Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

16 MAKT 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SBtBESTPİYASADADÖVİZ ABOOolan AlmnMarkı Isviçre Frangı Hollanda Florinı IngıİLj Sterlını Fransız Frangı 100 l.üretj S.A.RryaJî Avus Şilını Alış 3490 2200 2525 1940 6400 640 290 920 310 Satş 3495 2205 2530 1945 6450 645 295 930 315 ALTIN GÛMOŞ Cuntturiyet Reşat 24 ayar altn 22 ayar bileak 900 ayar gümüş Vakıfbank AJtm Ziraat Altm Hafeattın Al.ş 269.000 300.000 40.850 36.350 499 226.000 226.000 227 000 SSCB üe Safiş 273.000 315.000 41050 40 300 527 231.000 231.000 232.000 ortak banka • ANKARA (A.NKA) — Ziraat Bankası Sovyet Agroprombank ile ortaklaşa banka kuracak. Ziraat Bankası'ndan yapüan açıklamada Agroprombank ile sürdürülen görüşmeler sonunda merkezi Moskova'da olacak şekilde ortak bir banka kurulması için prensip anlaşmasına .vanldığı bildırildi. . Kurulacak banka, her türlü bankacılık hizmeti verecek ve Sovyetler Birliği'nin başka bölgeleriyle Türkiye'de de şube açacak. Ziraat Bankası bir süre önce Almanya'da DG Bank ile ortaklaşa Alman-Türk Bankası'm kurmuştu. Ayrıca Ziraat Bankası'nın Birleşik Amerika'da bir büyük bankanın kontorluğüne yönelik çalışmaiarın da son aşamaya geldiği bildırildi. KKTCye 53 milyar kredi • ANKARA (AA) — Toplu Konut Idaresi (TKİ), KKTC'ye 53.7 milyar liralık kredi sağladı. Kredi anlaşması dün Ankara'da TKİ Başkanı Can Cangır ile KKTC Başbakanhk Müsteşarı Onur Borman tarafından törenle imzalandı. Devlet Bakanı Ibrahim Özdemir, törende yaptığı konuşmada bu kredinin KKTC'deki bazı ekonomik darboğazların giderilmesi, ihracatın arttırılması, ihtiyaç duyulan yatırımlarda müteşebbise imkân yaratılması amacıyla sağlandığını belirtti. özdemir, Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan karşılanan kredinin 2 yılı ödemesiz, 5 yıl vadeli ve yüzde 30 faizli olduğunu kaydetti. Tekel tütün alıyor • Ekonomi Servisi — Tekel Genel Müdürlüğü dün Adana, Hatay ve Adıyaman'da tütün alımlarına başladığını açıkladı. Güneydoğu Bölgesi'nde 37 alım noktasında 60 eksperin görev yapacağını bildiren Tekel Genel Müdürlüğü, ödemeler sırasında üreticilere en iyi hizmeti verebilmek için her türlü önlemi aldıklarını da açıkladı. Türkiye'de lobi faaliyetieri • Ekonomi Servisi — Türkiye'de lobi türü örgutlenmelerin olmadığı gibi çıkar ve baskı gruplarının da çok iyi örgutlenmediği ve karar alma sürecini etkilemediği bildirildi. Lobby Kamuoyu llişkileri ve Danışmanlık Şirketi yöneticisi Necmi Çelik, Eminönü Rotary Kulübü'nün toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de lobbying'i çeşitli kesimlerin kendini ifade etme özgürlüğünü bütün araçlanyla kullanma süreci olarak değerlendiriyoruz" dedi. Adana Çjmento • ADANA (AA) — Adana Çimento Sanayii TAŞ'nin olağan genel kurulu Adana'da yapıldı. Adana Çimento'nun 1989 vılında 118.2 milyar lira olan yurtiçi ve yurtdışı satışlan toplamı, geçen yıl 218.3 milyar liraya yükseldi. Yine 1989'da 24 milyar 287 milyon lira olan şirket kân da 43 milyar 211 milyon liraya çıktı. Kâr payı dagıtımı ise ana sözleşme gereği 30 Eylül 1991 tarihine kadar tamamlanacak. Göreve seçilen yeni yönetim kurulu, dağıtılacak kâr ve sermaye arttırımı konulannı, gerçekleştirilecek plağanüstü genel kurulda tespıt edecek. Dağıtılmasına karar verilecek kâr payınm yüzde 54'ünden (A) tertibi, yüzde 36'sından (B) ve yüzde 10'undan da (C) tertibi hisse senedi sahipleri yararlanabilecek. 'Özal tüketiciye engeFUluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü Türkiye Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı Başkanı Temsilcisi Sinan Vargı: "Tüketiciyi Koruma Yasası 1967'den beri gündemde. Bugüne kadar 7 tasarı hazırlandı. 1983 yılında Turgut Özal, Tüketici yasayla korunmaz' dedi. Ondan sonra tasanlardan ses çıkmadı." Dündar Soyer: "Serbest piyasa ekonomisinin rekabet esasma dayanan mekanizmasını tüketici lehine düzenleyecek yasalarm çıkması lazım. Kanun çıkmasını Türgut Bey durduruyor. Herkes istediği gibi hareket etsiri istiyor!' TÜREY KÖSE İZMİR — Türkiye'deki tüke- ticiler bu Dünya Tüketiciler Gü- nü'nü de "yasasız" kutladı. Tü- keticiyi Koruma Birliği Vakfı Başkanı Dündar Soyer, "Yasa çıkmasını Cumhurbaşkanı önlii- yor. Tüketici örgütlenip kıya- met kopardığı zaman kanunlar da çıkar, arkası da gelir" dedi. Dünya Tüketiciler Günü dün çeşitli etkinliklerle kutlandı. Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü Türkiye Temsilcisi, Türk-tş uzmanlanndan Sinan Vargı, Türkiye'deki tüketicile- rin bugünü "yasasız ve sahipsiz" kutlayacağını belirte- rek şunları söyledi: "Tüketiciyi koruma yasası çı- kanlması 1967'den beri gün- demde. Bugüne kadar 7 tasan hazıriandı. En son birkaç bakan ügilendi, Mehmet Yazar ile Ad- nan Kabveci birer tasarı hazır- lattırdı. Sonuç çıkmadı. 1983 yı- lında Turgut Ozal'ın söylediği bir laf var, 'Tüketici yasayla korunmaz' dedi. Ondan sonra tasanlardan ses çıkmadı. Şu an- da tüketkiyle ilgilenen bir ba- kan yok. Kimse bu işi üstüne al- mak istemi>or. Tüketiciyi mem- nun edeceğim derken sanayici- lerle ugraşmak istemiyorlar." Sinan Vargı, ayrıca Türkiye'- nin BM Genel Kurulu tarafın- dan kabul edilen Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar'a da imza attığını anım- satarak, "Ancak bu ilkelere uyum sağlamak için hiçbir şey yapılmadı" dedi. Tüketicilerin bağımsız örgütlenmesinin öne- mine de dikkat çeken Vargı, "Tüketici örgütlenmesin, bizim karşımıza bir güç olarak gelme- sin diye sanayi ticaret erbabının destekledigi birtakım kuruluşlar var. Uluslararası Tüketici Bir- likleri Örgütü bizi bu konuda uyardı. Tüketici örgütleri ba- gımsız olmalı ve devlet yardım etmeli, ama devlet kontroiünde olmamalı" diye konuştu. Tüke- ticiyi Koruma Birliği Vakfı Baş- kanı Dündar Soyer de, tüketi- ciyi koruma yasasının çıkması- nı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın önlediğini savunarak şu görüşlere yer verdi: "Bu konudaki yasal mevzu- at çok dağınık. Serbest piyasa ekonomisinin rekabet esasma dayanan mekanizmasını tüketici lehine düzenleyecek yasalarm süratle çıkantanası lazım. Ne ya- zık ki bunu yilardır söylüyoruz, bir şey degişmiyor. Tüketici, ka- deriyle baş başa. Kanun çıkma- sını Turgut Bey durduruyor. O istiyor ki, herkes istediği gibi ha- reket elsin. Halbuki bütün dün- yada bu konuda yasalar var. Amerika'da küçiik ihtilafian anında çözen mahkemeler bile var. Tüketici örgütlenmeli, kı- yamet koparmalı, o zaman ka- nunlar da gelir, arkası da gelir." Türk Standartlan Enstitüsü Başdaruşmanı Dr. Mustafa Baş- durak da, tüketicinin örgütlen- mesi ve hakkını aramasının öne- mini vurguladı. Başdurak şun- ları söyledi: "Bize yetki verseler bn isin koordinasyonunu yapanz. Biz şu anda sadece TSE markalı mallarla ilgilenebiliyomz. TSE markalı mal sayısı da 7500. Hal- buki piyasada dönen mal sayısı 30-35 bin. ÖzeUikle gıda mad- deleri markasız. 18 bin gıda iş- letmesi var, bunlardan sadece 90 adedi markalı. Öncelikle gı- da maddekri TSE'li hale getiril- meli. Şu anda bize geten şikâyet- lerin ortalama yüzde 86'sı tttke- tici lehine çözümleniyor. Eski- den beyaz eşyada şikâyet olur- du, onlan düzelttik. Şimdi en çok şikâyet elektrikli ev aletle- rinde, ısıtıcılarda, bazı fırmlar- da oluyor." Ege Üniversitesi Muhendislik Fakültesi Gıda Muhendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Sayguı da, gıda maddelerini de- netim altına almak için bir 'gı- da kontrolü yönetmeliği' tasla- ğı hazırladıklarını, ancak yıllar- dır bundan ses çıkmadığmı söy- ledi. Prof. Dr. Erdal Saygın, "Bakanlıklar arası anlaşmaz- lık, konuyu ortada bıraktı. Çok sayıda teşkilat bu işle görevli, yetkili. Basbakanlıga ya da bir devlet bakanugına baglı bir teş- kilat kunüabilirdi. Bu işi hiçbir mesleğin tekelinde saymamak lazım. Konuyla UgUi tüm bakan- lıklmann imkânlan birleştiril- meU" dedi. EKONOMDE KUL1S MERAL TAMER Baş aktör Bülent Şemiler Tüketicilerin imdadua kosacak ilk 'Mavi Nokta' Kadıköy'de hiz- mete başladı. Gazetemiz yazarianndan Meral Tamer, TSE tarafından bir pla- keUe ödüllendirildi. Tüketicilere 'Mavi Nokta'Tüketicileri Koruma Derneği, Kadıköy'de ilk •Mavi Nokta'yı açtı. Tüketiciler bu kulübeye giderek orada derneğin gönüllü çalışacak üyeleriyle doğrudan ilişki kurabilecekler. Ekonomi Servisi — Dün 'Tü- keticiler Gunü' Türkiye'de çeşitli paneller ve toplantılarla kutlan- dı. Tüketicileri Koruma Derne- ği de Kadıköy'de açtığı ilk "Ma- vi Nokta" ile tüketiciyle yüz yü- ze ilişki kurmayı sağlayacak bir uygulamayı başlattı. Türk Standartlar Enstitüsü, Dünya Tüketiciler Günü nede- niyle Ankara'da bir panel dü- zenledi ve tüketicilerin sorunla- nnın kamuoyuna duyurulması- na katkıda bulunan basın men- suplarına plaket verdi. Gazete- miz yazarlanndan Meral Tamer, TRT Genel Mudürü Kerim Ay- dın Erdem, TRT Haber Dairesi Başkanlığı, Hodri Meydan adı- na Uğur Dündar, AA'dan Nur- sel Gürdilek, UBA'dan Nizamet- tin Çoban, ANKA'dan Müşerref Hekimoğlu, Hürriyet'ten Tamer Çerçi, Mılliyet'ten Zülfikâr Do- ğan, Sabah'tan Suha Örtülü, Gunaydın'dan Bahar Tunalı, Güneş'ten Pelin Yanardağ, Ter- cüman'dan Hayri Berkay, Mey- dan'dan Gülden Tozkoparan, Bugün'den Melih Yalman, Türkiye'den Seyit Aydogan, Za- man'dan Bekir Ülker, Tüketici Rehberi'nden Selçuk Akalın, Ekonomik Panorama'dan Sevi- lay Gökoğlan TSE tarafından birer plaketle ödüllendirildi. Öte yandan Istanbul Ticaret Odası da "Tüketicinin Konın- masında lşletmelerin Rolü Ne- dir ve Ne Ohnalıdır?" konulu deneme yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödul verdi. Gazetemizde yayımlanan Tü- ketici Gözüyle köşesine bir sü- re de katkıda bulunmuş olan Ayşe Akman'ın başkanı olduğu Tüketicileri Koruma Derneği de Dünya Tüketiciler Günü dolayı- sıyla dün Kadıköy'de uzun bir çalışmanın ürünü olarak ilk "Mavi Nokta"yı tüketicilerin hizmetine sundu. Kadıköy'deki Eminönü İskelesi'nin önünde Kadıköy Belediyesi'nin de katkı- lanyla açılan "Mavi Nokta", tü- ketıcilerin başvurabileceği da- nışmanlık hizmetlerini yürüte- cek. Tüketicüer, bu kulübeye gide- rek orada derneğin gönüllü ola- rak çalışacak üyeleriyle doğru- dan ilişki kurabilecek, sorunla- rını aktaracak, akıl danışabile- cek. Dernek, eğitici > r ayınlarını "Mavi Nokta" aracılıgıyla tüke- ticikre ulaştıracak. Tüketicileri Koruma Derneği, belediyelerle i»birliği yaparak ileride kentin dijer bölgelerinde de mavi nok- talar oluşturmayi amaçlıyor. Dernek bugün de The Mar- mara Oteli'nde saat 13'te tüke- tici haklan konusunda bir panel düzenliyor. Panele Prof. Dr. Tunç Erem, Meral Tamer, Ab- durrahman Dilipak. Turgut Ka- zan, Osraan Kavaia. Aziz Nesin ve Sinan Vargı katılacaklar. Da- ha sonra da Nuran Çakarlı ile Güner Yaman'ın roi aldığı üç skeç sunulacak. Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketici Kılavuzu dergisinin du- zenlediği "Ülkemizde Tüketici Hareketleri, Sonınlar ve Öne- riler" konulu panel Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Prof. Dr. Turhan İstanbullu'nun başkanhk ettiği panele Alarko Şirketler Topluluğu Başkanı ts- hak Alaton, Boğaziçi Ünhersi- tesi öğretim uyelerinden Doç. Dr. Eser Borak, Set-Bir Genel Sekreteri Orhan Kilercioğlu ve Ankara Büyukşehir Belediye- si'nden Tevfik Çavdar konuşma- cı olarak katıldılar. Ekonomi kulisleri hafta bo- yunca İmpexbank olayıyla çalkaiandt durdu. Dedektif ro- manlarına dudak ısırtacak bu olayda baş aktor Cumhurbaş- kanlığı Başdanışmanlığı kar- tını her fırsatta "silah" olarak ortaya sürdüğü belirtilen, es- ki Emlakbank Genel Müdürü Bülent Şemiler'di. Ama bir iddiaya göre de Asil Nadir, Şemiler'i ortaya sürerek yeni- den bankasına kavuşmak is- temiş otabilirdi. Asil Nadir',n Londrada borçlularıyla başı dertteyken, Nadir adına Türkiye'de hare- ket eden Bülent Şemiler, bankanın kayınpeder; Meh- metcan Eliyeşil ile Hasan ve Mehmet Reşat Karamehmet kardeşlere satış işini kotar- mıştı. Dendiğine göre bu his- seler için Asil Nadir'e toplam 27 milyon dolar (yaklaşık 90 milyar lira) ödenecektı. Ancak elde toplu para olmadığı için Karamehmet kardeşler ve Eli- yeşil ailesı, Asil Nadir'e senet- ler vermişlerdi. Zaten o günlerde Asil Na- dir'in pek başka seçeneği de yoktu. Banka apar topar sa- tılmasa, TürKiye'de kim götü- rür de parasını o bankaya ya- tınr, ya da impexbank'taki pa- rasını tutmaya devam ederdi? Asil Nadir, Eliyeşil ve Kara- mehmetler'den aldığı bonola- rı Londra'daki şahsi iffas da- vasında alacaKlılarına temi- nat olarak vermiş ve alacaklı Lehman Brothers, Barclays ve Carr Kitcat Aitken gibi ku- ruluşlar da bu bonolara haciz koymuşlardı. Bu bonolann ilk taksidinin içinde bulundu- ğumuz mart ayında, ikincisi- nin haziranda ödeneceğı söyleniyordu. Şimdi bu du- rumda Karamehmet kardeş- ter, banka ellerinder. gitse bile Lehman Brothers'a, Barc- lays'e bu paraları ödemek zo rundaydılar. Dendiğıne göre Kemal De- rinkök'le birlikte hareket eden Bülent Şemiler, ya Ka- ramehmetler'le ortaklıktan sı- kılmış ve bankanın tüm dene- timinin kendisinde olmasını arzuladığı için bu tür bir ope- rasyonun içinde yer almıştı ya da Asil Nadir, kendisi için ba- zı teminatların gerekli olduğu çok sıkışık bir anında, aldığı senetler karşılığı bankasını satmış. ama şimdi Derinkök'ü araya koyarak bankasına ye- niden sahip olmak istiyordu. Karamehmet kardeşler bankada çoğunluğa sahip ol- duklarını ısrarla tekrarlıyorlar ve "Hazine Müsteşarlığı bankanın pay defterlerini incelediğinde bizim çoğun- ASİL NADİR MUSTAFAKEMALDERİNKÖK m HasanveMehmetReşat KARAMEHMET ELİYEŞİLLER lukta olduğumuz ortaya çı- kacak " diyorlardı. 28 martta yapılacak genel kuruldan sonra akla kara belli olacak, çoğunluk hisselerine kendile- ri sahip oldukları için de De- rınkök'ün, yüzde 50nin altın- daki hisseleri alış talebini red- dedeceklerdi. Kemal Oerinkök ise yüzde 53 hisseyi aldığını ısrarla vur- guluyordu. Karar bir anlam- da, Hazine'nın ıki dudağı ara- sından çıkacak söze bağlıydı. Karamehmet kardeşler bilin- diği kadanyla Semra Özal'a yakındılar. Semra Hanım'ın eşi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmam sıfatını taşıyan Bülent Şemiler ise acaba bu operasyonu yapar- ken Cumhurbaşkanı'na mı güvenmişti? Hazine'den "evet" çıkarsa bu "evef'te Cumhurbaşkanı'nın ağırttğı olacağı savunuluyordu. Cum- hurbaşkanı Özal, Derinkök- ün bankacılık sektörüne yeni- den dönmesine yeşil ışık ya- kacak mıydı? Öte yanda impexbank'ta bu patronluk savaşını Dertn- kök kazanacak olursa, Kara- mehmet kardeşlerin elinden hem banka gidecek hem de Batılı bankaların haciz koydu- ğu bonoları, zamanı geldtğin- de ödemek zorunda kalacak- lardı... Ekonomi çevreleri, bu ne- fes kesen dedektif macerası- nı anlaşılan daha bir süre me- rakla izleyeceklerdi... Koç'un havuz yönetmeliği Koç Grubu'nun Nakkaştepe'deki ştk merkezinde yer alan havuza kim girebi- lir? Holding merkezinin Nakkaştepe'ye taşındığı 13 Eylül 1987'den beri süregelen bu sorun ni- hayet çözülüyor ve Nakkaştepe'deki havuz, Koç Grubu : nun tepe yöneticileri için "kullanıma" açılıyc'. Koç Holding'de bu amaçla şu günlerde bir de yönet- " melik yayımlanıyormuş. Bu yönetmelikte havuza kim gi- recek", "nasıl girecek", "ne glyecek", "hangi saatler- de girilecek", bunlar tarıf edilıyormuş ve bu tarife göre başkan ve başkan yardtmcılan bundan böyle havuzdan yararlanabileceklermtş. Nakkaştepe'deki Koç tesislerini gezdirmek üzere ba- sına verjlen davette söz konusu havuz da bizlere göste- rilmiş, ancak "havuzun kullanılması yasak" yollu esp- riler de yapılmıştı. Havuza bugüne kadar kimin girdiğine gelince... Kimi- ne göre havuzdan bugüne kadar sadece Koç ailesi ya- rarlanıyormuş. Kimine göreyse havuz düzenli olarak te- mizlendiği halde bugüne kadar sadece bir kez Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç girebilmiş. Güleryüz'den Kavala'ya dev pano Paris'te yaşayan ressam Mehmet Güleryüz, şu sıralar günlerini Türkiye'de Kavaia Grubu için harıl harıl çalışa- rak geçiriyor. Yaptığı iş ise An- kara'da gelecek ay açılacak olan Sheraton Oteli için dev bir pano. Osman Kavaia tarafından Güleryüz'e sipariş edilen pa- no, Ankara Sheraton'un lo- kantasına bakan 140-150 met- rekarelik devasa bir duvarı boydan boya kaplayacak Tüketicinin MAL VE HİZMETLER Hayvansa! gıda Sût ve sCıt mamuMeri Uolu gıdafar Bakliyat Yas meyve/ sebze Konserve Temtzfac mabemeteri DTM Hanr dtş giyim Haar iç gıyim Hazır ayakkabt/çanta Şehirsuyu/elektrik Şeftiriçi ufosım Yurtçi Ö2el ögreninVeğrtim Banka Ayaküstû yemek yenen yerler bilgı kaynakları H 16.9 17.8 16.8 9.1 5.0 27.7 40.2 34.0 18.0 12.6 13.7 4.7 6.9 12.2 227 12 7 Hastane/sağlık hizmetleri 3.7 Kowyu Uffler 28.5 21.4 16.6 18.6 12.6 17.9 16.4 47.6 ' 13.9 9.8 13.0 26.8 21.4 53.5 36.7 9.3 53.7 MfV TV 19.8 19.4 18.3 12.3 8.2 18.3 28.5 30.8 11.2 9.4 9.2 16.5 13.5 14.9 20.4 8.5 8.5 tmtk 84.5 82.0 81.6 81.8 89.4 61.2 74.4 42.4 80.6 85.1 83.9 30 6 59.3 32.0 52 4 72.2 51.7 CtfMi a n * * * H 5.1 7.6 5.3 3.5 3.0 5.2 5.7 10.2 3.8 3.4 4.1 16.9 13.0 8.9 7.5 4.1 8.4 Artaria* yakmtar H 44.5 34.8 32.9 33.5 25.1 26.6 30.5 47.9 ' 41.7 28.4 36.3 10.3 19.8 46.2 30.1 44.5 41.3 I 3.3 3.0 2.7 2.6 3.5 3.0 3.2 4.6 4.1 3.2 4.0 1.6 2.7 6.0 3.7 4.6 5.3 IMPEXBANKTA PATRONLUK SAVAŞI Türkiye'de bugüne değin bu denli büyük bir panonun ya- pılmamış olduğu belirtilirken panonun birbirlni tamamla- yan 14 ayrı parçadan oluşa- cağı kaydedilıyor Bu çalışma için bir ekip ku- ran Mehmet Güleryüz'ün Osman Kavala'dan alacağı parayla ilgili rivayet ise muh- telıf. 1992'de teslim edilece- ği belirtilen devasa pano için Kavaia ile Güleryüz'ün muta- bık kakjıkları para 200 bin do- lar dolaylarında. Yani bugün- kü kuriarla 700 milyon lira. Bu paranın içinde, 311 odalı ote- lin odalarına konacak tablola- rın seçimi de varmış. Bu tab- lolar Güleryüz'ün kendi ya- pıtları değil, çeşitli ressamla- rın reprödüksiyonları olacak- Bu arada Güleryüz'e ödenecek paranın 1 milyar li- rayı bulacağını söyleyenler de yok değil. YeBülent Şemiler de konuştu 'Eliyeşiller'in bu kavga ile ilgisi yok. Problem yeni ortaklarla Karamehmetler arasında. Benim de hissedarhk yapısıyla ilgim yok. Derinkök'tin ortaklıktaki payı yüzde 6'dır. Bankayı alanlar arasında çok saygın isimler mevcut. Açıklama yapılacak." ANKARA (AA) — Emlak- bank eski Genel Müdürü Bülent Şemiler, lmpexbank olayı ile il- gili olarak, "Eliyeşil ailesinin bu kavga ile hiçbir ilişkisi yoktur, problem yeni ortaklar ve Kara- mehmet kardeşler arasındadır. Benim de hissedarhk yapısı ile ilgim yoktur. Olay bir bankacı- lık, hukuk ve ahlak konusudur" dedi. Hak aramada artışEkonomi Servisi — Türkiye'de yeni yeni yeşer- meye başlayan tüketici bilinci tüketicilerin son birkaç yıl öncesine göre daha fazla "ses vennesine" neden oluyor. Tüketicilerin son yıl- larda daha çok hakkını arama yoluna başv-urduk- ları dikkat çekerken bu şikâyetlerden alınan olumlu sonuç oranı da önemli bir artış gösteri- yor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim uyelerinden Doç. Dr. Eser Borak'ın 1983 ve 1990 yıllarında yaptı- ğı iki ayrı arastırma sonuçları, tüketici bilinci- nin giderek arttığını sergiliyor. 1983 yılında Is- tanbul'da yaşayan 466 hanımın düşünceleri baz alınarak yapılan araştırmada, bozuk çıkan bir malın tüketici tarafından şikâyet konusu olup ge- rekli yerlere başvurulma oranı yüzde 27.5 iken bu oranm 1990 yılında yapılan araştırmada yüz- de 42.5'a çıktığı gözleniyor. Ayrıca bu şikâyetler- den olumlu sonuç alma oranı ise 1983 yıhnda yüzde 2 ila 5 iken 1990 yılında yüzde 66'ya fırla- dığı ortaya çıkıyor. Eser Borak'ın araştırmasındaki tüketicilere yö- neltilen, "Bozuk çıkan bir mal için neden hak- kınızı aramaduuz?" şeklindeki soruya 1983 yı- lında "Uğraşsam bile hiçbir şey degişmevecekti" yanıtını verenlerin oranı yüzde 50.8 iken 1990 ca- lışmasında bu oranın yüzde 41.9'a düştüğü göz- leniyor. Araştırmada ayrıca 7 yılhk süre zarfın- da tüketicilerin haklannı aramada zaman ve ça- ba harcama konusunda daha bonkör davrandık- ları ortaya çıkıyor. Bozuk çıkan bir mala karşı tepki gösterip bir şeyler yapmak isteyip de "Ne yapacağını ve nereye başvuracagını" bilemeyen- lerin sayısında ise artış gözle niyor. Bülent Şemiler, son günlerde lmpexbank konusunda ortaya çıkan gelişmeierle ilgili olarak AA muhabirinin sorularını ya- nıtladı. Şemiler, Eliyeşil ailesinin tmpexbank'taki tüm hisselerini elden çıkarmasının gerekçesini KISA KISA • Rıhtım Caddesi adlı avlık borsa analız dergisi Altay Menkul Değerler tarafından yayımlanarak ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. • Roche Basel ile The NVellcome Foundation Ltd. ortaklaşa olarak Türkiye'de VVellcome ilaçlarınm uretimini yapmak üzere Wellcome Ltd. adıyla bir şirket kurdu. • Brldgestone Türkiye'den ilk kez ihracat yaparak Lubnan'a lastik sattı. şöyle açıkladı: "Bilindiği gibi aralık 1990 ta- rihinde Can Eliyeşil ve Hasan Karamehmet aileleri tmpex- bank'ı ortak olarak satın almış- lardır. Ne yazık ki 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda ta- raflar eşit olarak beşer üye ile temsil edilmelerine ragmen, Ha- san ve Reşat Karamehmet kar- deşler bankanın vönetimini fii- li olarak ellerinde tutma gayre- ti içine girmişlerdir." Bülent Şemiler, noter vasıta- sı ile Impexbank'ta yaşanan uç önemli olayın tespit edildiğini, bunun da fiili durumu belgele- diğini ifade ederek sözkonusu olayları şöyle sıraladı: "Bankanın murahhas üvesi- nin. kredi komitesi üyesinin ve diğer \onetim kurulu üyelerinin bankanın kredi, mali tahlil ve is- tihbarat raporlannı incetemeleri men edilmiştir. Bankanın tüm ihracatından yetkili ve sorumlu bulunan yö- netim kurulu üyelerinin banka binasına girişleri dahi kaba kuv- vetle engellenmişlir. Bankanın yöneticileri ve his- sedarlan, barikadaki hesapiann- dan para çekmek istediklerinde dahi, şubede kaba kuv\et)e en- gellenmişlerdir, lutanakları mevcuttur. Bu gibi hadiseler Türk Tica- ret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Vergi Lsul Kanunlanna ay- kırı ve bankanın ana sözleşme- sine aykırı olup suç teşkil et- mektedir. Ayrı«.a bu gibi davra- nışlar bankacılık camiasında gö- riilmemiş şe>lerdir. Bu yüzden Eliyeşil ailesi İmpexbank'taki tüm hisselerini satmıştır." Şemiler, bir başka soru üze- VEFAT Aslı ve Ozan'ın babaları Türkân Yazıcıoğlu'nun eşi KUTM YAZiaOĞLU 15.3.1991 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 16.3.1991 (bugün) öğle namazından sonra Bostana Camii'nden kaldınlarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. AÎLESİ rıne, "Eliyeşil ailesinin bn kav- ga ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sa- dece kendilerine ait hisselerini satmışlardır, bildiğiniz gibi Türkiye de hisse alım satımı ta- mamen serbesttir. Her gün bor- sada binlerce hisse senedi alım satımı \apılmaktadır. Buradakl problem, yeni ortaklar ve Kara- mehmet kardeşler arasındadır" dedi. Şemiler, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialar konusun- da da şunları söyledi: "Şimdi kendilerini mağdur ve bankacılık yapabilecek nitelik- te göriip başkalannı da eşi gö- rülmemiş bir şekilde ünaj boz- ma propagandası ile kötü gös- termeye çalışan kişiler, sadece yüzde 6 ile ortak bulunan Sayın Kemal Derinkök ismi üzerinde sansasyon yaparak bankanın kendilerine kalmasını saglama- ya çalışmaktadırlar. Halbuki bankayı alan kişiler arasında çok saygın isimler mevcut olup bildigim kadanyla kendi açıkla- malannı pazartesi gunü yapa- caklar. Aynca hemen belirteyim ki benim de hissedarhk yapısı Ue bir ilgim yoktur. Can Eliyeşil kayınpederimdir. Benim ismimi ve Cumhurbas- kanlığı makamını ortaya atarak bu yönde demeç veren Hasan ve Reşat Karamehmet kardeşler, konuyu saptırmaya çalışmakta- dırlar. Olay bir bankaolık, hukuk ve ahlak konusudur. Benim ismi- mi kullanan kişiler hakkında tazminat davası açılması için avukatlanma talimat vermiş bu- lunmaktayım."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog