Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 16 MAKT 1991 ABD Başkanı George Bush ile Fransa Devlet Başkanı François Mitterrand'ın Ortadoğu zirvesi \eııi düzene farkh yaklaşımlarFİlİStİn devleti Arafat'in liderliği ve heiîien asker çekme nan da içinde olmak üzere bolgeye banş ge- kelerin, ABD'nin bölgeye asker yerleştirmek madığını, ancak Filistinli liderlerle diyaloğun konularmda gÖrÜŞ birliğinde Oİmayan İkİ lider, b a s m t !f İ1 Sf Sİnde yBŞamsai b İ r r ° l ^yzv&m istediği iddialannın doğnı olma^ğmı sözle- sünnesinden yana olduğunu söyledi. toplantısında Kıbns ile ilgiü bir soruya da değiŞik yamtlar g g S d d t o ' ' " o n l U bir u.usiara™ konfe™ verdller. toplanması konusundaki Mitterrand'm hesin ğu'daki banş ve giivenlik siireci içinde Kıb- Dıs Haberter Servisi — ABD Başkanı Ge- zen kunılabilmesi için işbirligine gcrek duy- Irak'taki Kürtlerin ve Şii Müslümaniann tutumuna karsı açık tavır alma> T an Bush, böy- ns sornnunu çözümüne de yer var mı? Var- orge Bush ile Fransa Devlet Başkanı Francois duklan konusunda mutabakata vardılar. Ay- Saddam'a karşı ayaklanması üzerine bir yo- lesi bir konferansın ancak "uygun bir sa hangi çercevede?" sorusu yöneltildi. Mitterrand'm önceki gün Karayip Adalan'n- nca iki lider, bu çalkantıh bölgede kalıcı bir rum yapan Mitterrand, Fransız birliklerinin zamanda" yararh olabileceğini kaydetti. AA'nın büdirdi&ıe aöre Mitterrand. bu so- dan Martinik'te gerçekJeştirdikleri zirve gö- banşa ulaşılabilmesi için tüm tarafların ma- görevinin tamamlandığını, bu nedenle bölge- Her iki liderin Filistin devleti ve FKÖ li- r u v u yanıtlarken Kıbns sorununun ulusla rüşmelerinde, Ortadoğu'da yeni bir düzen ku- kul uzlaşmalara gitmeleri, inatlaşmayı bir ke- d e n çekileceklerini, Irak'ın iç işlerinde aske- deri Arafat konulanna da farklı yaklaştıklan r a r ası hukukla UeUi oldugunu ve BM'nin bu rulması konusunda göriiş birliğine vardıkla- nara bırakmaları ve bölgedeki bütün taraf- " bir hakem rolü oynamayacaklannı söyle- göruldü. Fransa Devlet Başkanı, Filistin dev- k o n u d a g o r u bildirdi6ini kavdetti ancak n, ancak bu düzenin nasıl olacağı ve gerçek- ların güvenliğinin garanti altma ahnması ge- di. Başkan Bush ise Irak lideri Saddam Hü- leti kurulmasmdan yana tutum alırken, ABD "Kıbns, OrtadoSn'nnn bir Darcasi de*il leştirüeceğine ilişkin farklı yaklasımlara sa- rektiği görüşUnde birleştiler. seyin'in isyan hareketlerini bastırmak gerek- Başkanı "devlet" kelimesini kuüanmaktan Acıkcası oraya dacok uzak" dedi hip olduklan bildirildi. ABD ve Fransa devlet başkanlan, Birleş- cesiyle ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sü- kaçındı ve yalnızca "Filistinlilerin yurt soru- "*™*~ J > Her iki lider, birbirlerine küçük adlan miş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendile- r e k l i helikopter kullandığını, bunun da ke- nu"ndan söz etti. Mitterrand, Filistinlilerin Başkan Bush ise soruya şu yanıtı verdi: 'George 1 ve 'François' olarak hitap ettikleri rine verdiği misyonun tamamlandığı konu- sin bir ateşkes uygulamasını zorlastırdığını kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip ol- "Kıbns konusnnda BM girişinıi ve BM Ge- ve senli benli konuştuklan ortak basm top- sunda da görüş birliği içinde olduklanru be- belinerek, Irak topraklanndaki ABD asker- duklannı, Arafat'ın hâlâ Filistin devletinin li- nei Sekreteri'nin girişimi temeldir. ABD si- lantılannda, gazetecilere, mutabakata vardık- lirttiler. lerinin kesin bir anlaşma sağlanıncaya kadar deri oldugunu söylerken, Bush, Irak'ın yanın- yaseti yöniinden, Kıbns sonıounun çözii- ları konular kadar, aralarmdaki görüş ayrı- Her iki devlet başkanı, Suriye'nin ulusla- kalacaklarını bildirdi. Ancak Bush, bunun da saf tutan Arafat'ın "yanhş ata oynadığı- münde bunlar kilit terinüerdir. BM Genel lıklarını da belirtmekten kaçınmadılar. rarası koalisyonda oynadığı önemli role dik- ABD askerlerinin bölgede uzun bir süre ka- nı belirterek, ABD'nin derhal FKO ile gö- Sekreteri'nin girişimini destekliyor ve bunun Bush ile Mitterrand, bölgede yeni bir dü- kat çektiler. Başkan Bush, Suriye'nin, Lüb- lacakları anlamma gelmediğiru, lran gibi ül- rüşmelere başlama yolunda bir planı bulun- Kıbns'ta banşa yol açacağını iirait ediyonu." Baker, Besmertnih ile Ortadoğu'yu görüştü KjM*3HHH| Filistin devletinden tavizyok Moskova'yaönemlirol KS3I Arafat: BaşkentKudüsDış Haberier Servisi — ABD men. aralannda bazı farklılıkla- sinde, daha önce şubat ayı ıçın W[' *$^^^^SJF*L\ D I Ş H a b e H e r Servisi — Orta- Halkımın destegi yüzde 511n al- layı kamuoyundan özür düeme- Körfez savaşı sonrası oluşturu- nn da bulunduğunu'kaydetti. de yapılması planlanan Bush - Mg I ^'^•OT^'^lB d o ğ u k o n u s u n d a k i B u s h - tına düşmedikee başkanlıktan sini istediğinı açıkladı. Baker- lacak Ortadoğu banş düzenin- ABD Dışişleri Bakanı Baker Gorbaçov zirvesinin bu yılın ılk f^ l j % T ~T J l Milterrand zırvesinin ardından ayrılmayacağım" şeklinde ko- ın bu talebı FKO ile dıyaloğa de Sovyetler Birliği'nin de ise görüşmelerde 'silahsızian- yarısında gerçekleştirilebileceği # * J K ^ m ^ />2R F K O > d i P l o m a t i k a t a 8 a 6^»- n"5tu. FKÖ'nün her zamankin- başlamak için önkoşul olarak önemli görevler üstlenmesini is- ma" alanında ilerleme sağlana- belirtildi. AFP'nin haberine go- ^^^ğrS* 1 **"^\ A B D Dışişleri Bakanı James den daha fazla destek gördüğü- geürdigıni ve ısrarla üzerinde tiyor Yıllardır bölgede Mosko- madığım aktardı. Her iki dışiş- re, kesin tarih, stratejik nükleer * ^ « B H K ^ 1 Baker'ın bölgeyle ilgili temasla- nu kaydeden Arafat, "Halkınuz durduğunu behrten Hawatmeh, va'nın söz sahibi olmasına kar- leri bakanının ilk görüşmesinde, silahlarda \^nlacak indirim an- u j y i F ^ | n henuz tamamlanmadan FKÖ arasında, Arap kitklerin goziın- Irak'a uygulanan askeri ve eko- şı çıkan Washington'un, Sovyet- Ortadoğu' sorunu, Bush - Gor- laşmasına (START) göre belir- r*fİ3% ^ i f c j lıderi Yaser Arafat. "Kudüs üze- de zirvedeyiz.. Mttslüman ulus- nomık yaptırımların ışgal altın- lere biçtiği rol hakkında ise ke- baçov zirvesi, stratejik silahlar- lenecek. WMyB^n| rind « Filistin bayragı dalgalan- Jar ve tüm Uçuncü Dünya'da dakı toprakları boşaltması için sin bir acıklama yapılmadı Sov- da gidilecek indirim ile AKKA ABD Dışişleri Bakanı, Sovyet Ur jflKKfl^H madıkça, Filistin sorunu çözule- zirvedeyiz" dedi. IsraıPe karşı da uygulanması ge- yet yetkilüeri, Irak'ın Kuveyt'ten anlaşmasındaki pürüzler ele meslektaşı ile görüşme masası- /fVHir^l meı" dedi. lrak'a verdiği sıyasal desteğı rektığı yolundakı Fılıstm önerı- çıkartılmasının ardından ABD- alındı. na oturmadan önce yaptığı açık- « > » A ^ ^ ^ ^ ı t f l 1 ^ ^ Cezayir haber ajansı APS'ye de savunan Arafat, bazı kaynak- lerinin Baker tarafından benim- nin bölgede ağırlığının artacağı Baker, Ortadoğu ile ilgili ola- lamada "START anlasması için / / *>^^J*^wm tt /m bir demeç veren Filistinli hder, ların "ülkesinde Filistinliler senmediğini de bildirdi. endışesinı taşıyor. ABD Dışişleri rak Sovyet meslektaşına, Kuveyt, hazıriıklan hemen hemen ta- \ \ ı ^t «r : - */^fl Kudüs'ten "bağımsız Filistin ' . . . .. . .. Bakanı James Baker'ın Ortado- Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve mamladık çalışmalann yüzde ' I •^«•t* • \^H devletinin başkenti" diye soz et- Bush-Mltterrand Zirvesinden SOnra diplomatlk ğu bolgesindesavaş sonrasıglo- Suriye'deyaptığıgörüşmeleride- 98'i sona erdirildi" dedi. Goruş- >\m â ^ p ^ ^ L ? ^ ^ H ti. Fiüstın sorununa tek çözüm atağa geçen FKÖ Üderi, FİlİStİn devletinden bal banş konusunda görüşme- taylı bir biçimde aktar meler sırasında her iki tarafın /_* T ' T^^*^^F yolunun bu kentın damlannda, ödün verİlmevece&İnİ belirtti. New York . - . . uzmandanışmaniarı dasilahsız- ARAFAT — Dunımu behrsz. mınarelerınde ve kulelerınde Fi- "uuıı vcıuuıcycvcBiııı ucıuııı. ı^cvv luıiv ABD ve SSCB dışişleri bakanları îanma konuian tamşıiırken top- x y ı & « ı Hstin bayrağınm daigaianması iımes gazetesme veraıgı aemeçte ise Araıaı, Bftriismpierinde önrelikie Ortadofrn cnrıııiıini] l a n t l o d a s m a a h n d l l a r ^ • ^ H oldugunu söyledi. ABD'nin Fi- FİlİStİn halkmm desteğİIU yitirmedlkçe goruşmeierınae onceükie urtaüogu sorununu siiahsızianmagönmnderiyte ^ ^ • P ^ ^ ^ B l i s t i n konusunda çifte standart baskanhktan ayrılmayacağını söyledi. ele ahrken, sılahsızlanma konularına da iigıii herhangi bir açıkiama ya- ^ P P ^ *^m uyguiamamasım da isteyen FKÖ „ . , , " l y **^ J V • ağırlık verdüer. Baker, Sovyet meslektaşına pümadı. stratejik nükleer siiah- İ K ^ M hderi, ms'deüanedüenbağım- Kudüs ten Bağımsız Filistin devletinin Ortadoğu banş düzeninde ABD'nin îarda sağianacak yuzde 30 ora- ^ ^ ^ ^ _ S sız Filistin devietindeı odun ve- başkenti" diye söz eden Arafat, Filistin Moskova'nın önemli bir rol üstlenrriesini rstl a ™biSS, e ,^" « H t fl nimesinins ö z konusu oimadıgı- s o r u n u n a t e k çözüm yolunun bu kentin istedigini aktardı. J!SfflS3lSSl.|^Hfc ^ R S a n Bush'un geçen hafta damlannda ve minarelerinde Filistin Gecen kasım aymda NATO ve ^ • H K ^ I H yaptığı, ABD'nin Arapiar Ue ts- bayrağınm daigaianması oldugunu soyledı. lerde bulunmak için başiattığı dı. Sovyet Dışişleri Bakanı Bes- Varşova Paktı üyesi ülke yetkili- h J ^ K *jm ra '"üer arasındaki sorunların ^ gezisinin Moskova durağında da mertnih, "İki saatlik görüsme- \et \ tarafından imzalanan AKKA n^K -%^ • ^m çözumu için çaba harcamaya bulunduğu" gerekçesıyle Ürdun FKÖ üderi Yaser Arafat'ın ağırhkh olarak Körfez savaşı ve miz sırasında asıl olarak Orta- anlasması ise kavram kargaşası •HK ^H h a z ı r oldugunu belirten açıkla- Kralı Hüseyin'in lrak'a verdiği yardımcılanndan Bassam Ebu bölgede bundan sonra atılacak doğu konulannı ele aldık" dedi. yuzünden yurürlüğe gıremiyor. ^BV~ "4^""* ^ H masında, kimi olumlu unsurla- desteği mazur gordüŞüne işaret Şerif ise VVashington'da yayım- adımlar yer aldı. Sovyetler Bir- AP'nin haberine göre ABD ABD ve Sovyetler Birliği, indi- W^ %-. j^^k n n bulunduğunu kaydeden Ara- ederek "Benim etrafımda bulu- lanan "Jewish Week" dergisine liği Dışişleri Bakanı Alexander Sovyetler'e savaş sonrası Orta- rim kapsamına ahnacak silahla- f**''*'' ** ^ ^ | f a t ' " E i e r A B D yönetimi Filis- nanlann tümii Filistinli" dedi. verdiği demeçte, Baker'ın fsrail- Besmertnih, önceki geceki go- doğiı'da Mosko\ r a'nın önemli rol rın miktan konusunda anlaşma £m ^^M t i n sonınu konusunda uluslara- de Filistinli temsikilerle yaptığı rüşmelerden sonra yaptığı açık- oynayacağma dair söz verdi. sağlayamıyor. ABD, Sovyetler'in IBK ^ ^ | rası hukukun gereklerinin yeri- »Öte yandan Filistin'in Kurtu- görüşmelerin Filistinlilere kapı lamada Amerikalı meslektaşı iie Moskova, Körfez krizi boyunca silahlarını indirime gidilmeden ^ ^ ^ ^ ^ H n e getirilmesi için somul siyasal luşu tçin Demokratik Cephe açüğmı söyledi. FKÖ'nün görüş- birlikte "pek çok ortak nokta" alınan tüm BM Güvenlik Kon- Ural Dağları gerisine çekmesine fe ^W_ ^ k ^^M adımlar atmazsa, çifte standart Genel Sekreteri Nayef Hawat- meye katılan Filistinlilere tali- saptadıklarını belirtti. Besmert- seyi kararlarını desteklemiş an- karşı çıkıyor. Anlaşma kapsamı- ^Hw /^K^k ^ ^ H "yR"!* 111 ' 8 olur" dedi. meh, ABD Dışişleri Bakanı Ja- maüar verdiğini de kaydeden Şe- nih, "Her iki tarafın da bolge- cak Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak n a Atlantik kıyısından Ural «t"iL_ ^K/ ^ H F l i d e r i > A m e r i k a n N e w m e s B a k e r ' ı n s a İ 1 8 u n ü Filistin- rif, FKÖ'nün örgüte taze kan de barısın oluştunılmasını iste- için kuvvet kullanmayacağını Dağlan'na kadar olan bölgede ZZj|HBk ^ ^ ^ ^ ^ | ^lork Times gazetesinin sorula- li temsilcilerle yaptığı görüşme- vermelf için yeni bir sûrgfln hü- diğini, soruna benzer şekillerde açıklamıştı. mevzilendirilmiş silahlar alını- M İ B B A 1 1 , flHBt H H rını yanıtlarken de "Daha oyna- de, FKÖ'nün Körfez savaşında- kümeti kurma hazırlıklannda yaklaştıklanm, ancak buna rağ- Baker-Besmertnih görüşme- yO r. BAKER — Turiara devam. yacak çok kartım ve kozum var. ki Irak yarlhsı tutumundan do- oldugunu bildirdi. Gorbaçov 'evet' istedi • MOSKOVA (AA) — SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, halka televizyondan hitap ederek yann yapılacak halkoylamasına herkesin katılmasını ve "evet" oyu kullanmasını istedi. Gorbaçov, bugüne planlandığı halde dün yaptığı konuşmasında, referandumda "evet" oyu kullanmakla halkın "bin yülık bir devleti parcalamaktan korumuş olacağını" söyledi. Gorbaçov, halkoylamasmda yöneltilen soruya verilecek "evet" yanıtının, eskiden beri gecerli olmuş güçlü merkez-uydu cumhuriyetler sisteminin devamım sağlamayacağını, tam tersine bu sistemin yıkılarak cumhuriyetlerin gerçek egemenliklerine kavuşabileceği atmosferi yaraUcağını bildirdi. Gorbaçov, halkın büyük bir çoğunluğunun kullanacağı evet oyuyla ülkede yaşanmakta olan kavga ve çekişmelerin de sona ereceğini ve reformlann uygulanması için elverişli bir ortam haarlanmış olacağını savundu. Washington, Tıran ile ilişki kıırdu • WASHINGTON (AA) — Amerika Birleşik Devletleri ile Arnavutluk, 51 yülık aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kurdular. iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğunu belirten belge, dün Washington'da Arnavutluk Dışişleri Bakanı Muhamet Kaplani ile ABD'nin Avrupa ve Kanada işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raymond Seitz tarafından imzalandı. Silahlarm inüıası istendi • STRASBLRG (AA) — Avrupa Parlamentosu, Ortadoğu ülkelerine, bölgedeki bütün nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlann imha edilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda 29'a karşı 143 oyla kabul edilen karar tasarısmda, Arap ülkeleri ve Israil tarafından atılacak böyte bir adımın, "Gelecekte, toplu imha silahlanmn tehlikesini kaldıracağı" bildiriliyor. VEFAT Merhum Nuri Değermen ile merhume Pakize Değermen'in kızı, merhum Hâkim Faruk Değermen, Avukat Nurinisa Demirel ve Avukat Ünsal Değermen'in kardeşleri, merhum Hâkim Feridun Bagana'nın eşi, Ursula Bagana'nın kayınvalidesi, Yasemin Yıldırım, Yonca Bagana, Funda Bagana'mn babaanneleri, Tayfun Yıldırım'ın büyük kayınvalidesi, CANKUT BAGANA'nın annesi Enı. Istanbul Ağır Ceza Hâkinılerinden EDİBE BAGANA Hanmıefendi Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi 16 Mart 1991 cumartesi günü ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldınlıp Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristamna defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ Not: Arzu edenler Türk Eğitim Vakfı'na teberruda bulunabüir. VEFAT ve BAŞSAĞUĞI Şirketler Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın CANKUT BAGANA'nın annesi, değerü insan Em. İstanbul Agır Ceza Hâkimlerinden EDİBE BAGANA Hanımefendi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, yakmlanna başsağhğı dileriz. ŞİRKETLER GRUBU TEN HOLDtNG A.Ş. TEN TOUR LTD. ŞTÎ. PULMAN TOUR A.Ş. GÜZEL TOUR A.Ş. GÜZEL EGE TURtZM A.Ş. BtG TOUR TURİZM A.Ş. SEDEF TOUR TURİZM A.Ş. UNİTRİP TOUR A.Ş. KAPADOKYA KERVANSARAY A.Ş. KAPADOKYA EL SANATLARI MERKEZİ A.Ş. ÖGER TOUR GmbH GULET RESİN GmbH MONDİAL TOUR S.A. SULTAN ANTALYA OTELCİLÎK A.Ş. GRUP OTELCİLİK A.Ş. EPOK OTELCtLİK A.Ş. UNİTA OTELCİLÎK A.Ş. GÜMÜŞTUR OTELCİLİK A.Ş. HAK HALICILIK A.Ş. TEN SİGORTA A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog