Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 67. Yü; Sayı: 23905 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL(KDVdah,olO Mart 1991 Pazar A-, New York Times'ın haberi Ozallar yenibîr hanedanmı?ABD'de yayımlanan New York Times'ın Ankara muhabiri, Özal çiftinin 'Osmanh hükümdarlarının kibir ve küstahlıklanmn çağdaş bir uyarlaması' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazetede 'Türkiye'de yeni bir hanedan mı?' başlığıyla yer alan yazıda Semra Özal'ın ANAP îstanbul il başkanhğı adaylığı, Efe Özal'ın borsaya girmesi, Hüsnü Doğan'ın azledilmesi gibi olayların Özal'a büyük itibar kaybettirdiği yorumu yapıldı. 14 Sayfada ANAP İKÎ AYRI PARTİ GİBİ 5. Sayfada ÎSTANBUL İL BAŞKAN ADAYI TALAT YILMAZ: ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM 5. Sayfada 1000 gazeteci işsiz Basında krizli günler Giraaydın 350'den fazla kişinin işine son verildi. Üst düzey bütün yöneticileri değişen Günaydın'da matbaa işçileri, şubat, mart maaşları ile ekim, ocak ikramiyelerini alamadıkları için gazeteyi basmadılar. Gazete yöneticileri polis çağırarak Günaydın'ın basılmasını sağladı. Gazete gelirleri hacizli. Güneş 788 kadrolu çahşanını 600'e indirdi. 350 kadrosuz çalışanın gazeteyle olan ilişkisi kesildi. Çalışanlar sözleşme farkı ile iki ikramiyelerini alamadı. Güneş'in merkez binasının satışı gündemde. Gelişim 400 çahşanını 300'e düşürdü. Erkekçe ve Gelişim Spor kapanmak zorunda kaldı. Tercüman Ocak, şubat, mart aylıkları, kasım ve şubat ikramiyeleri ile toplusözleşmeden doğan eylül, ekim, kasım ve aralık farkları ödenmedi. Çalışanlar iş yavaşlatma eylemi yaptı. Zonguldak Kömürde programlı zarar: 2.2 trilyon Türkiye Taşkömürü Işletmeleri'nin 1991'de 2 trilyon 223 milyar lira zarar etmesi bekleniyor. MUSTAFA BALBAY ANKARA — Türkiye Taşkömürü lşletmeleri, 1991 yıü programına göre 2 trilyon 223 milyar lira zarar edecek. Işletme Genel Mü- dürü Zekai Akcan, bölgede 1977 yılından bu yana hiç- bir ciddi yatınm yapılmadı- ğını bclirterek taşkömürü politikasının yeniden belir- İenmesini, ithal kömüre fon uygulanmasını istedi. Ak- can, girişimrileri Zongul- dak'ta yatınm yapmaya çağırdı. (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) LEYLA TAVŞANOĞLU Basında son aylarda büyük bir kriz yaşanıyor. Birçok gaze- te ve dergiden çıkanlan lOOO'den fazla gazeteci işsiz kalırken, yüz- lercesi de aylıklannı alamıyor. Körfez krizi ve savaşının yol aç- tığı ilan gelirleri düşüşü ve pro- mosyon rekabeti dışında, Asil Nadir'in Ingiltere'deki sorunla- n en çok Günaydın, Güneş ve Gelişim Grubu'nu etkiledi. Bu arada tirajı çok düşen ve ilan ge- lirleri azalan Tercüman gazetesi de zor durumda. Babıâli'de bu kriz yaşanırken bazı gazeteler, yeni şirketler kunıp önümüzde- ki aylarda yeni dergiler çıkarma çalışmalanna başladılar. Bu ara- da Arda Gedik de uzun zaman- dır Uzerinde çahştığı akşam ga- zetesi Son Baskı'yı 20 martta ya- yın yaşamına sokacak. Kıbns asıllı işadamı Asil Na- dir'in iflasın eşiğlne gelmesinden sonra gruba baglı gazetelerde maaş ve ikramiyeler ödenmiyor. Günaydın gazetesinde 350'nin Uzerinde, Güneş gazetesinde de aynı sayıda çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Bu gazeteler- de son gelişmeler ve durum söyle: Günaydın gazetesinden Ha- (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'te) P A Z A R K O N U Ğ U NÜKHET SİRMAN Saçımız süpürge ŞÜKRAN KETENCİ'nin söyleşisi 12. Sayfada Borsacılara göre, Cumhurbaşkanı'nın oğlu dengeleri bozacak Banker Efe 9 ve öfkeSÜreklİ Borsanın yeni bankeri Efe Özal'a büyük tep- dÜSfiS atan ^ gösterildi. 'Burası at pazarı değil ki; her- ^ £ * l kesin eşit koşullarda olması gerekir' diyen 13VI3CI borsacılar, "Efe dürüst davransa bile getir- diği vebal büyük" görüşünde birleştiler. Ya- tırımcılar ise, Efe'yi her attığı zan düşeş gelen tavlacıyabenzeterek, 'Sürekli kazanan oyuncuyla aynı mindere çıkılmaz' dediler. Bankerlere göre üç sakınca 1) Efe Özal ne yaparsa olay olacak. Attığı her adım izlenecek, spekülasyonlara neden olacak. 2) Ekonomiye ve siyasete yön veren bir ailenin ferdi olarak fiyatları etkileyecek bilgilere önceden sahip olacak. Bu da eşit- liği bozacak. 3) Peşinden gidecek yatırımcı- ların alışa veya satışa geçmesi ile piyasada yapay bir arz ve talep oluşacak. ABDURRAHMAN YILDIRIM Borsanın, yeni banker Efe"ye tepkisi büyük. Ülkenin siyasetini ve ekonomi politikasını yönlendiren bir ailenin men- subu olarak Efe'nin borsada oynaması ve bir banker gibi faaliyet göstermesini sakıncalı bulan borsa bankerleri ve bor- sa yatınmcılan, rekabetin ve oyunun eşit şartlarla olması ve "yaptıklan yatınma göre para ve sennaye potitikalannı de- ğiştirecek güce sahip bir ailenin ferdi- nin borsaya ginnemesi" gerektiğini vur- guladılar. Borsacılar, "Burası bir at pa- zan öegil ki. Burada berkesnı eşit koşul- larda otmasıtezırn"dediler. Efe'nin her- kesi arkasına takacağını ve borsanın do- ğal dengesini kaybedeceğini belirten ara- cı kurum yetkilüeri ve yatınmcılar, Efe^ nin alım satımlannın büyük spekülas- yonlara yol açacağını, halkın aldatılma- sına neden olacağını öne sürdüler. "Efe borsada dürüst de davransa buraya getirdigi vebal büyük" dediler. Salahsun Hekimoğlu Menkul Kıy- metler A.Ş.'ye ortaklığı çarşamba günü Sermaye Piyasası Kunılu'na (SPK) bil- dirilen Efe özal'ın resmen borsa ban- kerliğine başlamasının borsada yarata- cağı etkileri soruşturduk. Bir yandan borsa aracı üyeleri, öbür yandan hisse senedi yatınmcılan, "Cumhurbaşkanı Türgut özal'ın oglu olmasından dolayı Efe'nin de içinde olacağı bir borsa oyu- nunu hüeli buluyorlar ve attığı her zan düşeş gelen bir tavlacıya benzeterek, "Bu nasıl bir oyundur ki o sürekli ka- zanacak, biz ise sürekli kaybedeceğiz. Boyle bir kurt niye aramıza girsin ki? Sürekli kazanan bir oyuncu ile güreş için aynı mindere çıkılmaz. Efe, hisse se- nedi piyasasnın arz ve talebe göre oluş- masuı engelleyecek" diye konuştular. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan çe- kindikleri için isimlerinin açıklanmama- sı saıtıyla konuştuğumuz borsa banker- leri, uzmanlar ve borsa yatınmcıları, Efe'nin borsaya girmesini, normal bir vatandaşın borsaya girmesi olarak de- ğerlendirilemeyece&ini vurguluyorlar. Bu görüşü savunan yatınmcılar, Efe'nin bankerlik şirketi ile borsada alım satım yapmak istediklerini, çünkü Efe'nin sağ- lam *tiyo"lara sahip olduğunu ve ken- dilerine iyi para kazandıracağına inan- (ArkasıSa. 14, Sü. l'de) Kürt kaynaklan, Süleymaniye ve Halepçe'deyönetimin kendilerinde olduğunu iddia ediyor Kürtler kuzeyden bastırıyor Kuvevr KATKıtARWWW Irak'ta 'iç savaş' benzeri kaos devam ediyor. Şii grupların Necef ve Kerbela gibi kutsal kentlerde egemenlik için yoğun çaba harcadığı bildiriliyor. Saddam karşıtı gruplar, yarın Beyrut'ta toplanarak stratejilerini oluşturacaklar. Kimyasal silah kullanıldığı yolundaki haberler üzerine İran, Bağdat'ı uyardı. Kuveyt Emiri Şeyh El Ahmed El Sabah, ülkesinde "demokratik reformlar" yapılacağı vaadinde bulundu. Dış Haberler Servisi — Irak^ ta "iç savaş" benzeri kaos devam ediyor. Bağdat yönetimi, olayla- n bastırarak denetimi yeniden s&ğlamak için yoğun çaba har- carken, Güney Irak'ta Şiilerin, Kuzey Irak'ta da Kürtlerin çatış- malan sürdürdükleri bildiriliyor. Kürt kaynaklan, Kuzey Irak'ta- ki Süleymaniye ve Halepçe ile pek çok kentte yönetimin ken- dilerinde olduğunu iddia ediyor- (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) AP'NIN YOBUMUNA GORE AHKABA'YA YENİ BOL Türkiye malzeme deposu' Dış Haberler Servisi — Ame- rikan AP (Associated Press) ajansı, Türkiye'nin Körfez kri- zinde izlediği politika nedeniy- le Batılı ülkelerden övgü aldığı- nı, ancak bunun ötesinde bölge- de lider rolü, ya da ekonomik ödüller konulanndaki beklenti- lerinin gerçekleşeceğinin sanıl- madığını bildirdi. Ankara'dan Mary Beth She- ridan tarafından kaleme alınan haber yorumda özetle jöyle de- niyor: "özal, Türk kamuoyuna meydan okuyarak Amerikan uçaklannın Türkiye'deki üsleri kullanmasına izın verdi. Şimdi Baülı ulkeler ve halkının bir bo- lümü Özal'ı övüyor. Araa savaş sonrası dönemde Türkiye, bölgede lider rolü ya da büyük ödüller konusundaki beklentilerinin gerçekleşmeyebi- leceginı kavramaya başlıyor. Dış Politika Enstitüsü Baska- m Seyfi Tasan şöyle diyor: "Siyasal kazanımlarımız, prestij kazanımlanmız oldu. (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) LÎG DEFTERİNİ KAPATTILAR — PS\ Eindho\enden transfer ettikleri Hid- dmspor'akendi sahasmda 6-1 yenilince bir daha toparlanamadı. Hiddink bir yılı dink'in teknik direktörlügünde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, ilk maçta Ay- dolmadan Fenerbahçe'den aynlıyor. (Fotograf: Cumhuriyet) Sezon basında 11 iç, 10 dış transferyapan Sarı-Lacivertli takım ligeerken havlu attı Fenerbahçe'de 20 milyarlık hüsranSpor Servisi — Sezon öncesi yaptığı transferler ve yeni Tek- nik Direktör Guus Hiddink ile lige iddialı başlayan Fenerbah- çe'de yaprak dökümü sürüyor. San-Lacivertli takımın tek umu- du, çarşamba günü Ankaragü- cü ile yapacağı Federasyon Ku- pası maçına kaldı. 1990-91 futbol sezonuna baş- larken Hollanda PSV Eindho- ven takımının ünlü Teknik Di- rektörü Guus Hiddink'i, Bursa- spor'dan A. Suphi, Galatasa- ray'dan Semih, Fransa Nimes ta- kımmdan Vokri, Samsunspor'- dan Ercan, A. Gücü'nden Gök- han, Izmir Belediyespor'dan Er- tunç, Erzurumspor'dan Hayret- tin ve Sanyer'den Yaşar'ı alan, iç transferde de Hasan, Schu- macber, Hakan, Aykut, Oguz, & SCLOI, Bilal, K. Şenol, Serdar ve Turan'a imza attıran Sarı- Lacivertüler, ilk maçında İstan- bul'da ligin yeni takımı Aydın- spor'a 6-1 yenilince, taraftarla- nm karamsarlığa itti. Bu bek- lenmedik sonuç futbolculan da olumsuz etkiledi. Ligin ikinci haftasında Bolu deplasmanın- dan 4-2'lik gaübiyetle dönen Fe- nerbahçe, yeniden umutlandı. Ne var ki San-Lacivertli takım tam 11 hafta kendi sahasmda se- yircisine galibiyet izletemedi. Sa- katlıklar ve formsuz futbolcu- lardan yakman Teknik Direktör Guus Hiddink, başansız sonuç- lar nedeni ile sert eleştirüere he- def olurken yöneticilerden yıldız futbolcu isteminde bulundu. Bunun üzerine Polonya Milli Ta- kımı'nın flaş ismi Jacokewicz ve daha sonra Sanyerli Sercan transfer edildi. Ancak Fenerbah- çe, kötü sonuçlarla ligde umma- dığı yere duşmüş ve ilk yanyı 20 puanla 8. sırada kapamıştı. Li- derle arasmda da 16 puan fark vardı. Ligin birinci yarısındaki 15 maçın 5'inden galip, 5'inden be- rabere ve 5'inden de yenik ayrı- (Arkaa Sa. 14, Sü. »'de) Paris'ten Sageî . sevmekiçin MİNE G. SAULMER Serge Gainsbourg, yaşamında hiç mi hiç 'ayıp olur' demedi. \Vhitney Houston'a televizyonda 'Seninle sevişmek istiyorum' diyen oydu. Le Pen'e iki kızından birini "onurlandırdığını" da soyleyen Gainsbourg'du. Cenazesinde en güzel sozû lise oğrencisi bir kız söyledi: "Onu sevebilmek için çok zeki olmak gerekiyor!' New York'tan Tönenlerin anası ŞEBNEM ATİYAS Homoseksüeller haftasında mor, St. Patrick gününde yeşil, 4 Temmuz'da Amerikan bayrağının renklerine bürünen "Empire State" binası şimdi sapsarı, Amerikan askerlerinin dönüşünü bekliyor. Askerlerin dönüşü için yapılacak törenin sloganı "Bu seferki gibi hepimiz sarı kurdeleler bağlasaydık ve diişman karşılık vermeseydi Vietnam'da da kazanırdık!' Atina'dan Ankara'daki arsa STELYO BERBERAKtS Türkiye ile Yunanistan arasında hiç sözü edilmeyen, ancak Atatürk döneminden bu yana çözulemeyen bir sorun daha var. Bu sorun, Atatürk tarafından Yunanistan'a bağışlanan Ankara'daki 8 dönümlük arsadan kaynaklanıyor. Roma'dan Cossiga'nın ruhsağlığı NİLGÜN CERRAHOĞLU İtalyan Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga'nın ruh sağlığı endişe uyandırıyor. Cossiga'nın birkaç aydır her seferinde sansasyon yaratan çıkışları artık 'anlaşılmaz' olarak nitelendiriliyor. BUGÜN Belinda Carüsle kürk giymeyecek! Kürk karfitt kampanyalar bir pop müzik topluluğunun yaşamını nasıl kurtarabildıf Babıâli'nin Tarabyalı ressamı Agop Araa'm fırçasından çıkan son baltkiar ve sanatçının en eski arkadaşlanndan amlan... Kapadokya'da kı; Peribacaları ülkesinde kar beyazı sessizliği. Askerin Dünyası... ANKARA — Başkadır askerin dünyası... Kendine özgü kurallan, ilkeleri vardır. Her şeyi yukarıdan aşağıya belirieyen, tartışılmaz bir hiyerarşik düzendir bu. Neyin ne olduğunu keskin çizgiler ayırır birbirinden. Siyahla beyazın egemenliğinden söz edilebilır; gri renge sanki yer yoktur bu dünyada. Herkes bilir: Emir demiri keser derler. Tepede bir düğmeye basıhr ve kendiliğin- den dönmeye başlar bir çark... Gerçekten alışılmışın dışında bir mantık bi- çimlendirir askerin dünyasını. O yüzden asker mantığı ile sivilin dünya- sına yaklaşmak olanaksız gibidir. Bir kışla- da geçerli tekdüzelikle bir toplumdaki ren- gârenk karmaşıklık bambaşka iki dünyanın (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • PTT'nin telefon melekleri Ankara Telefon Başmüdürlüğü'nde kadın çalışanlar arasında bir 8 Mart gezisi. 3. Sayfada • İsyan içinde değiliz Inönu'ye karşı isyan başlattıklan öne sürülen 6 milletvekili dün ortak bir açıklama yaptı. 4. Sayfada • Bir muhabirin maceralan TV3 7e Murphy Brown adlı 25 dakikalık 1989 yılı Warner Bros yapımı dizi bu akşam saat 21.30'dan itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Roma'ya İki Dakika gidiyor Eurovısıon Türkiye finalinde birinciliği İki Dakika adlı parça kazandı. Roma'da Türkiye'yi bu şarkı temsil edecek. 6. Sayfada • Fotoğraflarla 'Tıp Bayramı' Çapa Tıp Fakuhesi 14 Mart Tıp Bayramı 'nı bir d'zi fotograf etkinliği ile kutlayacak. 7. Sayfada • Güldürmeye tesadüfen başladı Varyemez, Yasemin Yalçın 'ın TV'de şöhret olduktan sonraki ilk fılmi. Sanatçı televizyonda Lady f' a P at y a tiplemesiyle üne kavuşmuştu. 7. Sayfada • Doktor öldürüldü İstanbul'da dün de Şehrem.ni'd? bir doktor, muayenehanesinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 14. Sayfada • Galatasarayda rekor bütçe San- Kırmızılı kulübun 1991 yılı butçesi 51 milyar lira olarak belirlendi. Sporda • Sağır suttanlar kazandı Untu yazuı John Berger, Körfez savaşını dünyanın önde gelen gazetelerine, Türkiye'de de Cumhuriyet'e değerlendirdi Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Şerif Efe Borsada.. . Borsada bereket başladı... Çünkü borsaya bir peygam- ber torunu girdi. Bu, çok önemli bir olaydır. Önce bu peygamber torununun nüfus kütüğündeki kay- dını okuyalım: Adı: Mazhar Efe... Soyadı: Özal... Ana adı: Nazlı Sem- ra... Baba adı: Halil Turgut. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog