Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

14 MART 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 Ecevit Bursa'ya gidiyor • ANKARA — DSP'den yapılan açıklamaya gore Ecevit,cumartesi gıinu Fomara Alanı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, Ortadoğu'daki son geiişraeler karşısında Türkiye'nin durumuna, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'tn Kürtlerle ve Irak'taki Kürt kökenli liderlerle ilgili açıklamalarıyla demokrasiye yönelik tehiikelere ve ekonomik sorunlara değinecek. Güzel-Coşkun davası • ANKARA (ANKA) — ANAP Gaziantep Milletvekıli Hasan Celal Güzel'jn kendisine hakaret ettiği ve görevlerini kotüye kullandığı gerekçesiyle Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demıral ile Savcı Ülku Coşkun aleyhine açtığı 100 milyonluk tazminat davasına bugun devam edilecek. Ankata 24'üncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gorülen dava geçen duruşmada 10 Arahk 1990 günü Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'na yazılan tezkcreyle savcılara disiplin suçundan soruşturma açılıp açılmadığına, açıldıysa hangi aşamada olduğuna ilişkin cevabı yazının gelmemesinden dolayı ertelenmışti. Kutlu DGM'de ifade verecek • İç Politika Servisi — TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, bugün saat 11.00'de İstanbul Devlet Guvenlik Mahkemesi'nde ifade verecek. Kutlu"nun 28 Ekim 1990 tarihinde yapılan TBKP Bakırkoy İ konuşma nedeniyle ifadesİne başvurulacağı belirtijdi. Nedim: Özal oy avcısı • ANKARA (UBA) — Doğm Yol Partisi (DYP) Sakarya Milletvekili Ahmet Nedim, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oy avcılığı yaptığını, Kurt konusunu da istismar ettiöini söyledi. DYP Sakarya Milletvekili Ahmet Nedim, Cumhurbaşkanı Özal'ın son gunlerde Türkiye'nin gündemine Kürt sorununu getirdiğini, ancak yapmak istediklerinin bugun için yeni bir şey getirmediğini söyledi. Aksoy'un soru on esı • ANKARA (ANKA) — SHP Izmir Milletvekili Veli Aksoy, Başbakan Yıldırım Akbuİut'a Cumrıurbaşkanlığını İstanbul'daki 4 köşkü satın alabilmek için Diyanet Vakfı'na baskı yaptığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. SHP'li Aksoy, Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yanıtlanrnası istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın satın aldırdığı köşklere ilişkin iddiaları diJe getirdi. "Aday ikiye indi" • SAMSUN (Cumhuriyet Biirosd) — 16 Mart 1991 Cumartesi günu yapılacak seçim için ANAP Samsun İl Başkanhğı'na aday olduğunu açıklayan ve seçim burosu açarak çalışmalarına başlayan eski ANAP Milletvekili Suleyman Yağcıoğlu adaylıktan çekildi. Önceki gün Samsun'a gelen Devlet Bakanı Kemal Akkaya ile hava meydanında bir görüşme yaptıktan sonra adaylıktan çekildiğini açıklayan Suleyman Yağcıoğlu halen Samsun İl Başkanlığı'nı yapan ve tekrar aday olan Şerafettin Albayrak'ı destekleme kararı aldı. Bu durumda Merkez İlçe'nin desteklediği Mehmet Çakar ile Şerafettin Albayrak cumartesi günü çekişecekler. Hasan Celal Güzel'den, Kürt liderlerle diyaloğa sert tepki 'Ozal, tehlikeli arayışta'ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — ANAP Genel Başkan adaylarından Hasan Celal Gii- zel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kün liderlerle diyaloğa girmesini sert bir biçimde eleş- tirdi. Güzel, Cumhurbaşkanı Özal'ın Kürtlerle ilgili göruşü- nün Körfez krizinin başlangıcın- dan bu yana sürekli birbirine zıt değişmeler gösterdiğini ifade ederek, "Milletin mukadderatı ve geleceği ile ilgili bir konuda TBMM ve hükumeti devre dışı bırakarak tek kişinin tehlikeli arayışlar içerisine girmesini ka- bul edemeyiz" dedi. Güzel'e yönelttiğimiz sorular ve yanıtlan şöyle: '— Cumhurbaşkam'nın Ku- zey Irak'ta yonetime karşı çıkan Kürt liderlerle diyaloğa girmesi- ni nasıl değeriendiriyorsunuz? GÜZEL — Bir cumhurbaş- kanının gerilla liderleri ile doğ- rudan ilişkiye girip göruşmesi şimdiye kadar hiçbir modern devlette rastlanılmayan bir olay- dır. Tarihte de bu tür gariplik- leri pek hatırlamıyorum. Bu, Türk devlet geleneğine, modern devlet geleneğine uymayan ve devletin tüzelkişiliğini ayaklar altına alan bir uygulamadır. — Cumhurbaşkam'nın bu gi- rişimini, başka bir iilkenin içiş- lerine müdahale olarak mı gö- rüyorsunuz? birtakım haritalar çizilmeye baş- lanmıştır. ABD'den esen yellere göre bu konudaki politikalarda son derece dik açılarda yön de- ğiştirilmiştir. Kasım ayında Raf- sancani ile görüşme sonrası Tok- yo'ya giderken verdiği beyanat- ta, Türkiye'nin Irak'ta asla bir Kürt devleti ozerk yönetimi ku- rulmasına müsaade etmeyeceği- özerk yonetiminin kurulabilece- ği şeklinde izlenimler \er- mesidir. — Kuzey Irak'ta böyle bir Kürt özerk bölgesi oluşturulma- sını Tutkiye açısından nasıl de- ğerlendiriyorsunuz? GÜZEL — Savaş sırasında birçok kişinin hayalinde, petrol zenginlikleri ile birlikte Misak- ANAP genel başkan adaylarından Güzel, "Milletin mukadderatı ve geleceği ile ilgili bir konuda TBMM ve hükumeti devre dışı bırakarak tek kişinin tehlikeli arayışlar içine girmesini kabul edemeyiz" dedi. GÜZEL — Bu, meselenin çok çeşitli sakıncaları arasında sadece biridir. Sayın Özal'ın Korfez krizinin başlangıcından itibaren, son birkaç ayda Kürt- lerle ilgili gorüşleri devamlı de- ğişme göstermiş ve birbirine zıt olmuştur. Önce kulislerde mil- liyetçi milletvekillerinin kulakla- rına Musul, Kerkük hayalleri fı- sıldarur, daha sonra gazetelerde ni, İran ve Suriye'nin de bu go- rüşte olduğunu kesın bir ifade ile beyan eden Özal, daha son- ra Türkiye'nin Irak'ta kurulacak bir Kürt devletine veya ozerk bölgeye ses çıkarmayacağını, bundan rahatsız olmayacağını söyleyebilmiştir. Diğer taraftan, daha da onemlisi ve tehlikelisi, Türkıve1 oluşturulacak eyalet sistemi, a so g d e ş y sstemi Sayın Özal'ın tasavvuruna göre ''e Türkiye içerisinde bir Kurt ! Milli sınırları içinde olduğu ifa- de edilerek Musul ve Kerkuk vardı. Halbuki şu anda gazete- lerin manşetınde "Kurtler Ker- kuk'te ıbareleri yer almaktadır. Korfez savaşının ilk gunlerınde ifade ettim. İnşallah haksız çı- kanm dedim. Ama soyledikle- rim suıatle doğrulanmaya baş- lamıştır. Bırakınız Irak'taki Türk menfaatlerini, Turkiye Dimyat'a pirince giderken evde- ki bulgurdan olma noktasına hızla gelmektedir. Bırakınız Körfez savaşı sonra- sında masaya oturup bir koyup 20 almayı, Türkiye'yi masaya uzaktan dahi baktırmadıklan ortaya çıkmıştır. Turk politika- sı yeni değildir. 70 yıldır Batılı emperyalist güçlerin Turkiye üzerinde oyTiadığı oyunlann baş maddesini Kürt meselesi oluş- turmaktadır. Mondros. Sevr böyledir. Türkiye bu konuda ta- viz verirse, sadece Kürtler bakı- mından değil, Ermeni ve birçok başka unsurlar açısından da ye- ni talepler ortaya çıkacaktır. Muhaletet liderleri, Doğu ve Güneydofu oylarını duşünerek tavırlarını açıkça ortaya koya- mamaktadırlar. Bunlar yanlış hesaptır. Sayın Özal, anayasada yapılacak değişiklikle cumhur- başkanının halk tarafından se- çilmesini hesaplamakta ve 12 milyon olarak tahminde bulun- duğu Kurtlerin oylarını cebinde bilmektedir. DYP lideri "Çankaya, üzerine vazife olmayan işleri yapıyor" dedi konuşıılduğu açıklansırf MEHMET GÜLTEKİN ERZLRLM — DYP Genel Başkanı Suley- man Demirel, Irak Kurdistan Yurtsever Birli- ğı lideri Celal Talabani ile Irak Kurdistan Par- tisi lideri Mesut Barzani'nın özel temsilcisi Muhsin Dizayi'nin Ankara'va gizli ziyaretleri konu- sunda "Türkiye'nin Çankayası üzerine vazife olmayan işleri ya- pıyor, zaten hukuk dışılık bura- dadır. Anayasa dışılık da bura- dadır. Viadem ki konuşmuşlar- dır, Çankaya konuşmuştur, ne konuştuysa milletimize soy leme- lidir. Onun üzerine mütalaa be- yan edelim. Yani devletten dev- lete olması lazım gelen munase- betleri, o devletin dışındaki ba- zı kişilerle konuşmaya kalktıy- sanız bu, devletlerarası raünase- betlerde yadırganır" dedi. Demi- rel, Turkiye'de Kurtlerin azınlık olmadığını belirterek "Eğri otu- ralım doğru konuşalım. Yani iş Türkiye'yi parcalamaya mı kal- dı? Bir botun Turkiye kime ba- tıyor anlamadım" diye konuştu. 73. kurtuluş yıldönümu to- renlerine katılmak üzere Erzu- rum'a gelen Demirel, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'- nde duzenlediği basın toplantı- sında, Kuzey Irak'ta kurulacak, bir devletle, Türkiye'nin şu an- da ilgilenmesi, kurulu bir dev- letle ilişkilerini kritik bir olay AY'A BAK1Ş — Demiırl, Erzunım'un Kurtuluş torenlerine katıldıktan sonra dun akşam Istanbul'da "Aya Bakış" toplanüsında koanştu. haline getıreceğini bildirdi. De- mirel, Cumhurbaşkanı Özal'ın Iraklı Kıirt liderlerî Türkiye'ye çağırmasının Türk siyaseti açı- sından utanç verici olduğunu soyledi. Demirel İstanburda Demirel daha sonra özel bir uçakla Erzurum'dan Istanbul'a geçti. DYP lideri, partisinin İs- tanbul il örgütu tarafından dü- zenlenen "Aya Bakış" toplantı- sında yaptıgı konuşmada da Türkive'deKflrffcfjn azınlık ol- madığını belirterek, bu sorunun ülke gündemine neden getirildi- ğini anlayamadığını soyledi. De- mirel, Kuzey Iraklı Kurt liderle- rin Ankara'daki görüşmeleri ko- nusuna değinirken de "Bu lau- baliliktir. Türk devletine yakış- mayan bir iştir, acizliktir. Ben- ce Türk siyasetini itibarsız hale getirdiler. Buna kimsenin hak- kı yoktur" dedi. Turkiye'de Kurtçe konuşan Kurt fcökenli mılyonlarca vatan- daş bulunduğuna dikkat çeken DYP lideri Demirel, daha son- ra şunları söyledi: "Bu fevkalade nazik bir ko- nudur. Bunlar Türkiye'nin Kürt- leri olmaktan ziyade Turkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf va- tandaşlarıdır. Türk ülkesinin, devletinin sahipleridirler. Eğri oturalım doğru konuşalım. Ya- ni iş Türkiye'yi parcalamaya mı kaldı? Bir bütün Türkiye kime batıyor anlamadım. Ne politika- sı aranıyor? Bence bu mesele ile uğraşmak, ateşle oynamaktır. Birçok masum insanın kafasını bozup, birçok insanı yann sıkın- tıya sokabüiriz. Ben Kurdüm di- yen vatandaşlarımız vardır, ama o benim kardeşimdir. Benden ayırdığım kişi değildir. Bu insan- ların vatandaşlık haklannda ba- zı anzalar varsa onları düzelte- lim." SHP LİDERİ, 141 VE 142'NİN ÖZGÜRLÜK SİMGESİ HALİNE GELDİĞİNİ SOYLEDİ Inönü: \aralan genel afla saralınıANKARA (Cumhu- riyet Burosu) — SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, Turk Ceza Yasa- sı'nın 141, 142. madde- lerinin, "Bir özgürlük simgesi haline geldiği ni" belirterek, "Genel af ile geçmişteki yaralann sanlması gerekir" dedi. İnönü, Genel Sekreter Yardımcısı Cev- det Selvi, MYK uyesi Ekrem Kangal, milletvekilleri Öner Miski ve Vedat Al- tun'la birlikte Turkiye Ziraat Odaları, Barolar Birliği, Ziraatçılar Derneği ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 1 nu ziyaret ederek destek turu attı. SHP lideri, Ziraat Odaları Birliği'nde iktida- rı ureticıyi koruyan bir yaklaşım sergi- lemediğini, çiftçinin yoksullaştığını an- lattı. Birlik Başkanı Osman Özbek de ik- tidarın yüksek faiz politikasından yakı- narak, "Türk çiftçisi faize çalışıyor" dedi. Daha sonra beraberindekilerle yurüyerek Türkiye Barolar Birliği'ne gi- den İnonu, yaptığı konuşmada TCK'da düşünce özgurlüğüne engel getiren 141, 142. maddelerin özgürlük simgesi hali- ne geldiğini soyledi. İnönü, yargı bağım- sızlığı ve savunmaya getirilen engellerin kaldınlmaması halinde toplumun buyük tahribata uğrayacağını kaydetti. Barolar Birliği Başkanı Önder Sav da, TBMM'nın yetkilerinin Kanun Huk- munde Kararname'lerle hukumete dev- redildiğini kaydederek, Anayasa Mahke- mesi üyelerınin Cumhurbaşkanı'nca se- çilmesini eleştirdi. Sav, "Ne gariptir ki bir gün kendisini yargılayabilecek kişi- leri Cumhurbaşkam'nın kendisi seçiyor" diye konuştu. Cezaevi sorunlarına ve iş- kencelere de değinen Sav, köklü çozu- mün anayasa değişikliği ile sağlanabi- leceğini one surdu. İnonü, Turkiye Ziraatçılar Derneği 1 ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada da, çiftçilerin Körfez savaşında uğradı- ğı zararın hukümetin aldığını iddia etti- ği 2 milyar dolarlık tazminat ile karşı- lanmasını isıedi. Dernek Başkanı İbra- him Yetkin ise Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu Bölgesi'ndeki üreticilerin borçlan- nın ertelenmesini, diğer üreticilerin borç- larının da dondurulmasını talep etti. İnonü, daha sonra Esnaf ve Sanatkâr- lar Konfederasyonu'nu da ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı. Valilik ve emniyet müdürlüğü de yalanladı 'Suikast Balonu' resmen söndüAykut ile Taşar'ın ortaya attığı 'Kongrede Semra Özal'a suikast yapüacaktı' savını yalanlayan İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü' hazırladığı raporda kongre günü herhangi bir suikast ihbarı almadıklarını açıkladı. ANKAR,\ (Cumhuriyet Bu- rosu) — Devlet Bakanı Musta- fa Taşar ile Çahşma ve Sosyal Guvenlik Bakanı İmren Aykut1 un kongre günu Semra Ozal'a suikast yapılacağı ihbarları bu- Iunduğu yolundaki iddiaları, İs- tanbul Valiliği ve Emniyet Mü- durlüğü tarafından yalanlandı. İçişleri Bakanlığı'nın isteği üze- rine İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdurluğu'nun hazır- ladığı raporlarda, kongre günu Semra Özal'a suikast yapılaca- ğı yolunda herhangi bir ihbar alınmadığı vurgulandı. Taşar ile Aykut'un, Semra Özal'a suikast yapılacağı ihbar- ları alındığı yolunda bir dergiye goruş açıklamaları üzerine İçiş- leri Bakanlığı. istanbul Valiliği ve Emniyet Mudürlüğu'nden bu konuda bilgi istedi. İçişleri Ba- kanlığı'na gonderilen valilik ve Emniyet Müdurluğu'nun rapor- larında, kongre salonunda alı- nan gmenlık onlemleri çerçeve- sınde kayda geçırilen tum telsız ve telefon konuşmalarının din- lendıği belirtilerek Semra Özal'a suikast yapılacağı yolunda ka- yıtlarda herhangi bir bilgi bu- lunmadığı, Emniyet Müdurlu- ğü'ne de bu yonde ihbar gelme- diği belirtildi. istanbul Emniyet Müdurlu- ğu'nun hazırladığı raporda, kongre salonunda alınan guven- lik önlemleri çerçevesinde salo- na giren herkesin arandığı, uzer- lerinde ruhsatlı silah bulunan kişilerden imza karşılığı bu si- lahların teslim alındığı, kongre bitimınde de yine imza karşılığı teslim edildiği kaydedildi. Valilik ile İstanbul Emniyet Mudürlüğü'nun raporları, vekâ- leten İçişleri Bakanlığı görevinı yurüten Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya gonderildi. Bu arada Şişli Cumhuriyet Savcılığı da söz konusu iddiala- rın Nokta dergisinde yer alması nedeniyle soruşturma açtı. Sa\- alığın iddialan haberleştiren ga- zeteciler ile gerek görmesı halin- de iddia sahiplerı Taşar ve A\- kut'u da dinlevebileceği belirti- lıvor. Ancak her ıkı bakan da Semra Ozal'a suikast ihbarı ile ilgili değerlendirme yapmaktan kaçınıyorlar. ÇANIL4YA BELEDİYE BAŞKANUĞI'NDAN Çankaya ılçesı hudutlan ıv-erısınde bulunan, musıakılen beledıyemız adına kayıtlı. ajağıda mevkı, ada, parsel, muhammen bedeh ile geçıcı lemınat mikıarı behrtılen 19 adet laşınmaz 2886 sayılı Devle! Ihale Kanunu'nun 35 a ve 36. maddelerıne ıstınaden kapalı teklıf usulu ile arsa payı karşılığı konut yapılması ışı ıhaleve çıkarıl- mıştır. 1 — A\an proje. pay cenelleri. ıhale şartnamesı, eklerı cumartesi. pazar gunlerı ve mesaı saatlerı içerısın- de. Çankaya Beledıvesı Fen Işlen Yapı Şube Mudurluğu kontrol şeflığinde gorulebılif 2 — Ihaleye katılmak ısteyen ısteklıler yeierlık belgeM almak uzere muracaatlarını, ılan ve dosyada istenen belgelerle birlikte en son 26 3.1991 gunu saat H.OO'ye kadar Fevzı çakmak Sokak-2 No: 42'dekı Fen İşleri Mudurluğu Genel Evrakına \ereceklerdir. 3 — Ihale 4 4.1991 perşembe gunu saat 15.00'de Başkanlık Encumen Salonu'nda yapılacaktır Yeterlık Bel- gesı alanlar teklıflerını aynı gun saat 14.00'e kadar Yazı İşleri Kararlar Mudurluğu Encumen Raportorluğu- ne. makbjz mukabılı teslim etmelerı gerekmektedır. 4 — Ihaleve katılmak ısteyenlerden istenen belgeler a) Muracaat dılekçesı (2886 sayılı yasada yazılı koşullara uygun), b) 1991 yılı vızelı Tıcaret \e Sanayı Odası belgesı, c) Kanunı ıkametgâh belgesı. d) İmza sırkulerı (noter tasdıkli), e) B Grubu Muteahhıtlık Karnen (ışın muhammen bedelı kadar), 0 Işyerı gorme oelgesı. (Fen Ijleri Mudürlüğu'nden alınacak), g) Taahhut bıldırımı, h) Yapı araçlan bıldırısı, ıl Banka referans mektubu, j) Teknik personel bıldirısı, kl Yukandakı belgelerin aslı veya noterden tasdıkli suretlerı. 5 — Mevki Ada Parsel Muhammen Bcdel Gefici Teminat 1) Dıkmen 2) Dıkmen 3) Oveçler 4) O\ev -ler 5) YÖvevler 6) DTepesı ") Oveçler 8) Sokullu Cd 9) llker 10) Oveçler 11) Balgat 12) SMevlut Meriç 13) Harbıve Mahallesı 14) Kırkkonaklar 15) Harbıye Mahallesı 16) Balgaı 17) Oveçler 18) K Esat 19) Oveçler 6 — Istekliler ımkanla 7 — Telgratia vapılar. "27^'25 1.910.400 000:- 5^.312 000- 5942 1 1.587.200 0 0 0 ^ 4^.616 OOOr- 7533-21 1.628.665.600^ 48 859 900r- 7477 '3 776 160.000:- 23 284 8(XV 4816 5 609.312 000— 18 279 3OOr- 5350 9 880.825 600— 26 424 "00.- 7473 3 513 920 0 0 0 ^ 15 4 P 600r- 7274'19 796 140 800— 23 884 200^ 7418-20 1.594.240 0 0 0 ^ 47.827 .200^ 7532'19 404.992 0 0 0 ^ 12.149.700^ 7237'10 691174400— 20.735 200- 7268/11 7 12.294 4 0 0 ^ 21368.800^ 5936/10 t.353.481 600^- 40 604.400^ 2635/1 896.000 000— 26 880.000^ 5936- 11 975 584 0 0 0 ^ 29.26"1 500^ 723^/12 978.246 4 0 0 ^ 29.34"" 400^ 7532/21 1.967 116.800^ 59013.500^ 5350/13 ""21.920.000^ 21.65" 7 600r- 2839,3 1.664 000.000^ 49.920.000^ rı elverdiği olçude bırden fazla iş için veya grup ış için teklif verebilırler. muracaatlar ve postada meydana gelecek gecıkmeler kabul edılmez CÜNEYT ARCAYUREK YAZIYOR Altta Kalacaklar, Üste Çıkacaklar... ANKARA — Onceleri Kürt ve Türkmen liderleriyle gizli gö- rüşmeler yapıldığını açıkladı. Ya hızını alamadı ya da doğu- muzdaki ülkelerden birinden kımi sesler kulağına çalınmış olmalı ki açıklamalarına bu kez, Irak'taki Şii liderleriyle de ilişkıler kurduğumuzu ekledi. TÖ'nün Kürtler ve bağımsız Kürdistan'la ilgili eski veya yeni demeçleri gözönüne alınırsa, Kürt liderlerinin Türkiye'ye çağ- rılmalarının yarattığı şok elbette büyük olacaktı. Kürt liderleri ile başbaşa vermek, acaba bir "devlet politt- kası" gereği mıydi? Yoksa Türkiye, "Müstakil bir Kürt dev- letı kurmaya niyetleri var mı yok mu?" sorusuna, ancak Kürt liderleriyle görüştükten sonra karar verecek kadar istihbâ- rattan soyutlanmış aciz bir devlet miydi? Ne çare, kimi açıklamalar bunu gösteriyordu ve hazin olan şuydu: Başbakan dün, Irak'taki Kürt liderlerinin "bağımsız bir devlet kurma amaçları olmadığını Talabani'den öğrendiğimizi" söylüyordu. Açıklama şu cümleden yoksurv du: Türkiye rahat bir nefes almıştı! TÖ'nün bağımsız devlet kurmalarını, olmadı, federatif bir devlette yer almalarını olanca hızıyla kışkırtmasına karşın Kurtlerin "federatif devlet niyetleri" de yokmuş. Dün Akbu- lut açıklıyordu. Kürt lıderlerini nıçin çağırmıştık? "Bifgiler af- mıştık" Neredeyse enayi Kürt lideri diyecektik. Saf doğaları akıllarından önde giden kimi bilgiç haberci- lerin ilk gün Dışişleri'nin Kürt liderleriyle ilişkiden âdeta bay- ram ettığini yazmasına karşın, TÖ dışında hemen her ka- simde olayın yarattığı soğuk rüzgârların etkisini hissetme- mek olanaksızdı. Oı- şişleri sözcüsü dun " ~ ^ ^ ^ ^ zonama açıkiamaiar Saf doğaları akıllarından yaparken verdiği bilgi- An r yp O/WPH kimi hilnir ler Akbuİut'a koşuttu O / 7 ° e 9 l( f^ n K 1 ™ 1 0'igiÇ "Demokratik ve la- habercılerın ilk gun « b J!lr ,ak ^ r u l a c f • Dışişleri'nin Kürt Kürtler kendılerıne ta- .. / '. . , ... . . , nmacak özei bir sta- liderleriyle ılışkıden tüyie yetmecekierdı" âdeta bayram ettiğini Başbakan a göre. u a 7 m ' n a uar~,n ff) Türkiye ile "bir müca- yaZmaSina «a/Ş/ı7, IU yoktu." SÖZCÜ dışında hemen her % U n r ; ke'simdeolaym yaratt,ğı soğuk rüzgârlann çe^ennbneTür etkisini hissetmemek gü gibi Turkiye ile so- OİanakSIZdl. DlŞIŞİefl runu, mücadelesı ol- SÖZCÜSÜ dÜn ZOrlama mayan "cicı çocuklar- . . . . dan biri" değıidı açıklamalaryaparken BBCdeki demeciyie verdiği bilgiler Akbulufa Mıllıyet te çıkan ropor- , f. tajı tümüyle tersine nuouııu. gerçekleri ıçeriyordu. Demeçte iki nokta dikkati çekiyordu: 1- Talabani'ye göre "Türkiye, PKK'yı terör örgütu olarak tanımlıyordu. Ona gö- re PKK. 'yurtsever-devrimcf bir gruptu. Dün verdiği son de- meçte de yıneledı. Türkiye ile bu konuda anlaşamamıştı." 2- İkınci nokta, geleceğe dönük açıdan daha da önemJi içerikteydi. Talabani. demokratik-federatif yönetimi yeğledik- lerıni söylerken, "Bölgedeki üç ülkenin sınırlarının 'şu anda' değişmesinin mümkün olmadığını görüyoruz" diyordu. Sı- - nırlar "şu anda" değişemezdi, ama bugün Irak çerçevesin- de kalacağını söyleyenlerin "yarın ne yapacakları"nı varsay- mak için falcı olmaya gerek yoktu. Talabani ve ötekiler, bugünkü aşamada Türkiye ile sorun çıkarmayı ıstemiyorlardı. Hatta "destek" sağlamaları "davpj tan gereği" önem taşıyordu. Ama yarın?.. Koşullar çok dd- ğişik olacaktı. Kimi kaynakları özetlersek TÖ'nün girişimleri, kuşkusuz ABD'de daha önceden bilinerek izleniyor. Bir kaynağa göre ABD, bu gırişimlerin boyutlarından rahatsız. israil ise "böt- gede yenilikten korkuyor." Sovyetler ise dolaylı yoldan TO 1 yü uyarıyor. Gorbı, "Körfez'den herkesin elini çekmesini ısterken" TÖ'nün, Kürt liderleriyle Ortadoğu'nun alacağı bi- çımi görüştüğü kanısıyla rahatsızlığını ifade ediyor. Bütün göstergeler, tek adam politikasıyla bir adım atıldı- ğını gösteriyor. Yıkılan tabuların altında nelerin kalacağı veya yıkıntılann altından nelerin çıkacağı bilınmiyor.Yüzyıl dergisi İki kişiye tutuklama ner Yalçın, gözaltında bulun- dukları süre içinde polis tara- fından kendilerine işkence ya- pıldığını soyledi. Yalçın, bugün bir basın toplantısı düzenleye- rek açıklamalarda bulunacak- larını kaydetti. TRT'nin Emni- yet Mudürlüğü'nde kendilerini göruntuleyerek haber bültenin- de vayımlamasını "teşhircilik" olarak niteleyen Yalçın, TRT'yi dava edeceklerini ifade etti. Yuzyıl'ın Genel Yayın Müdü- rü Doğu Perinçek ise dergi ça- lışanlarının televizyona "terö- rist" diye çıkanldıklarını belir- terek "Sürekli tehdit altında olan bir dergiyiz. Bize ve der- gimize gözdağı vermek istiyor- lar" şeklinde konuştu. Haber Merkezi — Haftalık Yüzyıl dergisi Ankara Temsilci- si Hasan Yalçın ile Ankara İda- re Mudüru Guner Tokgöz, dun çıkarıldıkları Ankara DGM ta- rafından tutuklandılar. 5 martta derginin Ankara burosunda gözaltına alınanlar- dan Yalçın ve Tokgöz. DGM yedek hâkimliği tarafından "te- şekkiil halinde silah bulundur- mak" gerekçesivle tutuklana- rak cezaevine gonderildiler. Di- ğer 4 dergı gorevlisi ile polısin yaptığı arama sırasında dergide konuk olarak bulunurken göz- altına alınan iki okur ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan Yuz- yıl Ankara İstihbarat Şefi So- İSTANBUL TABIP ODASI 14 MART SAĞLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR • 14 Mart 1991 Perşembe 14 MART ÖDUL TÖRENİ — Prof. Dr. Nusret FİŞEK Tıp Hizmet Ödülü — Tıp Bilirn Ödülu — Sevınç Özgüner Barış-Demokrasi-insan Hakları Ödülü — 25-40-50 Yıllık Hekımler Sertifika ve Plaket Töreni — Kokteyl Yer: İ Ü. istanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi Saaf 14.00 14 MART TIP YEMEĞİ Yer- Büyük Sürmeli Otelı (Gayrettepe) Saat 19.30 (Davetiyeler, salona girişte sağlanabilir) • 16 MART 1991 CUMARTESİ SEMPOZYUM "Siyasi Partilerin Sağlığa Bakışı" Oturum Başkanı: Dr. Nüvit DURAKER Konuşmacılar: ANAP SHP (Prof. Dr. Türkân AKYOL) DYP (Dr. Ahmet KÜÇÜKEL) HEP (Fehmi IŞIKLAR) DSP (Dr. ilhan UĞURTAŞ) RP (Ecz. Mustafa AYDINER) SP (Ferit İLSEVER) SBP (Dr. Gökalp MÜSTECAPLIOĞLU) Yer: Cemal Reşit Rey Salonu (Harbıye) Saat: 13.30 • 17 MART 1991 PAZAR: İŞYERİ HEKIMLİĞİ SERTİFİKA TÖRENİ VE KOKTEYL Yer: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi Saat: 14.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog