Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

75 MART 1991 CUMHURİYET/9 EVSAJVLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Ü Ş İhanet Ölüm ile aynlığı tartmışlar. İhanet ikisinden de ağır basmış! llyas Salman DEMİREL'DEN "RENKÜ" POLİTİKALAR Yer sofrasına razı oldukDYP tstanbul 11 Başkanlığı tarafından düzenlenen "Aya Bakış" yemekli toplantısıaın 4'üncüsünde değişmez konuş- macı yine Süleyman Demirel1 di. DYP Genel Başkanı Demi- rel, geçen ayın en önemli ola- yı olarak nitelendirdiği Körfez savaşının bitmesi üzerine yo- ğunlaştırdığı konuşmasında ülkeyi yönetenlerin izlediği po- litikaları eleştirdi. Yapılan ve uygulanan yanlış politikalan siyah-bcyaz renklerle ifade eden Demirel, politikanın akla-kara arasında yapılama- yacağmı vurguladı ve 1 saat sü- ren konuşmasında politikanın siyah-beyazdan başka renkle- ri de banndırması gerektiğini belirtti. Demirel, kendi renkle- rini şöyle sıraladı: • Ülkemizde siyaset çok hor- lanmış, politikacı çok horlan- Demirel mış, itilmiş, kakılmıştır. Son- ra iş çareye geldiği ve çare bu- lun dendiği zaman yine ondan başka o işin eğitimi yoktur. Si- yaset sanatının icabı olarak ta- bii ki Ulkenin somnlanna ça- re bulmak, onun işidir, ondan beklenir. Ne kadar güvenle beklenirse, o kadar iyi netice alınır. Siyasetin olmadığı yer- de ıstırap vardır. * Su vanalannı kapattılar, şim- di tekrar açmaya çalışıyorlar, ama bu kez de vananın öbür ucunda kımse yok, arna biz burada bekliyoruz. Potansiyel tehlikedir diye indirilmesi iste- nilen adam yerinde duruyor. Ya bir gün indirelim diye o adama saldıranlar "yerinde kalsın" derlerse biz ne yapaca- ğız? • Aktif veya pasif politika yok- tur. Doğnı veya egri politika vardır. Savaşta da kâr-zarar he- sabı yapılamaz. Dimyat'a pi- rince giderken, evdeki bulgur- dan olursunuz. Savaş istenilen bir şey değildir. Çünkü terazi- nin bir kefesine kan koyacak- sınız, öbür kefesine... (mark, YERLİ I$E RAĞBET YOK dolar sesleri) hiçbir şey onu dengeleyemez. • 1 koyup 3 alacaktınız. Coğ- rafyalar değişecekti. Masaya oturup pastadan pay alacaktı- nız. Şimdi daha ortada masa filan da yok, ama şimdiden anlaşılıyor ki biz değil masa- ya oturmak, yer sofrasına razı olmuşuz! Kendimizi küçültme- ye gerek yok diyebilirsiniz. Ben de onlara derim ki: "Zaten Tiirkiye, şimdild yönetenler ta- rafından küçültülecegi kadar küçültiilmttş." Yönetenler di- yorum da sanki çoğulculuk di- ye akla geliyor (kahkahalar). Türkiye'yi kimin yöneteceği anayasasında belirlenmiş. Ama öyle olmuyor. Anayasa- sı nerede duruyor. Anayasası bir süs eşyası olarak vitrinde duruyor... • Çankaya Moskova'ya gider- ken hükürnet başkanına soru- yorlar: "Özal Kürt liderleri ile göriişmüş, bu dunıma ne di- yorsunuz?" Diyor ki kafasını kaldırarak: "Hiçbir şey di- mem! Hiçbir şey dimem!" Ne- den demezsin? "Şimdi demem, şimdi demem!" Neden şimdi demezsin? Bir şey bildiği yok ki! (alkış ve gulüşmeler). Demirel: "Hep eleştiri din- ledik, oy istiyorsunuz, ama so- mut programlar konuşmadı- nız" yolundaki bir soruya ver- diği şu yanıtla konuşmasını kapattı: "Ben daha oy istemedim ki sizden! Benim oy isteyecegim zaman da gelecek. tşte yanım- daki arkadaşlarım tarlayı siir- siinler, tohumu atsuüar, be- nim oy isteyeceğim zaman harman zamanıdır..." 26 MART tşsizler gelip tabelaya bakmakla yetiniyor. (Fotograf: Muharrem Aydın) Tabelada kalan is alanıBİNLERCE işçi Kuveyt'e gidebilmek için İş ve İşçi Bul- ma Kurumlarının kapısını aşındınyor. Umutlanm iki du- dak arasmdan çıkacak bir sö- ze bağlamışlar. Şanslılar Ku- veyt'e gıdecek, diğerleri ise ye- ni bir iş bulmak için yeni bir çabaya girecekler. Bütün bun- lar olurken İş ve İşçi Bulma Kummu tstanbul Şube Mü- dürlüğü'nün Eminönü'ndeki yeni binasının ön tarafma ası- lan iş tabelası pek rağbet gör- müyor. llan tabclasında çeşitli illerde gereksinim olan mes- lekler ve istenilen işçi rakam- lan belirtilmiş. tşsizler gelip gelip tabelaya bakıyor, sonra gidiyorlaı. Birkaç tanesine "hangisi size göre" diyoruz, "Burada bize göre iş yok" bi- çiminde bir yanıt veriyorlar. tş tabelasında yazılan bazı mes- lekJer şunlar: Elektrik motor- cusu, muhasebeci, metal lev- ha işçisi, makine teknik ressa- mı, daktilogTaCdizel pompa tamirrisi, tesvtyeci, elektrikçi, frezeci, hemşire, büro memu- ru, overlokçu, tipo baskıcısı, polisajcı, tornaa, doktor, hiz- metçi, pazarlamacı, alümin- yum dökümcüsü, terzi, mode- list, mimar vs... Belli bir iş yapabilen "işsiz- ler" bir yana acaba hiçbir iş "yapamayan" işsizlerin duru- mu ne olacak? Ş.ÜRFAU HOCALARIN FETVASI Spiral oruç bozar mı? "HOCALAR söylüyormuş, spiral onıcu bozar diye." Şanlıurfa'da kadınlar bir- birleriyle konuşuyor, tartışı- yorlar. Doğum kontrolü için kulla- nılan spiral, "onıcu bozan nesneler" arasına girdi artık. Şanlıurfa Ana Çocuk Sağ- hğı Merkezi, spirallerini çıkar- tan kadınlarla dolup taşıyor. Çünkü, iki gün sonra Rama- zan başlıyor. Merkez önünde kuyruk oluşturan siyah peçeli kadın- lar, sağhk görevlüerine, spiral- lerin orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi sahibi olma- dıklarını, ancak hocalann bu yönde konuştuklarını anlatı- yorlar. Spiralini çıkarmak isteyen bir kadın saglık görevlisine an- latıyor: "Alü çocoktan sonra çare- yi spiralde bnlduk. Su anda pek sornn yok. Ancak Rama- zan ayının başlamasına az bir zaman kala mahalledeki ka- dınlara, cami hocası tarafın- dan 'Spiralleri çıkartın, yoksa orucunuz kabul olmaz, bozu- lur. Ana rahminde ha tel taşı- mışsın, ha kocanla yatmışsın, fark etmez' diyorlar." Ana Sağlığı Merkezi uz- manlanndan Dr. Fatma Tın- ga, "Spirallerini çıkarmak is- teyenlerin büyük bölttmünfi kenar mahalle sakinleri oluş- turuyor" diyor. Bir başka uz- man da kocalann kadınlara baskı yaptığını söylüyor. Bu bilgileri bize aktaran Şanburfa muhabirimiz Meh- met Faraç. şu ana kadar 300 kadının spiralini çıkarttığını öğrendiğini söylüyor. Şanhurfa'daki din ve bilim adamlannın görüşleri ise "spi- ralin onıcu bozmadığı" yolun- da. lşte söyledikleri: Abdullah Eği (Müftü Veki- li): "Kadınlanmız babaların- dan, annelerinden kalan alet- lere saygı göstermek için bu yola başvuruyorlar. Bu gibi durunüan sürekli telefonla da soruyorlar. Oysa spiral kesin- Ukle oruç bozraaz." Prof. Dr. Rahmi Ayaz (lla- hiyat Fakültesi Dekam): "Spi- raUe oraç bozulmaz. Oruç an- cak dnsel ilişkiyle bozulur." YAKLAŞIRKEN Kapısız Beykoz BEYKOZ BeleSye Başkanı Şevket Ankan seçildiği gün kendi şeffaflık ve açıklık ilke- sini şöyle açıklamıştı: "Başkanlık odasuun kapda- nnı sokeceğim, menteşelerini çıkaracagım." Gerçekten de bu dediğini yapmış ve odasının kapısını sökmüştü. Bir süre sonra ise tekrar kapı takürdığ] haberleri yayımlanmışü. Arıkan'a sorduk: "Oda ka- puuz hftlfi yok mu? Yoksa tak- tırdıntz mı?" Kapı taktırdığı haberlerinin spekülasyon olduğunu söyle- yen Arıkan devam etti: "tki yıldır kapım yok. tlk gün kapıyı koydugumuz yer- de duruyor, menteşe de takıl- madı. Şu anda da sizinle ko- nuşurken açık kapıdaki men- teşe izlerini izliyonım. Tam benim çahşma odamın kapısı. Bu bir olayı anlatmaklı, halkla başkan arasındaki diyalogu saglamaktı. tstediginiz zaman gelip görebilirsiniz. Hatta ben size kapının kenanndan kaldı- nnm, halıdan bile belli olur hiç kıpırdamadığı. Yani bir hukukçunun delii araması ti- tizligiyte size delillerle kanıtla- yabilirim. Biz açıklık ilkemizi gerekti- ği şekilde yapıyoruz. Belediye- de olduğum zamanlar isteyen gelip görebilir beni." KURS DERSAIME ECITIM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 INGILIZCE • Genel ve mesteki ingiizce • Toefl-Proficiency • ÖYS Ingilizce hazırlık • Orta-Lise takviye kursları BOGAZIÇI İNGİÜZCE KURSLARI MECIDİYEKÖY Hak Barte» Y«n 174 20 70 -174 14 65 LISKUR SÜRÜCÜ KURSU Devreler: HaftaSonu:16Uart Hafta Içi: 18 Mart KADKÖY (Söğûtlüçeşma Cami yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-335 02 79 AU-PAIRLİK İNGİLTERE'DE /17-27 yas arasındaki bayanlar / Seçkin İNGİLİZ Aitete yanında AU-PAIR-ityapa/aK6ay, lyıl, 2 yıl kaJarak İNGİÜZCE 6ğrene bilir Haflada £30-£35 pound kazanabjrsro. /İSTANBULÜSAN MERKEZ KURStYERLERlNI bu eflitım hiz- mslinden ÜCRETSıZ yarar- bndınyor. GençtûrkCd.No.50LAL£Ll Tel : 520 81 99 Fax : 511 9 0 69 CAMBRDGE ÜNIVERSİTESİ SINAVLARI PET (CM1BRI0GE PREUUHARY) CFE (CAH8BDGE mST mHKATE) GENEL İNGİÜZCE • Yoğun, Yarı Yoğun • Yüksek Standart / Ekonomik Fiyat İSTMtBUL LİSAM M8SKEZİ GençtûrkC<l.No.50LAL£Lİ 520 81 99 İNGİLİZCE En uygun şartlarta ingiltere'de Lisan Okullan ve Gûvenllir ingiliz Alleler yanıncka Au-Pair'lilc imkanlan SADAY Eğltim Hizmetleri Tel: 143 20 78 Fax: 149 70 37 BAHAR DONEMI Hafta içi — 29 Mart Hafta sonu — 23 Mart VERDÎĞİMİZ HİZMETE VE STANDARTLARA NAZARAN UYGUN FİYATLAB ÖĞRETMEN, MATERYAL VE BÜTÜN PROGRAMLARIMIZ LONOBA MERKEZİNDEN TEMİN EDİLİR. ENGLI5HFASTtam KADKÖT HccttvBtûT 14 T*W S»»1 00 17S43BS 5*2 56 27 35 5i 37 346 14 40 175 43 9» S42 M 28 VEFATLAR İÇİN Yurtiçi, yurtdçı cenaze nakle- dilir, cenaze ilaçlama, malzeme. tabut, bütün işlemler hassasi- yeöe, süratle yapılır. İşletmede aynca 18 ambütans mevcuttur. Cenaze ilanhnnda hizmet be- deli alınmaz. İSLAM CENAZE İŞLERİ 1472006-14068 86 MesulMüdür HafızVELİERDEMİR 75637 nolu ehliyetimi ve ortaokuldan aldığım tasdiknamemi kaybetıim. HÜkümsüzdür. ŞAHİH Ç1NARU HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ KtM KtME DUM DUMA BEHlç AK O zaman. ne ty PİKNİK PÎYALE MADRA HIZLI GAZETECt NECDET ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EGİLÎR KEMAL GÖKHAN GÜRSES <i Se*\ S/Vi GARFIELD JTM DAVIS BUSUN^U P R R M I M EöMUSU , KEDf BESLEyEN VE EIBETTE BU JOM ÎŞTEJ Z-\ TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 15 Mart GAZİMUSTAFA KEMAL ADANA'DA.. taZî'rF BU6ÜN, 6AZÎ MuSrAF* K£MAL,ADAHA 'YA 6IT- Af/fri. BÜrÜK ZAPEBİH KA2ANH.A4AS/NMN 6, € AY SON- RA X4Pri6ı SU 6£X, KEMTT£ COÇICU >*KA7Mtfn. YA - MNOA fŞf lÂn'FC KAMIM'LA T7eENC>£N ÎHEAt MOSTA- FA KEMAL PAÇA, IMLI R£F£T(CAAlırEZ) VE S£LEÛtr£ ALI Ü ( & & ) A / İÇiN£ DO6KU YÜKÜrEN GAZİ'rE SE*6î 6ÖSTEKİLEK.I YAPILMipi. AZ SONKA, BAŞT4H AYAĞA KA/ZALAKA BÜ- RÜNMÜŞ İKİ GENÇ <tZ, YOLUNA ÇIKARAK HAYICjeMIŞ- Tt: "KÜGrAK, gr2i PE /aj£TMK ! *K/ZO4Xl, AurAKYA V£ İSKENbERUH'uSİM6ELİYO£DU. GA2', ÖNLEZfN- DE DueuP ŞörtE PEMıÇrı :'4O ASfKUK rVKK YUg- OU ECNE8İ ELİMPE KAl/>MAz .'" O yrLLAKPA H47BY FRANSIZ Ğ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog