Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLER TlPBAYRAMI 15 MART 1991 Tıp Bayramı'na mesaj yağmuru Haber Merkezi — 14 Marl Tıp Bayramı dün düzenlenen tö- renlerle tüm yurtta kutlandı. Cumhurbaşkanı Türgut Özal yayımladığı mesajında, Türki- ye'nin 20. yüzyıhn son 10 yılın- da sağlık alanında.da büyük adımlar atacağına ve 21. yüzyı- la, ileri Batı ülkelerindeki ben- zerleriylerekabetedebilecek dü- zeyde sağlık merkezleriyle gire- ceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Kaya Erdem, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıy- la yayımladığı mesajda, "IJlke- mizde bu alanda kaydedilen ge- lişmelerin, hızla degişen diinya SMHanna uyum saglayacak de- recede ohnadıftı bir gerçektir" dedi. Başbakan Yıldınm Akbulut, modern devlet anlayışında sağ- lık hizmetlerinin en ttst düzey- de sağlanmasının temel unsur- lardan biri olduğunu söyledi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayı- sıyla dün yayımladıj: mesajın- da, Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu bulunduğunu belirten SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nii ise "Devlet kurum ve kuru- luşlannda bile sağlık hizmetleri para ile satılırtaategelmiştir" de- di. 14 Mart Tıp Bayramı, dün üniversitelerde ve hastanelerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Ankara'da Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri tıp fakül- teleri, Gülhane Askeri Tıp Fa- kültesi ve Türk Tabipler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen torende Sağlık Bakanı Halil Şıv- gın ile Ankara Tabip Odası Baş- kanı arasında tartışma çıktı. 14 Mart OdüUeri' verüdi ÖDÜL ALDILAR - Prof. Dr. Orhan Ulutin, Nermin Alkan ve Dr. Sdçuk Günday 14 Mart ödülleriyle. (Fotoğraf: Sabahattin Bostaocıoğlu) Mesleklerinde 25,40 ve hekimler de plaket aldı. tslanbul Haber Servisi — Is- tanbul Tabip Odası'nca 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenle- nen "14 Mart ÖdiilJeri" dün İs- tanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisi'nde düzenlenen bir törenle sahiple- rine verildi. Seçici kurulun yaptığı değer- lendirme sonucunda, "Tıp Bi- lim Ödiilii" Cerrahpaşa Tıp Fa- kultesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ulutin'e, "Prof. Dr. Nusret Fişek Tıp Hizmet Ödii- lü" Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi Sağlık Işleri Müdürlüğü pratisyen hekimlerine ve "Se- vinç Ozgiiner Banş - Demokra- si - İnsan Hakları Ödülii" ise "Savaşa Hayır" dediği için yar- gılanan Pendik Lisesi öğrencisi Nermin Alkan'a verildi. Buyük- 50 yılını dolduran şehir Belediyesi'nde görevli 22 pratisyen hekim adına ödülu, Dr. Selçuk Günday aldı. Daha sonra, mesleklerinde 25, 40 ve 50 yılını dolduran he- kimlere plaket ve sertifikaları- nın verildiği 14 Tıp Bayramı kutlama ve odül töreni, düzen- lenen kokteylle sona erdi. Öte yandan, tüm sağlık çalı- şanları sendikası tarafından ya- pılan yazılı açıklamada şu gö- rüşlere yer verildi: "Sağlık emekçileri, yine hu- kuk dışı uygulamaların hedefi halinegeldi. Bakanlık hastane- lere gönderdiği emirle, belirle- nen sağlıkçıların beş gün içinde maaşlanndan kesilmesi koşu- luyla ödenen avanslarla görev- lendirildikleri yerlerde olmalan- nı istiyor. Sağlık emekçileri dil, din, ırk gibi hiçbir aynm gözet- meksizin hizmet etmekle görev- lidir. Bizler, personel plam, sağ- lık personeii yetiştinne ve teda- rik plam gerekçesiyle yapılan bu uygulamaya karşı çıkıyoruz. Ancak insanlara hizmet götür- memek için değil, rotasyon, ge- çici görev ve sağlık hizmeti ver- mek amacı gütmeyen, sadece göz boyamak için yapılan uygu- lamalara karşı çıkıyoruz. Bu il- lere gönderilen dört bin sağlık- çının bu koşullarda hizmet ver- mesi mümkün değildir. Sorun yalnız personel eksikliği değil, hizmet verilebilecek koşulların olmadığının anlaşılmasıdır. Tüm bu nedenlerle, bakanlığın bu ikiyüzlü politikasına, sağlık emekçilerini alet etmesini kını- yoruz." Demeğimizde yıllarca değerli görevler üstienmiş olan üyemiz ve arkadaşımız aziz dost TİMUÇİN YEKTA'yı kaybettik. Acımız çok büyük. Sevgili ailesine, yakınlanna, dostlarına ve reklam dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyonız. REKLAMCILAR DERNEĞİ Değerli dostum, sevgili arkadaşım, ağabeyim TİMUÇİN YEKTA'yı kaybetmenin derin aası içindeyim. Sevgili ailesine, yakınlanna, dostlarına ve meslektaşlanna sabırlar diliyorum. Başırruz sağolsun. ERSİN SALMAN KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1990/839 Davalı: Filiz Nakipoğiu (özkömür) Adresi raeçhul. Davacı Rabia Özkömur vekili Av.R.Fahri Ercan tarafından da- valılar aleyhine mahkememize açılan izalei şuyuu davasmın yapılan açık duruşmasında: Dava dilekçesinin ardesinizin tneçhul olduğu ve nerede olduğunuz saptanamadığından ve aramalara rağmen de bulunmadığınızdan ila- nen tebliğıne karar verilmiştir. durusmanın talik edildiği 9.4.1991 gttnu saat 9'da duruşmaya gelmeniz, duruşmada ibraz edcccğiniz dettlleri de birlijçte getirip ibraz etmeniz, gelmediginiz veya sizi temsilen bir vekil göndermediğiniz takdırde H.U.M.K.nun 509 ve 510'ncu mad- deleri gereğince durusmanın gıyabıruzda yapılacağı ve karar verile- cegi ilanen tebliğ olunur. Basın: 21485 ÜNYE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİCİ'NDEN Dosya No: 1990/698 Davaa Emine Eyi tarafından davalı Ahmet Eyi aleyhine açılan bo- sanma davasının Unya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan açık du- ruşmalan sırasında verilen ara kararı uyarınca; Fatsa ilçesi, Salihli Köyu'nden Fehmi ile Elmas'dan olma 2.1.1960 doğumlu Ahmet Eyi'nin yapılan tüm aramalara rağmen adresi te^pit edüemediğinden adına ilanen tebligat yapümasına karar verilmış ol- makla adı geçenin duruşma gıinu olan 8.4.1991 günü saat 09.10'da ^jnye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunma- sı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak iızers dava di- lekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 11.2.1991 Basın: 46075 Vefat ve Başsağlığı Otuz beş yıllık bir arkadaşı, geçmişteki yirmi yıllık iş ve çalışma ortağını ve değerli bir aile dostunu Timuçin Yekta'yı yitirmenin derin acısını yaşıyoruz. Sevgili eşi ZühaPe, biricik kızı Seçkin'e, ailesine ve yakınlanna başsağlığı dileriz. Şahin Tekgündüz ve Ailesi Vefat ve Başsağlığı Zeytinoğlu Holding Turizm Koordinatörü değerli insan Timuçin Yekta'yı kaybettik. Acımız büyüktür. Değerli ailesine, yakınlanna ve Zeytinoğlu Holding camiasına, başsağlığı dileriz. PARAJANS A.Ş. ÇANAKKALE SULH ÇEZA MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ Esas no: 1990/461 Karar No: 1991/9 Sabri oğlu, Sabiha'dan olma, 1965 doğumlu, Biga ilçesi Bozlar köyü nüfusuna kayıtlı, Çanakkale Dernircioğlu Cad. Uyanık Sk. Coşkun apt. Kat: î D: 5'te oturur ve Çanakkale'de faaüyet gösteren Ufuk Tanm Mamulleri San. Tic. A.Ş.'nin Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Engin Derüz'in urettiği unun, serbest asıdesinin fazla oiduğun- dan hakkında TCK 398, 3506 S.Y. ile Dğş. TCK 19, 647 S.Y.4. TCK 72,647 S.Y. 5/3, TCK 402/1 ve 2,94, 647 S.Y.6. maddeleri gereğin- ce 490.000 lira ağır para cezası, 3 ay süre ile cürme vasıta kıldığı mes- lek, sanat ve tıcaretinin tatiline, 7 gün işyerinin kapatılması cezası verilmiş ve verilen asli ve fer'i cezalann ertelenroesine karar verilmi^tir. Basın: 21283 ECEde TANGOLAR HER PAZAR ENGİN EGE ORKESTRASI ŞECAATTİN TANYERLİ Rezervasyon: 168 66 60-61 Galeri . Atölye DOĞAN PAKSOY Resim Sergisi • 8-30 Mart 1991 KISlf Abdi lp«kp Cad. 4S/1 T.,»ildy. T«fc 141 04 M Fax.l46«7M BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 16MART-I3NİSAN1991 GaenmePraı Paıaneshalç AEDPA ^•BTekttilbank Sanal Galerisi SEMİH BALCIOOLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan HOnn O«ndt Cad.126 Teşrikly» T«<:13«12 79 DEMET YERSEL Resim Sergisi 14 Mart-21 Nisan 1. L««nt Sükjn Sok. No: 14 Tet 170 03 6S CANAN TOLON Galeri Nev Ma,kj Catl 33 B 131 6" 63 TEM SANAT GALERISİ HOSCTİN ERTUIK Resim Sergisi Vııiıı ııj ' ı l rniJ>M»ıH^SdLU,: — " '! 147«« T0PR\K SANAT GALERİSİ IJBAYANSANATÇI KARMASERGİ I MART-29 MART TEL- 522 73 52-526 52 39 Eski Pertevniyel lisesi KarfBı Abany PABETLAND CAFE • GALERİ MÜFİT EREN1İ 14 Mart - 20 Nisaıt Resim Sergisi i 25 50 HOftİ MUZAFFER AKYOL Resim Sergisi 9 Mart-30 Mart VaUkon»» Cad Ptui 85 NiMMas. 14S 72 81 SANFA SANAT GALERİSİ EKREM KAHRAMAN 6 Mart-2 Nisan Farklı resımlerıyle ılk kez "SOYUTLAMALAR" miamur Cad Yeş.içımen Sok No 91 Beşıktaş/İST 159 72 55 PERA • 146 97 3S • 132 64 26 Resim Sergisi 15 Mart-6 Nisan Kuçukbeb«k cad No 7 Bebek-lslanbul Tef 163 32 38 tülinonat14 K»rt Persembe-14 Nisan Pızar 1991 M 1 N E SANAT GALERİSİ Kusda cad 21 Altıyol KadASy-lttanbul TX. 345 64 40 ÇOPERA) S A N A : G * L E «ts ı Engin Aksoley Yasemin Ergun Z«ynep Sarıoğlu Karma Resim Sergisi 25 Şubat - 16 Mart Th. ManMra Ot»« r*n Optrm Han 41/11 Taksim 149 92 02 ARKEONSANAT GALERİSİ FÎKRET MUALLA Resim Sergisi 14 Şubat-23 Mart ls»»le Cad. SMtıam Sok. *o: 19 OrtalUl» TM: 159 M 57 ALTAN GIJRMAN; 20.2-24.1991 DERİMOD KULTÛK MERKEZİ S l f t ı l y o l u , B e j k i r ı J e s «' D j r ı k < i ! l ı [ * ı m e I S T A N B U L Si7i6 0**HW »•zar dohıi r>ergun 19 OO'o kador oçıöız ERENKOY İŞ SANAT GALERİSİ ALINAKI İLHAN Resim Sergisi 5 Mart 23 Mart Pazar hariç hergûn Boğöal Cod. Na29*/A ERtNKOY Tel: Î&6 Q] 6 t 'S « » A T C * L E I İ S I SERAMİKTE33YIL Ayfer-Sabit karamani I5 MART-15 NİSAN Cad bilOlklerım seNı ınlamamA yetmiyor benl pırcalıyorSun tiımdeN lırklı Bir haVuza dûsmeMı ıstiyoR giBisin bEn kaHramın değiliM Seni ıstiyoRum inAnınıyorUm masRallı HALUK GEDIK 7Mart-30Mart91 S O Y A H SANAT GALERİSİ &üyükdar> Cad. 38 80290 M*ddJyeköy-tST. Toh 175 09 1(V2O TÜRK HAT SANATINDAN ÖRNEKLER 9-30 Mart ADTİ6AN lakeM Sok. No: 3 Ortaköy 159 51 55 NERIMAN ERKUTİ Sanat Galerisi I5-3-9I / 9-4-91 LEYLA GAMSIZ AYSU KOÇAK ALİ AKÎSİL CAV İT ATMACA GÜRDAL DÜYAR SALİH ZEKİ Mlltucı Oıman So* 3S/2 Erttut Apt Oanunbcy T«t I4S 05 <T - 130 m 30 ITTTTTTTTTfTTTTTTT IRFAN 0KAN15 Mart - 28 Mart 1991 RAMKOSANAT MERKEZt Ati>t Sok. Yun Ap. 8/2 Te-^ikive 136 1 * 38 THE MARMARA ()TELİXDE 4. KITAP MUZAYEDESI 17 Mart 1991 Pazar Saat 12 dc Açıs konusması HİLMİ YAVUZ Hoca Ali Raa taş baskısı albüm - İlk Truva Kazısını yapan Scfiliemann'ın ünlû kataloğu • il. AbdOjhamkJ'in Paris'te satıian mücevherterin kataloğu • imzalı kttaplar- Gravûriü İSTANBUL kitaplan • El yazması Ermenice Şaritı Mecmuası - Seyahatnameler, Nadir Kitaplar AE Alâattin Eser Kitabevi ve Yayınevi Müzayedeye sunulan bu seçkin eserteri Gabrtasaray Sahne Sk. Aslı Han No: «Tdeki kitabevimizdegörebiirsiniz. Tel: 143 61 90 Fax: 513 13 68 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI Cofefoğa Medresesi'nde el sanaflan kurslarının kayitlanna batkınmışiir. Tethip-Minyatür-Hat-Resim-Ebtv-Osmanhca Kumaş Desenleme-Porselen Süsleme-Seramik Vitray-Halı-JGlim-Deri İşleme 513 18 43 • 527 31 44 ESİN UMAY Resim Sergisi 4-29 Mart Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Baterisi Istıklaı CaO Btyogiu 145 80 80 Uygulamalı Vitray ye a Seramik 2 kursu KAOIKÛY f A 336 90 49 5-26Manl991.lL00-18.00 Sanat Galerisi s e I a h a t t ı n KARARısım Svıiti 3-23 Mr1'9l Oatori Sah hanc hcrgûn 11.00-19 00 •raftı açilıtır. KatOİİ » t Dtrtsulm » t «•4H14H1İST 345 40 30 Resim Seıpsi IstiklaiCaddesi. 141 Beyogu-İsant)Uİ1tl:1521696 AGOPARAD G A R A N T l S U A I G A L E R İ S İ U H A - r C I SANAT GALERİLERİ MEVLÜT AKYILDIZ Resim Sergisi 7 Mart-26 Mart Abdi Ipekçi Cad. No: 18 Nişantaşı 14121 83 GORBON SANAT VEYSEL GÜNAY RESİM SERCISİ 5 Mart-31 Mart 1991 M u r a t M e t e A ğ y a r Resim Seıgjsi 4 - 25 Man 1991. UJÛO-IBJOO (Pazargunlen dışmda) \bnca Modern Sanat Galerisi-5->* SANST OALERİSİ ZUHAL K. KÖSELER Resim Sergisi • 8-27 Mart « 6 *, ERE.NK.Qy 1*4 tfi <>•> valikonagı Caddesi No. 117/2 Nişaması-Istanbul Ttl 13C39 80 Çıkmuı. Yapıkıv Han K 1 No: 27-14 B*yo0u 144 96 )3 galeri atölye M6 97 3S 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog