Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 16 MART 1991 DÖVİZ KURLARI 16MART1N1 Dövizın Gnsı 1 ABC Dotan 1 Alman Maric 1 Avustralya Dotan 1 Betç*a Frjngı 1 Franso Frangı 1 Hollanöa florini 1 Isveç Kronu 1 isvicre Frangı 100 Itaiyan üretı 1 Japon Yeni 1 Stertm 1 S.Arabistan RiyaS Dövn AJış 3508.97 2206.21 2712.78 10710 648 01 1959.22 600.39 2548.27 295 87 25.73 6468.08 935.67 D6va Satıs 3515 00 221063 2718.22 107 31 649.31 196315 801.59 2553 38 296 46 25 78 6481 04 937.55 Efektf Alış 3505 46 2204 00 2666 66 105 27 647 36 1957 26 594 39 2545 72 290 84 25 47 646161 912 28 EfeMrf Satış CAPtUUH 3526 55 2217 26 2726 37 107 63 65126 1969 04 603 39 2561 04 297 35 25 85 6600 48 940 36 S 1 5904 Mman Maria $ 5.4149 Fr.Fmgı 11.7909 Hol.Floreıi 11.3769 bv Fraogı $ 1185.99 Itt üred $136 40 Japon Yenı $ 3-7501 S.Arab.Rıyafi £18432$ BORSADA 15 I 1M^73JI14.» Mktan: 11.5M.M8 : 4731.13 I 4237.13 SiMİ 9B34.14 (Önceki) Biteşik endeks 4752 25 Maiı endeks. 4310 34 Sınaı endeks 5039 79 47112» I M « M x 4247.54 Smri M M K M H . 7 I (ûnceki) Bîteşık endete. 4753.96 MaJi endeks 4303 12 Sınaı «ıdeKS. 5040 46 1 KMvm PEGPraao Ûnratose- 5200 7900 nm 38500 MM 29000 41M 26500 13000 20500 BW 89» 160000 9900 8100 147» 7500 4700 13000 2400 28000 20500 4150 55000 12000 1200 nm 11500 11750 3950 7600 4100 6400 «900 nm 1450 23500 tm 1950 20000 10000 2850 13500 449* 13250 1O7M 33500 20000 25500 um 4950 nw 31N 1S2M 3550 13SO00 3900 1(00 13500 610C 11M 9300 1350 17M 2450 7M0 1450 3100 13250 an 6000 2000 8600 850 OH 4700 7000 46500 64000 13750 « M 4900 3400 34M 6500 4100 5200 42000 13250 IM 7500 5500 19000 19000 3800 13250 4000 4100 2100 m 2350 6900 4600 u «ıduşüt Bugünlû Bugûnku an yûte«* 5000 7500 7400 37500 20000 26000 12500 19500 S7M 6600 9600 61M 14SM 7500 4550 12250 2250 17M 27000 19500 54000 11750 1150 ttN 11500 11500 3650 7(00 4000 6400 4850 m» 1400 22500 OM 1900 20000 2700 12750 13000 1(7» 33500 TNN 19750 25000 42SM 4850 MM 11H 1UH 3350 1Z5000 3750 1600 13500 5900 IM 9100 1300 IM 2300 im 1450 3050 13000 zm 5600 1900 8100 (00 MM 45» 77M MM 46000 61000 13500 47M 4700 3400 MM 6300 4900 41500 13000 5400 18500 18000 3750 12750 3700 3900 2000 ıw 2300 6700 4400 5200 7500 7600 38500 29000 26500 13000 21000 6900 9900 8300 1MM 7500 4700 13750 2550 17M 2BOO0 20600 55000 12250 1250 1 M 11750 11750 3850 7H0 4100 6600 4SO0 7M0 1500 23500 MM 1950 20500 2900 13500 13750 1 1 M 33500 17TS» 20000 25500 44M* 5000 3500 145000 3900 1900 14000 6300 tm 9300 1400 IM 2600 7 M 1500 3100 13500 tm 6000 2100 6100 850 29M 4650 SM* 7000 47000 62000 14000 4»S0 «800 3S00 3SM 6400 5250 42000 13250 5500 18500 18750 3650 13250 3800 4100 2100 MM 2400 6900 4600 5100 7500 7400 MJM 37SO0 29000 4ZM 26000 9900 8100 1MM 7500 4700 13000 2250 17» 27500 20000 54000 11750 1200 tM 11500 11500 3900 7600 4000 6400 4900 7 M 1450 23500 MM 195C 20000 2650 13250 4«M 13000 119M 335O0 1TTSI 19750 255O0 4MM 4900 3500i 135000 3850, 1800; 13500' 6100 I M 9300 1350 1M 2400 7 M 1450 3100 13250 M 5900 2000 6100 925 » M 4650 S M 6800 46500 62000 13750 *m 4700 3400 5000 42000 13250 5500 13500 18750 3800 13250 3800 4100 2100 MM 2300 6800 «•30 37714 25068 2600 184555 •IM 63100 44M 307500 1MM 2800 MM 121800 76150 5100 7500 7500 23637 16O060 16700 [ 2200 J580C 377800 409487 2MM 98520 406550 28030 14200 91300 4M 10000 8800 926418 4800 39200 5000 13900 M 144900 47520 4 H M 30400 21210 200 83543 8700 30100 2MM 600 MtM 9B200 4S825 119M 42400 75560 178770 17200 70400 58100 21600 77700 202308 M 1 M 234650 M 154O0 12300 50990 124300 118600 »500 62500 1I74M 1600 t*9M 4700 74M 24100 68550 11650 14M 3800 5900 3Mt 26900 579200 234800 U4M 400 95000 3500 42S50 148300 35800 37500 28500 «tM 26500 2HM 12750 20000 SM8 6600 9900 8200 14TM 7500 4600 13250 2550 17JM 27500 20000 54000 11750 1200 1 M 11500 11500 3900 7600 4050 6400 4900 7M» 1450 23000 MM 1900 20000 2850 13000 13250 11M 33500 17M 20000 25500 4MM 4950 3400 140000 3BO0 1850 13750 6100 1tM 9200 1350 1M8 2600 7M8 1500 3050 13250 tm 5900 1950 81» 82S MM 4650 48000 62000 13750 4700 3400 MM 6300 5200 41500 1MM 42O0 22300 82500 115800 421175 23600 13000 5500 18500 18500 3800 13250 3700 3900 2050 MM 2300 6900 4500 Atyrttdi oıtfly 4TIC4 7M8 5064 7500 7503 M4M 37775 •741 28487 «M 26409 2 M t 12751 20062 JM1 6622 9864 8172 147» 7500 4632 13434 2399 T7M 27536 20O31 54085 11900 1198 1 M 11611 11513 3901 7600 4052 6417 4885 m» 1446 23182 M7 1916 20070 2835 13091 4M8 13257 11ta 33500 rnts 19921 25485 4927 1S7J4 3388 135821 3807 1846 13715 6096 1 M 9188 1346 MM 2521 7M 1488 3061 13217 27M 5924 1963 8100 825 Mt7 4607 M M 6952 7*23 tSM 46035 61956 13741 «8» 4735 3447 O M 6332 5119 41593 13123 5471 18500 18543 3794 13136 44M ISM 3710 3942 2004 M 4 2331 6795 4484 Merkez Bankası teslim oldu Hazine'nin artanfinansman baskısı sonucu Merkez Bankasıparapolitikasını değiştirdi BtLAL ÇETİN ANKARA — Kamu finansmanında- ki darboğaz günden güne derinleşme- ye başladı. Bütçe açığmm büyümesi iç borç anapara ve faiz ödemelerinin yo- ğunlaşması Hazine'nin Merkez Bankası üzerindeki finansman baskısını arttın- yor. Hazine'nin artan finansman bas- kısı sonucu, uyguladığı para politika- sında önemli gedikler açılmaya başla- dığını gören Merkez Bankası, politika değişikliğine gitti. Hazine'ye verilen kı- sa vadelı avans limiti 3.5 trilyon liradan 8 trilyon liraya yükseltildi. Merkez Ban- kası yetkilileri, bu 8 trilyonun da kısa vadeli avansta yasal sınır olan 15 tril- yon liraya kadar çıkanlabileceğini kay- dediyorlar. Karşıhksız para basımının giderek artacağının bir göstergesi ola- rak değerlendirilen bu gelişme "Halen yüzde 601ar diizeyinde seyreden enflas- yonun iyice azmasına yol acacak" di- ye yorumlanıyor. tç borç geri ödemeleri Yılbaşm- dan bu yana bir yandan bütçe nakit açıklan büyürken diğer yandan da iç borç geri ödemeleri büyük bir yoğun- luk kazanmıştı. Şubat ayında sadece bir ayhk bütçe açığı 1.5 trilyon lira olur- ken aylık iç borç geri ödemeleri tutarı da ortalama 2.5-3 trilyon lira düzeyine ulaştı. örneğin 28 şubatta 2.9 trilyon lira olan iç borç ödemeleri 20 mart çar- şamba günü de 2.5 trilyon lira olacak. K n u ı ••Irtjr Hazine, son dö- nemde içine düştüğü nakit sıkışıklıgı- nı Merkez Bankası'nın tanıdığı kısa va- deli avans limitini aşmadan çözebilmek için bir tür geçici hesap olan ve "lur- mıa bakiye" diye adlandırılan yönte- mi kalıa hale getirdi. Birkaç günlük ge- çici hesap olması gereken "kınnızı bakiye" son 2.5 aydır ikinci bir kısa va- deli avans hesabına dönüstü ve ortala- ma 2-2.5 trilyon lira düzeyinde seyre- den bu hesap bir ara 2.9 trilyon liraya çıktı. Böylelikle Hazine'nin Merkez Bankası'ndan fiilen çektiği para 6 tril- yon liraya kadar yükseldi. Para •ıılMı MHI «tegMi Son gün- lerde ise bir yandan kırmızı bakiyede- ki hesap büyürken diğer yandan da Ha- zine'nin maaş ödemeleri için artan oranda Merkez Bankası'na müracaat etmek zorunda kalması (Dün 1.2 tril- yonluk emisyon artışj oldu.) Merkez Bankası'm para politikasında değişik- lik yapmaya zorladı. Özellikle son iki yıllık dönemde kamu kesimine verilen kredileri reel olarak küçültmeye çalışan Merkez Bankası, önceki günden itiba- ren bu politikasını değiştirdi. Hazine ile Merkez Bankası arasuıda 1989 yıhnda yapılan bir protokolle 3.5 trilyon lira olarak belirlenen kısa vadeli avans limiti önceki günden itibaren Merkez Bankası'nca tek taraflı olarak 8 trilyon liraya çıkarılarak Hazine'nin kmnızı bakiyedeki borçlan da avans hesabına alındı. Edinilen bilgiye gö- re maaş ödemeleri için dün de Merkez Bankası'ndan 260 niilyar lira avans çe- kilmesi sonucu 8 trilyon liralak limitin 5.1 trilyon lirahk kısmı fiilen kullanıl- dı. Bu arada dünkü maaş ödemelerin- de dahi para bulmakta zorlanan Hazi- ne, 20 mart günü de toplam 2.5 trilyon lira ri't«nnda iç borç ödemesi yapacak. Bu ödeme için Hazine'nin elinde sade- ce önceki gün yapılan tahvil ihalesin- den gelecek net 850 milyar lira parası olduğu ve ilk hesaplamalara göre 20 martta da Merkez Bankası'dan 1-1.5 trilyon lira ek avans çekilmesinin kaçı- mlmaz olacağı bildirildi. yttzde 151 Kamu fı- nansmanı yönünden acil bazı önlem- ler alınmaması halınde Hazine'nin 8 trilyon liralık limiti de birkaç ay içeri- sinde dolduracağı belirtiliyor. Merkez Bankası yetkilileri ise, bundan böyle Hazine'ye kısa vadeli avans konusun- da direnmelerinin bir anlamı olmaya- cağını belirterek gerekirse yasada ön- görülen genel bütçe ödeneklerinin yüz- de 15'i tutannda (yaklaşık 15 trilyon li- ra) avans verilebileceğini söylediler. Japon baııkalarmdan dev kredi Enmbank, 7SK8 TKB ve SYK% 18 Japon bankasmdan 400 mifyon dolarlık kredisağladılar Ekonomi Servisi — Körfez krizinden bu yana ilk büyük dış kredi Japonya L dan geldi. The Bank of Tokyo Ltd. li- derliğindeki 18 Japon bankası ve fınans kuruluşu tarafından sağlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık (54 milyar yen) kre- di anlaşması dün tstanbul'da irnzalandı. Krediyi Türk Eximbank, Türkiye Kal- kınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkmma Bankası ve Sınai Yatınm ve Kredi Ban- kası sağladı. Ihracat, turizm ve tekstüe kullandırıl- ması planlanan bu kredi, Türk banka- lan arasmda şöyle paylaşıldı. Eximbank 20 milyar 250 milyon yen (149 milyon dolar), Türkiye Kalkınma Bankası 16 milyar 200 milyon yen (119 milyon do- lar), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 13 milyar 500 milyon yen (100 milyon do- lar), Sınai Yatınm ve Kredi Bankası 4 milyar 50 milyon yen (30 milyon dolar.) Devlet garantili kredinin yüzde 90'lık bölümü Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Denizaşın Yatınm Si- gortası kapsamına alındı. Kredi dört yı- lı ödemesiz, 10 yıl vadeli. Eximbank Genel Müdürü Turgay Öz- kan yaptığı açıklamada, ihracata dayalı bütün sektörlere krediyi kullandıracak- lannı söyleyerek "Kredinin nisan orta- stnda efektife dönüşeceğini sanıyoram. Savaş sırasında Japonya'nın Türk özei sektöriine verdigi bu kredi Tiırkiye'ye otan güvenin bir amgesidJr" dedi. Türki- ye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Is- mail Emen ise şöyle konuştu: "Krediyi tnrizm, tekstil ve ihracata dönük sana- yilere öncelik vererek dagıtacağız. Yüz- de 30'u turizme, yüzde 70'i sanayiye ay- nlabilir. Bunu biraz da talepler belirie- yecek." Sınai Yatınm ve Kredi Bankası Genel Müdürü Orhan Altan, kredilerin ağırhklı olarak bir sektöre yönelmediğini belir- terek "thracata döniik olarak çalışan her projeye kredi yerecegiz" dedi. Türkiye Sı- nai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Metin Tokpınar ise hiçbir aynm yapma- dan krediyi bütün sınai sektörlere kul- landıracaklannı belirtti. Kredinin imza töreninde konuşan Ha- zine ve Dış Ticaret Müstesan Naınık Ke- mal Kılıc, Körfez krizine rağmen bu kre- diyi kullandıran bütün Japon bankala- nna teşekkür ederek 1991 yıh içinde ön- görülen özel sektör yatınmlannın ger- çekleşeceğine inandığını söyledi. Törende 18 Japon banka ve fınans ku- rumu adına konuşan Fnji Kiyakova, kre- dinin Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin geüştirilmesine yardımcı ola- cağına inandığını söyledi. îmza töreni- ne Koç, Sabancı, Borusan gibi tanınmış büyük sermaye gruplannın en üst düzey- de temsilcileri katıldı. lşadamlan, kre- dinin özel sektör açısından "yatınm için bir teminat" olduğunu söylediler. Herkes TAYFUN DEVECIOĞLU Petkim îşçisi eyleme ara verdi Y/m«IM HMLARI bbfeM •MJMİ Mk İŞ \<iüııılı-1 iş \Wiran-2 tş Vatııırn-3 iş V^tınfTi-4 fe Vaınnv6 ifiterton-1 irterfoo-2 lntofon-3 •HBrton-4 lmerion-5 İMIsat Yat-1 hdteat VM-2 İrtisat Yat-3 İcSsatYat-4 ikBsat Aohn Fon G&r3nb \^t}nn>1 Garanh Yatnm-2 Garanti Yttınm-3 Garanti V«ınnv4 Esbank Fon-1 EsbankFon-2 EsfcrkFon-3 YKB'tt. Fonu YKB Sektör Fon YKBHıSMFon YKB Kamu Fon YKBUkitFon YKBKarmaFon YKBOövnFon YKB Kapital F. YKB AJdif F. VUaf Fon-1 VUaf Fon-2 VUaf Fon-3 VakıfHısse V»ıf DûnyaFon \ftkif Fon-6 ftsbank Mam fon Dışöafik Beyaz ftşbaıkPembe Tûtûn Fon-1 • TDtûn Fon-2 Mtsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Fînans Fon-1 Rrans Fon-2 fînans Fon-3 Hnans Fbn~4 Rnans Fon-5 Zraat Fon-1 • Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 H * Fon-1 Hafc Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Embk Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Tfibank Fon Sûmer Fon Deniz Fon Ege Fon Kakmma Fon Dennr Fon •önşFon OnakFon TOrMıankFon Netfen Etiton MN 11Û7B7 14.0339 09.1089 170150 04.0630 mostf U.Î2BI 2702.89 OToaas oaoiao KSBBT 1002*9 06.02B9 2aO259 11.1239 221087 100189 12 0230 30JB50 iatlfl7 31.1039 11.0730 02.1137 07.0338 07.0338 070338 07.0338 070338 02.0139 19İK30 19H&90 09Ü638 24.0439 18.1039 22.0330 26.0330 M.0630 28X1638 100439 28.0630 04.0788 10.1230 15JF38 201039 200339 200739 18.1239 20.0330 05.1130 09.1039 143230 14Ü290 200630 01.1139 060130 02 0190 280630 22.0130 160730 023230 04 0530 280330 12.0230 16.0430 04 0530 060530 070530 110630 270830 03.0930 05.1130 011190 Çtaş «4»i 10300 20000 10000 1O000 iaooo 10661 9360 9359 11200 10000 9.764 9306 9596 9390 10.000 9376 a731 10437 9336 10319 10000 10.000 10477 a785 9.713 9.795 9.693 9328 9294 10000 9.542 10000 48.279 10444 9394 9374 10000 10JB57 20558 10011 11021 1O000 4O000 1O000 9346 9356 10428 9358 10300 10.100 10300 10.000 1O000 11397 10357 10.724 10469 10.000 1O000 1O036 9362 1Û0O0 10405 10308 1O000 10.000 1O006 10.000 mooo 10.000 1O000 10.000 DMM M)Ml 71169 47274 ias75 16.065 13386 54.422 46380 24320 21336 11794 44382 36.796 17525 17704 13.756 55.205 26.089 14389 13.442 56.190 iaei8 13329 52100 40768 69339 4O072 34 762 40322 18.381 13461 11355 40485 103951 19.044 aoio 15700 12 468 36.006 48353 13384 39328 11.133 144.0B7 17554 24359 21055 17694 13443 11680 21266 15953 16556 15.188 20726 16177 21244 14 490 17.127 13.711 16044 12 260 14 692 16578 17076 14331 14.738 13324 14006 12.470 12 224 11336 11523 1SMAMT tafMfti 71270 47374 18398 16083 13702 54.494 47042 24350 21364 11383 45044 . 36345 17549 17728 13389 55.272 26.124 14406 13503 56.261 ia643 13346 52.146 40782 69396 40120 34.766 40345 18.409 13475 11341 40531 104065 19.069 13,054 15307 12.481 36.047 48.410 13401 39375 11.146 144 260 17578 24382 21360 17.718 13485 11.695 21351 15377 16583 15.212 20754 16201 21.277 14515 17.149 11727 16365 12 275 14.709 16596 17104 14347 14.755 13337 14324 12.482 12 234 11351 11537 1991 f») 014 021 012 011 012 013 013 012 013 075 014 013 014 014 097 012 013 012 045 013 013 013 009 003 008 012 001 006 015 0.10 073 011 011 013 034 068 010 011 0.12 013 012 012 012 014 009 012 014 031 013 040 015 016 016 014 015 016 017 013 012 013 012 012 011 016 011 012 0.09 0.13 010 008 013 012 6500 işçinin 48 saatiik "işyerinden çıkmama" eylemi sona ererken Petrol-tş Başkanı, "Vurdumduymazhk sürerse şalter indirme gündeme gelecek" dedi. tş-Sendika Servisj — Toplu- sözleşme görüşmeleri uyuşmaz- lıkla sonuçlanan, grev haklan bulunmayan, 6 bin 500 Petkim işçisinin 48 saatiik "işyerinden çıkmama eylemi" sona ererken Petrol-tş Genel Başkanı Münir Ceylan, "Bu vurdumduymazhk devam ederse en son aşamada da olsa şallerlerin inmesi günde- me gelecektir" dedi. lzmit'ten Ahmet Kurt'un bil- dirdigine göre Petrol-tş Genel Başkanı Münir Ceylan dün Pet- kim'in Yarımca tesislerine gele- rek işçilerle bir toplantı yaptı. Oylan, Petkim işçilerinin lop- lusözlesme görüşmelerinin Yük- sek Hakem Kurulu'na gitmesi halinde. üretimi engelleyici e>- lemleri gündeme getireceklerini söyledi. Yanmcı Yarpet işyerinde ey- lemlerini sürdüren 3 bin dola- yında işçiyi dün eş ve çocukları ziyaret ettiler. Guvenlik güçleri tarafından içeri alınmayan ka- dm ve çocuklar sabah 8.00'de zorla kapıyı açarak içeri girdiler. Vardiyası biten işçiler eş ve ço- cuklannı destekleyerek alkışlarla "işte Türk kadını" diye slogan attılar. Yaklaşık 2 bin 500 Petkim işçisi, müdürlük binası önnnde alkış tutarak slogan attılar. Fabrika içerisinde bir araya gelen işçiler ve aileleri alkış pro- testolannı sürdurürken sık sık "Yaşasın Petkim işçilerinin bir- ligi", "Vur vur inlesin Çankaya dinlesin", "Böyte sözleşme olmaz" diye slogan attılar. Da- ha sonra hep birlikte alkış tuta- rak ve slogan atarak müdürlük binası önune gelen işçîler, Petrol-İş Sendikası Genel Baş- kanı Münir Ceylan ve genel merkez yöneticilerini beklediler. Genel Başkan Ceylan konuşma- sında, bakanlığın kendilerine Türkiye şartlarıyla bağdaşmaya- cak gülunç bir teklif verdikleri- ni söyledi. Ceylan, "Mücadelemiz >«mek boykotu ve servis araçianna bin- meme gibi hareketlerle sınırlı kalmay'acak. ,\>nı dUşünce için- de bultınurlarsa daha etkili ey- lemler kesintisiz gündeme gelecektir" dedi. Sayıları yaklaşık 2 bin 500'ün üzerinde bulunan Petkim işçile- ri, Ceylan'ın bu sözleri üzerine sürekli olarak "Şalter inecek, bu iş bitecek", "Şaîter inecek, söz- leşme bitecek" diye slogan attı- lar. Genel Başkan Münir Ceylan da "Bu vurdumdu) mazlık. bu pervasızlık devam ederse en son aşamada da olsa şalterlerin in- mesi gündeme gelecektir. Ne pa- hasına olursa olsun bu uygu- lanacaktır" dedi. Cumhuriyet Ege Bürosu'nun haberine göre Aliağa Alpet işçi- lerinin eş ve çocukları da dün sabahın erken saatlerinde işyeri önunde toplanmaya başladılar. Bu arada emniyet güçlerinin de- netimi arttırdığı, herhangi bir engellemede bulunmadığı, an- cak sürekli olarak video çekimi yaptığı gözlendi. İşçiler ve eşle- ri hep birlikte, "Vur vur inlesin Çankaya dinlesin", "Hükümel istifa", sloganları attılar. Pe:rol-Iş Sendikası Şube Baş- kanı Mustafa Öztaşkın, işveren- leri mantıklı olmaya çağırdı ve seslerini kamuoyuna duyurabil- mek için eylemleri sürdürecek- lerini belinti. Petkim işçileri 48 saatiik "iş- yerinde kalma" eylemini bitire- rek saat 16.00'da işyerlerini top- luca terk ettiler. 16.00-23.00 var- diyası dışındaki işçiler bir süre yürüdükten sonra senislere bin- diler. "Tıırizırf 150 yaşında Thomas Cook Yolculuğu turizme dönüştüren Thomas Cook'un 150. yıh kutlanıyor. İlk gezisini 1841 yıhnda 1 şiline trenle Leicester - Loughborough arasında düzenleyen tngiliz seyyah, turizmin babası olarak anılıyor. Ekonomi Servisi — Yeni ülke- leri, kültürleri tanımak için ya- pılan gezileri turizme dönüştü- ren, yani "seyyahlann" tekelin- den çıkararak "halka indiren" Thomas Cook'un 150. yıh kut- lanıyor. İlk gezisini 1841 yıhnda at yarışı izlemek için 1 şiline trenle Leicester-Loughborough arasında tur düzenleyerek 5~0 kişiyi taşıyan ve "organize tur" kavramını ortaya çıkartan Tho- mas Cook, "turizmin babası" olarak tanınıyor. Turizm sektörü, günümüzde 300 milyonu aşan sayıda insanın katılımı ile 120 milyar dolarlık bir ticaret hacmi doğuruyor. Türkiye'nin de içinde bulundu- ğu "orta büyüklükteki" pek çok ulke için "kurtancı" konumun- daki turizmin büyük bölümu, organize turlarla yapılıyor. Tu- »izmin bu denli önem kazanma- sında ise Thomas Cook gibi "ilklerin" buyük katkılan bulu- nuyor. 1841 yılındaki organizas- yonunun ilgi görmesi üzerine sonraki 10 yıl içinde gezilerini Liverpool'dan tskoçya'ya dek uzatan Thomas Cooİc, 1851 >ı- lında 163 bin kişiyi Londra, Hyde Park'taki büyük sergiye goturerek kitlesel gezileri de baş- latmış. 1855 yıhnda ilk deniz aşı- rı turunu Paris Fuarı için düzen- leyen Cook, Süveyş Kanah'nın açılması ile Ortadoğu turlarına ilgi duymaya başlamış. Cook, 1872'de ilk dünya turunu düzen- leyerek muşlerilerini, Amerika, Japonya, Çin, Singapur ve Hin- distan'a götürmüş ve Kızıldeniz ile Kahire üzerinden dönuşleri- ni sağlamış. Turizm sektöründe Thomas Cook'un pek çok yeniliği bulu- nuyor. Thomas Cook acentesi- nin Türkiye'deki temsilcisi Ekin Turizm'den aldığımız bilgiye gö- re bu yenilikler şöyle sıralanıyor: • tlk turizm magazini olan "Ex- curcionist Travel Magazine"in yayımlanması. • "The Traveller Circular Note" adı altında bugünkü seyahat çeklerinin ilk örneğini oluştur- ması. • Dünyadaki tur operatörleri ve turizm hizmeli sunan diğer ku- ' nıluşlar arasında hizmet akışını" sağlayacak ilk bilet ve hizmet ta- lebi sistemini oluşturması. • Bütün dünyadaki otellerde ge- çerli olacak bir otel kupon sis- temi oluşturarak, bugünkü vo- ucher sisteminin teınelini atma- sı. 114'ten fazla ülkede 1700 ofi- si bulunan Thomas Cook acen- tesinin 150. yıl kuüamalan tum dünyada kutlanacak. DUYURU PORTRE THOMAS COOK Çağdaş seyyahların ilki 22 Kasım 1808'de Melbourne'da doğan Thomas Cook, 1892'de Leicester'da öldü. Oldukça yoksul bir aileden gelen Cook, 10 yaşında öğrenimini yarıda bırakarak aralannda bahçıvanhk ve matbaacılığın da bulunduğu çeşitli işlerde çalıştı. Gençlik yıllarında Budist eğitimi görerek Budizmi yayma amacıyla tüm ülkeyi dolaştı. Bu geziler sırasında seyahat etmenin insan yaşamındaki önemini kavrayarak bunu değerlendirme>i düşündü.33 yaşındayken dönemin en iyi ulaşım aracı olan trenle insanlan se> r ahat amacıyla taşımayı planladı. Bu düşunceden hareketle 5 Temmuz 1841'de ilk organize seyahati gerçekleştirdi. 1. Aşağıda dosya numarası yazılı işler fiat ve teklif alma yolu ile ihale edilecektir. 2. Bu ihale tte ilgili Şartnameler Toros Sok. No: 20 Sıhhlye/ANKARA adresindeki EGO Genel MOdüriOğü ikmal inşaat ve Tesis Dairesi Başkanhğı Tcaret Müdürtüğünden Ocret Karşılığı alınabilir. 3. ihaleye katılacakfirmalarırt Şartnameyegöre hazıriayacakları tekliflerini en geç 5.4.1991 günO saat 10.00'a kadar aynı adresteki İdari İşler Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Şefligjn© vermeleri veya anılan saate kadar postayla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4. İdari ve Teknik Şartnameler imzalanarak teklitle birlikte verilecektir. 5. Fıatlara KDV. dahil edilmeyecektir. 6. Kuruhjşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değfldir. 7. Her dosya için ayrı teklif haztrianacaktır. DOSYA NO tŞİNAO» İHALE GONÛ İHALE şecü 91-RA/1 GûlıanaAsksn Tıp Akadamtsı Isı Santraibnnın doğal- gaza döoüsüm ısi 91 5 4 1991 Fiat m T»Wrf lEkmekFabft- kası Isı Santrallarmın dogvigazadOnCçürnşı 5 4.1991 Fiatv»T»WH 91-RA/3 1011 Otdu Oonatım Ana Tamr Fabrıkası Isı Sant- railannın doğalgaza 66- 5.4.1991 KatvaT«k« 91 -RA/4 AOÇ Sût Fabritıası nın Isı Santralının doğalgaza dönûjümşı 5 4 1991 FıatvvTakM ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÖRLÛÖO TRABZON — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Yabm Erez, Kara- deniz gezisinde edindıği iz- lenimleri anlattığı basın top- lantısında yine hükümete çattı. Yalım Erez, "Ekono- miden sorumlu devlet adamlannın lstanbul'a il başkanı seçtirmek için gös- terdikleri gayret ve çalışma- yı ekonomivle ilgili konular- da da gösCermelerini istiyo- nız" dedi. Erken seçim çağ- nsını da tekrarlayan Erez, seçim isteğinin tabandan geldiğini söyledi. Erez, Karadeniz'in sorun- larıyla Türkiye genelindeki sorunlann aynı olduğunu dile getirdi ve çıkmazdan kurtulunması için erken se- çimin kaçınılmaz olduğu yo- lundaki mesajını Trabzon- da da yineledi. Erez şunları söyledi: "Seçim kaygısı olan hükii- met. gereken önlemleri ala- maz. Oysa Türkiye'nin kök- lii ve radikal ekonomik ön- lemlere ihthacı var. Sorun serbest piyasa ekonomisinde değil, bu sistemin yanlış uy- gulanmasında yatıyor. Er- ken secimden sonra hangi parti iktidara gelirse gelsin önünde seçim kaygısı olma- .vacak. Erken seçimin gerek- liliği benim şahsi göriişüm değil, iki aydır Türkiye'yi dolaşıyorum, görüştüğüm her kesim aynı kanıda." TOBB Başkanı Yalım Erez, politika yaptığı yolun- daki eleştirileri ise şöyle ya- nıtladı: "Ben politika yapmıyo- nım. Sadece eski başkanla- nn izledigi lutumdan farklı davranıyorum. TOBB'nin Türkiye genelinde 700 bin üyesi var. Bunlann dertleri- ni Ankara'dan tespit etmek miimkün değil. Tum Türki- ye'yi dolaşarak tabanla bü- tünleşmeyi amaçh\oruz. Be- nim gittiğim her ilde bir po- litikacı gibi karşılandığım söyleniyor. Bu, Türk halkı- nın misafirperverliğinden kaynaklanıyor. " Anayasa Mahkemesi: Emeklilikte eşitsizlik yok ANKARA (ANKA) — Anayasa Mahkemesi, Yargı- tay'ın emeklilerin normal, geçici ve üst gösterge tablo- larına tâbi olanlar şeklinde 3 gruba ayrılmış olmasınm anayasaya aykın olduğu yo- lundaki itirazını reddetti. Anayasa Mahkemesi uygu- lamanın "sosyal guvenlik" kavramına ters düşmediğine karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dai- resi, SSK* emeklilerinin "normal", "geçici" ve "üst gösterge" tablolarına tâbi olanlar şeklinde 3 gruba ay- nlmasının anayasarun 2, 10, 60 ve 65. maddelerine aykı- rı olduğu gerekçesiyle Ana- yasa Mahkemesi'ne başvur- du. Yargıtay 10. Hukuk Da- iresi'nin itirazında "Sigorta- lılan, aylık besabına ilişkin ortalama kazançlan bakı- mından ve aynca aylık oran- lan açısından değişik bö- lümlere ayırmak, değişik gösterge tablolan ihdas ede- rek ve aşın farklılıklar \-arat- mak, benzer durumda ve ay- nı sigorta kollanndan yarar- lanacak olan sigortalılar arasında eşitsizliğe yol aç- mak, anayasal eşitlik kural- lanna ters duşmektedir" de- nildi. Anayasa Mahkemesi'riin Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 1 nin itirazına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog