Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

75 MART 1991 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 SERBESTPfYASADADftVİZ ABODolan AhmMario İ5wçn frangı Hofanda Florini intffeStarfnı Fnnss FfMQi 10Oİ.üreti SARiyaf Avus. ŞiBni 3475 2205 2540 1945 6480 644 291 910 312 Sabş 3485 2215 2550 1955 6500 654 298 930 317 ALTINGÛMÜŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altn 22 ayar Mezik 900 ayar gûmûş Vakıftank AJtnı Ziraat Altvn Al.ş 268 000 300 000 40 800 36 470 504 227 000 227.000 227 000 Saûş 272.000 315.000 41.000 40.300 530 232.000 232.000 232.000 Tıırizm devleri geliyor • Ekonomi Servisi— Cumhurbaşkaru Turgut özal, 18 martta dünya turizminin "devlerini" ağırlıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) girişimiyle Türizm BakanlığVmn Türkiye'ye davet ettiği tur operatörleri için Cumhurbaşkanı Özal, Ankara'da bir resepsiyon verecek. Davete TUI, Neckennann, ITS, Thomson, Chorus, Delta, Orion gibi tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerinin de aralannda bulunduğu 300'ün üzerinde yabancı tur operatörü ve acente birliklerinin yöneticileri katılacak. Saklama ve taka§ şirketi • Ekonomi Servisi— Vakıfbank ile İMKB arasında yapılan anlaşmayla, borsada borsa üyelerine banka hizmetlerinin verilmesi ve Borsa nakit takasının yapıltnası 18 Mart 1991 tarihinden başlayarak Vakıfbank tarafından gerçekleşiirilecek. Bu anlaşmanın kapsamında, Vakıfbank'ın mali ve teknik desteğiyle bir de borsa üyelerinin katılabileceği takas ve saklama şirketinin kurulması bulunuyor. Balkanlar'da İş Konseyi • Ekonomi Servisi — Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya ile iş konseyleri kuruluş toplantısı DEİK Yönetim Kurulu üyesi ve Türk-Sovyet İş Konseyi Başkanı Nihat Gökyiğit başkanlığında yapıldı. Türk-Rumen Iş Konseyi Yüriitme Kurulu BaşkanlığYna Hüseyin Bayraktar, Türk-Bulgar İş Konseyi Yürutme Kurulu BaşkanlığVna Faruk Erkoc, Türk-Yugoslav İş Konseyi Yüriitme Kurulu Başkanlığı'na da Ali Şen seçildiler. Tüketicilergünü kutlamyor • Ekonomi Servisi — 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Istanbul'da Tüketici Kılavuzu dergisi tarafından düzenlenen "Ülkemizde Tüketici Hareketleri, Sorunlar ve öneriler" konulu panel, saat 10.00-14.00 arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Halka açık olan panele tüm tüketiciler katılabilecek. Metaş kurtanldı • ANKARA (ANKA) — Finansman darboğazı nedeniyle geçen nisan ayından bu yana uretimıni durduran Izmir Metalurji AŞ (Metaş) kurtarıldı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre bugün Ankara'da Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin başkanlığında alacakh bankaların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda Metaş'tan olan alacakları 7 milyar lirayı aşan altı bankanın Metaş'a ortak olmasını düzenleyen protokol imzalandı. Metaş'tan 7 milyar liranın altında alacakh olan 22 bankanın bu alacakları ise 8 yıla kadar varan sürelerde ertelendi. Protokol YPK'da onaylanacak. Mardin'de 7 bedelsiz • ANKARA (AA) — Halen 2 milyar lira olan Mardin Çimento'nun sermayesi, 16 milyar liraya yükseltilecek. Sermaye artırım karan, 29 martta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanacak. Arttırılan 14 milyar liranın tamamı ise yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanacak. Hissederlara " bedelsiz senet verilecek. Merkez Baııkasrııa ek mesaiBugün yapılacak yaklaşık 2.3 trilyon lira tutanndaki maaş ödemeleri ve 20 marttaki 2.5 trilyon lirayı aşkın iç borç geri ödemesi Hazîne'yi iyice sıkıştırdı. Böylece yine Merkez Bankası kaynaklarının kullanılması gündemegeldi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) — Bütçe açığının ilk iki ayda 1.7 trilyon li- raya ulaşması, iç borç ödemelerinin yo- ğunluk kazanması Hazine'nin finans- man sıkışıklığını giderek arttınyor. Yeni iç borçlanmalarla yeterli nakit sağlaya- mayan Hazine, artan oranda Merkez Bankası kaynağı kullanmaya başladı. Hazine, bugün yapacağı yaklaşık 2.3 trilyon lira tutanndaki maaş ödemeleri için Merkez Bankası'ndan salı ve çar- şamba günleri toplam 700 milyar lira kı- sa vadeli avans çekti. Bu arada, Hazine1 nin Merkez Bankası'na olan toplam kı- sa vadeli borç yükümlülüğü de 5 trilyon lirayı geçti. Hazine maaş ödemelerinin bir bölü- münü karşılayabilmek için geçen hafta yaptığı 1 trilyon lirahk bono ihalesinden de önceki gün yaklaşık 900 milyar lira nakit sağladı. önceki gün yapılan bir yıl vadeli iha- lede 1 trilyon 350 milyar lirahk tahvil sa- tıldı. Bu ihalede faiz yuzde 69.71'e yük- seldi. Bir yıl vadeli tahvil faizi, en son 13 şubatta yapılan ihalede, yüzde 65.44 olarak belirlenmişti. önceki gün yapılan saüştan 20 martta net 850 milyar lira ci- vannda bir giriş bekleniyor. Hazine, 20 martta yaklaşık 850 milyar lira taze kaynak bulacak. Ancak aynı gün yapması gereken iç borç geri ödeme- si tutan ise 2,5 trilyon lirayı geçiyor. Bu durumda aradaki acığı kapatabihnek Maaş ödemeleri için salı ve çarşamba günleri toplam 700 milyar lira kısa vadeli avans çeİcen Hazine'nin Merkez Bankası'na olan kısa vadeli borç yükümlülüğü 5 trilyon lirayı geçti. Hazine son ihaleden ancak 850 milyar sağladı. de bulunan toplam mevduat, 22 şubat- ta 61 trilyon 532 milyar liraya yükseldi. için yeniden Merkez Bankası'na başvur- ması kaçınılmaz olacak. Hazine'nin Merkez Bankası üzerindeki yükünün gi- derek artmasınm parasal programın kontrolünü güçleştireceği kaydediliyor. Finansman sorunu çözümünün ise, bü- yük ölçüde Körfez hibelerinden elde edi- îecek nakit girişlerinin artmasına bağlı olacağı ifade ediliyor. Mevduatın durumu Bu arada, bankalardaki toplam mev- duat, şubat ayının üçüncü haftasmda 2 trilyon 142 milyar lira artarak, Körfez sa- vaşı öncesindeki düzeye ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre 15 şu- batta 59 trilyon 390 milyar lira düzeyin- Körfez savaşıyla birlikte bankalardaki mevduat toplamı 56.8 trilyon liraya ka- dar gerilemişti. öte yandan Merkez Bankası, mart ayının ilk haftasmda piyasadan 584 mil- yar lira çekti. Böylece piyasadaki kâğıt para miktarı 13 martta 15 trilyon 381 milyar lira oldu. Emisyon hacmi 28 şubatta 15 trilyon 966 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. 12 martta 14 trilyon 911 milyar liraya ka- dar gerileyen emisyon hacminde son bir günde ise 470 milyar liralık artış ger- çekleşti. Görkemli Ali Vafi Köşkö'nan üst kat dairesini kiralayan Efe'nin bir aya kadar yeni evine yerleşmesi bekleniyor.(Ugnr Giinyöz) Efe'ye ayda7 bin dolara ev ABDURRAHMAN Y1LDIRIM Yeni borsacı Efe Özal, Boğaz'da krallar gibi yaşayacağı tarihı bir köşke yerleşiyor. Efe özal, 19. yüzyüdan kalma Ali Vafı Köş- kü'nden Boğaz Köprüsü manzarah dubleks daireyi kiraladı. Köşkün 7 milyon dolara (yaklaşık 24.5 milyon TL) kiralandığı öğ- renildi. Kumçeşme ile Arnavutköy'ün bir- leştığı Sarraf Bornu nda, sahil yolundaki set üstünde yer alan 19. yüzyıldan kalma köş- kün içinde ltalyan mimar d'Aranco'nun yaptığj ve suyla işleyen asansör bulunuyor. Hakkında borsada Metaş ve İş Bankası C hisselerini Denizbank aracıhğıyla diişük fıyattan toplayıp yüksek fiyattan sattığı ve büyük kazançlar sağladığı yolunda iddia- lar ortaya atılan Efe özal, şubat ayı başın- da nişanlandıktan sonra hızla evlilik hazır- hklanna girişti. Efe, iş kurmada son yılla- nn en gözde mesleği borsa bankerliğini ter- cih ederken ev olarak da işadamları ve kor- diplomatların oturduğu Boğaz'ın en gözde ve özgün kalan birkaç yerinden biri olan Sarraf Burnu'nu seçti. Henüz dekorasyon çahşmalan tamamlanmayan Efe'nin evi için şimdiden bir koruma görevlendirilmiş durumda. Başbakanhk Konutu miman Hüseyin Başçetinçelik'in restarosyonunu yaptığı Ali Vafi Köşkü, bir yapı topluluğundan oluşu- yor. 80 dönümlük korusu içinde bağımsız evleri de bulunan köşkün ana binasında 14 daire yer alıyor. Dairelerde mal sahipleri olarak Ali Vafi Bey'in torunları ve kiracı olarak kordiplomatlar ve işadamları bulu- nuyor. Efe Ozal'ın kiraladığı 11. daire de Turgut özal'a yakmhğı ile tanınan Şaban Çavuşoğlu'nun yeğeni Oguz Çavuşoglu ta- rafından boşaltılmış. Koru ve koru içinde bulunan yüzme havuzu ortak mülkiyet. Ko- runun yukarısında sahil güvenliğin tesisle- ri, Marmara tarafında ise Divan Oteli'nin yeni kurulacak tesisleri yer alacak. Konınun Karadeniz tarafında Ayayana Kilisesi ve Atatürk'ün manevi kızı Makbule Hanım- ın Atadan Yahsı yer alıyor. Kalkavanlar Ya- lısı da Vafi Köşkü'nün komşuları arasında. Köşk, 1800'lü yıllann başında Mısır Ket- hüdası (saray görevüsi) zamanmda geniş so- fah, 30 odalı, iki kath bir eski zaman yalısı olarak yapıldı. Yalı, ölümünden sonra oğ- lu Memduh Paşa'ya kaldı. Paşa'nın ölü- müyle beraber Sultan Hamit zamanında ar- kasında 80 dönümlük korusu ile beraber alınıp Şeyhülislam Cemalettin Efendi'ye he- diye edildi. Cemalettin Efendi, yalıyı yıktı- rıp yerine şale biçiminde bir köşk yaptırdı. Daha sonra yıkünlan bu yapının 1985'te Va- fi Efendi'nin mirasçıları tarafından koru içinde diğer yapılann restorasyonu sırasın- da restitüsyonu yaptırıldı. Koru içinde, di- ğer yapılar, Darphane binası, ltalyan mimar d'Aranco'nun yaptığı ve su ile işleyen asan- sör, bir köşk ve Memduh Pasa silah kolek- siyonunun muhafaza edildiği bir yapı bu- lunuyor. Günumüzde konut olarak kulla- mlan bu yapılardan Darphane'de mimar Doruk Pamir, Silahhane'de de müzik ve TV yapımcısı tzzet Öz oturuyor. Nîhayet Antalyaya turist geliyor ANTALYA (Cumhuriyet Biirosu) — Antalya'da turizm hareketlenmeye başlıyor. 1991'in ilk turist kafilesi, yarın geliyor. Hamburg, Hannover ve Berlin'den, Ten Tour ve Sul- tan Air'e ait charter uçaklan ile Antalya'ya inecek olan 500 dolayındaki turist grubu için Antalya Havaalanı'nda 'kokteylli' bir karşılama hazır- lanıyor. Bu arada önceki gün Antal- ya'ya gelen Avusturyalı gazete- ci ve tur operatörlerinin 3 gün- lük Kemer ve Side gezisi de sü- rüyor. Ten Tour yetkilisi Melih Büyiikcan, soz konusu grubun, 'savaş sonrası' Türkiye'yi me- rak ettikleri için geıirdiklerini söyledi. Büyukcan, bağlantıla- nn olumlu olduğunu, öteki fir- maların da Türkiye'ye turist gondermek için çalışmalarına başladığını gozlediklerini ekle- di. 120 tur operatörü, 30 gazeteci geliyor Alman Tur operatörü TUİ 1 nin gerçekleştirdiği organizas- yonla yine Avusturya'dan 30 gazeteci ile 120 tur operatörun- den oluşan bir grup daha ya- rın Antalya'ya inecek. TUt'nin Türkiye'deki onağı olan Tan- tur'un Antalya sorumlusu Nu- ri Kavur, operatörlerin yalnız- ca Antalya'yı görmek için gel- diklerini ve izlenimlerine göre yer satacaklannı söyledi. Turist akınının mayıstan itibaren yo- ğunlaşacağını belirten Kavur, TUİ dahil bütun tur operatör- lerinin çalışmalanna daha ye- ni başladığını hatırlattı. Öte yandan AA'nın haberi- ne göre Almanya'nm en büyuk havayolu şirketlerinden birisi olan LTU, 25 marttan itibaren Antalya uçuşlarına başlayaca- ğını, "nihayel Antalya'ya uçu>oruz" sloganı ile açıkladı. 6.vitesTürkiye'nin dört bir yanmdaki Nissan'lara özgü yaygın servis, bol ve hesaplı yedek parça güvencesidir... BMC - NISSAN Servisleri'nin Türkiye çapındaki desteğidir. Bu nedenle, hem Avrupa'nın 1 numaralı Japon'una sahip olmak, hem de "6..vites" desteğiyle, güvenle yol almak için, Nissan'ı tercih edin. Biliyor- sunuz, Türkiye'nin 6. vitesi: NISSAN Nissan Sunny EX Saloon • |4ı 278 16 01 M k > h l M i "e * 2 7 8 22 75 *1»hw. G M M - Ga»r M M b i n ' f 1196ı 33 3T4 M * Tvtan 7e 1681 36 636 36 «37 Aibac 0k«0i« • 17' 13 80 54 14 22 1" 18 03 14 Mmt Babk "a "lı 26 2" 95. I p M I Ttl (71't5 99 66 A a k n MM Lld Şt> le .41 146 52 T 5 146 B 22 » M « M M , y, •• 3, ;j ŞâliT—» Uw Tel Gll 15=289 1» 75 A»*»: D t m T k m > Ö' '1339 11 760 İBHİ Tato T e IÖ3 1 10 465 £*• Ç*at İ » J > i f l 12 363 k k k â f » 'e 6611 *2 6*5 t l l l t m ı . «*rtp Ot»Te ı » 3-4 30C la«M » Trtta Te ÎIS ı 15 r •»•«: O»Aı'e 46' 22 325 h n t OıpMI Te C4I 41 16 16 14 W Mal 0» If C* 14 56 0$ '4 56 C8 «Iı kaM M«1 'e 124ı '4 3O28ÇM: U i '966ı 19 X ÇanaK C^faın Mml OfgiMln e «91 2-3 236 D. lakır Zartaa OMmMrr "s ,83'ı 1 :'< B r t « »Wı.5j--f > GŞ- <13D5 »I MDııBiuııTe ı83' 55 362 OmM: Ar-Vra '• 62 ' >:: > * M U m *!' 621'2'506 Oâıtr. Önwt Ofomo*.-; » ı »2 ıı 5T8 H m t On^rtBy ' ;ı ı 93S rt¥Of CMkoM le 18''H' 926 Emınna. fotaa» kn. Uat T» ,01 '4 251 21 6i' VaNt ÇoUue ıO'' :. 66" fltışıKır: EnM> Mot «ndu 'e ı22 '4 24 62 11 85 2! •A Oıtmmo, 'e 85 '2 SS •' l i n m M g l KoH ŞD Te ır 15 X İMİaMMenş Mjtıt» Ts r 356 .: :5 369 52 5 HMgr IIW O M K 'a<s- Te 1 1 IK 16 16-15C 63 43- -33 4C 53 Mmk OlomoOv Bei-lu 'e ıl 350 6" 52 156 96 S3 tanDM»Ulioı > II 325 39 39 I H n î » ı ı | i « U > ıll 3SS7 16 63 Öm* b|lt>ei' "ç 'I '70 32 62 Mn»ı PK»S>»' Te T8B7r 0 25 39 63 N taçil^kTooüMe ıl 56' 66 5 &|«<ı OHMK LsuU Te HI310 3" '5 b > r U « 6 :: 23 46 HMap> "e 51: '3 30 7' U n i - T M I bnka* Te 15 16 77 £ '6 7' « *«ul IUI fa. B»g«'j Te >54I, '3 636 6c' Etna I«u Be'9»-j le &41< '2 90 t « i t » * « B r < M 7e u I 'a 56 45 Caa IMto Matefl» T» i n 38 31 ılMav *e G3ı 136524 " --'- "-'•-> T . — - • •» r « " 1 T - " " l l ' r ' l * * "lııllı r ' I 1 1 ' l ' l ı " H l l ~ * 13 36' Mlllı». Y«BM «Ş 'a ~i ı k i ı l H « OuVdın't 3"ll 12 904 : , " S h a > I M t a v I e l » 1» H a ll|<lMi • Um,I ( « f - a 061 1B 1756 M S T H J T . »•>••!. IWlllılVl6J6lı 1227 26 26 ». UrtK Çlt ııı|ll r « M T « 1871113637 13 »6 T t f M * Ml Olı 1TJ1 Tel I18S 21 226-13 035-'5 923 ktmfK i'!»'3 150 51 TÎM: MI>ıı 11 Efnj »Hi.il Te [54711ı 612. Tnken: & Uımllljlıı «4 *e O31ı 50 441 Itşric t n > Vem» Te «41)12 352 Mnutl O — ı T el «i'ı 180 4' taW>M*!t 1KI1 K 233 HMaMI Y«n*o*to e 06'. 30 369 EKONOMİ NOTLARI OSMAN ULAGAY Tüketici Bilincinden Vatandaşlık Bilincine... Türkiye'yi yönetme iddiasında olanlara, politikacılara ve yö- neticilere bir "müjdem" var: Türkiye'de insanlar "tüketici" ola- rak kazanmaya başladıkları bilinci "vatandaş" olarak da ka- zanmaya başlarlarsa çekeceğiniz var. Palavra vaatlerle ikti- dara gelmeniz, hiçbir vaadinizi tutmadığımz halde iktidarda kalmanız, vatandaşın haklarını hiçe sayarak oturduğunuz kot- tuklarda oturmanız, geçerli çözümler ortaya koymadan par- ti ya da örgüt liderliğini sürdürmeniz hiç koiay olmaz, insan- larımız "tüketici bilinci"nden sonra "vatandaşlık" bilincini de kazanmaya başlarsa. Kendinizi "bozuk mal" gibi ortada bu- luverirsiniz vallahi. Bugün Dünya Tüketiciler Günü. Bu nedenle Türkiye'de dü- zenlenen etkinliklerin çeşitliliği, bu alanda alınan mesafenin bir göstergesı, Bugün Ankara'da TSE, konuya eğılen basın- yayın mensuplarına ödül verecek, ödül törenini konuyla ilgi- li bir panel ızleyecek. İzmir'de Tüketıciyı Koruma Vakfı geniş kapsamlı bir "tüketici forumu" yapıyor. Yarın istanbul'da The Marmara Oteli'nde yeni kurulan Tüketiciyi Koruma Derne- ği'nin düzenlediği toplantı var. İstanbul Ticaret Odası'nın ken- di üyelerini tüketıcınin korunması konusunda btigilendirmek için düzenlediği toplantı ise önceki gün yapıldı. Basın-yayın organlarında konuyla ilgili yayınlar yoğunlaşarak sürüyor. Tükettcinin korunması konusunun ülkemizde gündeme get- mesinde önemli katkısı olan arkadaşımız Meral Tamer'in be- lirttiğine gpre Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kurulan tüketi- ciyi koruma örgütıerinin sayısı giderek artıyormuş. Meslek odalarının ve onların üyesi olan sınai-ticari kuruluşların ko- nuya ilgisinin arttığı. bu işe zaman ve eleman ayırmaya baş- ladıkları da bir gerçek. Cumhuriyet'ın ekonomi sayfasında bu konuya yer verme- ye başladığımızda "tüketici" kavramının bile çoğu kimseye ne denli yabancı geldiğini anımsıyorum ve o günden bu ya- na alınan mesafenin boyutlarını daha net görebiliyorum. Türkiye'de artık pek çok tüketici, satın aldığı mal ya da hiz- metin, verdiği paranın gerçek karşılığı olup olmadığını aras- tırıyor. Bozuk çıkan malı, standarda uymayan ürünü kaderci bir yaklaşımla sineye çekmenin değil iade etmenin daha çağ- daş bir davranış olduğunu fark ediyor, tüketici olarak hakkı- nı arama çabasını gösteriyor. Bu çabayı daha etkili kılabil- mek için de tüketici örgütlerine ilgi duymaya başlıyor. Hemen havaya girip Türkiye'deki tüketici örgütlerinin mil- yonlarca üyesi olduğunu falan sanmayalım. Olay henüz baş- langıç asamasında, ama bu asama da bence önemli. Zaman- la bu örgütlerin kendi içlerinde bir seleksiyonla ayıklanarak güçleneceğini ve kamuoyunda seslerini daha fazla duyuran örgütler haline geleceğini umuyorum. Tüketiciyi koruma konusunun önem kazanması, Türk fir- malannın kalite ve maliyet kavramlanna daha fazla eğilerek uluslararası alanda rekabet gücü kazanmalan açısından da önemli. "Ne yaparsam satarım" anlayışından kurtulamayan bir sanayinin, uluslararası pazarlarda rekabet etmesi olanak- sız. Firmaları bu anlayıştan kurtaracak en etkili araçlardan biri de hiç kuşkusuz tüketicinin bilinçlenmesi. Bugün Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da tüketicinin özel isteklerini de kaale alarak âdeta siparişe dayalı üretim yapa- bilmek için yeni teknolojiler geliştiriliyor; tüketici isteklerine göre ürünü çeşitlendirebilen esnek üretim sıstemlerinın öne- mi artıyor. Tüketicinin değişen talebine ayak uyduramayan firmaların yaşama şansının giderek azalacağı sanılıyor. Çev- renin korunması konusuna yeterince önem vermeyen, gerekli k önlemleri almayan firmaların ve ürünlerinin geleceğı pek par- lak görünmüyor Ülkemizde tüketicinin ve onunla birlikte üre- ticinin bilinçlenmesi, dünyadaki bu gelişmelere ayak uydur- ma açtsından büyük önem taşıyor. Tüketici olarak hakkını arama ve parasının karşılığını iste- me bilincine erişme yolunda oian insanımız bir adım daha atıp verdiği oyun ve verginin karşılığını isteme noktasına ge- lirse, yani tüketici bilincinden sonra vatandaşlık bilincine eri- şirse her halde ülkemizde yönetimin ve yöneticilerin kalitesi de artabilecektir. Vatandaş, kendisinden kesilen sıgorta keseneklerinin na- sıl değerlendirildiğini, trilyonlara varan konut edindirme ke- seneklerinin ne olduğunu, hangi amaçla kullamldığını ciddi biçimde sorgulasa, bu dev fonlar böyle kullanılabilir mı? Va- tandaş verdiği verginin hesabını sorsa, bunca keyfi harca- ma böylesine bir sorumsuzluk ve rahatlık içinde yapılabilir mi? Vatandaş, sözühü tutmayan, vaatlerini yerine getirmeyen politikacılardan, iyi hizmet vermeyen belediye başkanların- dan, başarısız parti liderlerinden, sendika başkanlarından, genel müdüıierden söyle sıkıca bir hesap sorsa, oyunu kö- tüye kullananları, verdiği vergiyi çarçur edenleri şöyle bir sil- kelese, bunlar kendilerine çekidüzen vermek ya da çekip git- mek zorunda kalmazlar mı? Bu umutlarla "tüketici bilincinden vatandaşlık bilincine" diyorum. KISA KISA • İTO tarafından düzenlenen üniversite öğrencileri arasında yapılan "Tüketicinin Korunmasında tşletmenin Rolü Nedir, Ne Olmalıdır?" deneme yanşmasında ilk üç sırayı paylaşan öğrencilere bugün Kalyon Oteli'nde yapılacak törenle odülleri verilecek. • GEMAD (Genç Maden îşletmeciler Derneği), Maden adlı ayhk bir gazetenin yayınına başladı. Gazetenin Yazı Işleri Müdürlüğü'nü Ümit Sinan Topçnoğlu üstleniyor. • IDENTICAR arabalar için güvenlik sistemi Türkiye'de. Bu sistemle, arabanm birçok parçası üzerine plaka numarası damgalanıyor. Böylece de arabanm çalındıktan sonra parçalamp ya da plakası değiştirilip satılması zorlaşıyor. Çalmtı otolann bulunması da daha kolaylaşıyor. • YAPI-ENDÜSTRİ Merkezi Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "1992'ye Doğru Avrupa Yapı Pazan" konulu konferans perşembe günü yapıldı. • ÜLKEMİZDE TÜKETİCİ HAREKETLERİ konulu panel bugun saat 10.00-14.00 arası Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Panele Alarko'dan tshak Alaton, Santral Holding Genel Müdiirü Halii Bezmen, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doc. Dr. Eser Borak, Set-Bir Genel Sekreteri Orhao KUercioglu ve Ankara Büyukşehir Belediyesi'nden Tevflk Çavdar konuşmaa olarak katılacak. • BENNA Mobilya Dekorasyon Endüstri Tasarırru, Alkent alışveriş merkezınde açıldı. • ÇELİK TEKNE Sanayii tarafından Pinat A.Ş. adına inşa edilmiş olan 7650 DWT'lik Nimet adlı kuru yük gemisinin denize indirme töreni 30 mart günü Tuzla'da yapılacak. • BAŞAK SİGORTA Antalya'da düzenlenen Florantalya'91 Fuan'nda yeni ürün "Cam Sera Sigortası"nı tanıtıyor. Yeni sigorta, üreticiierin seralannı yangın, dolu ve fırtına sonucu doğacak hasarlara karşı yatınmlannı güvence altına alıyor. • TARİŞBANK'm yeni yönetim kurulu belirlendi. Bankanın Genel Müdürü Mustafa Günenç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Aydın Okan Başkan VekUliği'ne, Taner Sevinç ise yönetim kurulu üyeliğine seçildiler. • RIFLE blucinleri Türkiye'ye geliyor. ltalyan Rifle, nisan ayından itibaren Türkiye'de de satümaya başlanacak. • VERİTEL Bilgi Bankası Genel Müdürlüğü'ne Selim Barlas getirildi. Barlas, son olarak Tek Ofset'te Genel Müdürlük yapıyordu. ŞIŞLI'DE İşyerine kiralık 85 m2 daire Tel.: 147 46 27 - 146 95 06 (20.00'den sonra 336 28 01)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog