Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Yııgoslav lider istifa etti • BELGRAD (AA) — Yugoslavya Devlet Başkanı Borisav Jovic, görevinden istifa etti. Sırp kökenli Jovic, dün gece televizyonda yaptığı yaklaşık 5 dakikahk konuşmasında, "Yugoslavya halklan ve vatandaşları için felakete yol açabilecek bir parçalanmaya götürecek kararlarda suç ortağı olmak istetniyorum" dedi. Devlet Başkanı Jovic, ülkenin bazı silahlı güçlerin ellerine terk edildlmek istendiğini savundu. Bu karar, ülkede yaygın antikomünist gösterilerin başlamasının yaklaşık bir hafta sonrasında geldi. Bu arada Devlet Başkanı Yardımcısı olan Hırvatistan temsilcisi Stipe Mesiç de devlet başkanı olacağını açıkladı. Geçen yıl mayıs ayında devlet başkanı olan Jovic, yıllık rotasyon ile görevini Mesiç*e devredecekti. Honecker gorun oldu • Dış Haberier Servisi — Alman hükümeti, eski Demokratik Almanya Devlet Başkanı ve Komünist Parti lideri Eric Honecker'ın Moskova'ya götürülmesinden haberdar olmadığjnı, bu konuyla ilgili olarak Almanya ile SSCB arasında herhangi bir gizli anlaşma yapılmadığmı açıkladı. Hükümet adına açıklamayı yapan sözcü Dieter Vogel, 78 yaşındaki Honecker'ın derhal geri verilmesini istedi. Vogel, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'u "Honecker'a son bir jest" yapmakla suçladı. Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher de Moskova'nın insani ve tıbbi gerekçeler göstermesîne karşın Honecker'ın SSCB'ye götürülmesinin uluslararası yasalann ve Alman-Sovyet anJaşmalannın ihlali olduğunu söyledi. Israil bombahyor • ÇUTURA (AA) — İsrail savaş uçaklarının Lubnan'ın doğusunda ve Suriye'nin kontrolunde bulunan bolgedekı gerilla kamplannı bombaladığı bildiriliyor. Üs olarak kuUanıldığı öne sürülen Küb Elias köyünün bombalanması sırasında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı. Türkiye sınırındaki Irak karakollarının, isyancılann eline geçtiği öne sürüldü Kürt isyancılar Habıır'a dayandı KüVEYT BAYRAM SÜRÜYOR — Suudi Arabistan'ın Taif kentinde yasayan emirleri bayraklan ile sürdürüyorlar. (Fotograf: AFP) yurda dönen Kuveytliler, bayramlannı ellerinde ABD Yaşama dönüş sancılarıDış Haberier Servisi — Emir Şeyh Cabir El-Ahmet El-Sabah'ın Kuveyt'e dönüşünü se- vinç gösterileri ile kutlayan Kuveytlilerin gün- lük yaşamın guçlükleri ile boğuşmaya devam ettikleri bildirildi. Belediye hizmetlerinin, ya- ni elektriğin ve suyun devreye sokulmaması, telefonların kesikliği, gıda maddelerinin ye- tersizliği, savaş sonrası Kuveyt'in yaralannı sarmak için daha uzun bir süreye ihtiyaç duy- duğunu ortaya koyuyor. Yıkılan sarayında ikameti mümkün görül- meyen Emir El-Sabah'ın da bir dostunun evinde kaldığı biidirildi. Merkez Bankası Başkanı, yaşamı norma- le döndürme yolundalci çabalar çerçevesin- de hükümetin on gün içinde yeni bir para bi- rimi tespit edeceğini açıkladı. öte yandan Kuveyt'in BM'deki Büyükel- çisi Muhammed Abdül Hasan, Irak'ın pet- rol gelirlerinin belirli bir bölümüniin savaş za- rarlannın karşılanmasına aynlmasını istedi. Abdül Hasan, BM Genel Sekreteri Perez de Cueilar ile görüştükten sonra basın mensup- Kuveyt'in BM'deki temsilcisi Abdül Hasan, Irak'ın petrol gelirlerinin bir bölümüniin Kuveyt'in savaş zararlarının karşılanmasına ayrılmasım istedi. Abdül Hasan, Irak işgalinin Kuveyt'te yarattığı zararın yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu açıkladı. larına yaptığı açıklamada, "Savaş zararları- nın tazmini konusunda bir mekanizma oluş- turulmalı ve Irak'ın petrol gelirlerinin belirli bir oranı bu fona aktanlmalı" dedi. Kuveytli yetkili, Irak'ın işgali sırasında ül- kesinin 70-100 milyar dolar zarar gördüğü- nü belirtti. Kuveyt'te ateşe verilen yüzlerce petrol kuyusunun bu ülkede yol açtığı gün- de 120 milyon dolarlık zarar, bu sayının dı- şında tutuluyor. Değişim talepleri Kuveyt'te bir yandan gunluk yaşama dön- mesanalanyaşanırken bir yandan da demok- rasi ve reform taleplerinin giderek daha çok dile getirildiği belirtildi. Reuter'in bildirdiğine gore Kuveytli öğrenci Ahmet Umran, "Emi- rin dönüşüne çok memnun oldum, onu çok seviyorum, arria demokrasiyi de seviyorum" dedi. Kuveytli işadamı Ahmet Utman da "Ar- tık durum değişmeli, daha çok demokrasi is- tiyoruz, ama Emir de kalmalı" dedi. VEFÂT ve BAŞSAĞUĞI Şirketler Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın CANKUT BAGANA'nın annesi, değerli insan YUNANİSTAN AA'mn haberine göre Habur sımr kapısının çevresindeki tüm Irak karakolları isyancıların eline geçti. Karakollara sarı zemin üzerine kırmızı ve yeşil bayraklar asıldığı haber verildi. Resmilrak haber ajansıINA.başkentBağdat'taçatışmaların meydana geldiği yolundaki haberleri yalanlarken ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ın ateşkes koşullanna aykırı davrandığım önesürdü. Dış Haberier Servisi — Irak'ta hükümet yanlısı güçlerle, Şii ve Kürt isyancılar arasın- daki çatışmalar sürerken Kürt isyancıların Irak sınırındaki Habur gumnık kapısırun çev- resindeki Irak karakollarını ele geçirdikleri, Irak'ın guneyindeki Amerikan birliklerinin de Irak'ta yeniden mevzilendikleri biidirildi. Anadolu Ajansı'nın Türk-Irak sının yakın- lannda oturan köylülerden aldığı bilgilere da- yanarak verdiği habere göre Habur gümruk kapısı yakınlarındaki tüm Irak karakolları Kürt isyancı gruplann eline geçti. Köylüler gümruğün Irak kesimine san zemin üzerin- de kırmızı ve yeşil bayrakların asıldığını öne sürdüler. Sınırın Suriye topraklarına yakın kesimle- rinde yaşayan köylüler de Irak tarafından şid- detli çatışmalar olduğunu bildirdiler. Köylu- ler daha sonra askerlerden bir bölümünün si- lahlarını bırakarak isyancılara teslim olduk- lannı öne sürdüler. Reuter de Hakkâri'deki Türk yetkilikre da- yanarak verdiği haberde, Kürt isyanalardan kaçan Irak askerlerinin Türkiye'ye sığındık- lannı bildirdi. Hakkâri Vali Yardımcısı Nec- det Özeroğlu, "Şimdi de Saddam yanlısı as- kerler gelmeye başladı" dedi. Vali Yardımcı- sı, Türkiye'ye sığınan bu Iraklı askerlerin sa- yısının 20-25 kadar olduğunu söyledi, ancak ne zaman geldikleri konusunda ayrıntı vermedi. Iran haber ajansı İRNA, Kürdistan Yurt- severler Cephesi sözcüsüne dayanarak verdiği haberde Saddam'a bağlı birliklerin Kerkük'te kent sakinlerinin bir bölümünu kenti terke zorladığmı, daha sonra bu insanlann üzeri- ne helikopterlerden ateş açılması sonucu bir- çok kişinin öldüğünü duyurdu. Kürdistan Yurtseverler Cephesi sözcüsü Bekir Fatih, Kerkük çeyresinde yoğun çatışmaların mey- dana geldiğini ve Kürtlerin Türkiye sınınn- daki Duhuk ilinin %90'ımn denetimini elle- rine geçirdiklerini söyledi. Londra'dan din- lenen gizli bir.Kürt radyosu da Kürtlerin bin- lerce kilometre kare alanı kurtarmış olduk- larını öne sürdü. "Kürdistan Halkının Sesi" adını taşıyan gizli radyo, halkı disiplinli dav- ranmaya, Kürdistan Yurtseverler Cephesi'nin talimatlarına uymaya çağırdı. Kürt isyancı- lar dağlık Kürdistan bölgesinin yaklaşık %75'ini denetim altına aldıklarını ve bölge- nin iki büyük kenti Kerkük ve Musul'u ele geçirmek için savaştıklarıru bildirdiler. Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürdis- tanı olarak adlandırdıklan bölgenin yüzde 95'inin Irak hükumetinin denetiminden kur- tanldığını öne sürdü. AA'mn haberine göre KDP adına Paris'te dün yapılan açıklamada, Türkiye smırı yakınlarındaki Dehük bölge- sındeki tüm hükümet askerlerinin de silah- lan ile birlikte teslim olduklan savunuldu. Basra kentindeki tran'a gecen bazı mülte- ciler ise kentin dörtte üçünün denetiminin Saddam Huseyin'e bağlı askerlerin eline geç- tiğini ve topçu desteğındeki bu askerlerin, Kürtlerin eündeki bölgelere doğru ilerleme- ye başladıklarını anlatıyorlar. Iran haber ajansı tRNA'mn merkezi Tah- ran'da bulunan îslam Devrimi Meclisi yetki- lilerine dayanarak verdiği habere göre Ker- bela kentinde bulunan Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Abbas'ın türbeleri, Cumhuriyet Mu- hafızlan'mn açtığı ateş sonucu zarar gördü. ÎRNA, Cumhuriyet Muhafızları'nın Şiilerce kutsal sayılan Necef kentini de topçu ateşi- ne tuttuklarmı belirtti. Resmi Iran TV'si de Necefte çatışmalarmı aralıksız surdüğünü, halkın BAAS Partisi binalarına saldırdığını ve birçok kişinin öldüğünü belirtti. tran TV'si Basra'da El-Amarra, El-Uzeyir ve birçok yer- leşün merkezinde isyancılann birçok tankı ele gecirdiklerini, birçok Irak askerinin de isyan- cılara katıldığını öne sürdü. İsyancı Şii ör- gütü'nün lideri Ayetullah Taki El Müderrisi, Şii isyancılann Irak'ın guneyinde bir helikop- teri düşürdüklerini, içinde karadan-karaya fırlatılan füzelerin bulunduğu bir yeraltı mü- himmat deposunu ele geçirdiklerini öne sür- dü. 'Tarihi konuşma* Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, bugün radyo ve televizyondan Irak halkına "tarihi bir konuşma" yapacağı biidirildi. Irak resmi ajansı INA tarafından yayınlanan ha- berde, Saddam Hüseyin'in bugün TSİ 17.00'de "büyük Irak halkına ve dünyadaki düriısl insanlara" yönelik "tarihi bir konuş- ma yapacağı" biidirildi. Öte yandan İNA bir başka haberinde, Dev- rim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı Iz- zet Ibrahim'in, ülkenin kuzeyini ziyaret etti- ğini bildirdi. ABD birlikleri ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powel, Irak'taki Amerikan birliklerinin, "Bu iilke- deki variıklannı göstennek" amacıyla ilerle- meye başladıklarını söyledi. Powel, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Los An- geles Times gazetesinde yer alan ve ABD bir- liklerinin Irak içlerinde 50 km kadar ilerle- dığini bildıren habere ilişkin bir soruya, "Bu planlanmızda bir degişiklik oldugunun veya Uerideki bir askeri operasyonun işareti degil" şeklinde yanıt verdi. Körfez'deki ABD kuvvetleri komutan yar- dımcısı General Richard Neal ise bölgedeki ABD birliklerinin savunma pozisyonunda ol- duğunu, ancak gerekirse harekâta devam et- meye hazır olduklannı söyledi. General Neal, Riyad'da dün Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bir mülakatta, Irak'ın isyancılara karşı helikopter kullanmasınm, bu ülke ile müttefıkler arasında imzalanan sa- vaşın durdurulması konusundaki anlaşmanın ihlali olduğunu belirtti. l Em. İstanbul Ağır Ceza Hâkimlerinden EDİBE BAGANA Hanımefendi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tann'dan rahmet, yakınlanna başsağhğı dileriz. TEN ŞİRKETLER GRUBU ORTAKLARI VE ÇALIŞANLARI Atina, Kıbrıs için ataktaKıbns konusunda Türkiye ile ABD'nin Yunanistan'ı dışlayan bir çözüm konusunda anlaşmaya varmalarından kaygılanan Atina yönetimi, AT'den sonra ABD, SSCB ve Ortadoğu ülkeleri ile de temasa geçiyor. STELYO BERBERAKİS ATİNA — Kıbrıs sorununun çozumu için gosterilen uğraşlar, Atina cephesinde de yoğunlaş- maya başladı. Atina hükümeti, Avrupa Topluluğu'ndan başka şimdi Kıbrıs konusu için ABD, SSCB ve Ortadoğu ülkeleriyle de yakın ilişkiler içine girmeye çahşıyor. Atina'nın bugunlerde en buyük endişesi, Ankara ile Washington'un, Kıbrıs konu- sunda Atina ve Lefkoşa'nın çı- karlarına ters düşecek ortak bir cephe oluşturması. Bu arada Turkiye'nin Kıbrıs konusunda 'iyi niyet" göstereceğine yö- nelik bazı belirtilerin ortaya çık- masından sonra Lefkoşa Rum kesimi, Kıbns sorununu "ulus- lararası duzeyde" değil de "bir aile sorunu" olarak da görebi- leceği konusunda bazı işaretler vermeye başladı. Atina'nın Kıbns konusunda gösterdiği diplomatik faaliyetler çerçevesinde, Kıbns Rum yöne- timinin Dışişleri Bakanı Yeorgi- os Yakovu, önceki gün Atina'yı ziyaret etti. Yakovu, yalnız bir gun süren Atina'daki temaslan sırasında, son olarak ziyaret et- tiği ABD'de edindiği izlenimler hakkında bilgi verdi. Avrupa Parlamentosu'nun "BM Güvenlik Konseyi'nin Ku- veyt gibi Kıbns için de almış ol- duğu kararlann uygulanması" doğrultusunda çıkardığı karar, Atina'da "ibtiyatlı iyimserlik" havası estirdi. Ancak bu iyim- serlik havası, Yunan Dışişleri Bakanlığı çevrelerinde esmiyor. Son gelişmeleri ve çıkan söylen- tileri çok daha 'Ihtiyaflı" bir şe- kilde izleyen aynı çeyreler, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD ziyaretinden alacağı ve ozellik- le Kıbns sorunu ile ilgili çıkacak sonuçları bekliyor. Avrupa Topluluğu Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışiş- leri Bakanı Jacques Poos'tan başka Fransa Savunma Bakanı Roland Dumas'nın Kıbrıs ile il- gili açıklamaları, kuşkusuz Ati- na ve Lefkoşa'yı cesaretlendiri- yor. Yunan hükümeti, SSCB Dı- şişleri Bakanı Aleksander Bes- mertnih'in, 8-10 nisan tarihleri arasında Atina'yı resmen ziyaret edeceğini, SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un Atina ziyaretini haarlayacağını açıkladı. Bu ara- da Cumhurbaşkanı Özal'ın SSCB ziyareti sırasında Gorba- cov ile Kıbrıs ve Azerbaycan ko- nulannın gorüşulmemesi için "rautabık'" kaldığı öne sürüldü. Bu iddiadan hareket eden Ati- na hükümeti, Besmertnih'in Atina ziyareti süresinde SSCB'nin Kıbns sorununa hâ- lâ "büyük ilgi gösterdiğini" ka- mtlamaya çalışacak. Savaş bitmeliydi... Bitti Barışı kurmak ve korumak için... Işığa ve aydınlığa kavuşmak için... Hayat bilgiyle beslenmeli şimdi Bilgiyle zenginleşmeli! BRITANNICA COMPTON'STurkiye'nin yeni bilgi kaynağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog