Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 75 MART 1991 05.28 Açılış - Açıköğretim. TV2 TOPLU GÖSTERİLER: BAY KLEEV 23.00 06.30 Gün Doğarken Programda. çıftçıler kullandıklan urını uraçlan konusundu uyarılıyor. 07.00 Haberler 07.05 Gün Başliyor Akış içerısinde 08.00 ve 09.00"da haber bültcni yer alacak. 09.05 Susam Sokağl -111 Programın hedefleri. doğal çevre. dınleme. spor. ilişki terımlerı-aynı ve farklı. okul. kafiyeli sözcükler. sebze ve meyvenın lanıtımı. 16 suyısı. tutumluluk ve mesiek tanıtımı. 10.00 Haberier ZZZZZ 10.15 Arkası Yarın: Kuğu Beatriz sakatlanınca tedavisinı doktor Valentın yapar ve ona aşırı ılgi göstermeye başlar. Sylvana ise bu durumdıin hıçhoşlanmamaktadır. 10.40 Okul TeievİzyOIHi: Akış ıçensınde 11.00. 12.00 ve 13.00'le haber bûltenı ver alacak. 15.00 Haberier 15.05 Çocuk Ktişağl Ath Kannca. Dağ Gülü. Elifın Rüyalan. Bır Varmış Bir Varmış ve Susam Sokağl programın bölümlen. (Akış ıçensınde 16.00'da haber bültenı yer alacak). 17.05 Haberler 17.20 Arkası Yarm: Hayat Ağaa 18.00 Haberler 18.10 Genc.Uk 18.40 AStüdyosundan 19.20 Belgesel 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece (Aynntılı bilgı yandakı sûtunlarda) Akı$ içerısinde 23 OO'te haber bülteni izlenebilir 23.35 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Buz Dansı 24.00 Haberler 00.35 Dizi: Ray Bradbury Oyunları Ünlü bir yazar olan Charles bir sabah Nora'dan bir telefon alır. Nora hemen gelmesinı. evini kendisıne satmayı kanul ettiginı söyler. Ancak Greenvvood'a geldıği 7aman Charles Nora'yı evm dışında bulur. 01.00 Haberler - Kapantş 07.58 Açılış ve Okul Televizvonu 10.45 Açıköğretim tkıncı sınıf dersı: Kamu Maliyesi: Bırıncı sınıfderslerı. ingılızce: Temel Hukuk: Üçüncü sınıf dersi: Türk Vergı Mevzualı (Kurumlar Vergısi II) 12.15 Kapanış 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgân Sağlık komrolünden geçen Kikkı. henüz test sonuçlannı öğrenmemiştır. Buna karşın çok az vakti kaldığına ınanmakıa ve Ashley'ın bır an önce bulunması ıçır sabırsızlanmaktadır. 19.03 Haberler ~ 19.20 İslam ve İnsan 19.45 DİZİ: Marc ve Sophİe Marc'ın 1984 yılından katma bir vergı borcu yüzunden hacız memuru ve komıser gelir. Bu şekıldc başlayan olaylar önce genç çifti bankalanndan borç almaya. daha sonra da Sophıe'nin babasına başvurmaya zorlar. 20.10 Belgesel: DenİZCİIİğİmİZ Ramazan Bakkal'ın hazırladığı programda denizcılik eğıtımı konu ediliyor Konuk: 9 Eylül Üniversitesı Denizcilik lşletmesı ve Yönetimi Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı lltenş Çatalpınarlar. 20.30 Yarışma: Yalancının Mumu 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşamı 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Belgesel: Gezegenkr Bölümde Gaz Gezegen Jüpıter ve Satürn gezegenıerinın özellıkleri ınceleniyor. leri denilen 23.00 Toplu Gösteriler: "Bay Klein sûtunlarda) (Aynnlılı bılgı yandakı 00.50 Kapanış 20.00 Açılış- TV Filmi: Ölüme 24 Saat (Bugün k d ) 21.40 DİZİ: Kahin Victorya oğlu Colin'ın kaçınlmasıyla -dclıye döner. Victorya bu işi Nick ve Elızabelh'in yaptıgını düşünmektedır. 22.40 Belgesel: Dünya ve lnsanlar Nıjerya ve Somaiidekı yaşam tarzı ve doğal güzellıkler anlatılıyor. 23.30 Caz 24.00 DİZİ: Dedektiflik Bürosu Laura ve Kenington Amerıka'va kaçınlacak elmaslan bulmaya çalışmaktadır. 00.50 Kapanış .13.59 Açılış - Okul TV'si-Televizyon Dershanesi 19.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 1 20.00 Açıköğretim Dördüncü sınıfderslerı: örgütsel Davranıj. Vergı Uygulamaları. Muhasebe Denetımi ve Malı Analız.Rekldmcılık ve Satış Yönelımi. Maliye Polıtıkası. 22.10 DİZİ: Çifte Bela Keyt bır rock grubunda iş bulur. Onlarla lurneye gıtecektır. Elısın buna çok şaşınr ve kızar. 23.25 Video ViİİZİk Türkiye Tekrar program 00.25 Kapanış 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 Susam Sokağl Programın hedefleri. ınsan yapısı. 'çevre. doğal çevre. başarısızlıkkarşısında yılmama. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım KoDuşalım 20.15 Kadın Saati: Hanımeli 20.40 Arkası Yarın: Küçük Hanım 21.15 tstanbul Devlet KTM Korosu 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Eğlence: Bizden Size 23.35Dizi: Kara Elmas 00.45 Belgesel: DenİZCİIİğİmİZ TVl'dekı program tekrarlanıyor 01.15 Dizi: Catherine - Kapanış 13.00 Starl Haber 13.05 Pembe Dizi: Santa Barbara 204. bölüm vdvımlanıyor 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 125. bölüm. 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 125. bölüm. 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 68. bölüm ekrana gelecek. 17.00Starl Haber 17.05 Pembe Dizi: Komşular 102. bölüm yayımlanacak. 17.30 Çizgi Fiim: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles tş Başında 19.15 Komedi Dizisi: JefTerson Ailesi 19.50Starl Haber 20.05 Dizi: Tatlı Dertler 20.35 Dizi: Uzay Yolu ~ ~ 21.35 Vay Canına 22.35 Star 1 Haber 22.40 PolİSİye DİZİ: Booker < Ayrmtılı bılgi yandaki sûtunlarda) 23.40 Polisiye Di/i:Miami Vice 00.40 Sinema:Tatil Aşkları (Bugün köşesinde) 02.20 Starl Haber-Kapamş TV1 AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 07.05 Ikinci sınıf dersleri: Almanca (Ders 44), Fransızca (Qu'est-ce que tu prends. Bırinci Sınıf Dersleri: İş tdaresine Giriş (Işletmelerde Tedarık Fonksıyonlan). Temel Hukuk (Borç ve borumıuıuK). ueneı Muhasebe<Envanter tşlemlerı). İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku (Toplu İş Sözleşmelerınin Uygulanması ve Sona Ermcsı). Üçüncü Sınıf Dersleri: Türkıye'nin Idari Yapısı(Devlet Memurluğu). Türk Vergı Mevzuatı (Kurumlar Vergisi 2>.Binnci Sınıf Dersi Almanca (Kaufhauşe). Savaş Fransası'nda bir antikacıKaderl \rmyum fkdmm (M. Klein) / Yönetmen: Joseph Losey / Senaryo: Franco Solinas / Görüntü: Gerry Fisher / Oyuncular: Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michael Lonsdale, Louis Seigner, Juliet Berto / 1976 yapımı / 2 saat. TV ServM — UMOTann Fran- sası... Hitler'le işbirliği yapan mareşal Petain'in yönetimi altın- da faşist duyguların azdığı bir Fransa'da, Yahudiler kendileri- ni güvencede duymazlar. Toplu gözdağlan yavaş yavaş tutukla- maJara ve toplama kamplanna yolculuğa dönüşmek üzeredir. 8u sırada, politikayla hiç ilgisi olmayan, sadece antika alıp sa- tan zengin ve yakışıklı bir adam, sırf bir isim benzerliğj yüzunden güvenliğinin tehlikeye düştüğü- nü fark eder... Ve kendisini sıkış- tırmaya başlayan çembere karşı umutsuz bir savaşıma girişir... "Baba" yönetmen Joseph Lo- sey'in en ilgiye değer filmlerin- den biri, Alain Delon toplu- gösterisinin de yüzünü ağartı- yor. Amerikalı Losey'in (hep yanlış yazıldığı gibi Fransız de- ğil, tngiliz de değil) Fransa'da çevirdiğı bu son dönem filmi, sanatçıya özgü çeşitli temalann, Kafka'yı açık biçimde anıştıran bir karamsarhktan ve çağdaş bır umutsuzluktan süzülüp gelen yeni bir bireşimini simgeliyor. Losey, bir anlamda bir polisiye filmdeki soruşturma gibi gelişen Joseph Losey'in imzasını taşıyan fılmde Alain Delon başanlı bir oyun çıkanyor. bir sinemanın içine, çok daha modern, ruhbilimsel ve çağdaş ögeler dahil etmesini biltniş. İn- sanın kendini kapurmak ve "ha- vasına girmek" koşuluyla soluk soluga izleyebileceği bu önemli film, gerçekten de "kaderinin elinde oyuncak olan" bir ada- mın serüvenini anlatırken, fon- da o dönem Fransası'nın siyasal panoraması, savaş ve ırkçılığın gemi azıya almışlığıyla gelenek- sel hoşgörü ve insancıllığından çok ötelere kaymış olan bir top- lum yapısı da belirginleşiyor. Sinemalarımızda gösterildiği anda "Kaderi Arayan Adam", baskıya, teröre, ırkçılığa, savaşa karşı çıkan ve bildirisini yeterin- ce sayutlayarak genelleştiren ve bir sanat yapıtına dönüştürebi- len önemli bir film... Alain De- lon'un "maske-yüzu" ile rolüne çok uyum sağladığı, küçük rol- lerde Jeanne Moreau, Sazanne Flon, Michael Lonsdale gibi oyunculann harikalar yarattığı, Losey'in değişmez görüntü yö- netmeni Gerry Fisher'in karan- lık ve kasvetli bir "savaş dünya- sı"nı başarıyla saptadığı bu fil- mi izlemeye çalışın. STAR 1 DtZl: BOOKER 22.40 . Izlenen polisiye B«»ker / Yönetmen: David Jackson / Senaryo: Stephen J.Cannell / Yapımcı: Stephen J.Cannell, Gordon Dawson / Oyuncular: Richard Grieco, Marcia Strassman, Katie Rich, Carmen Argenziano, Lori Petty, Peter DeLuise / 1990 Columbia Pictures TV yapımı / Süreci: 22 bölüm, TV Servisi — Son yıllarda Amerikan televizyonlarında iz- leyicilerin beğenisini kazanan "Booker" adh polisiye dizi Star l'de yayımlanıyor. E^nnis Boo- ker adh gözüpek ve atılgan bir polisin serüvenlerini anlatan di- zinin her bölümünün yönetme- ni ve senaryo yazarı ayn. Ana oyuncuların dışında her bölüm- de ayn oyuncular yer alıyor. "Booker" dizisinde Dennis Booker rolunü Richard Grieco oynuyor. Hokey oyuncusu olan bu atletik sanatçı "21 Jump Street" dlnsiyle dikkati çekmiş- ti. Başanh bir yasa adamı oldu- ğu haîde kurallara karşı çıktığı için polis rozeti elinden alınan Booker, Teshima adh özel bir kuruluşun araştırma bolümün- de görev yapmaktadır. Bu kuru- Iuşu "Bayan Ejderha - Dragon Lady" diye anılan Alkia Rudd adh bir kadın yönetmektedır. Bu rolü Marcia Strassman oynuyor. Bu sanatçı "Cephede Eğlence - MASH", "Magnum", "Sting- ray", "Püot-The Aviator", "Ey- vah Çocuklar Küçuldu" adh ya- pıtlanyla tanınıyor. Booker'm zeki, akıllı, bilgili sekreteri Elaine Grazzo rolunü de "Grease", "Fame-Şöhret" fihnleriyle tanınan Katie Rich oynuyor. Lori Petty, Carmen Argenziano dizinin belli başlı oyunculan. Elaine Grazzo, VVillie Seaton- ın mücevherci dukkânının so- yulması olayında jüri üyeliği ya- pıyordu. Ancak öbür üyeler ta- rafından baskı altında tutulu- yordu. Sonradan Teshima kuru- İuşunda Booker'm sekreterliği görevini üstlendi. Booker, bu olayın soruşturmasını da üstle- nerek gerçek suçlunun yakalan- masına yardımcı oldu. dizisinde Dennis Booker rolu- nü Richard Grieco oynuyor. TV1 BİR BAŞKA GECE 21.00 Koray'sız "bir başka gece" TV Servisi — "Bir Başka Gece"de değişiklikler var. Cenk Koray programdan aynl- dı. Kuşak içinde başka değişik- liklerin de yapdacağı belirtili- yor. Bir Başka Gece "kan degişunr yapıyor. Cumhuriyet TV Dergi'de Cenk Koray'ın yaptıgı açıklamada belirttiği gibi yeni çekilecek 13 dizide "gizli kmmera" ohnayacak. Bu gelişme üzerine yeni çekimleri beklemeden aynlan Koray'ın yerine şimdilik Altug Yücel programı devam eniriyor. Bu akşamm "star" konuk- ları Kayahan, Bdkıs Akkale, Harika Avcı. Sporda Hıncal Uluç, Suat Çeken ve Atilla Ör- sel ile konuşacak. "Mesda Dedik" bölümünde bu hafta- ki konu tkaret. RADYOLAR R A D Y O 1»4J5Açüış,prograra.05.00 Ha- berler. 05.05 Turkuler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raponı. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 0730 Haberler. •7.40 Gunle gelen. 09.0» Haberler. 09.05 lstek- lerinız seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09^0 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11M Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 1Z05 Reklamlar. 12.10 Günü yasarken. 1255 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam program). 13.15 Hafıf muzik. 13J0 Bölgesel yayın vereklamlar(1). 17.00 Ha- berler. 17.05 Çocuklarla bas başa. 1S.00 Haber- ler. l«.O5 Hayatın ıcinden. IİSS Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Türküler ve oyun havalan. ÎO.OOTürkce sözlü hafif müzik. 2*.1S Geoçlik korolan. 20.30 Erkeklar toplulu- ğundan şarkılar. 21.00 Haberler. 21.05 Saman- yolu. 22.80 Kadınlar toplulugundan türküler. 2130 Çagdaş Turk sanat müziği. 23.00 Haber- ler. 23.15 Cumadan cumartesiye (2). 0035 Gü- nün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve ka- panıs. 01.05 - 04J5 Gece yayını. R A D Y O Z 07.00 Açılış, program ve haber- kr. »7.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Haberler. VIM Türkukr ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 0«30 Beraber ve solo şarkılar. 09JO Ha- berler. 09*5 Türküler. 09.20 Oyunlarla yasayan- lar. 0935 Çeşitli müzik. 10.00 Halk müziği söz- lüğumüzden. 10.20 Dünden bugüne Anadolu. 10.45 Cevat Fehmi Başkut'un ölüm yıldönümü özel programı. 11.00 Haberler 11.05 Okul rad- yosu. 1135 Hafif müzik. 11.45 Yasar Nabi Na- yır'ın ölüm yıldönümü özel programı. 12.00 Be- raber ve solo türküler 1230 Dunden bugüne ses ve saz dunyamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 1330 Kalkınmanın guçlu lokomotifî sanayi. 13.45 Şarkılar 14.00 Yaban- cı dil dersi. 14^45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tanış olalım. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Ar- kası yarın. 16.00 Okulradyosu.1630 Yurttan ses- ler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler toplulugun- dan şarkılar. 1730 Kuçuk konser. 18.00 Hicaz faslı. 1830 Bilim ve teknoloji dunyasından. 18J0 Türk halk çalgılarından ezgiler. 19.00 Haberler. »30 Hafıf müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafif müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Türkü- ler geçidi. 22.00 Solistlerden seçmeler. 2230 Türkçe sözlü hafif muzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türküler. 23.45 Hafıf müzik. 23.55 Opera saati. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 0058 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri 10.00 Muzıkh dakikalar 11.00 Oğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 öğle ve müzik. 13.00 Günün kon- seri. 14.00 Haberier. 14.15 Müzik magazın. 15.00 Konserlerden. 16.30 TRT Istanbul Hafıf Müzik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Ge- lenek, görenek ve müzik 20.00 Pop-caz. 21.00 Dinleyicınin kösesi. 22.00 Haberier. 22.15 Mü- zik paleti. 23.00 Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havaları. 07.30 So- üstler geçidi. 0&00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09-30 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. lt.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler. 11.35 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. IZM Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi. 13.30 Yurdun dort bucağından 14.00 Ha- berler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türk- üler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seçtikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve mahalli sanatçılanmız. 16.30 Devlet korolan, 17J0 Ha- berler. 17.05 Türküler ve oyun havaları. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18_» Türk sanat mü- ziği dinleyici istekleri. \tS» Kapanış. POLİS İSTANBÜL <n ^ Aç,hş c Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sızlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lş- te Saz tşte Soz. Solist: Bilal Ercan. 1130 Bir So- list: Davıd Ruffin. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Erkin Koray. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk: PubUc Image L.T.D. 14/45 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list: Mustafa Sağyaşar. 15.10 Güzide Kasaa'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Mercek 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik E>e- nince. 19JW Program ve Kapanış. P O U S TURKIYE 0658Açıhş veProg ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Dunımu. 0835 Işte Saz Işte Söz. Solist: Bilal Er- can. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Dunımu. 0935 Tulın Yakarçelik'ten Şarkılar. 0955 Hava Dunımu 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11M Bır Sa- natçıyla Beraber. Solist: Mustafa Sağyaşar. 11.25 Ulkü Beşgül'den Turküler. 11/45 Kayıp Haber- leri. 1150 Sizin Sectikleriniz. 1255 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Füsun Önal 13.15 Hafta- dan Haftaya. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Dunımu. 1459 Erol Bingöl ve Suheyla Kılıç'tan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Ha- berleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Mehmet Çalmaşır'dan Turkuler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafıf Müzik. V35 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. • BÜLENT DİKMENER • HABER ÖDÜLÜ YARISMASI Gazeteci Bülent Dikmener'in anısını yaşatmak ve Türk gazetecilinne olan katkılan- m manevi yönden sürdürmeyi sağlamak amacıyla adına 1980 yılınaa konulan "Haber Ödiilii" 1990-1991 yılında da sürdürülmektedir. Ödül koşullan şöyledir: 1 ödüle her Türk gazeteci aday olabdir. 2. Adayltk, gazetectmn kendi önensi ya da ödül komitesinın önertsi ile gerçekleşir. 3. ödüle aday göstenlecek haberlerin 1 Ntsan 1990 ile 31 Mart 1991 tarihlen arasında günlük gazeteler ya da süreli yayınlardan bınnde yayımlanmış olması gereklidir. 4. Ödüle aday olahilmek için niteliklen 3. maddede belirtilen haberlerin yayımlandığı gazete ya da süreli yayınlann 1 sayısmm 10 Nisan 1991 günü akşamına kadar gönderil- mesi gerekmektedir. 5. Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonunda "Haber Ödülü"nü kazanan gazeteciye 750.000 TL ödül ve bırplaket verilir. Haberin bir ekip ûrafından oluşturulması halinde ödül tutan paylaştınlır. Aynca Seçici Kurul'un belirleyeceği "Jüri Özel Ödülü" ile "Genç Gazetecileri Özen- dirme Ödiilü"nü kazananlar hirer plaketle ödüllendinlir. Kifisel başvurularda imzastz yayımlanan haberler için yazann kimliğinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü tarafmdan onaylanmış olması zorunluaur. 6. Seçici Kuruk Erhan Akytldtz, Yalçtn Bayer, Orhan Erinç, Soner Girgin, Maz- lum Goknel, Okay Gönensin, Güngör Gönüüaş, Uluç Giirkan, Oktay Kurtböke, Çetin Özbayrak, Umttr Talu, Seçkin Türesay, Ulvi Yanardağ'dan oluşmustur. Yansmaya katüacak haberlerin Bülent Dikmener Haber Ödülü PK: 246/İstanbul adresine ulasacak bıçımde taahhütlü olarak gönderilmesi zorunludur. ÖDÜL KOMİTESİ İLAN İZMİR 6. İCRA TETKİK MERCÜ HÂKİMLİĞt'NDEN Alacakhlar ile Konkordato akdetmek üzere mühlet talebin- de bulunan Cumhuriyet Bulvan No: 28/109 Konak Izrnir ad- resinde Yağcılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işi ile iştigal eden Yağcılar Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Avukat Edip Ti- ner'in talebi üzerine merciimizce yapılan incelemesi üzerine alacakhlan ile konkordato akdetmek üzere itK'nin 285 ve mü- teakip maddeleri gereğince tKl AY MÜHLET VERİLME- StNE, Izmir Avukatlarından Av. Erdoğan Keser'in konkordato komiseri olarak tayinine, 12.3.1991 gün 1991/148 esas, 1991/142 sayı ile karar verilmiştir. Keyfıyet ilan olunur. 12.3.1991 İLAN T.C TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1989/212 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalılar Halime Atik mi- rasçıları Yüksel Atik ve arkadaşları aleyhine Tekirdağ iü, Barbaros köyü 1194 parsel hakkında mabkememize açılnuş bulunan tapu ipta- li ve tescil davasının verilen ara karan gereğince: Istanbul/Fener, Incebel Sok. No: 43'te ikâmet etmekte iken belir- tilen adresinde bulunamayan dahıli davaJı Üzeyir Atik'in zabıta ma- rifetiyle de halen nerede ikâmet ettiği tespit edilemediğinden adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmi; oldugundan; 26.4.1991 gü- nü saat 9.10'da yapılacak olan duruşmaya bizzat kendisinin gelmesi veya kendisini bir vekü ile tenısii ettirmesi, aksi halde duruşmarun yokluğunda yapılıp bitirileceği dava ve dahili dava dilekçesi ile du- ruşma günü adı geçen dahili davalı Üzeyir Atik'e davetiye yerine ge- çerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46107 Ozel spor kanab • ANKARA(MAK AJANS) — Spordan sorumlu Devlet Bakanı İsmet Özarslan, televizyonda sadece spora ayrılmış bir 'spor kanah' ile ilgili olarak TRT yetkilileriyle temasa geçeceklerini belirtti. "Savaş sırasında TRT nasıl CNN ile ortaklaşa haber yaptıysa Eurosport gibi bir spor kanalıyla da bir ortakhk yapabilir" diyen ûzarslan şunları soyledi: "Ama bizim en önce istediğimiz sporculara ve gençlere yönelik bir spor kanahmn TRT tarafından tahsis edilmesidır. Biz 1991 yılını sporda egitim yılı olarak ilan ettik. Bu yüzden çocuk, genç, kadın demeden herkesi spor konusunda eğitmek ve bilfıil aktif spor yapmaya heveslendirmek istiyoruz." Bakan özarslan, yaptıgı açıklamada her mahalle ve semte kapalı bir spor salonu kurulacağını da söyleyerek buralarda özellikle hanımların spor yapabileceğini kaydetti. GAP radyosu • ANKARA (MAK AJANS) — TRT, bölgesel yayın yapan GAPTV'den sonra GAP radyosu kuruyor. TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, SSCB gezisi öncesinde yaptıgı açıklamada, Diyarbakır merkez olmak üzere kurulacak GAP radyosunun GAP-TV'yi tamamlayan bir yayın yapacağım, bir aya kadar hayatiyete geçilecek bu projeyle yörenin sosyal, kültürel ve egitim yaşamına katkı sağlayacagını söyledi. Erdem, GAP radyosunun GAP-TV'si öncesinde 6 saat program yapacağım ve radyo yayınlannın sona ermesi ile saat I2.28'de TV yayınlarına geçileceğini belirtti. Ramazan draması • ANKARA (AA) — TRT'de Ramazan programlan hazırhklan sürüyor. Ramazan'ın ilk yerli draması 'Kadın Erenler' 18 mart pazaıtesi TV-l'de gösterime girecek. Haftada bir ekrana gelecek dizi, Anadolu'da çeşitli tarihlerde yaşamış ünlü Türk kadınlarını tarutacak. 'Kutlu Melek', 'Nene Hatun', 'Şahkız', 'Güzelce Kız' ve 'Kamer Çengi'nin yaşam öykülerinin anlatılacağı dizinin her bölümünde değişik oyuncular rol alıyor. Yapımcılığını Gulşah Filmcilik adına Selim Soydan'ın üstlendigi dizinin maliyeti 805 milyon lira. Geçen yaz beş ayhk bir çekim süresinde gerçekleştirilen 'Kadın Erenler' dizisinin ilk bölümünde Hülya Koçyiğit rol ahyor. İtalyanlaria ortak dizi • ANKARA (MAK AJANS) — Italyan RAI TV ile TRT'nin ortaklaşa hazırladığı her bölümü 27 dakikadan oluşan 18 bölümlük kültür belgeseli 'Güzel Türkıye'nin (La Turchia Piu Bella) final çekimlerine nisan ayında başlanacak. 'Güzel Türkiye'nin fınansı (500 milyon TL. bütçeli), prodüksiyon ve yapımı (Tülin Eraslan) Türkiye'ye, yönetimi ise Italyanlara (Isabella Geneose Incedayi) ait. Dizinin tüm çekimlerini ttalyan kameramanlar yapıyor. Montajı da Italya'da gercekleştirilecek dizi 1991 ekim ayında yayına hazır olacak. Dizinin sanat yönetmeni ise Ozan Sağdıç. 'Güzel Türkiye'de sanatı, mimarisi, mutfagı, dansı, müziği ve inançlanyla Anadolu'daki dünkü ve bugünkü kültürler tamtıhyor. BUGÜN • Sinema: Tatil Aşklan Starl 00.40 Sean S. Cunninham'ın yönettiği filrnin başrol oyunculan David Knell, Perry Lang, Paul Land ve Steve Basset. Filmde Fort Lauderdale şehrinde yarıyıl tatüine giren gençlerin eğlence dolu maceralan konu ediliyor. • TV Filmi: ölüme 24 Saat TV3 20.00 1949 yılında çevrilen polisiye filmin 40 yıl sonra yeniden çevrimi olan bu yapımda kendisine yavaş yavaş öldüren bir zehir veren adamı bulmaya çalışan bir üniversite profesörünün öyküsü konu ediliyor. Dennis Quaid, Meg Ryan ve Charlotte Rampling'in başrol oynadıkları fılmin yönetmeni Rocky Morton.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog