Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLERİN DEVAMI 14 MART 199i OLAYLAR1N Talabani sıkıntısı ARDINDAKI SHFde "<lisi,)linli kavga I GERÇEK (Başiarafı I. Sayfada) mu? Sayın Akbulut "Var"dıyor, ama ınandırıcı değıl. Dışışlerı Sözcusıi Sayın Sungar'ın dunku açıklamast kuşkulu ve gölgelı göstergelerle dolu. Dışışlerı Ba- kanlığı Sözcusti, "Turkiye go- ruşmeUrde herhangi bir vaatte, taahhutte bulunmadı" dıyor, "MlTHn bu goruşmelere katıl- madığım" soylûyor, ama bun- dan önceki deneyımlerle anlaşıl- mıştır kı bu konularda dızgınlerı elınde tutan ve karar veren Sa- yın özal'dır; Ankara'dakı göruş- memn de Çankaya'da saptandı- ğı ve duzenlendığı besbellıdır Cumhurbaşkanı, kendısme yakın bır "kurye" ıle MfT'ı kul- lanarak hukumet ve Dışışlerı Bakanlığı dışında dış polıtıka oluşturmuştur. Oysa anayasaya göre böyle bır yetkısı ve görevı yok. Sonuçta, Turkıye'nın Irak'ta bır Kurtfedere devletı kurulma- sı ıçın gınşıme geçtığı ve bu yol- da Kürt lıderlerıne destek verdığı izlemmı doğuyor. Elbette bu tu- tum ve davranış bır "smetri" ofuşturur. ANAP iktidan, Guneydoğu- da bir Kurtfedere devleti düşun- cesi içinde midir? Bu soru, Pa- rıs'tekı Kurt orgutlermın temsıl- cılerı tarafından gündeme getı- rılmıştır ANAP ıktıdarmm yasal lide- ri Başbakan Ytldırım Akbulut, Turkıye'nın dışpolıtıkasında — ıçe de yansıyacak— bu kökten değışımm gerekçelerınj Meclıs'te anlatmayı ve kamuoyuna du- yurmayı demokrasınm ve devlet yaşamının kaçınılmaz bır gere- ğı saymalıdır. Ancak bır sorun var ANAP ıktıdarmm yasa dısı lideri Savın Cumhurbaşkanı Özal, ozel kur- yelerle ve görevlılerle dış polıtı- kayı yurutmektedır Sayın Baş- bakan ılk kez guç duruma duş- muyor Cumhurbaşkanı'nm Sovyetler gezısınde, uçakta, aya- kustu bır konuşmada kapalı ka- pılar ardmda yuruttuğu ışlerı dı- şavurması, elbette Akbulut hu- kumetını sıkıntıya sokmuştur. Şımdı ne olacaktır 7 Turkiye Cumhurbaşkanı gız- lı gırışımlerle Irak'ı "dizayn et- mek" ıçm çalışmaktadır, bu ko- nudakı esın kaynağının yurtdı- şında hangı odak olduğunu da bilmeyen yok Buyuk Mıllet Meclısı'nın top- lanması ve konuyu göruşmesı bdmeyız kı bır yararsağlayacak mıdır> Türkıye'de artık her şey çığrından çıkmış gorunuyor. • * • (Baştarafı 1. Sayfada) mesını eleştırdıler Başbakan Yıldırım Akbulut dun TBMM'de gazetecılenn so- rulannı yanıtlarken Irak'ta oluş- ması söz konusu bır federasyo- na karşı olup olmadığı konu- sunda. "Biz orada ne gibi bir idarenin oluşacagı hakkında yontendirici değitiz" dedı. Ak- bulut, Irak'ta Kurt devletı kurul- ması konusundakı goruşlerınde ıse bir değışıklık olmadığını ıfa- de ettı Akbulut şoyle konuştu: "Partilere vesaireye destek ol- raa durumumuz yok. Orada Irak'ta yaşavan insanlar, kendi goruşlerine ve inanışlanna gore bir hareket ıçersinde. Biz sade- ce bunnn (akibi ile yetiniyoruz. Niyetlerinin ne olduğunu algıla- maya çalışıvoruz. Bizi ilgilendı- ren taraf da orada bir Kurt dev- letioin kurulup kurulmayacagı ve PKK ile bir ilgilerinin olup ol- mayacağı noktasında. Bu nok- talarda bilgi aldık." TaJabani'nın Turkıye'ye gelı- şi konusunda önceden bılgı sa- hıbi olup olmadığı konusunda- ki bır soruya "Hayır o manada değil. Resmi olarak konuşmuş değiliz. Gelip bilgi verdiler" ya- nıtını veren Başbakan Akbulut, Irak'takı Şıi hderlerle ılışkının ne boyutta olduğu sorusu uze- rıne "Onu Cumhurbaşkanı'na sonın" dıye konuştu Akbulut, Talabanı'nın PKK'yı 'yurtsever-devrımcı' ola- rak nıtelendırmesı konusunda ıse "PKK ile ilişkisi olmadığı, hatta PKK'nın bunlan dışladı- ğı şeklinde verilmış bilgıler var. Kendi agızlarından aldığımız bilgilerdir" dedı Sungar'ın açıklaması DIŞIŞKH Bakanlığı sozcusu Murat Sung<tı, haftalık basm toplantısında Kurt temsılcıleny- le yapılan göruşmelerı 'gayriresmi' olarak nıtelendirdı. Sungar, Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın Kurt liderlerıyle gö- ruşmedığını ve basında çıkan haberlerm aksıne, Başbakan Akbulut'un bu temaslardan ha- berdar olduğunu söyledı. MIT yetkılılerının de goruşmelere ka- tılmadığını belırten Sungar, MIT'ın Talabani ve Dızayı ıle goruştuğunun bızzat Cumhur- başkanı Özal tarafından açık- landığının hatırlatılması uzerıne şunları söyledı. "MtT'in buluşmanın temın edilmesi ve muhtelıf lojıstik des- tegı bakımından buna mudahıl oldugu dogrudur. Dolayısıvla Sayın Cumburbaşkanımızın muhtemelen MİTin de bu işin içinde mudahil olduğunu ifade ettiklerinı zannedijorum. Ama bana soylenen bızatihi bu goruş- me sırasında MIT olanaklannın bazır bulunmadıklandır." Bakanlar Kunılu Talabani ıle Barzanı'mn tem- sılası Dızayı'nın Ankara'dakı te- masları Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlann Irak'ta kurulacak ozerk bır Kurt devle- tının krıtık sonuçlar doğurabı- leceğını ve unıter devlet yapısı- nın Turkıye'nın gu\encesı oldu- ğunu belırtmelerı uzerıne Baş- bakan Yıldırım Akbulut, "Iraklı Kurtlerin devlet kurma istegi vok" dedı Başbakan Akbulut başkanh- ğında 2 saat suren Bakanlar Ku- rulu toplantısından sonra "Ba- kanlar Kunılu bolgede olusturu- lacak bir Kurt devletı konusun- da karara vardı mı? " sorusunu yanıtlayan Devlet Bakanı ve Hu- kumet Sözcüsu Kemal Akkaya şunları söyledı "Bu konuvla ilgilı açıklama- ları Sayın Başbakan bugun (dun) yaptılar. Korfez krızi ile birlikte Turkiye Cumhuriyeti hukumetinin bir goruşu, krize dahü ve sonrası için oluşmuştur. Bunların arasında mustakil bir Kurt devleti kunılraası duru- munda Turkiye'nin dunıma mu- dahale edeceği goruşu de açık- lanmıştır. Krizle Ugili goruşleri- mizden bugune kadar herhangi bir sapma yoktur. Irak'ta Iraklı Kurtlenn istediklen, demokratik haklarını korumak ve kullana- bılmektır. Başka bır talepleri yoktur." Başbakan Yıldırım Akbuiut Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, olavların gehşımı- nın "kendi bilgisi dahilinde" ol- duğunu dıle getırdı Talabani ve Barzanı dıyaloğu- nun göruşulmesı sırasında ara- lannda Devlet Bakanı Cemıl Çı- çek'ın de bulunduğu bazı ba- kanlar, konunun Turkiye ıçm çok onemlı olduğunu ifade et- tıler Edinılen bılgıve göre bu •ba- kanlar Kuzey Irak'takı Kurtlere verıkcek desteğın son derece krıtık sonuçlar doğurabıleceğı- nı ifade ederek şu konulara dık- kat çektıler —Turkiye'nin uniter devlet yapısı bir guvencedir. Bu yapı- nın değiştirilmesi farklı sonuç- BAŞKENTTEN AHMET TAN (Başıarafı I. Sayfada) veya bir uçuncu ulke, bunun he- sabını Turkiye'nin onune koyardı. 2- Özal, uçaktaki açtklama- sında "Turkmenlerle de temas- lanmız var" demışti. Bu açıkla- ma, Irak'ta Turkmenlerin başı- nı belaya sokmaktan başka bir yaran olmayacak, gereksiz, teh- likeli bır boşbogazlıktı. "Turk- menlerle de bovle bir gorusme var mı?" sorusuna, Cumhurbaş- kanı ile celişmek pahasına, soz- cunun "Havır" demesi bun- dandır. 3- Ozal'ın Kurt liderlerine Ankara'da yer sofrası kurması, sofraya "bir şevler" konulduğu- nu akla getirmektedir. Sozcu- nun ısrarla "Herhangi bir vaat ve taahbut yok" demesi bun- dandır. Ama hiç kimse, sofrada bir şey olmadıgına inanmava- caktır. Kaldı ki, Kurt liderleri- nın Ankara'>a çagrılması biie başlıbaşına "çok" şeydir. 4- Özal, uçaktaki açıklama- sında Iraklı Kurt Hderlerle "tn- giliz, Fransız ve Amerikalıiann da konuştuğunu, onları yonlendirdiğini" belirlerek, Turkiye'nin de a> nı şeyi yapmak için Kurtlerle konuştuğunu ima etmişti. Oysa onceki gun BBC'ye de konuşan Talabani. hiç de yonlenmiş gorunrauyor, PKK'yı "> urtsever devrimci bir orgut" oiarak niteliyor. Sozcuye bu da soruldu. Ozal- ın yarattıgı bu zıpçıktı minare- ye kim kılıf takabilır ki, sozcu de Jaksın? Sungar. "BBCye soy- lenenleri duymadım. Beyanlar arasında fark olduğunu tespit etmeklen oteve bır şev soyleyemem" diyebildi ancak. S- Sozcu, yapılan goruşrnele- rin "gayri resmi" olduğunu so>- ledi. Sanki, bir devlet bır başka ulkenin ayaklanan liderleri ile "resmi" goruşme yapabilirmiş gibi... Ama sorumlu devlet memu- rn olarak sozcu başka ne desin ki? Sorumsuz Cumhurbaşkanı "Goruşun" demiş, gonışulmuş. "Sorumlu memura" da "gayri resmi" demek duşmuş. 6- Özal'ın saydığı Batı ulkele- rinin de o Kurt liderlerle teması var. Ama bunu, o ulkelerın cumhurbaşkanlan olur olmaz yerde ve bıçimde açıklamıyor. Aynca, o ulkelerın hiçbirisi ıs- yancılarla komşu degil. Hiçbiri- sinde, "Bu topraklann ilk sahi- bi, asıl sahibı biziz" diyen par- lamenterler yok. Ozal, "ufuklan genişletme" gerekçesiyle Turk dış polıtikası uzerine darı ekiyor. Venne ken- di kafasına gore minareler dikiyor. "Talabani minaresi" sorum- suz Cumhurbaşkanı'nın en son yapıtı. Buna kılıf geçirme gorevi ise "sorumlu devlet memurları"na duşuyor. Bu gorevi yerine getırmek bu- yuk dram. Dun gazeteciler bir drama ta- nık oldular... Merhum Salim Tevfık Yekta ile merhume Leman Yekta'nın oğullan, Beyhan Ermişoğlu'nun ağabeyi, Ahmet Ermişoğlu'nun kayınbiraderi, Türkân Şaylan, Orhan Sezik ve Özgönül Aksoy'un kuzenleri, Nihal ve Ömer Göknar. Hilâl ve Uğur Ağagil'in enişteleri, Nazire ve Nihat Ağagil'in damatlan, Seçkin'in çok sevgili babası, Zuhal Yekta'nın hayat arkadaşı, eşi bulunmaz insan İ.Timuçin Yekta i§ seyahatinde bulunduğu Antalya'da ani bir rahatsızlık sonucu kaybettik. Kaybımız ve acımız çok büyüktür. Cenazesi 15 Mart 1991 Cumagünü (yann) Beylerbeyi Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Nakkaştepe Kabristanı'nda toprağa verilecektir. Tanrı rahmet eylesin. Ailesi Vefat ve Başsağlığı Topluluğumuzun Turizm Koordinatörü, büyük dost, çok değerli insan Î.Timuçin Yektay ı aniden kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. M-erhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve topluluğumuza sabır ve başsağlığı dileriz. Zeytinoğlu Holding A.Ş. Not Merhumun cenazesi. 15 Mart 1991 Cuma gunu (yarın) Beylerbeyi Camii'nde kılınacak oğle nama/ından sonra Nakkaştepe Kdbnstanı'nda toprağa verilecektir lara yol açar. —Kurtlerle diyalog iç politi- ka dengeleri ve halkın buna gos- terecegi tepkiler bakımından da degerlendirilmelidir. —Kurtlerin bolgede federal bir devlel oluşturmaları gelecek yıllarda Turkive için buyuk so- runlara yol açabilir. Kurt hderı Talabanı'nın PKK'ya 'olumlu' gozle bakan açıklamalannın askerı çevreler- de buyuk rahatsızlık yarattıgı gozlendı Kurt liderlerıyle yapı- lan temaslar konusunda yorum- da bulunmaktan kacınan, ancak 'tepkilerini" doiaylı olarak ifade eden askerı yetkıhler, Ankara1 dakı temaslann Turkıye'nın gu- venlığını tehdıt edecek sonuçlar doğurmasından kaygı duydukla- rını ifade ettıler. Moskova'yla (Baştarafı 1. Sayfada) gularken Turkıye'nın Sovyetler Bırhğı'yle çok daha yakın ılış- kıler kurmaya ısteklı olduğunu behrttı. Gorbaçov da dünyada- kı gelışmelerı çok lyı değerlen- dıren bır lıderle tanışmaktan ve bır araya gelmekten memnun olduğunu kaydettı Bu törenden sonra Cumhurbaşkanı özal, Moskova'run Vnukovo-2 Hava- alanı'ndan SSCB Başkan Yar- dımcısı Gennadi Yanayev tara- fından devlet törenıyle uğurlan- dı Cumhurbaşkanı Özal, dun oğleden sonra Kıev'de 2 Dun- va Savaşı'nda ölen askerlerın anısına dıkılen Mechul Asker Anıtı'na çelenk koydu Torenden sonra Ukrayna Parlamento bınasına gelen Ozal ve berabenndekı heyet, Ukray- na Yuksek Sovyet Başkanı Le- onıd Hakarovıç Kravçuk baş- kanlığındakı heyet tarafından sıcak bir şekılde karşılandı Kravçuk, göruşmelenn başın- da Cumhurbaşkanı Özal'a "Sizi kalpten selamlanm. Verimli ça- lışmalar yapacağunıza inanıyo- rum" dedı. Kravçuk, bu zıyaretın Türki- >e ıle Ukrayna arasındakı ıliş- kılenn dennleştınlmesıne katkı- da bulunacağına ınandığını be- lırterek"Zi>aretin ve goruşme- lerin iki ulke arasındakı ekono- mik, siyasi ve insani ilişkıler açı- sından yeni bir safha açılması- nı sağlavacağmı umut ediyonız" dıye konuştu Daha sonra Turkiye ıle Uk- rayna heyetlen arasındakı resmi görüşmelere başlandı Göruşmelerde, Türk hejetın- de Dışışlerı Bakanı Ahmet Kurt- cebe Alptemoçin, Kultur Baka- nı Namık Kemal Zeybek, Cum- hurbaşkanlığı Sozcusü Büyukel- çı Kaya Toperi ve Turkiye'nın Moskova Buyukelçısı Volkan Vural da yer aldı (Baştarafi I. Sayfada) leriyle uğraştığı, vetkili kurulla- nn çalışmalanm bozma amacıv- la eylemde bulunduğu gerekçe- siyle disiplın soruşturması açıl- ması ve bu amaçia oncelıkle bu konuda gorevlendırılen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet MoğuJtay'ın sozkonusu baberın dognıluğupu kendisine sorma- sına karar venldi." Gökbel, söz konusu haberde, "jnonu'nun yanında bir suru ye- teneksiz insan var. tnonu insan tercihi vapamıvor. Frtugrul Gu- nay ile Turan Bavazıt, Fikn Sağ- lar ile Lkrem Kangal nasıl bir arada olur? Inonu'nun vetersiz- liği ortada. Maalesef bu parti- de genel başkanlık sorunu var. Bu goruşleri toplantılanmızda dile getırdik" demışti MYK'nın aldığı kararda belır- tılen Gokbel'e ait eylemler SHP tuzuğünun 79. maddesının b, f, k fıkralarına denk duşuvor Bu- na gore sözlerin kendine aıt ol- duğunu kabul etmesı halınde Gokbel en az kınama, en çok da geçıcı çıkarma cezası alabilecek. Gurseler, Gökbel'ın demecını doğrulaması halınde Merkez Dı- sıplın Kurulu'nun gerekenı ya- pacağını söyledı Gurseler, bır gazetecının "Genel başkanın la- rihi gorevinı yenne getinnesi ko- nusu da goruşuldu mu" sorusu- na ıse "Genel başkan 1983ten bu yana tarihı gorevini yerine zaten getiriyor" yanıtını verdı Gurseler bir başka soru uzenne "Yetkili kurullarda yapılan ele>- tiriler ile basına yapılan eleştin- ler farklı" goruşunu ortaya ko>- du. Gökbel'ın disiplın kuruluna verilmesı konusunun önceki ge- ce gayıı resmi olarak yapılan MYK'da da ele alındığı bıldırı- lıyor Etem Cankurtaran, Erdal Kalkan, Musa Gökbel'den olu- şan ve Vedat Altun, Orhan Velı Yıldırım, Alı Haydar Erdoğan^ ın da adının geçtığı ve "3. Dunyacüar" olarak adlandırılan bu mılletvekıllerınden Erdal Kalkan, çıkışı ve sonrasındakı gelışmeler konusunda goruşlerı- nı şoyle ozetledı. "Ben uç buçuk vıldır ilk kez konuştum. Ve partinin zaafian nasıl bır yapı kurulursa duzele- bilecegıni soyledım. Soylemeve de devam edeceğım. Partı içı ya- nş başiamıştır. Parti meclisinde il ve ilçe kongrelerinde bu goruş- lerimi anlatacağım. Goruşleri- miz yonetimin hoşuna gıtmedi. Çunku ozunu algılavamadılar. Biz sırf eleştirı .vapmadık. Bazı tespitlerde bulunduk. Somut onerilerımızi 4aJıa sonra sıraja-. yacağız. Partideki anlamsız kı- sır tartışmalar bitmelidir. Biz tı- kanıklıgı aşmaya çalışan bir ha- reket baslatfık. Destek goreceğı- mize inanıyoruz." Kalkan. par- tı programının da dunya koşul- larına gore gozden geçırılmesı gerektığını, bu amaçia bır prog- ram kurultayı toplanmasını onerdı Kalkan, Inonu'nun ata- cağı tarihı adımlardan bırının program kurultayı toplamak olabıleceğını kaydettı Bu arada İçel Mılletvekılı Etem Cankurtaran'ın salı gunu yapılacak grup toplantısında, program uzerınde goruş belırte- ceğı oğrenıldı Cankurtaran'ın Baykal ve arkadaşlanna "baş sorumlu genel merkez olduğu için" eleştirı voneltmeyeceğı. bu- nun yerine partinin Guneydoğu raporunda olduğu gibi somut ve makro projelerle kamuoyunun onune çıkmasi gerektığını anla- tacağı bıldınlıyor Bakırçay Beledıveler Birliğı1 nı oluşturan 15 beledıye başka- nı tarafından yapılan ortak açık- lamada, yerel seçımlerden son- ra partı içinde sıyasal tembellı- ğın gıderek yaygınlaştığı, kolek- tıf çalışmaiarla partiyı guçlen- dırmek yenne bıreysel çalışma- iarla kışılerın kendi konumları- nı guçlendırmeye çalıştıkları bıl- dırıldı. Beledıye baskanları ay- rıca Izmır orgutunun dısıphnh, bırlık ve dayanışma içinde bır yapıya kavuşturulmasını ıstedı- ler Alıağa, Menemen, Bergama, Soma, Dıkılı, Kınık, Foça, Yeni Foça, Ayazkent, Göçbeylı, Zey- tındağ, Şaşalı, Bağarası. Çan- darlı ve Helvacı beledive __. kanları "Bakırçay Beledivelefı Bırligi olarak ddege seçimien vf! SHP'nin geleceğine ilişkm" got\ ruslerını ıçeren bır ortak açıklaVj ma yaptılar. '( *.{ Karakaş uyanldı *\ SHP MYK'da Istanbuj II' Başkanı Ercan Karakaş ıle ilgfi h sorun da goruşuldu Kara- kaş'm çıkışlanna karşıLk olaralç bızzat Genel Sekreter Hikmef Çetin'ın uyarıda bulunduğu ve1 partı içındekı bırhktelığın onef mıne değındığı kaydedıüyorj Karakaş'm da gazetelere SÖ2 ko* nusu açıklamayı daha önce yap-g tığını, ancak şimdi gundemej geldığını söyiedığı belınıiıyorV Alınan bılgılere gore SHP yöne*« tırru, Karakaş'm "Anket yaptus< ması ve bunun sonucundHi beJediyeleri açıkça başansız ola-H rak ilan etmesınden" rahatsız< oldu « MYK'da Edırne MiUetvekılP Erdal Kalkan'ın da durumunur);' ele alındığı, ancak konuşması-i nı grupta yapması nedenıylej; herhangı bu soruşturmaya gıdi!^ medığı, Genel Başkan Erdaf, Inonu'nun de genel merkezın^ kurultay öncesınde "disiptin iş-j letmesi ve sert tepiu göstenoesi-, ne" pek sıcak bakmadığı- kaydedılıyor Ancak SHP yönev tımının "partinin yıpranmasınt, onlemek amacıyla bundan son-,- raki 'oiası çıkışlara' izin verme-f mek için ağırlığını koyması"ı bekleniyor b Çelebi: Doktora teziın (Baftarafı 1. Sayfada) tılar oldugu dogrudur. Katkıda bulundugum bir çalışmadan ya- rarlanmış olmam da son derece dogaldır" goruşunu savundu Herkesın bıldığı anonım çalış- malarda kaynak gösterılmeyebı- leceğını de savunan Çelebi, açık- lamasında "Onemli olan tezin ana temasında. yorumlannda ve temel gonışlerinde alıntı olup olmadığı, doğruluk olup olma- dığı ve bilimve! nıteligıdir ve bu açıdan tezimin ozgun olduğunu kimse inkâr edemez" dedı Doktora tezınde "Çaltşmanın ana fîkri, yonım, getirdiği yeni- likler, konuya katkısı. bilimsel yetersizliği ve sonuçlarının onemli olduğunu" belırten Çe- lebi. tezınm bu unsurlan taşıdı- ğını, tezın savunması sırasında herkesın gözu önılnde kanıtlan- dığını söyledı Tezmı bilimsel an- lamda tartışmaya hazır olduğu n« da belırten Bakan "Bu konu siyasi rnalzeme olarak kullanıl- mak istenivor" dedı. Izmır buromuzua-.haberıne gore Dokuz Eylul Ünıversıtesı Rektoru Prof Namık Çevik, "Konuyu bilmiyonım, olayla ıl- gili enstitu mudunı yetkilidir^1 dedı Sosyal Bılimler Enstitusa* Muduru Prof. Dr. Fevzi Devrin*5 de teze konu olan DPT raporu>' nu bulup ınceleyeceklerinı belır-' terek şoyle konuştu. l v "Haberi okumadım, ama tez- lerde bazen bovle oluyor. Alın) tılar noktasına, virguiune uyu- yor. Bunlar dogrudur. Sajın Ba) kanımız belli gorevde olduğıu için gozler ustunde. Bunun için ustune gidilmiş olabilir. Y'ine boyle bir başka arkadaş çalış-i mayı kavnak gostennedea ai-^ mış, tezine koymuş; ihbar oldu.'i Bilim hırsızlığı var diye. DHek^ çeyle ihbar lazını." *> Prof Devrım, Cumhuriyet'ııV haberını ihbar kabul edıp etrne" yeceklerıne ılışkm bır soruya da* "Haberi gormedim, okumadımj. Eğer DPT raporu kamuoyuna-, açıklanmış bir raporsa onu ben de alır incelerim, ama giziiyse, nasıl inceleyeceğiz" dedı v Çelebı'nın doktora tezının,' Exımbank'ta haarlandığj ve ça-- bşma grubunu kendısmm yönet-', tiğî haberlerıyle ılgılı olarak', Prof Canan Balkır da "Işın Bey , bizzat çalışmalara katıldı"dec Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden î. Timuçin Yektamn vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin ve yakınlarının acısını paylaşır, bütiin sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Ana Yayıncılık A.Ş. On vıJa yakm bır sure 5irketlerımızın Yönetim Kurulu uyesi ve Genel Koordinatörü olan. değerli buyuğumuz. dostumuz, ağabeyımız, arkadaşımız î. Timuçin Yektayıkaybettik. Buyuk acı duyuyoruz. Sevgılı ailesine. yakınlarına. topluluğumuz çalışanlanna sabır ve başsağlığı dileriz. Adam Yayıncılık A.Ş, Anadolu Yayıncılık A.Ş, Ana Basım A.Ş, Merkez Ajans A.Ş. On yıla yakm bir sure topluluğumuzun Genel Koordinatörü, dort yıl süreyle şirketimizin Genel Mıiduru olan büyüğümüz, dostumuz, ağabeyımiz î. Timuçin Yekta-yıkaybettik. Büyük acı duyuyoruz. Sevgili ailesine, yakınlarına ve dostlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Merkez Ajans A.Ş. Merkez Ajans Gençliği'nın en gencı, değerli buyuğumuz, ağabeyımız I. Timuçin Yektayıkaybettik. Uzüntümüz sonsuzdur. Ailesine, yakınlarına. dostlanna ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merkez Ajans çalışanları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog