Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JJ MAJRT 1991 KULTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 TİYATRO SHP tiyatroyu tartıştı • İSTANBUL (ANKA) — SHP Istanbul İI Killtür ve Eğitim Komisyonu'nca düzenlenen "Kültür Kurultayı 1991'e Doğru" panelinde, Turk tiyatrosunun eğitim sorunu ve tiyatrodaki yeni arayışlar tartışıldı. SHP'nin lçel Milletvekili Fikri Sağlar, panelin açıhşında yaptığı konuşmada, Türk tiyatrosunun en önemli sorununun eğitimsizlik olduğunu savündu. Türkiye'de bin kadar tiyatro oyuncusunun olduğunu ifade eden Sağlar şöyle dedi: "Bu oyunculann büyük çoğunluğu eğitimsiz. Çoğu bu işe usta-çırak ilişkisiyle başlamış. Eğitim görmüş tiyatroculann büyük bir çoğunluğu ise devlet tiyatrolan bünyesinde toplanıyor. Tiyatroların özgürleşmesi gerek." Istanbul tl Kültür ve Eğitim Komisyonu"Başkahı Prof. Dr. Tolga Varman da paneide yaptığı konuşmada, amaçlannın siyasete bir içerik kazandırmak olduğunu belirtti. Tiyatronun sorunlanna sahip çıkarak bu konuda gerçekçi çözümler önermek istediklerini bildiren Yarman, 'Tiyatronun içinde bulunduğu acıklı durumu biliyoruz. SHP olarak tiyatro konusunda gerçekçi politikalar üretmek istiyoruz" dedi. Panele konuşmacı olarak Prof. Cevat Çapan, Ahmet Levendoğlu, Erol Keskin, Şahika Tekand ve Türgut Denizer katıldı. Konuşmacılar, tiyatro eğitiminin çağdaşlaması gerektiğini savunarak deneyci, araştıncı bir tiyatro laboratuvanmn ödenekli tiyatrolarda mutlaka kurulması gerektiğini bildirdiler. Beriin Banş Sahnesi • Kiltiir Servisi — Çalışmalannı Almanya'da sürdüren tiyatro topluluğu Beriin Banş Sahnesi, Nikolai Gogol'un "Bir Delinin Günlüğü" adh romanını Almanca ve Türkçe olarak Berlin'deki Cafe Kuckucksei Salonu'nda sahneliyor. lki sezondan beri sahnelenen ve iki dilde olmak üzere 150 kez perde açan oyunu Alman yönetmen Alex Novak sahneye uyarlamış. Türk tiyatro sanatçısı Erhan Yener'in sunduğu oyunda bir şizofrenin yaşamı kesirierle seyirciye aktanlıyor. Beriin Banş Sahnesi, bu oyunla Almanya'da en çok oynanan Türkçe oyun rekorunu kırdı. Oyunun Türkçesi, Almanya'nın diğer şehirlerinde tumelerini sürdürüyor. SERGİ 'Umuda Ağrt' I Kültür Servisi— Muzaffer Akyol'un "Umuda Ağıt" başhklı sergisi Nişantaşı'ndaki Hobi Sanat Galerisi'nde 30 marta dek izlenebıleek. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuduğu yıllarda Bedri Rahmi Eyuboğlu, Adnan Çoker, Neşet Günal ve Devrim Erbil gibi ressamlarla çalışan Akyol'un çahşmalarında insan unsuru ağır basıyor. Sanatçı resimleri hakkında şöyle diyor: "Günlük yaşanun bütün bölümlerinde ilgi alanımızın, kavgamızın, sevincimizin, beklentimizin ve her türlü negatif ya da pozitif çatışmalann, bağdaşmalann, yaratılann temel unsuru; insan. Insanla birlikte insanın iç dünyası. Bu kadar zeagin bir malzemenin kullanılmaması, yapılan işin amacına ulaşmaması demektir!' Empresyonist pırıltılar içinde • KMİtttr Servlsi— Doğan Paksoy'un resim sergisi Teşvikiye Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi ay boyunca sürecek. Doğan Paksoy 1976-1981 yıllan arasında lstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bolümü'nde öğrenim gördü. Bu arada yuniçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye ve yanşmalara katıldı, çeşitli öduller aldı. Doğan Paksoy son iki yılda AÜnanya'daki Köln galeriler ortamının geniş ilgisini kazanarak, yurtdışı etkinliklerini gerçekîeştirmeye koyuldu. Alman yazar ve eleştirmen Emmanuel van Stein, Doğan Paksoy hakkında şu yonımu yapıyor: "Doğu ve Batı'nm çatışma alanı içindeki tslam dünyasının geleneklenne bağımlı, ama aynı zamanda da Avrupa sanat tarihinin akımlarından esinlenen Doğan Paksoy çıplak kadın figürleri resmetmektedir. Böylece Paksoy, sanatçı ve izleyicide uzlaşmayı zorunlu kılan bir yolculuğa çıkmıştır. Paksoy'un sahnelemeleri bu nedenle biraz hayali gerçekdışıhkta görünmektedir. Empresyonist pırıltılar içindeki bir renk ırmağında akan bölgesel fıgür kompozisyonlan, bir buzlu camın ardındaymış gibi hafif bir ısık salmaktadır." lfersel'in resimleri • Költiir Servisi — Demet YerseFin resim sergisi 14 mart günü Levent Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sanatçı 1972 yılında DGSA, Bedri Rahmi Eyuboğlu Atölyesi'nden mezun oldu. Bugüne dek on bir kişisel sergi açan Yersel, psikolojik derinlikleri ön plana çıkaran gruplamalarmda renksel ve anlatımcı ifadelere yer veriyor. Yağlıboya çauşmalannda insan-doğa ilişkilerini de işleyen Yersel'in sergisi 21 nisana dek görülebilir. SİNEMA Film FestivalFndealtyazı • Kttltör Servisi — Bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek Uluslararası lstanbul Film Festivali'nde ilk defa uygulanmaya başlanacak olan Türkçe elektronik altyazı ile gösterilecek fılmler listesine ekler yapıldı. Rezervasyon sırasında yayımlanan program çizelgesınde elektronik altyazılı olacağı açıklanan 31 fılme ek olarak şu fılmler de festivalde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek: 'ArieP, 'Değersizler', 'Rosso', 'Bir Gece Boyunca Helsinki Napoli', 'Cha Cha Cha', 'Özgurlük Savaşçılarf, 'Anlaşılmaz Hastalık', 'Üç Yıl', 'Bağla Beni', 'Gunler Vardır... Ve de Aylar', 'Dali', 'Kaplan Adam' ve 'Dans Eden Boğa'. (Fotoğraf: Yönetmenliğini Allen Fong'un üstlendiği 'Dans Eden Boğa' filmi de altyazılı gösterilecek filmlerden.) İ S T A N B U L ' D A H A F T A N I N C İ Z E L G E S İ SERGİ • Gündem ilkorur'un takı sergisi bugün Ayşe Takı Galerisi'nde açılı- yor. • Hümeyra Candaş ve Ece Dlnçsoy'un takı ser- gisi bugün Şeker Sigorta Sanat Galerisi'nde açılı- yor. • Defişik Bakışlar başhk- h taş baskı sergi yann Mi- mar Sınan Üniversitesi Resim ve HeykelMüzesi'- nde açıhyor. • Semih Balcıoğlu'nun gravür ve karikatür sergisi yarın Edpa Sanat Galeri- si'nde açıhyor. • 22 Ressamdan başhklı karma sergi perşembe gü- nünden itibaren Galeri MD'de görülebilir. • Demet Yersel'in re- simleri perşembe günün- den itibaren Levent Sanat Galerisi'nde sergilenecek. • Tülin Onat'ın resimle- ri persembe günunden iti- baren Mine Sanat Galerisi'nde sergilenecek. • Bkret-RHz Otyam cif tinin resim ve özğün bas- kı dokuma sergisi cuma günunden itibaren Vakıf- bank Taksim Sanat Gale- risi'nde yer alacak. • Ersln Alok'un Kayaüs- tü fotoğraflan, Lale Bel- kıs'ın yağhboya resimleri ve Kenan Değer'in hay- van portreleri cuma gü- nunden itibaren Emlak Bankası Sanat Galeri- si'nde görülebılir. • Burhan Temel'in re- simleri cumartesi günun- den itibaren Benadam Sanat Galerisi'nde sergi- lenecek. • HoBanda Karikatürcn- leri sergisi persembe günü lstanbul Büyükşehir Bele- diyesı Karikatür ve Mizah Müzesi'nde açılacak. • Doğan Paksoy'un re- simleri ay sonuna dek Teşvikiye Sanat Galeri- si'nde görulebilir. • Fahri Farhan'ın mo- dern kaligrafı ve seramik sergisi cuma gününe dek Yıldız Sarayı Çit Kas- n'nda görulebilir. • Ekrem Kahraman'ın Sanfa Sanat Galerisi'nde- ki resim sergisi nisan ayı- na dek görulebilir. • Bursalı Ressamlar ser- gisi Akbank Bahariye Sa- nat Galerısı 'nde suruyor. • Zafer Gençaydın'ın resim sergisi Yapı Kredi Kâzım Taskent Sanat Ga- lerisi'nde surüyor. • MeylutAkyıkhz'ın re- simleri Urart Sanat Gale- risi'nde görülebihr. • İlhan Şen'in resimleri The Marmara Oteli Bras- serie'de sergileniyor. • Akbank Resim Kolek- siyonandan karma sergi- si Yıldız'daki Yüksel Sabancı Sanat Merke- zi'nde görulebilir. • Yıldız Çitçi'nin resim ve heykel sergisi Üskü- dar'daki Uran Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürüyor. • Esin Umay'ın resim sergisi Yapı Kredi Beyog- lu Sanat Galerisi'nde gö- rülebihr. • Berrin Küçükaka'nın resimleri hafta boyunca Taksim Atatürk Kitaplı- ğı'nda görülebihr. • Veysel Günay'ın re- simleri Gorbon Sanat Ga- lerisi'nde sergileniyor. • Muzaffer Akyol'un Umuda Ağıt başhklı ser- gisi Hobi Sanat Galeri- si'nde açıldı. • Hüseyin Ertunç'un resimleri Tem Sanat Ga- lerisi'nde sergileniyor. • Refa Emrali'nin hey- kel sergisi 22 marta dek Töbank Sanat Galeri- si'nde görulebilir. • Canan Tolon'un na- tfirmortlan ay sonuna dek Maçka Sanat Galeri- si'nde görülebihr. • ErdağAksel'in heykel sergisi 19 marta dek Ga- len BM'de gezilebilir. • Roy VVIchert'in fotoğ- raf sergisi Kalamış'taki Galeri Arşiv'de yer alıyor. • Murat Mete Ağyar'ın resimleri Yonca Modem Sanat Galerisi'nde görüle- bilir. • Hayati Misman'ın öz- günbaskı sergisi Vakko Sanat Galerisi'nde sürü- yor. • Agop Arad'ın resim sergisi Garantı Sanat Ga- lerisi'nde gezilebilir. • Sıtkı Fırat'ın Güneşin Dogduğu Yer - Türkiye başhklı fotoğraf sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde perşembe gü- nüne dek izlenebilir. • Art-Corporation sa- natçılarının karma sergı- si Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde. • Bilal Erdoğan'ın re- simleri ay sonuna dek Destek Reasürans Sanat Galerisi'nde görulebilir. • Altan Gürman'ın ser- 'ÖLDÜRESÎYE SEVMEK' — Aşkından neredeyse ölecek bir kadın, aşk için neredeyse ölecek bir adam. Komik bir aşk öyküsü "Oldüresiye Sevmek". Kevin Kline ve Tracey Ullman başrollerde. gisi Derimod Kültür Mer- kezi'nde sürüyor. • Dilek Aydemir'in re- simleri Tanak Sanat Ga- lerisi'nde sergileniyor. • Osmanlı'dan Gunümii- ze 26 ressam başhklı ser- gisi 6 nisana dek Galeri BM'de gezilebilir. SÖSTEBİ / SÖYLEŞİ • Türkiye Yazarlar Sendü- kası'nın duzenlediği Hü- seyin Rahmi Gurpmar'ı Anma Toplantısı bugün saat 18.00'de Karaca Ti- yatro'da gerçekleştirile- cek. • Gültekin Çizgen'in Laün Amerika'dan baş- hklı dia gosterisi bugün saat 19.00'da İFSAKta gerçekleştirilecek. • Prof. Dr. Abdülkadlr Karahan Yonus Emre'de Shaw'un Sultan II. Ab- diilhamid konulu konfe- ransı perşembe gunü saat 18.00'de Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda yapılacak. •Cenglz Bektaş, Hüse- yin Gecer ve Meriç Hı- zal, cumartesi günu saat 15.00'te Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çevre-Heykd biskileri ko- nulu bir söyleşi gerçekleş- tirecekler. • Dr. Ferhat Kentel'in yöneteceği 1990'larda Türkiye başhklı toplantı- da gençler tartışacak. Taksim Atatürk Kitaplı- ğı'nda saat 16.00'da baş- layacak. •Onat Kutlar'ın okuma günu, saat 16.00'da Tak- sim Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek. • Behiç Ak'ın katılacağı Bakma Günu Atilla Bir- da İFSAKta gerçekleştiri- lecek. MÜZİK • Vasslli Manolov'un şan resitali bugün 19.00'da Cemal Resit Rey Konser Salonu'nda. yer alıyor. • Grup Harman bugün saat 16.00'da lstanbul Üniversitesi Fen Fakülte- sı Konferans Salonu 'nda bir konser veriyor. • İstanbul Devlet Ope- rası Gençlik Korosu bu- gün saat 19.00'da şef Yücel Elmas yönetimin- de A taıurk Kültür Merke- zi'nde bir konser veriyor. Barok Mözik Akşamı başhklı konserde Oya Gökberk, Şebnem Kar- tal, Şamil Gökberk solist olarak yer alıyor. Piyano- da ise Jan Salay var. NATÜRMORTLAR' — Canan Tolon'un 'Natürmortlar' başlıkk sergisi Maç- a Sanat Galerisi'nde ay sonuna dek sürüyor. Tolon'un Galeri Nev'deki sergisi de 27 marta dek izlenebilir. Din ve TasavYuf başhklı konferansını çarşamba günü saat 15.00'te Beyazıt De'slet Kütüphanesi'nde verecek. 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Mimarlık Eği- timi ve Sorunlan çarşam- ba günü saat 10.00 ile 18.00 arasında Mimar Si- nan Üniversitesi Oditor- yumu'nda tartışılacak. Yazar Gütten Dayıoğlu çarşamba günu saat 10.00-14.00 arasında Şişli Terakki Ilkokulu'nda ki- taplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. •Oğuzhan özcan'm ta- sanmını gerçekleştirdiği, Mustafa Bayoğlu'nun göruntu yönetmenliğini üstlendiği Bilgisavarlaşan Mimari Takdim başhklı gösteri perşembe gunü sa- at 13.30'da Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryu- mnYıda gerçekleştirilecek. •Cengiz Bektaş'ın Is- tanbul'da Mimarlık konu- lu konferansı perşembe günu saat 18.30'da lstan- bul Erkek Lisesi Konfe- rans Salonu'nda yapıla- cak. iVakkorama Kültür Ma- tineleri kapsamında Y. Doç. Dr. Mehtnet Tunay, perşembe günu saat 17.00'de arkeoloji üzerine bir söyleşi yapacak. Plastik Sanatlar Derne- ği'nin kültür etkinlikleri kapsamında, Yalçın Sa- dak perşembe gunu saat 16.00'da Taksim Atatürk Kitaplığı'nda Modernist ve Post Modernist Sanat- ta Alıntılar Sorunu uzeri- ne bir konferans verecek. • Prof. Dr. Stanford krye yönetiminde çarşam- ba gunü saat 16.00' da Taksim Atatürk Kitaplı- ğı'nda yapılacak. • Konur Ertop Edebiyat- ta Kent başhklı söyleşisi- ni perşembe günü saat 16.00'da Taksim Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleşti- recek. • Camdan Kalp fılminin yönetmeni Fehmi Yaşar, Yeşıl Bizans Sanat Evi"mn duzenlediği Genç Sinema- cılar başhklı toplantıya bugun saat 19.00' da ka- tılacak. • lstanbul Saraylan baş- hkh dia gosterisi yarın sa- at 20.00'de Yeşil Bizans Sanat Evi"nde gerçekleşti- rilecek. • Mehmet Beyhan'ın eğitsel ve görsel söyleşisi perşembe gunu saat 19.00" • Soprano ilknur Oka- tan'ın resitali yarın 17.00'de lstanbul Üniver- sitesi öğrenci Kültür Mer- kezi'nde (Vezneciler) izlenebilir. Sanatçıya pi- yanosuyla Hllal Dlcle eş- İik ediyor. • Klasik Batı Müziği Kar- ma Öğrenci Konseri per- şembe 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alıyor. • lstanbul Devlet Sen- fonl Orkestrası cuma 19.00, cumartesi 11.00'de Atatürk Kültür Merke- zi'nde vereceği hafta sonu konserlerinde flütçü GÜI- sen Tatu'ya eşhk edecek. Şef: Edgar Seipen- busch. • Ece Demirci'nin piya- no resitali pazar günü 16.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Genç Yetenekler dizdsi kapsa- mında sunulacak. • Devlet Operası sohstleri Mükjan özsan, Lynn T. Çaglar, Timur Doga- nay'ın solist olarak katı- lacakları müzikal akşamı pazar günü 19.00'da Nur- ten Tezmen Kolçak'ın piyanosu eşliğinde Kartal Kültür Merkezi'nde izle- nebilir. OPERA/BALE • istanbul Devlet Ope- ra ve BalesJ Sihirii Flüt operasını yann, Romeo ve Juliet balesini çarşam- ba, La Boheme operasını perşembe, Kadın Ziyaret- çi, Dino ik Ceren ve tkisi adh birer perdelik balele- ri cuma 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi 'nde sergi- leyecek. Sihirbaz Oz adh cocuk müzikali cumarte- si 11.00, Maskeli Balo operası aynı gün 15.30'da izlenebilk. • Türkuaz Modem Dans Topluluğu bugün 21.00'de Taksim Sahne- si'nde Ayın Raksı, Bir Rüya Gördüm, Noktasu ve Sa: 3 Sü: 8 adh yapıt- ları sergileyecek. * T İ Y A T R O • Usküdar Beledlyesi Genç Oyuncular Toplu- luğu Orada Kimse Var mı oyununu bugün 20.30'da Musahıpzade Celal Sah- nesi'nde sergileyecek. • Nejat Uygur Tiyatro- su Marko Paşa'yı Çevre Tıyatrosu'nda sergüemeyi sürdürüyor. • Bizim Tiyatro Suikast'ı Dostlar Tiyatrosu'nda sergiliyor. • Bakırköy Belediye TV- yatrosu Demokrasi Ge- misi'ni Aziz Nesin Sahne- i-ynde, Mine ile Bedava mı Sandın adh oyunlan Adile Nasit Sahnesi "nde sergih- yor. • Ankara Blrlik Tryatro- SU Pir Snltan Abdal'ı Ka- raca Tiyatro'da ve Adile Naşit Kültür Merkezi'nde sahneliyor. •Ylğit Tuncay, Panto- lonlu Bulut'u Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sunuyor. • Akbank ÇocukTiyat- rosu Bir Dügün Masalı ile cumartesi-pazar Kara- ca Tiyatro'da, • İdilAblaÇocukTryat- rosu Çekirge Bir Stcrar'ı cumartesileri Çevre Tıyat- rosu'nda, pazarları Tevfık Gelenbe Tıyatrosu'nda sunuyor. • Masal Gerçek Tiyat- rosu Balina ile Mandali- na'yı cumartesi-pazar Adile Naşit Kültür Mer- kezi'nde sahneliyor. •Sanyer Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kolu Kuralla Kuraldısı adh oyunu Sanyer Halk Eği- tim'de sergihyor. • Bilsak Tiyatro Atölye- Sİ tşte Baş fşte Govde İş- te Kanatlar'ı Bilsak\a sahneliyor. ANARŞİSTtN ÖLÜMÜ — Hadi Çaman ve Yeditepe Oyuncuları perşembe ve pazar günleri KadiKoy Halk Eğitim Merkezi'nde yönetmenliğini Macit Koper'in üstlendiği "Bir Anarşisün Kaza Sonucu ÖlümıT'nü sahneye koyuyorlar. •Gönül Ülkü-Gazanfer özcan Tiyatrosu, Kira- bk Daire ve Orasuu Es Gec'i sergiliyor. • All Poyrazoğlu Tlyat- rosu, ÇdgBtar Kulübü- nü sergiliyor. • Ente Fosforoğlu Ti- yatrosu, Kanfa Nigflr W ı Kadıköy Halk Eğitim'de sahneliyor. • Kent Oyunculan, Es- ki Fotograflar'ı Kenter Tı- yatrosu'nda sergüiyor. • Bulunmaz Tlyatro- btanbul Sen Gara Deffl- stn ile pazar günleri Kar- ya Cep Sıneması'nd3L. • Nisa Sereztt-Totga As- kıner Tiyatrosu, Benim Matrak AOem'i Karaca Tiyatro'da sunuyor. • Cihat Tamer-Ercan Vazgan Tiyatrosu, tasan SureUeri adh oyunu Ken- ter Tıyatrosu'nda. sahneli- yor. • Dostlar Tiyatrosu, Aslaa Asker Şvayk, Bu- rak Ezgi ve Mernaba ile Karaca Tiyatro'da. • Ankara Devlet Tiyat- rosu, Peynirli Yomarta adh oyunu bugün Dor- men Tıyatrosu'nda sergi- leyecek. • Dormen Tiyatrosu, Karmakanşık ile Çılgın Sonbahar'ı sergüemeyi sürdürüyor. •Tiyatro Atöryesl Kan Kardeşleri müzikalini Dünya Sineması'nda sah- neüyor. •Ortaoyuncular, Aşkı- mızııı Geraisi Fındık Ka- buğn, Yorgun Matador, Ferhangi Şeyler ve Kahra- man Bakkal Sapennarke- te Karsı'yı Ses Tıyatro- su'nda, tstanbul'u Sauyo- rnm'u Küçük Sahne'de sergihyor. • Hadl Çaman-VBdHepe Oyunculan, Bir Anarsis- Ün Kaza Sonocu Ölüma ile Gel Kaçalım'ı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sunuyor. S İ N E M A • Cadılar Yönetmenliği- ni Nteolaa Roeg'in üst- lendiği ve Anjelica Hus- ton'ın başrol oynadığı il- ginç bir korku fîhni. (Şişli Nova-Bann, Kadıköy Yıldız) • Duşler Ünlü yönetmen Akira Kurosawa'mn 8 düşünü anlattığı en kişisel filmi. (Harbiy A») • Evde Tek Başına Tati- le çıkan bir aile, küçük oğullan Kevüı'i evde unu- tuncâ ilginç olaylar ger- çekleşir... Yönetmenliğini Chris Columbus'un üst- lendiği filmin başrol oyuncusu küçük Macau- lay Culkin. (Çemberii- taş Şafak. Kadıköy As, PangaHı Inci) • Vahsi OrkkJe Yönet- menliğini Zalman King- in üstlendiği, başlıca rol- lerini Mlckey Rourke, Caree Otis ve Jacquell- ne Bisset'nin paylaştık- lan film, 9,5 Hafta'nın devamı niteliğinde. (Çem- tmmat Şafak, Beyoğlu Slnepop) • Sahte Cennete Veda 198^8 Berhn Film Festi- yaü'ndeZuhalOlcay'aen iyi kadın oyuncu ödülünü getiren, Fransa'da Stras- bourg Füm Fcstivali'nde en iyi film ödülünü alan filmin yönetmeni Tevflk Baser. (Beyoğlu Lale, Kadıköy Ocak) • Çizgl ötesi Yönetmen- liğini Joe) Schumac- her'in yaptığı fihnde, Kl- efer Suthertand, Julia Roberts ve Kevin Bacon başrolleri paylaşıyorlar. tlginç bir gerihm filmi. (Beyoğlu Emek, Kadı- köy Reks) • Bağdad Cafe Daha önce de sinemalanmızda gösterilen filmi kaçıranlar için bir fırsat. (Kadıköy Moda) • NikitaLucBesson'un yönettiği film, uyuşturucu düşkünü bir genç kızın başından geçen ilginç olaylan konu ahyor. An- ne Parillaud, Jean Hug- hes Anglade ve Jeanne Moreau başrollerde. Pa- rillaud, filmdeki rolüyle Sezar ödülü'nü aldı. (Se- yoğlu Lale, Kadıköy Ka- dıköy) • Zor Ölüm Renny Har- lin'in yönettiği filmde Bruce Wlllis başrol oy- nuyor. Geçen yıl sinema- lanmızda gösterilen ilk bölümunden pek farklı depl. (Şişli Site, Kadıköy Sûreyya, Beyoğlu Be- yoğlu, Çembertitaş Şa- lak, Bakırköy Renk) • Oldüresiye Sevmek Yönetmenliğini Lauren- ce Kasdan'm üstlendiği filmde Kevin Kline, Tra- cey Ullman, Joan Plow- right, River Phoneix ve Wilfiam Hurt paylaşıyor- lar. Film bir aşk öykusü- nu gulunç açıdan ele alı- yor. (Cumadan İtibaren Harbiye As Slneması) Seramikle 33 yıl • Kültür Servisi — 1958 yılında Beyoğlu Şehir Galerisi'nde ilk seramik sergilerini açan Ayfer-Sabit Karamani çifti İS mart cuma günü Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'nde açacaklan sergiyle 33. sanat yıhnı kutlayacaklar. tlk yıllarda soyut seramikler yapan, daha sonra yarı fıgüratif çalışmaya başlayan Ayfer Karamani, son yıllarda aşk konusunu işliyor. Sabit Karamani'nin bu sergisinde ise çarklar ve tekerlekler yer almakta. Seramik sırlannı kendileri hazjrlayan Karamaniler'in 33. yıl seramik sergisi 15 nisana kadar Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'nde izlenebilir. Komedi Odtiüeri • LOS ANGELES (AA) — Amerikan Komedi ödülleri'nde 'ömür Boyu Yaratıcı Başan ödülü'nü Carl Reiner aldı. 69 yaşındaki sahne, sinema ve televizyon sanatçısı Carl Reiner'a ödülü, yönetmen oğlu Rob tarafından verildi. Amerikan Komedi ödülleri'nin sahipleri, her yıl 1.100 komedyen tarafından behrleniyor. ^Orada Kimse Var mır • Kültür Servisi — Üsküdar Belediyesi Genç Oyuncular Topluluğu, Cem Yahn'ın yazdığı "Orada Kimse Var mı?" adh oyunu, bugün saat 20.30'da Usküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde sergileyecek. Yaklaşık dört yıldır çalışmalannı Usküdar'da gerçekleştiren Usküdar Belediyesi Genç Oyuncular Topluluğu, Gülşen Tamer'in yönetiminde Cem Yalım'ın gençlik oyunuyla Usküdarhlann karşısına çıkıyor. Oyunda; eski kuşağın tutuculuğuyla, yeni kuşağın hareketiiliği anlatılıyor. Şiir Defteri Ayhk şiir dergisi "Şiir Defteri", son sayısını savaş şiirlerine ayırdı. Piyasada satümayan, sadece abonelerine gönderilen Şiir Defteri'nin mart sayısında Kuveyt Emiri'nin gelini şair Dr. Suat El Sabah'ın, Irak hayranhğını dile getiren ilginç bir şiiri de yer ahyor. Dergide aynca Kahke'ye yerleşmek zorunda kalmış Kuveyth genç kız Naia Yusuf adh şairin "El Kuveyt" başhklı şiiri, eski Turizm Bakanı şair lskender Cenap Ege'nin "Körfezdeki Kuş" adh şüriyle birlikte önal Akçöltekin'in "Fiüstinli Çocuğa Mektup", Firdevs Açık'ın "Savaş Nedir öğretmenim ", halk ozanı Kerem Deliduman'ın "Savaş Türküsü", Aşkım Uğursev'in "Savaşsız Bir Dünya lstiyorum" başhkh şiirleri de sergileniyor. Dadyados-t'de Kara • Kültür Servisi — Ressam Selahattin Kara, 2. kişisel sergisini Dadyados-t Sanat Evi'nde açtı. Konulannı Doğu Karadeniz yöresi yaşammdan seçen ve çevresindeki insanlan değerlendherek üreten sanatçımn sergisinde, 35 yağlıboya resmi yer ahyor. Figurlerini kendine özgü renk lekeleri ile yorumlayan Selahattin Kara'nın yapıtlannda, 'desenci değerlerle, renkçiliğin butunleşmesinde plastik butunlüğe ulaşma' çabası gözleniyor. Şundiye dek pek çok karma sergiye katılan sanatçımn sergisi, 23 marta dek görülebilir. bugün bilsak 11 MART PAZARTESİ : 19.00 insan Haklan: "Kökcni ve Felscfcsi" AsafSavaş AKAT, Hüseyin HATEMİ, Ncvzat HELVACI I9.00Sanatlararası Ilişkilcr2: "ŞiiryeSmcma" Ah ÖZGENTÜRK Yoga Zcrrin AKGUN (P.tcsi-Pcr. 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kaı) 15.00-18.00 HcavyMcial 18.00-24.00 Rock bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog