Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbcmk yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 %12 Cumhuriyet "lyi Faiz" Devam! İPAMUKBANK P521 -^ iyi bankadırlsSl67. Yıl; Sayı: 23906 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdah,ı> 11 Mart 1991 Pazartesi Yarım kalan dev inşaatprvjeleri 10 trilyonu yuttu Trilyon çukurcıGÖKDELENLER Yarım kalan proje KOOPERATİFLER Kozyatai sayısı 10. Tarabya'daki Bakırköy, Kartal, Yakacık ve Netpark, Süzer'in Kurtköy IstanbuTun inşaat Dolmabahçe gökdeleni, merkezleri. Sayıları 150-200 Tathcılann Zincirlikuyu iş bin arasmda değişen konutlar merkezi, çukurlardan birkaçı. için yatırılan para 6 trilyon. İKİTELÜ Türkiye'nin 2. GAP'ı olarak sunulan İkitelli projesi siyasi bir çukura dönüştü. 40 kooperatifin oluşturduğu Marmara Kooperatifler Birliği 250 milyar lira harcadı. CEM HAMULOCLU lstanbul'da plansız gelişme ile ekonomik ve politik kaygılarla alınan kararlann yol açtığı "bü- yük çukuriarda", en iyimser he- saplarla 10 trilyon TL'yi aşan tutarda yatırım gömülu duru- yor. Gökdelenler, toplu konut inşaatlan ve Ikitelli'deki sana- yi siteleri olarak kabaca uç grupta toplanan yaıım kalan projelerin bitirilebilmesi için de trilyonlarca lira gerekiyor. lstanbul'da kaynak yetersiz- liği, devletin vaat ettiği kredıle- ri vermemesi ya da değişen ye- rel yönetım uygulamalan gibi çeşitli nedenlerle yarım kalan yatınmlardaki 'gecikme'nin fa- turasını tam olarak kimse çıkar- tamıyor. Ama seksenli yıllann ortalarında başlayan gökdelen- leşme süreci ve kooperatif fur- yasından bugune kalan derin te- mel çukurlan ile bitirilememiş inşaatlarda trilyonlarca lira gö- mülü duruyor. Dolmabahçe sırtlannda ya da Zincirlikuyu'- daki örneklerde olduğu gibi yüzbınlerce metrekupluk hafri- yat çahşması sonucu oluşan dev çukurlar, bu olguya yeterince 'somut' bir fıkir veriyor. Ama Istanbul'un dört bir yanına da- ğüan ve bitirilemeyen toplu ko- nut kooperatifleri ile tkitelli'de- ki sanayi siteleri de tırnak için- de çukur olarak nıtelendiriliyor. îstanbul'da turizm amaçlı ya da iş merkezi olarak planlanan, ama 'değişen şartlar' sonucu ya- rım kalan ya da yapımı çok ge- ciken projelerin sayısı 10'a ula- şıyor. Net Holding'in Tarabya sırtianndaki Netpark projesin- den Mustafa Süzer'in Dolma- bahçe'dekı gökdelenine, Tatlıcı- lar'ın Zincirlikuyu'daki iş mer- kezinden Cevahırler'in Şişli oto- büs garajındaki kultür merken- ne dek uzanan bu projeler ta- mamlanmayı bekliyor. Çeşitli nedenlerle yanm kalan (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Inık'laiçkanşıklıkbütünyoğımhiğuy Kürder Kerkük yolundaAP'nin haberine göre Kuzey Irak'ta denetimi büyük ölçüde ele geçiren Saddam karşıtı Kürt gruplan Kerkük'e doğru ilerliyorlar. Kürt gruplan üe Saddam'a bağlı birlikler arasında çok şiddetli çatışmalar olduğu belirtiliyor. Basra'da Şiüerin Saddam yanlısı Cumhuriyet Muhafızları ile çatıştıklan ve kentin bazı mahallelerinin Şiüerin denetiminde olduğu öne sürülüyor. Dış Habcrier Servisi — Kör- fez savaşının ardından, Irak'ın ıkina buyuk kenti Basra'da baş- layan ve ülkenin dığer kentleri- ne de yayılan yonetım karşıtı başkaldınnın surduğu bıldirili- yor. Kuzey Irak'ta Kürtlerin pek çok kenti ele geçirdikleri ve bölgede denetimi sağladıkları öne sürülüyor. Şülerin yoğun yaşadığı Guney Irak'ta da durum gerginliğını koruyor. Basra kentinde çatış- ABD kaynaklan, istihbarat ser- maların surduğu habcr verilı- vislerinin, Bağdat'ın, Necef ve yor. ABD kaynaklan ve Irak ta- Kerbela'da kimyasal silah kul- rafından bır sure gözaltında tu- lanılması için ordu birliklerıne tulduktan sonra öncekı gun ser- izin verdiğini saptadıklarını, best bırakılan Batılı gazeteciler, kimyasal silah kullanılması du- Basra'da bir "iç savaş" yaşan- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) dığını belirtiyorlar. i y PADÎÇ ıniPT ABD'nin, Saddam yönetimi- FNSTtTlPSÜ BASKANI- ni, ayaklananlara karşı kimya- ENSI1TUSU BA^KAMl. sal silah kullanmaması konu- HEDEF KURT DEVLETI sunda uyardığı bildiriliyor. DEGIL 10. Sayfada Souyetler'le ilişkiler Ozal bugün Moskova yolcusu Cumhurbaşkaru TUrgut özal, Sovyetler Birliği'ne 'soğuk savaş' sonrasının ilk ziyaretini yapacak. özal, 3 bakan, 40 bürokrat ve 30 gazeteci ile bugün Moskova'ya gidiyor. Cumhurbaşkaru ve beraberindeki heyet, Moskova'dan sonra Kiev, Alma Ata ve Bakü'de temaslarda bulunacak. ANKARA (Cumhuriyet Bu- roso) — Cumhurbaşkanı Turgut özal'm bugun başlayacak Sov- yetler Birliği ziyareti, "sofuk savaş" sonrasının Turk-Sovyet ilişkilerindeki en yuksek düzey- deki ilk önemli temasını oluştu- ruyor. Cumhurbaşkaru özal ile Sovyetler Birliği Başkanı Miha- il Gorbaçov'un yann, iki ulke arasındaki ilişkilerde bir kilo- metre taşı niteliğıni taşıyacak, "Dostiuk, lyi Komşuluk ve İş- birliği Antlaşması"nı imzalama- lan bekleniyor. özal'ın gezisine 3 bakan, 40 bürokrat, 65 işada- mı ve yönetici ile 30 gazeteci ka- tılıyor. Cumhurbaşkanı özal'm Moskova'da yapacağı göruşme- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Beşiktaş rakipleriııe el saUıyor Beşiktaş, Zeytinburnu'nu da gole boğdu: 5-0. Oynadığı hızlı futbol ve tam saha pres anlayışı ile rakiplerini bunaltan Beşiktaş, dün de Zeytinburnu karşısında aynı taktiği uyguladı. Hızb futbolunu Mehmet'in 16 ve 44, Feyyaz'ın 28 ve 85, Ali'nin 89. dakikada attığı gollerle süsleyen Siyah-Beyazlılar, 52 puanla ligin lideri. Sporda Korkutan yangın Odakulefae Transtürk'e ait en üst katlann yaranası panik yarattı 15. sayfada BACA GİBİ — Istanbul Tepebaşı'ndaki Odakule binası itfaiyeciler için her zaman bir korku- lu diiş olmuşru. Dün oğle saatleri gokdelenin en ustunde 17. ve 18. katlarda Transturk Hol- ding'e ait burolarda çıkan yangına merdhenler ulaşamadı. Ancak içeriden mudahale ile sondürulebilen yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. (Fotoğraf: Esat Pala) Washinqton Beyaz Saray'da ^özlem çelengî' Savaşa asker gönderen evler kapılarına özlem duygusunu belirten sarı kurdeleler ve sarı çiçekler asmışlar. Savaşa gidenler dönmeye başladı, ama san çiçekler hâlâ evlerin kapılarında asıb. FÜSUN ÖZBÎLGEN WASHINGTON — Yaklaşık bir haftadır dolaştığımız Was- hington'da dikkatimizi ilk çeken nokta Amerikan halkının savaş korkusu ve zafer sevinciydi. Savaşa giden askerleri bulu- nan evler, kapılarına gidene "hasret" duygusunu belirten sa- rı uzun kurdeleler ve san çiçek- lerden çelenkler asmışlardı. Sa- vaş sonrası gidenler dönmeye başladı ama çiçekler ve san kur- deleler halen evlerin kapüann- da asılı. Zaferle sonuçlanan savaş ise ABD halkının milliyetçilik duy- (Arkast Sa. 16, Sü. 7'de) DPT raporu Türkiyede 2 bin ayıvar ANKARA (UBA) — Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tara- fından 6. 5 yıllık kalkmma pla- nına sunulmak için hazırlanan özel ihtisas kamuoyu raporun- da, Türkiye'deki ayı sayısı iki bin olarak açıklandı. Ancak rapor- da, Turkiye ormanlarında barı- nabilecek ayı sayısı 5 bin olarak belirtildi. DPT'nin yayımladığı orman- cılık kitabırun 65 numaralı "Av Hayvanlan ve Bannabilecek Av Hayvanı Sayısı" başlıklı tablo- da yer alan sayılara göre Türki- ye'de bulunan hayvanlar şunlar: Vabankeçisi (25 bin), geyik (5 bin), karaca (10 bin), yabando- muzu (80 bin). Aykut'un, *Semra Özal'a suikast yapılacaktı' \ savını Taşar'dan başka doğrulayan yok Suikast skandahSEMRA ÖZAL Kongre salonunda çevresi Cumhurbaşkanlı-^ ğı korumalan %• tarafından sarıldı. Salonda bulunduğu 9 saat boyunca yanına gazeteciler ve delegeler yaklaştırılmadı. Yanıt bekleyen sorular İMREN AYKUT Semra Özal için çalışan Aykut, kongreden bir hafta sonra Bakan Aksu'nun salona militanlar yerleştirdiğini, kongre iptal edilmeseydi kanlı biteceğini açıkladı. MUSTAFA TAŞAR Taşar, kongreyi iptal gerekçelerine bir hafta sonra Bakan Aykut'un suikast savını da ekledi. Taşar, emniyet yerine kendi çaplannda önlem aldıklarını söyledi. ABDÖLKADİR AKSU Bakan Aykut tarafından salona militan yerleştirmek, delege olmayanların girmesini sağlamakla suçlanan Aksu ABD'yegittikten sonra suikast savı ortaya atıldı. MEHMET AĞAR 1 Semra Özal'a suikast ihbarı hangi gün, saat kaçta, kime yapıldı? 2 Semra özal, kongre salonuna suikast yapılacağını bilerek mi geldi? 3 Polisin girenleri didik didik aradığı kongre salonuna silahlı kişileri kim soktu? 4 Silahlı kişilerin 100 dolayında olduğunu Aykut ve Tkşar nereden büiyor? O Yeterli önlem almadığı öne sürülen Istanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında soruşturma açıldı mı? fi Suikast ihbarından kongrede bulunan Bakan Aksu'nun haberi oldu mu? T Suikast ihban neden kongreden bir hafta sonra açıklandı? tç Poiitika Servisi — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tm> ren Aykut'un ANAP tstanbul il kongresinde Semra Özai'a sui- kast yapılacağı ihban aldıklannı açıklamasv ve Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın da bunu doğ- rulaması şu ana kadar yanıtlan- mayan pek çok soruyu günde- me getirdi. Kongreden bir hafta sonra önü sürülen 'suikast ihban' ile ilgili savlar şu sorulan yanıtsız bıraktı; — Semra Özal'a suikast itaba- n hangi gün, saat kaçta, kime yapıldı? — Eğer söylendiği gibi kong- re öncesinde ihbar yapıldıysa, Semra özal kongre salonuna ne- den geldi? Gûndemin son mad- desi olan 'seçimler'e geçilmesi- ne kadar neden bekledi? — Polisin girenleri elle ve etektronik aygıtlaria didik didik aradıtı kongre salonuna silahlı kişileri kim soktu? (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Kongrede alınan önlemler Çevik Knyvet Salonun girişinde, kürsü ve divan platformunun önünde önlem aldı. Suikast ihbanna karşın yeterli önlemi almamakla suçlanan İstanbul Emniyet Müdürü Ağar, konuşmamakta kararlı. Girişte, dedektör ve elle üst aradı. Sivİl potfeler Kongre başlamadan önce salona yerleştirüdi. Şemra özal'm çevresini sardüar. 18. Sayfada Özal'ın Moskova Ziyareti... ANKARA — Cumhurbaşkanı Özal'ın Moskova ziyaretinın hazırlıkları sırasında Sovyetler'le ilginç bir diplomatik pürüz örtaya çıktı. Kısaca şöyle: Özal'la Gorbaçov tarafından yann ımza- lanması beklenen "Dostiuk, iyı Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması"nöa, ıkı ülke arasındaki 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması'na atıf yapılacak mıydı, yapılmayacak mıydı' Bu sorunun arkasında yatan şu- Moskova Anlaşması'nın sımgesel boyutu, iki ülke arasında bugune dek bozulmadan gelmış olan sınırları belirlemış olmasıdır. O yüzden bu anlaşmaya atıfta bulunulması, Ankara'nın önemsediği bir noktaydı. Hazırlanan ilk taslakta gereklı atıfta bulu- nulmuş ve başlangıçta Sovyet tarafından da (Arkası Sa. 16, Su. l'de) HASAN CEMAL • Yağma Atatürk'ün çiftliği Ataturk'ün Ankara'ya yeşıl alan olarak bağışladığı araziye parça parça el konuldu, şirr.di de DDY'ye venlmek ıstenıyor. 3. Sayfada • Karşılıklı toplu gösteri TRT'nin TV2'de surdürdüğu 'Toplu Gosteriler' kuşağmda başlayan Alain Delon fılmlerıne karşılık Magic Box da Delon fılmlerinı ekrana eetınyor. 6. Sayfada • Fecrl Ebcioğlu'nu anma TVl'de saat 23.25'teki Muzik Yelpazesı'nde Fecn Ebcıoğlu 'nun parçalannı izleyeceğiz. 6. Sayfada • Yugoslavya saatli bomba Belgrad'dakı göstende ıkı kışı oldu. 10. Sayfada • Ankara-Atina gerginliği Körfez savaşının sona ermesı ile Turk- Yunan sorunları yeniden gündeme geldi. 11. Sayfada • Borsada adalet eşitliktir' New York Borsası Yonetım Kurulu Üyesi Torrenzano Cumhuriyet 'in sontlarım yanıtladı. Ekonomide • Petrol-İş'ten "Eyleme hazır ol" Petkım 'de, Kamusen ile Petrol-tş arasındaki göruşmelerden sonuç alınamadı. Ekonomide • \Jzun burnun mutîu gûnü "Cyrano de Bergerac" filmi 10 dalda, Fransa'nın Oscar'ı sayılan Cesar odulunu kazandı. Arka Sayfada • Feminizmin gülsüz dikenleri Fransa'da kadın devrımi aslında tamamlanmış. Şımdı kazanılanı korumak gerekıvor. Arka Sayfada • Saddam'ı küvete soktular llkokul oğrencılerı çizgılerden resımyaptı.Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU AdıYokmu? Devletin resmı haber ajansı AA, Kuzey Irak olayiannı Kürt ayaklanması olarak verirken TRT, aynı olaylar ile ilgili ha- berlerinde rejım karşıtı ya da muhalıfi gibi kavramlar kul- lanıyor. TRT, yasakçılıkta direniyor, halkm haber alma hakkı böy- lece bir kez daha engelleniyor. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog