Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

"İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba nka d ır Cu mhur iyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi bankadır 67. Yıl; Sayı: 23908 Kurucusu: Yunus Nadil500TL/xwdaM, 13 Mart 1991 Çarşamba TalafoanPye destekTalabani Ankara'dan siyasi destek sözü Ankara Arap-Kürt-Türkmen federasyonuna ılımlı aldığını, PKK için anlaşamadıklarını söyledi bakıyor. Özal, 'Şiiler ve muhalefetle de temastayız' dedi ANKARA / MOSKOVA / LONDRA (Cumhuriyet) — Türkiye, Irak'ta Saddam Hüseyın yönetimini devirerek "demokratik, federal bir astem" kurmak için mücadele ve- ren örgütlere destek sözü verdi. Irak'ta mu- halefetin öncülerinden Kürdistani Cephe"nin kurucusu ve Kürdistan Yurtsever Birliği li- deri Celai Talabani, "Türkiye'den yalnızca siyasi destek istedik ve söz verdiler" dedi. Geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkilile- riyle görüştüğunü açıklayan Talabani, bu te- maslarda PKK konusunun da gündeme gel- diğini, ancak kendilerinin "yurtsever- devrimci bir örgüt olarak tanımladıklan PKK'ya ilişkin olarak Tttrk yetkilUeriyle gö- riiş biıiiğine varamadıklarun" söyledi. Irak'- ta, Türkmen muhaliflerle görüşmeler yapıl- dığını önceki gün Moskova'ya giderken uçaktaki gazetecilere açıklayan Cumhurbaş- kanı Turgul Özal, dün de Şii muhalefetle de temas yapıldığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini bildirdi. Kürt lider Talabani'nin ve Barzani'nin li- derliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Par- tisi temsilcisi Muhsin Dizayi'nin Ankara'daki göriişmelerini 8-9 mart günleri ayrı ayrı ger- çekleştirdikleri ve bu göruşmelerin ilkine Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay Özccri'nin, ikincisine ise Dışişleri Bakanlı- ğı Istihbarat Dairesi Başkanı Cenk Duvar- tepe'nin katıldığı oğrenildi. Talabani dün BBC Türkçe servisinin so- rulannı yanıtladı. Halen Beyrut'ta yapılan Irak muhalif örgütleri toplantısına katılan Talabani, "Cumhurbaşkanı Özai'ın daveti üzerine Ankara'ya gittiklerini ve göriişme- leri sürdurme kararı verdiklerini, Irak mu- halefeti ve Irak Kürdistani Cephesi'nden bir (Arkaa Sa. 14, Sû. Vde) WASHIN6IDN Kürtlerle 3 anlasmaCumhurbaşkanı Özai'ın Iraklı Kürt liderlerle Ankara'da görüşme yapüdığana ilişkin açıklaması, ABD başkentinde genel olarak olumlu, ama temkinle karşılandı. Washington, Ankara'nın bu adımının amaç ve nedenlerini kestirmeye çalışıyor. VVashington Post Gazetesi, özal'la Kürt liderlerin; Saddam'ın gitmesi gerektiği, Kürtlere gıda ve ilaç yardımı ve uluslararası platformlarda Irak Kürtlerine destek verilmesi konularında anlaştıklannı bildirdi. UFUK eÛLDEMİR'in haberi 10. Sayfada BAŞKENT'TEN AHMETTAN Sürpriz Minareye KılıfANKARA — İngiliz gazete- d kurmay albaya sordu: "Türkiye Kürdistanında asa- yisten kim sorumlu?" Kurmay albav yerinden fırla- dı. Tercümana döndü: — Söylc ona. dedi, benim ba soruya cevap verntem için önce otunıp uniformamı yemem la- nm... "Kürdistan', Türkiye Kür- distani" tünınden sözlere Diyar- bakır'da bir subayın tipik tepkisi bu... Dün Ankara'da,taemMeclis^ tt hcı& Dışişleri ve savunma çev- rekrİBde konuşulan tek konn »rnnü: Kürt üderleri ile yapılan temas. Bu temas Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. (Arkaa Sa. 17, Sü. Vde) MUHALEFET SORDU: ÖZAL APO'YU DA ÇAĞIRACAK MI? 5. Sayfada YÜZYILIN TABLO BAĞIŞ1 Arka Sayfada Impexbank'ta patronluk savaşı Impexbank'ı geçen yıl sonunda Asil Nadir'den devralan Karamehmet kardeşlerle hisselerin çoğunluğunu Eliyeşil ailesinden satın aldığını ileri süren Malatyalı işadamı Derinkök arasında bankarun denetimi konusunda kavga çıktı. Önceki gün Bülent Şemiler'le birlikte Impexbank'a gelen Derinkök, Mehmet Reşat Karamehmet'e göre "polis marifetiyle bankadan atürıldı". Ekonomlde 4 GUN 4 DERGI ANKARA Nevruz'a genelgeliizinİçişleri Bakanlığı, Iran, Irak ve Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli yurttaşlar tarafından kutlanan Nevruz'un, 'Türkler'in Yeni Günü1 olduğunu belirterek, resmi bir program çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu'daki ilkokullarda kutlanmasını istedi. 21-28 mart tarihleri arasında kutlanan ve son yülarda kanlı olaylara dönüşen Nevruz'un, Ergenekon Efsanesi'yle bağlantı kurularak, 'resmi' niteliğe dönüştürülmesi bölge halkınca tepkiyle karşılandı. VEOAT YEİERER ve ER6UN AKSOY'M hafeeri 4. Sayfada TELAVIV Baker, Filistinlilerletsrail'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı James Baker, dün tsrail Başbakam tzak Şamir ve işgal altındaki Filistin topraklarmda yaşayan Filistinli liderlerden oluşan 10 kişilik heyetle görüştü. Filistin heyeti James Baker'a bir istek mektubu sundu. Baker'a sunulan mektupta, Filistinlilerin tek temsilcisinin FKÖ olduğu ve sorunun çözümü için zamanın geldiği belirtiliyor; 'Amacımız, lsrail'in yanı başındaki Filistin toprakları üzerinde Filistin devletini kurmaktır' deniyor.10. Sayfada tMZA TÖRENt — özal Uc Gorbacoy KremlİM Sarajı ndald imza tömıiftde. (Foto|rmf: AP) Ozal,Gorbfye öğütverdi Moskova Notları... M.OSKOVA — Sovyetter'in Ankara Büyü- kelçisi Çernişev'le dün akşam üzeri söyleşi- yoruz. Özal ile Gorbaçov arasında iki gün, toplam beş saat süren göruşmelerin sıcak ve içtenlikli bir havada geçtiğini söylüyor. Bu arada Gorbaçov'un Özal için kendisine, "Ne kadar sempatik ve akıllı bir adam" dediğini naklediyor. Özai'ın da Gorbaçov'la ilgili kendi ağzın- dan dinlediğimiz izlenimleri olumlu. Öyle anlaşılıyor ki iki devlet başkanı aynı dalga uzunluğunda konusabilmiş ve aralann- da diyalog kapısı aralanabilmiş... Tabii Özal da piyasa ekonomisi konusun- daki "bilgi ve deneyimlerini" Sovyet liderine açıklayabilme fırsatını yakalayabildigi için mutluydu. Bunun beklentisi içinde olduğu bi- liniyordu. Enfiasyonun nasıl indirileceğini, (Arkast Sa. 17, Sû. Vde) HASAN CEMAL lCumhurbaşkam özal ile SSCB Baskaru cZ£S£££^ Gorbaçov, ıkı ulke arasında soguk şavaşı sona Başkan Mihaii Gorbaçov, erdiren 'Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Türkiye'yle SSCB arasmdaki so- Antlaşması'nı imzaladılar. Türkiye ile SSCB Suk «»vaşı resmen sona erdiren aıasındaticari, ekonomik ve teknik işbirliğmin gJjjJS ^animSit- gelişmesini öngoren ve çıfte vergılendırmeyı n i y l e iki ü ık e a rasmda yeni bir önleyen iki anlaşma daha imzalandı. 2 özal, Gorbaçov'a 'Biz de 1980 öncesi bu haldeydik. Siz de düzelirsiniz' dediğini söyledi. 3 Boris Yeltsin, Cumhurbaşkanı Özal ile yaptığı görüşmede gazetecilerin önünde Özal'ı övdü ve 'Bize de iktisatçı bir başkan lazım' dedi. Özal, Yeltsin'i Türkiye'ye davet etti. niyle iki ülke arasında yeni bir dönemi başlatan "Dostluk, tyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması" Sovyetier Birliği- nin, Almanya, Fransa ve Italya 1 dan sonra Türkiye'yle imzaladığı dördüncü antlaşma oluyor. Türkiye'yle SSCB arasında dün ayrıca ticari, ekonomik ve (Arkaa Sa. 14, Sü. 4'de) SHPde program 'sanık'oldutDRİS AKYÜZ SHP'nin 1989 ye- rel seçimlerinde ts- tanbul'da elde ettiği yüzde 36'hk oy ora- mnın son kamuoyu yoklamalannda yüz- de 20 dolayına düş- mesi, yerel yönetimlere, parti genel merkezine yöneltilen eleştirilerin ya- nı sıra bir kurultay toplanarak parti programınm değiştirilmesini de gün- deme getirdi. tstanbul'daki oy erozyonunu tartış- mak üzere bölge rnilletvekilleri ve par- ti meclisi üyeleriyle toplantılar yapıl- ması, bu toplantıların örgüt temsüci- lerine ve belediye başkanlanna da yay- gınlaştınlması kararlaştınldı. SHP Is- tanbul tl Başkanı Ercan Karakaş, par- ti programının değiştirilmesinin tartı- şüabUecegini, ancak partinin acil ola- rak yerel yönetimlerle ilgili bir prog- rama gereksinimi olduğunu söyledi. SHP lstanbul tl Başkanı Ercan Ka- rakaş'ın parti genel merkezine de bil- dirdiği ve SHP'nin oy oranının yüz- de 20.5 olduğunu gösteren son kamu- oyu araştırma sonuçlan "programda degişiklik" tartışmalannı başlattı. Ba- zı SHP'li milletvekilleri Cumhuriyet'- in bu konudaki sorulannı yanıtladı- lar. lstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan, partinin puan kaybetmesin- de sadece yerel yönetimlerin suçlana- mayacağını belirterek "Gemel merkez tstanbul'la ilgili bir cahşma içerisine girmek istemiyor. Partinin içinde bu- lunduğu olumsuz durumu daha önce- ki yönetime de iletmiştik. Belediye başkanlannuz da bizi dinlemiyor" de- di. Erdoğan, parti programının da ça- ğın koşullanna uymadığuu ifade ede- (Arkaa Sa. 14, Sü. 7'de) SHP GRUP TOPLANTISINDA HEM İNÖNÜ HEM BAYKAL ELEŞTİRÎLDİ 4.Sayfada ANAP'TA KÜRT GERGlNLÎĞİ ARTTI 5.Sayfada Tahran Radyosu: Irak, napalm kullandı Irak'ta 10 gündür süren ayakJanma dalgası Ulkenin kuzeyini iyice etkisi altına alırken güneyde hızını yitiriyor. Kürt kaynaklar, Kuzey Irak'ın büyük bölümünü denetim altında tuttuklarını öne sürdüler. Şii kaynaklar, Cumhuriyet Muhafızlan'nın çok sayıda Şii'yi öldürdüğünü bildiriyor. Saddam yanlısı birliklerin Kerkük'te 5 bin Kürdü "canlı kalkan" olarak kullanmak üzere rehin aldığı belirtiliyor. 10. Sayfada BERLIN TÜRK KONSOLOSLUĞU BEKÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ 10. Sayfada ABD'NİN TERCİHİ: UYSAL SADDAM ia Sayfada Bir cliliııı Kuveyt pastası Yeniden inşa nedeniyle yaklaşık 100 milyar dolarlık bir pazar oluşturan Kuveyt'te pastanın aslan payını ingiliz ve ABD'li firmalar şimdiden kaptı. Türk müteahhitlerin ise taşeronluk yoluyla pazann onda birine ortak olabilecegi düşünülüyor. Işm Çelebi ve Yüdınm Akbulut'un Kuveyt gezilerinin bu konuda önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ekonomide Işın Çelebi doktora teziııde kopya çekti Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, geçen kasım ayında 9 Eylül Üniversitesi'nde savunduğu doktora tezinin bazı bölümlerinin DPT raporu ve uzman raporlarından kaynak gösterilmeden almdığı belirlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Devlet Bakanı Işın Çe- lebi'nin Izmir 9 Eylül Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lktisat Ana Bilim Dalı'nda ge- çen yıl kasım ayında savundu- ğu Türkiyede 1980 Sonrası th- racata Yönelik Sanayileşme Modelinde İhracata Özgii Teş- viklerin Sanayileşme Açtsından Değefiendirilmesi' konulu dok- tora tezinin Devlet Planlama Teşkilatı'nca 24 Temmuz 1990 günü yayımlanan bir değerlen- dirme raporu ile Çelebi'nin Devlet BakanhğVna baglı Exim- bank uzmanlarından Aziz Ko- nukman, Hayri Kozanoglu ve (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'te) YARIM Pr*f. Metin Sözen, "Devletin Evi Smf'adlı kitainnda, Anadolu öncesi dönemden başiayarak tanbsel akii içinde Türkler'de saray olgusunu gündeme getiriyor. tsmet Zeki Eyuboğlu "Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü" adlı kapsamlı çaiifmastnda on bini ajkm sözcüğün kökenini arasttrarak buradan türetilmi} 50 bin sözcüğe yer veriyor. CUMA Aslolan Hayattır: Çağımızın düfünen ve sorumlu sinamacısı Tavemier'den sinema tutkunlanna bir armağan "Aslolan Hayattır". Ateş Altında: Gerçek bir politik arenayı dekor olarak alan saytlı sınsıyasal sinema örneklerinden biri ekranda "Ates Altında". CUMARTESİ Prof. Ali Alpar Van Gölü'nün dibindeki bacahzr. Prof. Dr. Ömür Akyüz Soğuk füzyon öldü. Dr. Can Gürbüz Tıpta yeni bir uzmanlık: El cerrabisu Ömer Kuleli Kömûr kmllık tahtına yeniden oturabilecek PAZAR Uçurumun kenanndaki manastrn Sümela, bes kath ve yetmiş iki odasıyla, yülardır onanlmayı bekliyor... Miami Vice'daki otomobilin sun: Don Jobnson'ın filmde kuüandığı Ferrari adında bir 'kit car' ve kit carlar pek yakında Türkiye'de de boy gösterecek. CUMHURIYETLE OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Inanılacak GibiDeğiL. Bugün Türkiye Cumhuriyeti- ni Akbutut hükümeti yönetiyor. Ülkenin güvenliğinden elbette- anayasaya göre- hükümet so- rumludur. Sayın tmren Aykut hükümet- te Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı'dır; Sayın Mustafa Taşar Devlet Bakanı'dır, Sayın Abdül- kadir Aksu tçişleri Bakanı'dır. Bu bakanlardan ilk ikisi tçış- leri Bakanı Abdulkadir Aksu- yu Cumhurbaşkam'nın eşiSem- ra özal'a suikast düzenlemekle suçlamışlardır. Olay şöyle gelişmîştir: ANAP'ın iptal edılen lstanbul il kongresinden bir hafta sonra Sayın tmren Aykut ile Sayın Mustafa Taşar bir dergiye yap- tıkları açıklamalarda Sayın Semra Özal'a bir suikast diizen- lendiğine Uişkin haberler alındı- ğı için kongrenin iptal edildiği- ni söylemişlerdir. Suikastı dü- zenleyenin tçişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu olduğu iddiası da ileri sürüimüştür. Ancak olayın ilginç yanı şu- dur: Bu kadar önemli bir ihbar- dan ve kongre iptal edildikten sonra ne emniyette ne de savcı- lıkta konuyu ciddiye alan çık- mıştır. Suikastı düzenlediği söy- lenen tçişleri Bakanı Aksu ile tçişleri Bakanı'm suçlayan öte- • • * (Arkaa Sa. 17, Su. l'de) • Sözen'in lale yasağı tstanbul Belediyesi "Osmanlı ve Dalan" dönemini anımsattığı nedeniyle çiçeği boykot etti 3. Savfada • PTT, casus uyduyla temasa geçiyor Türkiye'deki Amerikan üsierinde, uydu aracılığı ile yürütülen savunma sisteminin yeni a[tyapı sistemini PTT kuracak. 3. Sayfada • ArabesKe kars4 lstanbul efendisi' TV2'deki 'Bir Film Bir Yönetmen'de, yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Muhsin Bey adlıfilmyayımlanacak. 6. Sayfada • Hafta sonunu Mozart kurtardı tstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı geçen hafta Alexander Schwinck yönetti. 7. Sayfada • Gökdelenler yeri deldi lstanbul'da 20'yi aşkın gökdelen projesinden pek çoğu "değişen şartlar"dan yarım kaldı. Ekonomide • Hiddink de gefdi geçti Fenerbahçe'nin büyük umutlarla getirdiği Hollandalı hoca, sezon bitimine sekiz hafta kala takımı terk etti. Valencia kulübüne gitti. Sporda • Odakule yangını İtfaiye yangınm elektrik kontağmdan çıktiğı göruşunde. Bilirkişiden rapor bekleniyor. 17. Sayfada • Kadınlar mlmoza açtı Bir haj-.adır her yer mimoza dolu. Çünkü kadın kurtuluşunun simgesi mimoza. Arka Sayfada • Ayazağa şenlik köyü tstanbul'da geleneksel festival için dev kültür merkezi kurulacak. Böylece kent, 3 bin kişilik bir spor salonuna kavuşmuş olacak. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Işınlama!. Körfez savaşından sıkıldınız. Öyleyse bugün bir başka ko- nuya değinelim. Konumuz, doktora. Nedir doktora? Doktora bir yükseköğrenimdir. Nasıl bir yükseköğrenimdir? (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog