Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 DM Cumhuriyet II İFaiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23907 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 12 Mart 1991 Salı Semru Özalü 'sıukast'savı Skandal komediye donuştuANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cumhurbaşkam Turgut ÖzaJ'ın eşi Semra Özai'ın aday olduğu îstanbul ll Başkanlığı kong- resinin iptaline gerekçe gösterilen "suikast girişimi" iddiası ona- da kaldı. Cumhuriyet savcılıklarının bu iddiayı henüz inceleme- ye bile almadıkları saptanırken bunu ortaya atan Devlet Bakanı Mustafa Taşar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmrea Ay- kut ise topu "ilgili makamlar"a havale ettiler. Şu anda "en ilgili makam" olan Içişlerı Bakanvekili Oltan Sunguriu ise "Iddia ne- dir, bugünlerde Kürt lideriTalabani Özal'ın isteği ile Ankara'yı gizlice ziyaret etti Kürtlerle pazarlıkPORTRE CELAL TALABANİ Cumhurbaşkanı Özal, Moskoya yolunda, şizlice Ankara'ya gelen Talabani ve Barzani'nin bir temsilcisi ile Dışişleri ve MİT İVT Q r\r cı c t ç*a\ 1î m 11 1 \ r\ c*v elemanlannın görüştüğünü, Türkmenlerle temas IVİCU K M İ l C g l l l l l l l l IIUCI S ürdürüldüğünü açıkladı. Ankara, Kürt liderlerine Türkiye'ye bir tehdit oluşturmamalan koşuluyla "destek ve sempati" mesajı verdi. İMREN AYKUT (Suikast savını ortaya atmışü) İhbar bana yapılmadı. Bu, orada hep konuşulan konuydu. MUSTAFA TAŞAR (Suikast savını doğrulayan tek kişi) İlgili yerlerin gereğini yapması lazım. OLTAN SUNGURLU (İçişleri Bakan Vekili) l d d i a - ••• nedir? Bugünlerde pek gazeteleri okumuyo rum da... pek gazete oku- muyorum da" dedi. Semra özal'a kongrenin yapılacağı salon- da "suikast girişi- mi"nde bulunu- lacağı savını ilk ortaya atan Ba- kan Aykut, Cum- huriyet'in sorusu üzerine, "Bu ih- barın kendisine yapılmadıgım ' söyledi. "Ancak böyle bir ihbar yapıldı" diyen Aykut, "Zaten bu, orada hep ko- nuşulan konuy- du" dedi. Aykut, diğer sorulan ya- nıtlamadan uzak- laşırken Aykut'- un savını doğru- layan tek "tanık" olan Devlet Ba- kanı Taşar da "Bu iddiamzla il- gili olarak her- hangi bir yasal iş- lem yapılıyor mu" sorusuna, "tgfli yerlerin ge- regini yapması lazım" yanıtını verdi. Taşar, "ge- reginin yapıldıgı- na" ilişkin kendi- sine herhangi bir bilgi gelmediğini, öğrenmek için ca- ba harcamadığını da belirtti. Taşar, "Konuyu parti- nin yetkili kurul- lannda da giınde- me getirecek misiniz" sorusu- na ise yanıt ver- medi. Taşar, Cumhuriyet muhabirinin ısrarı üzerine, "Gereğini ilgililerin yapması gerekir" demekle yetindi. Aykut ve Taşar'm ko- nuyu havale ettikleri "ilgili makamlann" şu an için "en ilgilisi" konumunda bulunan İçişleri Bakanvekili, Adalet Bakanı Oltan Sunguriu ise sorulan geçiştirmekle yetindi. Sungurlu, "Bu iddi- aya ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlıklan bünyesinde soruşturma açıldı mı? Îstanbul Emniyeti'ne ilişkin (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Celal Talabani, Irak Kürt hareketinin 25 yıldan bu yana en önemli adlanndan biri olarak biliniyor. Marksist eğilimli Talabani, 1960'u yıllarda Irak Kürdistan Demokratik Parti lideri Molla Mustafa Barzani'yle anlaşmazlığa düşüp Kurt hareketinin bir numarah liderine karşı savaştı. Talabani ile Barzani arasında 1970'li (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) ANKARA / MOSKOVA (Cumhuriyet) — Cumhurbaşka- nı Turgut Özal, Moskova yolun- da uçakta Iraklı Kürt liderleriyle geçen hafta Ankara'da gizli gö- rüşmelerin yapıldığını, Cumhu- riyet'in bir sorusu üzerine açık- ladı. özal, Kürtlerle ilgili gizli diplomasi çerçevesinde CdalTa- labani'nin Ankara'ya geldiğini, Barzani'nin ise temsilcisinı gön- derdiğini söyledi. Kendisinin Iraklı Kürt örgütlerinin temsil- cileriyle göriişmediğini, görüş- meleri Dışişleri ve MİT yetkili- lerinin yaptıklarını belirten özal, "Yanlış nu olur onlaria konuşmamız? Orada, Kuzey Irak'ta olan her şey bizi çok da- ha yakından alakadar ediyor. Dosl olmamız lazım. Biz onlaria düşman olursak başkalan bizim aleyhimize kullanırlar" dedi. Açıklama, Ankara'da Dışişleri çevrelerinde "şaşkınhk" yarattı. Göruşmelerde, Kürt liderlere Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve Irak'ın tek devlet olarak var- hğının devamına yöneük bir teh- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) BAŞKENTTEN AHMET TAN Kürt getirdiğini yer mi? ANKARA — Biz "Masa falan yok" derken, meger Özal geçen hafta Iraklı Kürt- lerle Ankara'da "yer sofrasını" kurmuş bile. Sofrada neler olduğunu, neler yendigini bilemiyonız. Irakh Kürt lkter Celal Talaba- ni'nin ve Barzani temsikrisinin yanlannda "aak" olarak ne- ler getirdigi de belli degil. Çünkü Özai'ın Moskova yolunda yaptığı açıklamalar, "Bul karayı al parayı" ttiriın- den bir bulmaca adeta... Kürtlerie ilgili "ırkçı" bir atasözü acaba yol gösterici olabilir mi? Atasözü "Kürt getirdiğini yemez" diyor. Sahi, Irakh Kürt Uder Cdal (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) Iraklı Kürt Lideıieri Ankara'da... MoSKOVA — Uçak Ankara'dan hava- landıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanı Özal koridorun bir ucunda gözüktü. Bu tür gezi- lerde genellikle yaptığı gibi ayaküstü söyle- şileriyle uçağı turlamaya başladı. Gazeteci- lerin, işadamlannın sorularını yanıtiamaya ko- yuldu. Bizim yanımıza gelince, kendisine şu so- ruyu yönelttim: "Celal Talabani'yi Ankara'ya davet etmiş- siniz, doğru mu?" Bir an şöyle bir baktı gozlerini dikerek. ilk tepkisi şu oldu: "Ne o yani görüşmeyelim mi?" "Onu demek istemedim; sadece doğru olup olmadığını soruyorum." Yüzünde muzip bir ifadeyle, sorumuzu doğrudan yanıtlamaksızın şöyle devam etti (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL Ozal, Gorbaçov ile 3 saat goruştu Cumhurbaşkanı Turgut özai'ın SSCB Başkanı Gorbaçov ile Kremlin'de yaptığı ve beklenenden 1.5 saat daha uzun sürcn görüşme sonunda, Körfez sorunu konusunda iki Ulke arasında tam bir görüş birliği bulunduğu açıklandı. MOSKOVA (Cumhuriyet) — Sovyetler Birliği'ne alu günlük resmi gezisine dun başlayan Cumhurbaşkanı Turgut Özal dün SSCB Baş- kanı Mihail Gorbaçov ile bek- lenenden de uzun üç saatlik bir görüşme yaptı. Körfez ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındıgı toplantıda iki lide- rin görüş birliğinde olduğu (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'te) Cumhuriyet Muhafizkuı'nın Kerbela'da denetimi ele geçirdiği bildiriliyor Şii isyancılar zorlanıyor IRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI Iraklı Şiilere yardım yapmayacağız SEMtH tDİZ ANKARA — Iran Cum- hurbaşkanı birinci yardımcı- sı Dr. Hassan Habibi, Körfez savaşı sonrasında bölgede oluşturulacak güvenlik siste- mini gönışmek için geçen haf- ta Şam'da bir araya gelen se- kiz Arap ülkesinin Iran'ı top- lantıya davet etmemelerini "doğal" olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtlayan Dr. Habibi lran'ın Irak'a karşı oluştunılan ulus- lararası koalisyonun "muhalifi" olduğunu belirte- rek, "Türkiye müttefik giiç- lerin üyesidir. Neden davet edilmemiştir? Bu soru mevcuttur" diye konuştu. Dr. Habibi, bölgede bir gü- venlik sistemi kurulmak iste- niyorsa bunun başta lran ol- mak üzere tüm bölge ülkele- rin katıhmı olmadan gerçek- leştirilemeyceğini de vurgula- dı. lran'ın en etkin siyasi şah- siyetlerinden olan ve geçmiş- te adalet bakanlığı da yapan hukuk profesörii Dr. Habi- bi'ye, Başbakan Yıldınm Ak- (Arkaa Sa. 11, Sü. l'de) Irak'ta ayaklanma Mütteffldenn ışgal attırtda tuttuğu topraklar Kurt ayatfanmasının yayiklığı bölge Şolerm kontrolu altında otfluğu öne sûnjlen bölge Siınnılenn yaşadığı bölgeler KUZEY IRAK Talabani, Beyrut'ta yaptığı açıklamada Peşmergelerle Saddam yanlısı askerler arasında çatışmaların sürdüğünü söyledi. Irak Kürdistan Cephesi, Kerkük'ün her an düşebileceğini açıkladı. GÜNEY IRAK 'Cumhuriyet Muhafızlan'mn Kerbela'da Şiilere karşı soykırıma giriştiği ve 500 kişinin öldüğü öne sürüldü. Basra'da da çarpışmalar sürüyor. BAĞDAT Muhalefet kaynaklan, 8000 asker ile Baas Partisi militanlannın Bağdat yakınlarında kuşatıldığını öne sürdüler. Bağdat'ın bazı banliyölerinin isyancıların eline geçtiği bildiriliyor. 11. Saytta ABD-FtLİSTİN YAKINLAŞMASI 10. Sayfada KIBRIS'TA CÖZÜM ÇOK YAKIN UFUK GÖLDEMİR'in haberi 10. Sayfada İstanbul'da yüzde 36'dan yüzde 20.5'e düştüler SHP\le alarmİstanbul'da yapılan kamuoyu yoklamalannda SHP'nin oy oranının yüzde 20.5 çıkması, parti yöneticilerini telaşlandırdı. II Başkanı Karakaş, oy erozyonunun nedenini, belediyeden halkın memnun olmamasına bağhyor. Karakaş, genel merkez ile Genel Başkan Erdal İnönü'ye başvurarak zaman geçirmeden harekete geçilmesini istedi. Çevre,mevzuat kurbanıDünya, Körfez'de yok olan değerlere karşı 'hukuksal önlemleri arttırmayı^ tartışırken acaba doğal ve kültürel zenginliklerimizle ilgili bizdeki mevzuatın durumu nedir? lç Politika Servisi — SHP, 26 Mart yerel seçimlerinde Isıanbul'da al- dığı yüzde 36 oyun, iki yıl gi- bi kısa bir surede kamuoyu araş- tırmalanna göre yüzde 20.5'e duşmesinin nedenlerini araştın- yor. Îstanbul il yöneticileri, genel merkeze, Genel Başkan Erdal İnönü'ye konuyu ileterek "m- man geçirmeden harekete ge- çilmesi" isteğinde bulundular. SHP yöneticileri İstanbul'da- ki oy kaybının nedenleri konu- sunda şu üç nokta üzerinde du- ruyorlar: • Partinin aktif, canlı ve so- mut politikalar üretememesi, • Yerel yönetimlerin ANAP engellemelerine karşın yaptığı çauşmalanmn halka anlaülama- ması, • Muhalefet partisi görünü- münden çıkıfaunayıp ciddi bir iktidar alternatifi görüntüsüne girilememesi. SHP îstanbul tl Başkanı Er- can Karakaş, son kamuoyu yok- lamalannda SHP'nin Istanbul- daki oy oranının yüzde 20.5 ola- rak çıktığını doğrulayarak "Bu sonuçtan memnun değiliz. Bu oran bizim için çok duşük. Hiç- bir şekilde tatmin etmiyor. Ne- denlerini saptamak istiyoruz. Bunun da vöntemi aynntılı bir kamuoyu yoklaması yapmaktır (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) Neler hangi yasalarla yasaklanmış ya da serbest bırakılmış? Ulkemızdekı çevre değerlerinın korunmasından kimler ne kadar, nereye kadar sorumlu? OKTAY EKİNCİ'nin araştırması 14 Sayfada ÇARPIK KENTLEŞME— Çevre sonınlan denince akla gelen açmazlann başında kuşkusuz çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve bunlara son yıllarda ekle- nen altyapısız gökdelenleşme yer alıyor. (Fotograf: Erdoğan Köseoglu) Sayın, Duman ve Çetin cinayetleri 'Özbolat suçunu itîraf etti' ANKARA (AA) — Emekli General Hulusi Sayın suikastına katıldığı iddiasıyla aranırken teslim olan Erol Özbolat'ın, bu cinayetle birlikte Dr. Masa Du- man ve emekli astsubay HaUl Çetin'in öldünilmesi olaylanna da karıştığını itiraf ettiği bildi- rildi. 28 gündür gözaltında tu- tulan Erol özbolat ile birlikte, öteki sanıklar lbrahim Bingöl ve Alp Aslan DGM'ce tutuklana- rak cezaevine kondular. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'den yapılan açıkla- maya göre 2 Ocak 1990 günü başlatılan ve halen devam eden operasyonlar sonucu önce yasa- dışı örgüt üyesi AUsan luran ya- kalandı. Turan'ın sorgulamasın- da 17 arahk günü muayenehane- sinde öldürülen Dr. Mnsa Du- man suikastını Erol Özbolat, Birtan Altınbaş ve halen aran- makta olan Berdan KerimgiUer ile birlikte gerçekJeştirdiklerini söylediği de belirtildi. Açıklama- da Ankara DGM'ce tutuklana- (Arkası Sa. 17, Sü. Tde) OLAYLARIN ARDINDAK1 GERÇEK Kendine GüvenL tletişim devrimi butün dünyada etkilerini duyuruyor; kapalı top- lumlar da artık yasanan sürecin dışında kalamıyorlar, en uzak ûlkeler bile yakınlaştyorlar. Bu doğrudur. Ancak temelde bir doğru da- ha var Dışa açılma ne kadar ge- rekliyse, bir toplumun kendi içinde siyasai ve ekonomik açı- dan çağdaşlaşması da o kadar belirleyicidir; kalkınmasının itici gücünü sınır ötesindeki destek- ierde arayan bir ülkenin düş kı- rıklığına uğraması kaçınıl- mazdır. Neyazıkki Türkiye'nin epey zamandan beri gözu dışarıdadır; öyle sanılıyor ki, bizim dışımız- da ve uzağımızdaki bir süper güç Türkiye'yi elinden tutup ih- ya edecek. Yükselmenin, geliş- menin, kalkmmanm anahtarla- nnı yurtdışında arayanlanmızın siyasai hayatımızdaki etkileri de yıpratıcı oluyor. Oysa bugün uygar dünyanın önde gelen ulkelerinden hiçbiri- nin giicu kendi dısındaki koşul- lara bağıtlı değildir; ıçeride üre- timin, yaratıcılığın, emeğin, ser- mayenin ve tüketimin dengele- rinde sağlıklı bir yapıya dayan- maktadır. Turkiye'de herkes, soluğunu • • • (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Sağlıkta Afrikalıytz Dünya Bankası Raporu 'na göre sağlık harcamalannda Türkiye, Afrika'nm gerisinde. 3. Sayfada • Otobüslere döviz yükü Îstanbul ve îztnir belediyeleri teminat mektubu sağlayamadıklan için yurtdışından ihale ettikleri otobüsleri getiremiyorlar. 3. Sayfada • Tom Cruise'dan bar şov' 1987 yılı ABD yapımı Kokteyl fılmi saat 22.50'de TV2'de yayımlanacak. Tom Cruise filmin başrolünde oynuyor. 6. Sayfada • Yanm Elma'da Özdemir Erdoğan TV2'de saat 20.15'te yayımlanacak Yanm Elma adlı programa bu hafta katılan sanatçı, özdemir Erdoğan 6. Sayfada • Babasını dinte, oğlunu çal tVynton Marsalis 'Resolution of Romance' adlı son albümünde ustalan selamlıyor. 7. Sayfada • Demirci atölyesinden galeriye Erdağ Aksel'in heykei sergisı 19 marta kadar Galeri BM'de görülebilecek. 7. Sayfada • Belgradlılar sokağa döküldü Yugoslavya'da komünist yonetim karşıtı öğrenciler, yine polısle çatıştı. 11. Sayfada • İkitelH'ye 650 milyar gömülü Esnaf, Mimarlar Odası Îstanbul Başkanı'nın "siyasi çukur" olarak nitelediği proje için şımdiye dek tam 650 milyar lira ödedi. Ekonomide • Bakire an neler tngiltere Hamilelik Araştırma Merkezi, cinsel iliskiye girmek istemeyen bakireleri yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi yapabiliyor. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Kürt Oyunu. Cumhurbaşkanı Özal, Moskova'ya giderken uçakta yap- tığı açıklamada, Kürt liderlerinden Celal Talabani ile Me- sut Barzani'nin birtemsilcisinin geçen hafta Türkiye'ye ge- lip, "Dışişlen ve MİT yetkilileri" ile görüştüklerini açıkladı. Talabani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile hangi "sıfatia" görüşmüştür? Bu gizli görüşmeyi kim düzenlemiştir? Gö- <Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog