Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK MENKUL KIYMETLER MERKEZİ Pamukbank 1990da Borsa işlem hacminde 1 numara! Cu m huriyeı BorscTda 1 numara! & f . ^ PAMUKBANK iyi bankadı r 67. Yıl; Sayı: 23896 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDVdah,ul Mart 1991 Cuma İkisideyamlı ABD'li yarbay vepolıse saldırı tzmir NATO'da görevli ABD Hava Kuvvetleri personeli Yarbay Alvin Macke 2 kışinin saldınsı sonucu başmdan yaralandı. 4mkara Özel Harekât Timi'nde görevli polis Sabri Ceylan omzundan yaralandı. tki saldınyı da Dev-Sol üstlendi. Haber Merkezi — NATO'da görevli Amerikan Hava Kuvveı- len personeh Yarbay Alvin Macke (44) dun İzmır'de, Em- niyet Genel Mudurluğü Özel Harekât Timi'nde görevli polis merruru Sabri Ceylan Ankara'- da uğradıklan silahh saldırı so- nucu yaralandılar. Yarahların durumlannın iyi olduğu öğrenil- di. lzmir ve Ankara'da meyda- na gelen her iki saldırı olayını (Arkaa Sa. 17, Su. 2'de) ŞIRNAK'TA OLAYLI GÖSTERI 3. Sayfada Özal koşulluaffa açıklık getirdv Apodalıü terör suçuna tecil ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ANAP milletvekilleriyle sürdurduğü ev toplantılarının önceki geceıci bölümünde, ko- şullu af konusundak göruşienni açıklamaya devam ederken yurt- dışında kaçak olanlarla Apo ve PKK mensuplannın da Türki- ye"ye çağrılabıleceğıni ve cezala- rınıtı tecil edılebıkceğıni söyle- di.özal,eşı SemraOzal'ın aday- lığı konusundan kaynaklanan parti içi sorunlara gırmeme> r e (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) HÜKÜMETİN tŞÇlYE GREV OYUNU ŞÜKRAN KETENCİ'nln haberi 17. Sayfada OzaPdan açıklama Haber Merkezi — Cumhur- başkanı Turgut Özal, gazetemi- zin dünku sayısında yer alan, "Özal: Böyle hukümet olmaz" başbklı haber uzenne, Cumhur- başkanhğı Sozcusü Buyukelçı Kaya Toperi araahğıyla bır açık- lama yaptı. Kaya Toperi'nm açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal, Cumhuriyet gaze- tesinin 28 şubat tarihli sayısının birinci sahifesinde yer alan (Özal: Böyle hukümet olmaz) (Arkaa Sa. 17, Su. l'de) BAŞKENT'TEN AHMET TAN Şikâyetçi Özal ANKARA — Cumhurbaşka- nı Özal dun akşam haber ajans- lan ve Magic Box aracılığıyla Cumhurhet gazetesi için bir "şikâyetname" yayımladı. Kendi adına sozcü Kaya To- peri'nin imzasnı taşıyan şikâyet- name ozetle şoyle: "Sayın Cumhurbaşkanı kapa- lı toplantılardaki konuşmalann kaynak gosterilmeden uydurma (Aıkası Sa. 17, Su. l'de) Washington Ekonomik yaptırımların sürmesiyle Bağdat rejiminin niteliği arasında sıkı bağlantı varı ABD: Saddaııısız IrakABD İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, Bush'la görüşmesinden sonra "Yaptırımların ne kadar devam edeceği Irak'ta hangi hükümetin iktidarda olduğuna bağlıdır" dedi. Kral Fahd, savaş sonrasında Saddam devrildiği takdirde tazminat talebinden vazgeçebileceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı John Major, müttefiklerin, Irak'tan, kitle imha silahlarını savaştan sonra imha etmesini istediğini söyledi. Dış Haberler Servisi — Kör- fez'de 16 ocak gecesı ateşlenen silahlar 43 gun sonra, dun sabah erken saatlerde sustu, Fiili ateş- kesin sağlanmasının ardından, bölgede bundan sonraki siyası gelişmeler gundeme geldi. Mut- tefik başkentlerden yapılan açıklamalarda "Saddam'sız bir Irak" istendiğınin ışaretleri ve- rilirken bu amaçla Saddam Hu- seyın'in devnlmesini sağlamak ıçin Irak'a uygulanan ekonomik yaptınmlarm surdurüleceği bil- dirildi. Irak'ın elindeki kitlesel imha silahlan da müttefiklerin önemlı kaygı noktalanndan birini ohış- turuyor. Ingiltere Başbakanı John Major, müttefiklerin, Irak'ın kitle imha silahları ve balistik fuzelerini, Korfez Sava- şı'ndan sonra imha etmesım is- tediğini soyledi. Almanya Dışiş- leri Bakanı Hans Dietrich Gens- ber de Irak'm potansıyel bir sal- dırgan guç olması nedeniyle kit- lesel imha sılahlarından arındı- nlması gerektiğinı ıfade etti. Israil'in muttefiklere ilettiği ve Irak konusundaki taleplerını içeren mektupta da Irak'ın kit- lesel imha silahlannın yok edil- mesi gerektıği vurgulandı. Savaş sonrasında bolgede oluşturulacak yeni guvenlik sis- temi de çeşıth başkentlerin tar- tıştığı gelişmelerden bıri. SSCB Dışişleri Bakanı AleksandrBes- mertnih, yeni guvenlik sistemı- nin, bölge ulkelerinin çıkarlan- nı temel alması gerektiğinı be- lirttı. Irak karşıtı koalısyonu oluşturan Mısır, Suriye ve altı Körfez ulkesınin dışişleri bakan- lannın da savaş sonrası duzen- lemeleri göruşmek üzere 5 mart- ta Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya gelecekleri bıldirildi. AFP'nın VVashington kay- naklı haberıne gore ABD'li yet- kililer, Saddam Huseyuı'in dev- rilmesini sağlamak amacıyla müttefiklerin Irak'a karşı eko- nomik yaptırımları surdurme niyetinde olduğunu soylediler. İngiltere Dışişleri Bakam Doug- las Hurd, onceki gun Başkan Bush'la göruştukten sonra gaze- tecilerle yaptığı sohbet sırasın- da Irak'a karşı yaptırımların surdürulup surdürulmeyeceğine ilişkın bir soruyu şöyle yanıtla- dı: "Yaptırımların savaştan sonra da devam edecegine ina- ni'onım. Yaptırımlann ne ka- dar devam edecegi, Irak'ta han- gi hukumetin iktidarda oldugu- na bağlıdır." ABD Dışişleri Bakanı James Baker da yaptırımların devam edebıleceğinı belirterek şöyle de- dı: "Ekonomik yaptınmlarla Irak'ta iktidardaki rejimin nite- (Arkası Sa. 14, Su. i'de) Bağdat:Savaşta20bin ölümüz var Çoknluslu g â ç Müttefiklerden 168 asker öldü, 51'i kayboldu, 13'ü esir düştü. 42 Irak tümeni safdışı bırakıldı, 80 bin Iraklı esir alındı, 3 bin tank, 1857 zırhlı araç, 2140 top imha edildi. Eransa 38 günlük hava saldırılarında 150 bin Iraklının ölmesi çok kuvvetli bir olasılık. Suudi Arabistan 85-100 bin arasında Iraklı askerin öldüğü hesaplandı. 11 Sayfada TARAFLAR MASAYA OTURUYOR Ateşke^e tamuyumAteşkeste 2. gön Irak hükümeti, ABD Başkanı Bush'un, askeri yetkililerin ateşkes koşullannı göruşmek üzere bir araya gelmesi çağrısına olumlu yanıt verdi. Bush yer ve zamanın belirlenmediğini, ancak kararın 'çok iyi bir haber' olduğunu söyledi. Bağdat Radyosu'ndan yayımlanan bildiride 'Zafer, düşmamn kullandığı tank ve uçak sayısıyla ölçülmez. Zafer, tarih içinde işgal edilen yere bağlıdır" denildi. 10. Sayfada t t , ff „ , ,j „ , . , BAKER TÜRKİYE'YE GELIYOR 10. Sayfada KUVEYTLİLERİN SEVİNCİ — Muttefik kuvvetler tarafından 16 ocak gecesı başlatdan ve 1.5 ay suren Çol Fırtınası harekatı sonucu ulkelenne kavuşan ^ Kuveytliler kadınıyla, çocuguyla sokaklardaydı. Dans edip şarkı söyleyerek ülkelerine jeniden kavuşmanın mutluluğunu kutladılar. (Fotoğraf: AFP) BM, IRAK'I BEKLIYOR 10. Sayfada Türkiye3beklentiiçindeSİYASİCEPHE 'Barışsürekliolmalı' Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin izlediği politikanın ileri görüşlü, gerçekçi ve doğru olduğunun açıkça görüldüğünü belirterek "Bölgede bundan böyle macera heveslilerinin bir daha görülmemesi, barış ve istikrarın sağlanması temennimizdir" dedi. u Sayfada EKONOMİK CEPHE IhracattapatlamaKriz nedeniyle Ortadoğu'ya ihracatı geçen yıl önemli bir azalma gösteren Türkiye'nin ihracatında büyük artış olacağı tahmin ediliyor. Bu arada uzmanlar, enflasyon ve dış borçlanmada sorunlarla karşılaşılabileceğini bildiriyorlar. u Sayfada PİYASALARDAN TEPKI: MORAL DÜZELECEK EkOMMIİde ASKERİ CEPHE Patriotlar kalıyor Genelkurmay Başkanlığı, Güneydoğu'daki w "" filolarla askeri birliklerin barış görüşmelerinin kesinleşmesi üzerine eski yerleşik bölgelerine döneçeğini bildirdi. ABD ve Hollanda'dan getirilip İncirlik ve G.Doğu'da konuşlandırılan Patriotların Türkiye'de kalmasına kesin gözüyle bakıhyor. u Sayfada Silahlar Sustu, Barış Gelecek mi?.. Jvörfez'de silahlar sustu, barış gelecek mı? Kalıcı ve hakça bir barışın serpileceğı is- tkrarlı bir düzen kurulabilecek mi'' Yoksa, savaş sonrası koşuliarı da eski hamam eskı tas özdeyişıni mı çağrıştıracak? Bir başka deyişle, Saddam'lann boy atma- sını engelleyıcı bır ortamdan yoksun kalma- ya devam edecek mi Ortadoğu? Bölgede nasıl bır yeni guvenlik sıstemı oluşturulacak? Ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki yeri ne ola- bılir? Bugünün gündemi bu sorulardan oluşu- yor. Ama daha önce bir konunun altını kalın- ca çızmek ısterız: ABD ve müttefıklerınin yü- rüttüğü 43 günlük bir savaşın sonunda Irak'- (Arkosı Sa. 17, Su. l'de) HASAIV CEMAL BUGÜN YARIN PAZAR U H)H*taı«a>iH Soptoc Marta m fiiw GMt a* Hfe*mktttr/tt GÖZLEM UGURMUMCU Savaş ve Barış... Korfez bunalımı, savaş yapılmaksızın çözülemez miydi? "Ambargo" çok daha etkıli olabılir ve çok daha uzun sü- rebilır, Saddam bu baskı karşısında önünde sonunda "pes" diyebilirdi. Bunalımın bu yolla çözüimesi, dünyada ve özel- likle bölgede "adil ve sürekli barış" içın bir model oluş- tururdu. (Arkosı Sa. 17. Sü. 7'de) •i* '.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog