Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1SMART 1991 İSTANBULDA BUGÜN • "Körfez Savaşının Çevreye Etkısı" konulu panel, saat 0930'da Boğazıçı Unıversıtesı Turgut Noyan Kampusu'nda yapılacak. 4 "1. Tath Şenliği" saat 12.00'de The Marmara Otelı TUYAP Sergı Salonu'nda başlıyor. • Tüm Tüketıcılen Koruma Derneği'nın (TTKD) düzenledığı "15 Mart Dünya Tüketicıler Günû" kutlamaları saat 10.15'te Sheraton Otelı Toplantt Salonu'nda başlayacak BlRMEKTUP Kazılan yollar onanlmadı • 5 ay önce kanahzasyon çahşmalan nedenıyle kazılan yollanmız hâlâ onanlmadı. Bakırköy Beledıyesı'ne defalarca yapılan şıkâyetler sonuçsuz kaldı. Kartaltepe Mahallesı'ndekı Barbaros Sokak; Ulubatlı Sokak ve Umut Sokak, hiçbir beledıye dönemınde bu kadar çamurlu ve beledıye hızmetlerınden yoksun bırakılmadı Sokak sakinleri adına EMİNE BAHAR DEMÎR EMİNÖNÜ'NDEN Seyyar satıcı istilası • Ozellikle ış çıkış saatlerinde Eminonu Meydanı'nda yoğunlaşan seyyar satıcılardan yakınan vatandaşlar, "seyyar satıcı istilası" dıye adlandırdıkları bu görunümün yürumeyı engellediğinı söyluyorlar. KENTtfÂŞAM HURİYET/15 Doluluk oranı yüzde 30 Pendik-Kartal Sirkeci vapur seferleri iptal İstanbul Haber Servisi — Pendik- Kartal-Sırkecı vapur seferlen talep azlığı nedenıyle ıptal edıldı Türkıye Denızcılık Işletmeleri Şehır Hatlan tşletme Mudurluğıi'nce 11Z1990 tanhındedeneme mahıyetınde başlatılan, Pendık-Kartal-Sırkecı seferlen yüzde 3O"luk doluluk oranında olmaması nede- nıyle bugunden itıbaren çalışmayacak. Dun bır grup yolcu, Türkıye Denizcı- lık Işletmelen Mudurluğü'ne gelerek bu- radayetkdılerle konuşmak ıstedı. Konuş- madan sonuç alamayan yolcular, alkış- larla Karaköy ıskelesıne kadar yürüyerek dağıldılar. Konuyla ılgılı olarak Türkiye Denızcı- lık Işletmelen Şehır Hatlan tşletme Mu- durluğu'nun yaptığı yazılı açıklamada, bu seferler ıçın 900 kışılık yolcu kapasıtesı vapurların tahsıs edıldığı, ancak günde ortalama 183 yolcu taşındığı belirtılerek seferlerin iptal edildiğı belirtildi. İSKİGenel Müdiirü öğtencilere konferans venü Sıı sorunu 2010'da çöztilecek İLHAN UYGUN ADAPAZARI — İSKÎ Genel Müdu- rü ErgvD Göknel, Sakarya Mühendishk Fakültesi öğrencilerine verdıği konfe- ransta, İstanbul'un su sorunu ve çözum yollanm anlattı. Göknel, Istanbul'da su- ya yapılan yatınmlann bu hızla devam etmesi halinde ancak 2010 yılında su sı- kıntısının ortadan kalkabıleceğını söy- ledı. Genel Müdür Ergun Göknel, tSKl'- mn yaklaşık 2.2 trilyonluk bütçesi oldu- ğunu ve gelirlerinin yuzde 97'sinin va- tandaşlardan toplandığını belirterek "Baraj ve dogal göllerden saglanan su miktannın artünlması için başlatılan ça- htşmalar buyuk bir hızla sunıjor. Bu ara- da Yalova'dan Unkerte sn getinne işi- ne de devam edilecek. Istanbul'daki su sonınnnun onemH bir bohımu şebeke te- sisatmın teknik omnınu bunamlamasuı- dan kaynaklanıyor. Bn nedenle tstan- bul'a verilen suyun yuzde 35'i boşa ak- maktadır. 4 bin 500 kilometrelik şebe- ke tesisatının yenilenmesi ve hiç su ala- mayan bölgdere de 7 bin kilometrelik ERGUN GÖKNEL'DEN Istanbul'daki su sıkıntısının önemli bir bölümü, şebeke tesisatının ömrünü tamamlamasından kaynaklanıyor. Pompa ve depo inşaatlarının tamamlanmasıyla İstanbul'a daha adil ve duzenli olarak su verilecek. yeni hat doşenmesi gerekraektedir" dı- ye konuştu. 1995 yılında Büyuk Melen projesını devreye sokmayı planladıklannı ve bu projenın sonuçlanmasıyla bu sorunun buyuk ölçude çözümleneceğını kaydeden ÎSKİ Genel Muduru Ergun Göknel, şun- ları söyledı "Pompa ve depo inşaatlannın ta- mamlanmasrvla tstanbul'a daha adil ve düzenli olarak siı vereceğız. İSKİ için onemli bir sonın da su havzalannın ko- rnnmasıdır. Su havzalanndaki yerleşi- min onlenmesı gerekir. Mimari yapılaş- madaki yanlışlıklar ve surekli goç yuzun- den İstanbul 2 bin yıldır su sıkıntısı ya- şıyor. Atık su antma tesislerinin yapı- mı da suruyor. 16 antma tesisi 5 mirjar dolara mal olacaktır. Fakat bu harca- mayla Marmara denizi ve oogazın kir- lenmesı onlenecektir. Antma tesislerinin yapımında çevre duzenini ve doğal gu- zelliğin korunmasına onem verdik. Ha- lic ve çevresınde vapımı suren kollektor sistetnının devreye girmesijle mavi bir goruntu olmasa bile yakın bir renge ka- vuşacaktır." Daha sonra oğrencüenn sorulannı ya- nıtlayan Göknel, bir öğrencınin "tstan- bul'un suyu neden içilemeyecek kadar kotu" şeklındekı sorusuna, "Patlayan su borulannın onanmı sırasında içeriye dolan pisliklerin su>a kanşması yuzun- den İstanbul suyu kirlenmektedır. Biz de bu nedenle tstanbul suyunun ilk kez icil- memesini istedik" dıye yanıt verdı. Uluslararası İstanbul Film Festival 1O yaşında. Klaaikleri, evransel çeortllllğl ve an aeçkin örneklaHyla "alnama"yı yaaayacağımız nice 1P yıllara... LOKANTA • BAR 13O 21 87 • 140 84 74 b o | ı ı ı I u I k u I a b I t . b ı r soner olgun emın ıgus-tan|u duru- serdar gonenç cengız erınç CABARET CİNE unonnjoth Td IT N * Hlmadag İstanbul Tel. 1-tl 28 2" 1O- ULUSLARARASI İ S T A N B U L M İ 8 Mart Cuma - 23 Mart I FRANCİS BOURREC DÖRTLÜSÜ FRANCİS BOURREC SAKSAFON (Tenor Soprano) ALİ PERRET PIYANO NEZİH YEŞİLNİL BAS SEÜM SELÇUK DAVUL Pazar 1700 JAMSESSİON AÇILIŞ 16 00- KAPANIŞ 01 30 ARNAVUTKOY DERESI SOKAK NO: 1 ARNAVUTKOV cez 1«3 05 78 COURAGE CAFE RESTALRANT Gumuşsuyu-Taksım Her Cuma-Cumartesi Şarkıh Fasıl Rez 144 47 87 Otopark 19 00 24 00 arası JnıversıleBancesı I lCentral BARİ Son iki gala ALİ KOCATEPE I ÖZKAIM TURGAY Ealiğinda 348 1 A 58 338 55 O1 Kadıkoy Eskı Iskele Karştsı MDDAHAN CAFE-IIAR " Güney^en "^ esintiler Yerh ıckı duble 10000. TL ModaCod N o 239Tel 345 84 74 s LPEROHR E S T O R A N lezzetle müziğin ve güzcltiğın buluştuğu y£Lm Motfı CHI Bandagdu S«t Nr 4-6 MMia ! 34B 53 30 ITapı Krali-Attaık ırıjıl • EREKLİ TELEFONLAR 055 OOO 056 Zıfeıta MMMiii: 527 57 00 172 13 73 74-75 ve 088 • tSK) «ua: 968 077 511 89 18 586 48 00 525 92 30 340 01 00 MMK345 46 80 fei EtJ* 131 22 09 TtfBtaı ikvaı*ac 152 43 00 SSK t i H n 588 44 00 SH Vkmjtmı: 132 30 00 s a ttımn 358 67 eo • TRAI*: Traflk Sakc I M J 176 24 14 (ist). 356 04 85-86 (KadıKûy) BMft Tıalfe: 377 22 07 (E 5). 356 04 86 (ŞehınçO 314 36 (B Çekmece) r 573 13 31, q r. 574 23 00 (25 hat) Sartak 574 73 00. 574 82 00 (45hat) • DDY: Sirincl BMiifi: 527 00 50 HJa»a D I I H T 336 20 63 N.Fafa SMrtral 348 80 20 • VAPtM: %** IMteı: 526 40 20. 144 42 33 •Mb Tftan (itarti): 145 53 66 144 25 02. 149 18 96 149 15 38 • METEOMUJt: (Hava tatımını öOrenme) 573 89 80 • EUKTHİK AMZA: btMfeafc 526 62 74. F K t - T M U 526 62 74 150 83 50 348 71 40 • TBL069 • OAZMVZA: : 585 19 90 91. ; 152 10 15 »: 339 46 48 SUAHZA: : 522 97 03, 147 51 10 r 333 02 20 • İETT SM. IM.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: •11 (Bıknmeyen numaralaı ve nöbetçı eczane sorma) •21 (anza) OZS (danısma). 031 (şetnrterarası) M1 (sıra sorma) 032 (rmlletlefarası) M2 (sıra sorma) •H (masal anlatma) 072 (uyandınna) 019 (posta kodu ûanışma) 041 (fono te!) 093 Alo Post Servisi 'Aşk teklitr Sözen soruşturma başlatü İstanbul Haber Servisi — İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Nurettin Sozen, loj- man ısteyen bır bayan beledı- ye memuruna aşk teklif ettik- leri ılerı sünllen 3 beledıye meclısı üyesi hakkında soruş- turma başlatu. Sözen, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bundan bir su- re once Eminonu tl Genel Meclisi uyesi ile zabıta memu- resi gelerek bana bu yonde bir şikâyette buluıtdular. Şikâyet- çilerin ifadeleri alındı. Adı ge- çen seçilmiş meclis uyelerl hakkında konuyla ilgili yazılı bilgi istedim. Henuz gelmedi. Geldiği zaman dosyayı UgOi organlara havale ettirecegim" dedı Eminonu Beledıyesı'nde za- bıta memuru olarak çalışan Lutfiye Özturk, lojman ısteğı ıle başvurduğu, Buyükşehır Beledıyesı Meclis uyelen Şev- ket Kılıç. Gazi Karakaşlıogln ve Sule>man Vucedağ'ın ken- dısıne aşk teklıfınde bulun- duklarını ve sarkıntılık ettığı ıddıasıyla olayı Nurettin Sö- zen'e bıldırmıştı. Lutfiye öz- turk'un ıddıaları dun bır gün- luk gazetede yer almıştı. ZEKIAIASYA METIN AKPINAR DEVEKUŞU KABARE müzikli |İI4iı8 Kandemir KONDUK MÜ&İC' Selim ATAKAN V Osman ŞENGEZER Biletler 40.000 TL ve 30.000 TL'dir. Pazar-Pazartesi hariç her gece saat 21.30'da Matine Cumartesi 17.00'de Bilet satış yerleri: Tiyatro (Tel: 148 82 83) Vakkorama-Suadiye (Tel: 360 90 90) Vakkorama-Taksim (Tel: 151 15 71) Gişe saat 11 .OO'de açılır. 27 Mart Carsamba'dan itibaren YENİ SALONUMUZ: Elmadağı'nda Dolapdere Yolunda eski Şan Tiyatrosu arkasındadır. < Taksım 9 TaksimGezisi San Harbıye • Dıvan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog