Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

JMHURİYET/14 KENTCAŞAM 16 MAJRT 1991 JSAKISA • Befiktaş Belediyesi'nin -tanzim satış mağazalan zdnciri Beltaş'ın dördüncü mağazası Dikilitaş'ta açıldı. Piyasaya göre yüzde 30 orarunda ucuz satış yaptığı bildirilen mağazanın açılışını . Besiktaş Kaymakamı Erdal Aksoy ile birlikte yapan Belediye Başkanı Ayfer Atay, ' iki ayda bir mağaza açarak "toplam 11 mağazaya "ulaşmayı planladıklannı söyledi. - • Sarayburnu'nda denize uçan bir otomobilde bulunan iki kişi itfaiyecilerce kurtarıldı. Kalyon Oteli ( önünde virajı alamayarak denize uçan Adnan özkan'ın ' (27) kullandığı 34 FDE 28 plakalı otomobil kısa sürede -sulara gömüldü. Yüzerek otomobilın üstüne çıkan sürücü Adnan Özkan ile arkadaşı Aydoğan Sancar, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkanldı. Hastanede intihar girişimi İstanbul Haber Servisi — Kızkardeşi dumandan zehirlenerek ölen Yusuf Şahin, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi gördüğü odanın penceresinden intihar girişıminde bulundu. İtfaiye erlerinin dışandan merdiven ve içeriden de kapıyı açmayı başararak yaptıklan müdahale ve ikna çabalan sonucu Yusuf Şahin intihardan vazgeçirildi. Şahin, daha sonra yine aynı serviste tedavi altına alındı. Nişanlısının, annesine temizlikte yardım ederken pencereden düşerek ölmesi üzerine bunakma giren Mehmet Aydın Güler (26) de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 1990çalışmalan meclisten geçti Faaliyet raporuna onaytstanbul Haber Servisi — Bü- yükşehir Belediyesi'nin 1990 fa- aliyet raporu SHP grubu ve be- lediye meclisince onaylandı. Tartışmalı geçen her iki toplan- tıdan sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yaptıklan hiz- metlenn geçmişe bağlanmasını çifte standart olarak değerlen- dirdi. SHP ll Başkanı Ercan Karakaş ise iki yılın kendilerine birikim sağladığını, 1991 yıhnın SHP'li belediyeler için atıüm yüı olacağını savundu. Büyükşehir Belediyesi'nin 1990 yüı faaliyet raporuyla ilgili ilk toplantı dün 14.00'te SHP Meclis Grubu'nda başladı. Grup üyelerinin dışında kimse- nin alınmadığı bu toplantıda ra- por üç ret, iki çekimser oya kar- şın oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı sonrasında bir açıkla- ma yapan SHP il başkanı Ercan Karakaş, çalışmalara hız vere- ceklerini, halkın değerlendirme ve şikâyetlerine daha önem ve- rileceğini söyledi. Belediye baş- kanımn da eleştiriler sonucun- da daha iyi hizmete yöneleceği- ni savunan Karakaş, belediye- nin ilk yılının kadrolan kur- makla geçtiğini, bu yılın atılım yılı olacağını anlattı. Bu arada grup toplantısımn oldukça tar- tışmalı geçtiği öğrenildi. Belediye meclis toplantısında ise tartışmalar muhalefet ve SHP'li üyeler arasında geçti. Meclis başkanımn, ANAP- DYP ve DMP'li grup başkanla- rının konuşmasından sonra sü- reyi sınırh tutma isteğine RP'li üyeler Ue ANAP'h, DMP'li ve DYP'li üyelerin bir bölümü tep- ki gösterdi. Oy birliğiyle kara- ra dönüşen isteği "Demokrasi- nin katledUmesi" olarak değer- lendiren üyeler SHP grup top- lantısının uzamasını da eleştire- rek, "Grubunuzda üç saat ken- di pisiiklerinizi konuştunıu" diye bağırdılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ise tüm projele- rinin hükümet tarafından engel- lendiğini belirttiği konuşmasın- da, Sazlıdere Barajı projesinin uygulamaya geçirUememesini önıekledi. Sözen, kendi&ine yö- neltilen eleştirileri tek tek yanıt- ladı, yapılan hizmetlerin eski yönetime bağlanmasını çifte standart kullanımı olarak değer- lendirdi. Sözen'in konuşmasın- dan sonra oylamaya geçildi ve faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. T EREKLİ TELEFONLAR kUfKOOO :056 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 •tadanza: 068 r«dtO77 : 511 89 18 ı \w- 588 48 00 Çaşa T*: 525 92 30 IteMglTy 340 01 00 fel BM: 131 22 09 Ttforia hfw*K 152 43 00 588 44 00 132 30 00 p 358 67 60 • TMffe: T r a * $ * • IHL: 176 24 14 (tst), 356 04 85-86 <Kad*oy) •«a» Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehiriçi), 314 36 (B.ÇeKmece) • m-. Içtattar 573 13 31, fcf Ntflar. 574 23 00 (25 hat). : 574 73 00, : 574 82 00 (45r*t) HABERLERİN DEVAMI X)LAYLARIN Hava dönüyor ARDEVDAKI Kıbrıs için 8 maddeli anlaşma GERCEK(Baftarafi 1. Sayfada) Jûmü buradan kaynaklanıyor; tam pnlammda demokrasiye açılış ya da bir serbest genel seçim, iktida- fin el değiftirmesi anlamına da ge- 'Hyor. ANAP iktidarı Batı demokra- sUerinde "normal" saytlan bu de- -ğişımi "her şeyin sonu " gibi algı- jamaktadır; yoksa içinde yaşanan koşullarda şimdiye kadar "erken jtfim" doğal olarak gündeme gi- 'rer, Türkiye sıkıntıdan kurtulur, "normaUcşme" yolunda gereken adımlar atıhrdı. Ne var ki siyasal iklidarın ya- sadışı lideri — Cumhurbaşkanı özal'ın durumu budur — bir baş- ka potitikaya sanlmtştır ve "ailt- eek lariht karşı iddiahyız" diye- 'rek kendine özgü bir yönetim bi- çimine, hükümeti ve ANAP Mec- •Jis grubunu ortak etmişür. TOrkiye'deki stkıntı ve bunalı- mın kaynağında bu "anormal" durum yatmaktadır. Hukuk dev- leti kavramına bağlı bir toplum- da olmayacak şeyler yaşanmakta- 'dır. Bu ortamda ANAPiklidan ki- tni zaman muhalefetin daha ön- -celeri gündeme getirdiği bazı gi- rişimleri benimseyerek adımlar ptabitir; 141,142 ve 163'üncü mad- delertn ve Kürtçe yasağvun kaldı- rüması, siyusal hükümlülerin af- fi gibi konularda getirilecek olum- lu önlemler elbette desteklenecek- iir.Şimdiye kadar çoğu laftakal- sa da bir dizi iyileştirmelere gidi- Jebüeceği umudu doğmuş gibi gö- rüntiyor. Ancak bu konularda atılacak olumlu adımlar, ANAP iktidan- nın anayasaya ters düşen çarpık -yönetim yapısmı bir an önce hu- kuk çerçevesine oturtması gerek- tiği yotundaki eleştirileri durduro- 'maz. tktidarın olumlu uygulama- larını desteklemek, yasadışı konu- munu belirtmek basmın görevidir. Çünkü gayri meşru bir yapılan- maya doğru "fiiten" her gün bi- raz daha sürüklenen yönetimin toplam hanesindeki olumsuzluk, yapılan — ya da yapüacak olan — iyi işleri de silip süpürecek bir ağıriık taşımaktâdtr. Bir ülkede yasalann ve hukukun çiğnenme- siyk doğanT-öküntüyü ve çüriime- yi onarmak, kimi zaman olanak- sızlaşır. ANAP iktidarı şimdilik bu olumsuz yolda yürüyor. (Bajtarafı 1. Sayfada) telim ve Irak'ta bir yönetim de- ğişikligine yolu açalım. Ama Irak'ın toprak bütünliiğünü de konıyalım." ABD, bu söylediklerinin bir kısmını yaptı. Ancak son gün- lerde şu fark edildi: "Irak'ta hem Saddam Hüseyin'e alterna- tif olacak hem de iiniter devlet yapısını komyacak kimse orta- ya çıkmıyor. Aksine, ortaya çı- kan güç boşluğunu Irak'ın top- rak biitünlügunu tehdil edebile- cek etnik ve dini gruplar doldu- ruyor. Irak'ın bunlann eline geç- mesi de parçalanması da Arae- rikan çıkarları ile uyuşmuyor. İ stelik Irak'ın komşuları, bu et- nik gruplar ile temasa başlaya- rak, Irak'taki gelişmeleri etkile- meye çalışıyor: tran Şiilerle, Türkiye Kürtler ve Tiirkmenler- le, Suriye de bunlann tümiı ile görüşiiyor." ABD, bu sürecin sonucunda, parçalanmanın eşiğine gelen Irak'ta rejim aleyhtarları ile gö- rüşmeyen tek ülke olarak kendi- sini görünce, hava dönmeye baş- ladı. Örneğin, ABD Başkanı George Bush, iki gıin önce Ka- nada'da yaptığı bir konuşmada Iran'ı emellerini dizginlemesi için uyardı. Aynca, Saddam Hu- seyin'i rejim aleyhtarlanna kar- şı helikopter kullanmaması için tehdit etti. Bu tehdit, Irak'ın yüzde 20'sini işgali altında tutan ABD'nin bundan sonra Irak'ta olanlar konusunda pasif bir se- yirci olmayacağını ve elindeki Kürt zirvesi (Baftarafi 1. Sayfada) Karin Söder bırer konuşma yap- tüar. Daha sonra İsveç hüküme- ti adına Göçmen İşleri Bakanı Maj Liis Lööw konuştu. tsveç hükümetinin konferans çerçeve- sinde resmi nitelikte görüş bil- dirmesinin Ankara'da, Dışişleri çevrelerinde rahatsızlık yarattı- ğı bildiriliyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nden bir yetkili, "Konuşma, Türkiye^ nin tsveç'İe ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir." dedi. Konferansın açılışına dek, ör- gütleri kimlerin hangi duzeyde temsil edeceği konusu belirsizli- ğini korudu. lrak KDP lideri Mesut Barzani'nin gelme>eceği- ne kesin gözuvle bakılıyor. lrak kartları kuilanmaya başlayaca- ğını gösteriyor. Bu, Türkiye açısından özel bir durum doğuruyor: ABD krizin başından bu yana Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ar- zuladı. Türkiye'ye Irak'ın kuze- yinden, bağımsız bir askeri rol yansıtılmasının bu hedefle çeli- şebileceğini duşünduğünden de, kontenjan planlaması içinde bu- lunmasına karşın, yaşamsal açı- dan gerekmedikçe Türkiye'den ikinci cephe açmamayı kararlaş- tırdı. Çünkıi Türkiye'nin devre- ye girmesiyle ABD'nin Körfez operasyonunun meşruiyetine gölge düşeceğinden ürkülüyor- du. VVashington, Kuveyt'in "sı- nırlarının butünlüğii' ilkesi uğ- runa başlayan Körfez krizinden, bu ilkenin kendi müttefikleri ta- rafından ihlal edildiği bir du- rumda çıkmak istemiyordu. Öte yandan ABD, Türkiye'ye böyle bir rol verilmesinin SSCB, İran ve Suriye*yi de şiddetle tedirgin edeceğini düşünüyordu. Hatta Washington tüm NATO ülkele- rine Körfez'e asker göndermesi için baskı yaparken Türkiye'den bu konuda bir talepte bulunma- dı. Aksine, Türkiye'nin üzerine düşeni gereğinden fazla yaptığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Turgul Özal'ın Körfez'e askeri birlik yollamak konusunda gös- terdiği isteklilik ise VV'ashington- un baskısından değil, kendisinin bunun Türkiye'nin doğru tarafta gözükmesine yardımcı olacağı- na inanmasından kaynaklanı- Kürdistan Yurtseverler Bırliği li- deri Celal Talabani ise Irak'a geçmediği takdirde Stockholm'e gelecek. Irak Komünist Partisi- ni, Kürt kökenli Genel Sekreter Aziz Muhammed femsil ediyor. Kürt Konferansı'na Türkiye- deki örgütler adına Tevger'den (Özgürlük Yolu, PPKK, KUK) 2, Rızgari'den 1, KAWA-TSK- KİP-TDKP adına 2, Ala Rızga- ri'den 1 delege katılacak. PKK'nın ne şekilde temsil edi- leceği konusu son dakikaya ka- dar belirsizliğini korudu. Örgü- tün İsveç'te "terörist" ilan edil- mesi nedeniyle PKK adı yerine ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtu- luş Cephesi) ya da başka bir adın kullanılacağı sanılıyor. yordu. ABD, Türkiye'nin tek yanlı bir rol üstlenmesini arzulamadı- ğı için, Türkiye rahatsız olup da hareketlenmesin diye Kürt grup- larıyla temastan da uzak durdu. ABD'nin Ankara'daki büyükel- çisi Morton Abramowitz, son aylardaki telgraflannın tümün- de NVashington'a ısrarla Iraklı Kürtlerle görüşmekten kaçınma- sını telkin etti. ABD Dışişleri Bakanlığı bu telkinler sonucun- da Avrupa'daki önemli büyükel- çiliklerine gizli bir telgraf yolla- yarak Kürtlerle teması yasakla- dı. Bundan üç şey amaçlıyordu: Birincisi Ankara'yı rahatsız et- memek, ikincisi Ankara'nın kendisini dışlanmış hissederek Kuzey Irak'a çekilmesini önle- mek, üçüncüsü de Irak'ta orta- ya çıkacak güçlü bir Kürt etki- sinin Türkiye'de Kürt milliyetçi- liğini kontrolden çıkarmasına yol açmamak. Oysa Türkiye şimdi, Kürtler- le görüşmeye başlayarak bu denklemi değiştirdi. ABD zaten son zamanlarda lrak operasyo- nunu kalıcı bir barış sağlamak- tan uzak bir şekilde noktalama- nın rahatsızlığı ile bazı arayışlar içindeydi. Türkiye'nin Kürtlerle, İran'ın da Şiilerle görüşerek bu tür temaslara yeşil ışık yakma- sı, ABD açısından uyarıcı bir et- ki oluşturdu. Wall Slreet Jour- nal da önceki günkü başmaka- lebinde "Herkes görüşüyor, oy- sa en çok görüşmesi gereken Amerika elini kolunu baglamış oturuyor" diye eleştiriye başla- yınca Wasbuvgtoıt kıpırdamaya başladı. Tüm bu gelişmeler nedeniyle ABD'nin önümüzdekı günlerde Kürtler de dahil olmak üzere Bağdat rejimi aleyhtarları ile gö- rüşmeler yapması yönunde bir hava ortaya çıkmış bulunuyor. ABD, "Acaba şu ana kadar dog- ru mu yaptık'türünden bir ara- yış içinde. ABD'nin Kürtlerle te- mas etmemesini telkin etmiş olan Büyükelçi Abnunowitz ise boşluğa düşmüş durumda. Amerikan yönetiminin, önü- muzdeki günlerde hem elinde en çok kart olan hem de bu kart- ları en az kullanan güç olmasın- dan doğan 'boşluğu' gidermeye dönük bir aktivite içine girmesi bekleniyor. edindiğimiz bilgiye göre BM Ge- nel Sekreterliği ile New York'- ta üç aşama şeklinde gerçekleş- tirilen görüşmelere Türkiye adı- na Dışişleri Bakanlığı tkili Siyasi Işler Dairesi Başkanı Büyükel- çi Korkmaz Haktanır. KKTC adına ise Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanı ve anaya- sa profesörü Miimtaz Soysal ile KKTC'nin New York'taki tem- silcisi Osman Ertug katıldı. Bir "fikir egzersizi" olarak nitelen- dirilen ve BM Genel Sekreteri'- nin Kıbns sorununu çözmeye yönelik "iyiniyel misyonunu destekleme amaçlı" göriîşmeler- de tarafların üzerinde görüşbir- liğd sağladıklan sekiz maddeli çerçeve anlaşraanın şöyle özet- lendiği öğrenildi: 1. Federasyonun temd amaç- lan: Adadaki toplumlar ve fe- deral cumhuriyetler bakımından geçerli olacak bir siyasi eşitliğe dayalı olarak, iki tarafın serbest rızalarıyla çözüm için yola çık- tıklan ve belirli ilkeler kapsa- rrunda ortak, federe bir devlet yapısını kabul ettikleri vurgula- nıyor. 2. İlkeler: Federal birlik, iki toplumluluk ve iki kesimlüik olarak belirlenen üç temel ilke kabul ediliyor. Bu ilkeler, ada- da iki toplum arasındaki ilişki- nin bir azınlık-çoğunluk ilişkisi olmamasını, iki toplumun da iki ayn kesimde kendi yönetim sis- temlerini oluşturduktan sonra federal duzeyde bütün devlet or- ganlanna eşit etkinlikte katılma- lannı öngöruyor. 3. Anayasa: Nihai anlaşma- mn içinde yer alması hedeflenen Federal Anayasa'nın genel çer- cevesi, bu ön anlaşma kapsa- mında çiziliyor. Buna göre, yü- rütmede tam bir eşitu'k, devlet başkanı ve başkan yardımcıhk- larının rotasyon sisteminde be- lirlenmesi, iki federe cumhuri- yeti temsil edecek bir senato ile bir alt meclis kurulması ve tam sayısal eşitliğe dayalı bir yargı sistemine gidilmesi hedefleni- yor. 4. Giivenik ve garantiier: 1960 Garanti ve îttifak Antlaş- malan ile belirlenen etkin garan- ti sisteminin devamı öngörülü- yor. Türkiye ile Yunanistan'ın eşit ve etkin garanti için yeterli sayıda askerle adamn güvenliği- ni sağlaması, Kıbnslı Rum ve Türklerin ise ejit ve sembolik sayıda bir ordu kurması planla- myor. İki tarafuı kendi polis gü- cünü oluşturması hedefleniyor. 5. Toprak düzenlemeleri: 1977 anlaşmasından kaynakla- nan ekonomik verimlilik, top- rak mülkiyeti ve güvenlik kıstas- lan geçerliliğini koruyor. Siya- si ve psikolojik açıdan "en hassas" konulardan biri olarak nitelendirilen bu başlık altında "yüzdeleT" halinde konuşulma- dığı özellikle vurgulanıyor. 6. Üç özgürlükler: Dolaşım, yerleşim ve mülkiyet özgürlük- leri için de en sorunsuzunu do- laşım özgürlüğü oluştunırken, federatif sisteme karşıhklı mül- kiyet iddialannın ortadan kaldı- nlmasından sonra geçilmesi is- teniyor. Rumlann bugün KKTC sınırlan içinde kalan eski yerle- şim bölgelerine dönmeleri konu- su. kabul edilmiyor. 7. Ekonomik pian: tki taraf arasında ekonomik dengenin sağlanmasını mümkün kılacak politikalan belirlemek üzere özel birer komite kurularak mü- zakerelerin- başlatılması ve bu amaca yönelik bir özel Kalkın- ma Fonu oluşturulması planla- nıyor. Rum yönetiminin AT'ye yaptığı tam üyelik başvurusu ge- çersiz sayıhyor. ABD ile çetin pazarhk (Baftarafi 1. Sayfada) mik alanlarda karşıhklı istem ve beklentilerin dile getirilmesine olanak sağlayacak. Görüşmele- rin siyasi bölümünde öne çıkan iki konuyu Ortadoğu ve Kıbrıs oluşturacak. ABD'nin Irak'ta bir federe devlet kurulmasının desteklenmesi ile Türkiye'deki üslerin kullanımını kolaylaştıra- cak bir düzenleme yapılması yö- nünde istemde bulunması bek- leniyor. Türkiye'nin üzerinde en çok duracağı konuyu ise "kredi bekkntisi" oluşturacak. Kürt konusu ve üslere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı özal'ın karar ve uygulamalarını destekleme- yen çevrelerin VVashington'da yarattığı rahatsızlığın da ABD yetkilileri tarafından dile getiri- leceği ve bu pürüzlerin gideril- mesinin isteneceği diplomatik kaynaklarca ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Baker- ın bugün akşam üstü Ankara'- ya yapacağı kısa ziyaret, Cum- hurbaşkanı özal'ın SSCB'den dönüşünün hemen ardından gerçekleşecek. Baker, Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin, Başbakan Yıldınm Akbnlut ile görüştükten sonra Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Özal-Baker buluşmasında, ABD Dışişleri Bakanı'run bölge ülkelerinde yaptığı görüşmeler konusunda bilgi vermesi ve Irak'ta Kürt- Arap-Türkmen federasyonu ku- rulması başta olmak üzere böl- gede meydana gelecek yeni dü- zenlemeler için Türkiye'ye öne- rilerde bulunması bekleniyor. Baker'ın temaslannın "siyasi" ağıriık taşıyacağı ve Cumhur- başkanı özal'ın ABD ziyaretine '•hazırük" niteliğinde olacagına da dikkat çekiliyor. Türkiye'nin ABD'den ekonomik ve askeri is- temleri konusunun toplu halde Cumhurbaşkanı tarafından Washington'da dile getirilecegini kaydeden diplomatik kaynakla- ra göre Türk;ye-ABD temaslan- nın üç ayn başlıkta toplanan gündemi şöyle özetleniyor. Siyasi aianda ABD, Körfez savaşı sırasında lncirlik Üssü'nün iki ülke hükü- metleri arasında yapılan özel mutabakat çerçevesinde kulla- nılması sonrasında, bu olanağı yasal bir düzenlemeyle sürekli kılmak istiyor. Bu amaçla, Türkiye'deki üslerin Ortadoğu- da barış ve istikran tehdit eden bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda devreye sokulabil- mesine yönelik bir düzenleme için Washington'un özal'a ö- neride bulunması bekleniyor. tkili görüşmelerin ağırlıklı konusunu oluşturması beklenen Ortadoğu sorununda, Irak'ta kurulması planlanan Kürt-Arap- Türkmen federasyonu başta ol- mak üzere bölgede yapüacak ye- ni düzenlemeler ele alınacak. ABD'nin Iraklı Kürt liderleriy- le Ankara'nın doğrudan temasa geçmesinden duyduğu memnu- 8. Geçiş dönemi: Çerçeve an- laşmasının iki tarafta yapüacak referandumlarda onaylanması halinde, nihai anlaşmanın hazır- lanması ve bu anlaşma da onay alırsa federal yönetimin kurul- masına dek belirli bir geçiş dö- nemi yaşanması planlanıyor. Bu dönemde, Kıbns'ın var olan dış temsil durumunun yeni devlet yapısı oluştunümadan değiştiril- mesi, toprak, güvenlik ve eko- nomi gibi alanlarda özel komi- teler oluşturularak uygulamaya yönelik calışma yapılması ve 28 yüdır ayn yaşayan iki toplumun bu dönemde yaptıklan yasal dü- zenlemelerin kendi toplumlan açısından geçerliliğinin tanın- ması öngörülüyor. niyeti dile getireceği ye federe devletin desteklenmesi istemin- de bulunacağı belirtiliyor. Siya- si gündemde bulunan Kıbns so- rununda ise Türk yetkililerinin BM ile yaptığı "gayri resmi" te- maslar sonrasında, Ada'daki so- runun çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ekonomik aianda Türkiye açısından ABD ile görüşmelerin en önemli yönünü ekonomik beklentilere VVashing- ton'un vereceği yanıt oluşturu- yor. Cumhurbaşkanı özal ABD'de Dünya Bankası ve IMF başkanlan ile birçok Amerikalı bankacıyla görüşmesinin yanı sıra, Başkan Bush'tan da "yeni kredi otaaakian saglanmaa" is- teminde bulunacak. Cumhurbaşkanı'nın aynca ikili ticaretin "serbestleştiril- mesine" yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Ortadoğu'da yeni- den kurulacak bir ekonomik iş- birliği sürecinde Türkiye'nin "aktif rol oynamasına yönelik önerilerde bulunması bek- leniyor. Savunma alanında Cumhurbaşkanı Özal'ın önü- müzdeki hafta sonu başlayacak olan ABD ziyareti sırasında Türk Silahh Kuvvetleri'nin çeşit- li silah, mühimmat ve cephane gereksinimi ile savunma sanayii projeleri üzerinde de temaslar- da bulunması bekleniyor. Galeri > Atölye PERA • 146 97 38 • 132 64 26 DOĞAN PAKSOY Resim Sergisi • 8-30 Mart 1991 Abd Ipckp Cod 48/1 T.,yikiye Tafe 141 04 58 Fa>: \*i 67 48 BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 16 MAKI-13 NİSAN ]99) - '-manet hanç SANAT I »GALER1S! kfcdo Coaas» 23O23t I 30C UoOMücntu AEDPA fMTefcstübank San* Gılerisi SEMİH BALCIOÖLU Gravür-Kârikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan Hifcre» Otnde Cad.12« Tel: 136 12 79 DEMET YERSEL Resim Sergisi 14 Mart-21 Nisan 1. L«v«ıl Sülün Sok. No: 14 T«t 170 03 62 CANAN TOLON Galeri Nev Mjı,kaCıd 53 B 131 ıV Tti SkHU GUERİSİ HÜSEYİN ERTUHÇ Resrm Sergisi Son Gün Cai W><»> MMU1 TOPRAK SANAT GALERÎSİ 13BAYANSANATÇI KARMA SERGİ 1 MART • 29 MART TEL 522 73 52-526 52 39 Eski Pertevniyel Lisesi Kırşısı Abarav THE MARAL\RA OTELİNDE 4. K1TAP MUZAYEDESI 17 Mart W91 Pazar Saat Vl'dc Açış konusması HİLMİ YAVUZ Hoca Ali Roataş baskısı albüm - İlk Truva Kazısını yapan Schliemann'ın ünlü kataloğu - II. AbdüjhamkJ'in Paris'te satılan mücevherierin kataloğu - İmzalı kftaplar • Gravürlü İSTANBUL kitapları - El yazması Ermenice Şarfcı Mecmuası - Seyahatnameler, Nadir Kitaplar AE Alâattin Eser Kitabevi ve Yayınevi Müzayedeye sunulan bu seçkin eserieri Galatasaray Sahne Sk. Aslı Han No: 47'deki kitabevimizde görebiBrsiniz. Tei: 143 61 90 Fax: 513 13 68 PABETLAND CAFE • GALERİ MÜFİT ERENU 14 Mart - 2D Hls» Resim Sergiti P»tKiljod ItiiMiUcrı ( ad. 57/1 riOBİ s«nat oalerisi MUZAFFER AKYOL Resim Sergisi 9 Mart-30 Mart likonası Cad Pauj 85 Nısantav 146 72 81 SANFA SANAT GALERİSİ EKREM KAHRAMAN 6 Mart-2 Nısan Farkh resımlerıyie ılk kez "SOYUTIAMALAF" Ihlamur Cad Yeşilcıman Sok No 91 Befıktas. 1ST 159 72 55 tülinonat14 Msrt Pcrscmkı -14 Nisan Pazar 1991 M t N E SANAT GALERİSİ Ku«dH cad. 21 ARıyul Kw**6y4ttanbul T«t: M5 M 40 ÇOPERA) SANAI G t l E I I S I Engin Aksoley Yasemin Ergun Zeynep Sarıoğlu Karma Resim Sergisi 25 Şubat - 16 Mart The Mavmara Oi«tt Ysrv Opera Han 43 16 Taks.m 149 92 02 ARKEONSANAT GALERİSİ FİKRET MUALLA Resim Sergisi 14 Şubat-23 Mart Iskde Cat. SaUııiK Sok. No: 19 Ortaktr Tel: 159 92 57 ALTAN GURMAN 20.2-24.1991 DERİMOD KÛLTÛR MERKEZI S*hılyolu. l e f k a r d i f l t r D u r ı k . ICaziıtejme İ S T A N B U L 547!60M*t «tEtr Oohü hagün WCOa kaOcr aç&z TÜRK KÜLTttRÜNE HİZMET VAKFI Caferağa Medresesi'nde el sanatlan kurslarının kayıtlanna başlanmıştır. Tezhip-Minyatür-Hat-Resim-Ebnı-Osmaııhca Kumaş Desenleme-Porselen Siisleme-Seramik Vitıay-Hah-Kilim-Deri İşleme 513 18 43 • 527 31 44 ESIN UMAY Resim Serglai 4-29 Mart Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerisi Islıklal Cad Beyoglu 145 BB SC Uygulamah Vitray ye Seramik kursu KADIKOY 336 90 49 Sanat Galerisi s e I a h a 11 j n KARARtsim Sergtji 3-23 MarT9l l< nânc nergün 11.00 !».M araaı ac*lK KırfdHI tad StregaztiM » * H 4 K ( S 1 Resim Sergisi 15 Mart-6 Nitan TUĞRAY SANAT CALERİSİ Küçükbebek cad. No 7 Bebek-lstanbul Tel. 163 32 38 TÜRK HAT SANATINDAN ÖRNEKLER 9-30 Mart /\QTİ6AN tskete Sok. No. 3 Ortaköy 159 51 SS NERIMAN ERKUT Sanat Gaterisi 15-3-91 / 9-4-91 LEYLA GAMSLZ AYSL KOÇAK ALİ AKNİL CAVİT ATMACA GÜRDAL DlrtAR SALİH ZEKİ U«tt>«acı Ounan Sok 3V2 Erfcvt Apl O«nanb«T T«I.146O5 47- 130 70 M ERENKÖY İS SANAT GALERİSİ ALINAKI İLHAN Resim Sergisi 5 Mart-23 Mart Pazar hariç hergûn. Boödat Cad. No.294/4 ERENKÖY Tet JS6 01 68 S A N A T C A L E I I S 1 SERAMİKTE 33 YIL Ayfer-Sabit Karamani 15Mart-15Risan Kılesertmik Bimjı IMI«|I| 179 ?3 50 bilDiklerim seNİ anlımamA yelmiyor benl parçalıyorSun lümde» larklı Bir haVıua düçmeMi istiyoR giBisin b£n kaHraman değiliM S«ni istiyoRum inAnmıyorUın masRılla HALUK GEDIK 7Mart-30Mart91 S O Y A K SANAT GALERISI Bûyukd.re Cad 38 80290 Htoddiyeköy-İST. Tel: 17S 09 10/20 5 - 26 M « 1991.'.100-18.00 (PanrgûnlaıĞşmla) istiklalCaddesi. 141 Beyoğhı-lstanbııl W: 1521698 Resim Sergisi AGOPARAD G A R A N T İ S A N A T G A L E R İ S İ GORBON SSSSCSLEHSt VEYSEL GÜNAY RESİM SERGİSİ 5 Mart-31 Mart 1991 M u r a t M e t e A ğ y a r Resim Seıgisi 4-25Martl991,lia>-18/X (Pazargunkri djşmda} \bnca Modern Sanat Galerisi *• *-^ ^< Valikûnağı Caddesi No. U7'2 Nişantaşı-lstanbul Ttl 130 39 80 TTTTTTTTTfTTTTTTT İRFAN OKAN15 Mart - 28 Mart 1991 RAMKOSANAT MERKEZI Aöyt Sok. Yura Apl. 8/2 TcfvUdyc 136 15 38 U r C A t l 1 SANAT GALERİLERİ MEVLÜT AKYILDIZ Resim Sergisi 7 Mart-26 Mart Abdı Ipekçi Cad No: 18 Nışantaşı 141 2183 SANAT GALERİSİ ZUHAL K. KÖSELER Rttiır, Sergisi • 8-27 Mart T«rkot Çıkmalı. Yıpıkuc H«n K 1 No: 27.34 Beyoğlu 144 96 33 ÎMACKA SANAT GALERİSİ CANAN TOLON Natûrmortlar" 26 Şubat-30 Mart 91 rlHi Cld 3!/» MK*< 140 «0 23
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog