar yo- luyla sızması kaygı vericidır. Bu tedırginliği gören siyaset- çiler, inanmasalar bile, belli yerlerde laiklik üstüne söy- levler vererek kaygıları gidermeye çalışıyorlar. Bunun ne kadarına inanılır, ne kadarına inanılmaz, ileride, zaman gösterecektir. Son zamanlarda laiklik ve dinsizlik sorunları ortaya atı- vlıyor. Bunun bir nedeni olmak gerekir. Kimilerinin kulağı- na kar suyu kaçıyor. İnanmasalar inanır görünerek mas- keleniyorlar. Çağdaş ve çağcıl (modern) bir toplum olma çabasın- dayız. Gerici atamlan buna ne kadar engel olabilir? SORULARI/SORUNLARI Y1LMAZ ŞtPAL '_ "Bana 14 bin 800 mark ödetüdi" SORU: tşçi olarak çalıştıgım Federal Almarrva'dan 1984 yı- lında kesin dönüş yaptım. Alö aylık yasal süresi içinde SSK'ya başvurdum ve 156 ay geriye döniik yurtdışı çalışma süremin karşıhfı primleri döviz olarak öde- dim. 1985'te istege bağlı sigortalı olmak için başvnrn- da bulundum ve nisan 1985'te istege bağlı sigortalı oldum. Başvunıyu yapügım 1985 yıhnda asgarittcretay- lık 41 bin 400, günlük 1.380 liraydı. Oysa ben gün- lük 2.096 liradan prim ödemeye başladım. Bana b« rakamın tavan olduğu beyan edildi. Bu ücret üzerin- den 1 Ocak 1987'ye kadar 21 ay prim ödeyerek 5J10 günü doldurdum. Yaşımı da doldurduğum 1990 yılında emeklOigi- mi istedim ve temmuz 1990*da emekli oldum. Emekli aylıgımı aldığımda gördöm ki ben taban- dan emekli olmuşum ve bana 700 göstergeden ayhk bağlanmış. Oysa ki ben primlerimi bep tavandan öde- dim ve yurtdışındaki çalışmalanm için günde 1 do- lar karşılığı, bana 14 bin 800 mark ödetildL Yapılan bu hesap doğru mudur? YANIT: Yurtdışı borçlanması karşılığı 14 bin 800 Batı Alman Markı ödeyen, 5.310 prim günü karşılığı ve 1.000 göstergeden (1.1.1991'den önceki uygulamada 700 gösterge) ayda 536 bin 400 lira yaşlılık aylığı almaktadır. Oysa ki 14 bin 800 Batı Alman Markı'nın günümüz kur de- ğeri 32 nülyon 560 bin liradır. (1 mark = 2.200 TL.) 14 bin 800 mark karşılığı olan 35 milyon 560 bin lira banka- ya ve günümüzde geçerli %10 faiz ile bir yıl vadeli yatırüdığın- da, ayda 1 milyon 900 bin lira brüt faiz getirmektedir. Yurtdışında çalışıp 156 ay (4.680 gün) karşılığı 14 bin 800 Baü Alman Markı yatırıp son 5 yılın yaklaşık iki yılının primini de tavandan ödeyen, ayda 536 bin 400 lira yaşlılık aylığı almakta, buna karşılık bu parayı bankaya yatıran ise bu aylığın 3.5 kat fazlasıyla, 1 milyon 900 bin lira faiz geliri almaktadır. PrtM yılı Prtn taram . 1985 79a020 1986 1.021300 1987 - 1988 - TOPLAM 1.813.320 5 YIL ORTALAMASI: 1.813.320/5 (YIL) = 362.664 "Özel Sektörden Emekli Olanlar İçin 1990 Yılı Gösterge Tes- pit Tablosu"na göre son 5 yıllık sigorta primine esas kazanç ortalaması 696 bin 924 lira ve onun altında olanlara, en düşük gösterge olan 700 (1 Ocak 1991'den sonra 1.000) esas annarak yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Kısaca, yapılan hesap doğrudur. Ancak sosyal güvenuk sis- temindeki haksızlığı da vurgulamaktadır. tLAN MALATYA 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/573 Davacı Nurhayat Şakar vekili Av. Fuat Karakuş tarafından davab Behzat Şakar aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde ya- pılan açık yargılaması sı^sında verilen ara karan uyannca; Davalı Behzat Şakar'ın zabna tahkikauna rağmen açık adresi te- spit edilemediğinden dava dilekçesimn ve duruşma gününun ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, yargılamanın atüı bulunduğu 27.3.1991 günü saat 9.40"ta mahkememizde hazır bulunması veya ken- disini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMK'nın 213, 377 maddeleri uyannca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hü- küm verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 45965
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog