Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) . jf DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. CumhuriKurucusu: Yunus Nadi 1200 TL (KDvaaiui>9 Şubat 1991 CumarteM UPARA (ECU) DÖVİZ HESABI ızın değerini korur. PAMUKBANK iyi ban ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23876 Ekonomide durum Sektörler S.O.S. veriyorBANKACIUK Savaş paniği nedeniyle 3 gün içinde 4 trilyonluk mevduat yitiren bankalar, faizlerini yükseltip kredilerini kısarak bir "tedbir ve temkin" dönemine girdiler. TURİZM 2 ağustosta krize giren sektöre, bazı kolaylıklar tanındı, ancak borç ertelemesi ve kaynak sağlanması konusu açıklık kazanmadı. Şektör, yardımın bir an önce gerçekleşmesini istiyor. MÜTEAHHİTLİK Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle zarara uğrayan müteahhitlik firmalanna bugüne dek 73.5 milyon dolarük bir yardım sağlandı. TAŞIMACIUK Nakliyatçılar 10 milyon dolarlık prim istiyor. ESHAF Türkiye Odalar Birliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vergilerin ertelenmesini, devletin borçlarını bir an önce ödemesini talep ediyor. Ekonomi Servisi — Türkiye ekonomisi savaşın etkisini, Ba- ker - Aziz görüşmesinin başan- sızlıkla sonuçlanmasının ertesi gunü hissetmeye basladı. thra- cat, müteahhitÜk, taşımacılık ve turizm sektörleri, Irak ve Ku- veyt'e uygulanan ambargo ne- deniyle zaten kriz içindeydiler. Ancak silahlann patlaması, psi- kolojik etkenleri de gundeme getirdi ve bankalardan mevdu- at çekilişi, tuketimin "tedbirli olabilmek" için kendiliginden kısıtlanması, bütün piyasalarda görülen nakit darlığı, alacak - borç ilişkisinin dondurulması gi- bi zincirleme gelişmeler, bir dur- gunluk ve panik havası yarattı. Bankalar, mevduat çekebil- mek için faiz arttırma yoluna gi- derek bu arada kredilerini da- raltarak kendilerini korumaya çalışırken kriz ve savaştan en çok etkilenen sektörler, demek- leri, meslek birlikkri aracılığryla hükümete başvurarak çeşitli so- mut önlemler istediler. Hükü- metten istenen destek, genellikle (Arkası Sa. 12, Sü. 3'dt) ÖZAL:VERGI ERTELENMEYECEK JNGILTERE IRA, fırsat değerlendirdi Londra'da îrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) başbakanhk konutuna düzenlediği havan saldırısı, ilk başta akla Irak'ın terör çağrılannı getirdi. tşin içinde IRA-Saddam bağlantısı arandı, ancak örgütün saldırıyı bağımsız gerçekleştirdiği anlaşıldı. Savaşa karşı 81dizeBarış tutkusu, 81 şairimizi ilk kez tek bir şiirde bir araya getirdi. Körfez savaşına karşı çıkan 81 şair birbirinden habersiz 81 dize yazdı. 'Barış İçin Dizeler' beili bir kurguyla tek bir şiire dönüştürüldü. Böylece, deeişik üsluplara sahip, farklı yaklaşımlarda, farklı kuşaklardan Türk şairleri barış özlemi ve şiirin gücüyle tek bir şiirde buluşup savaşa karşı seslerini yükselttiler. TAN ORAL'ın desenlerlyie 7. Sayfada EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA — Yasadışı Îrlan- da Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) başbakanlık konutuna önceki sabah yönelttiği saldın- nın Ortadoğu ile ilişkili olmadığı açıklandı. Bağdat Radyosu'nun önceki gün "Muttefiklere yöne- lik terör eylemlerine girişilmesi için yesfl ısık" anlamına gelen şifreli mesajlar yayımlamasın- dan sonra Londra'da başbakan- lığa saldın düzenlenmesi, ilk anda akla Irak terörünü getir- diyse de daha sonra bunun IRA saldırısı olduğu anlaşıldı. Bu kez de IRA - Saddam bağlantısı arandı. Ancak IRA'mn, saldın- yı kendi başına gerçekleştirdiği bildirildi. IRA, Kuzey trlanda'da hemen her gün bazen de günde ikı üç kez bombalı ya da silahlı eylem- lere girişiyor. IRA, havan kulla- narak şimdiye kadar birçok ka- rakolu tahrip etti. Başbakanlığa yönelik saldında da IRA'mn ba- sit atölyelerde ilkel yöntemlerle bir araya getirdiği boru ve ko- vanlar, havan topu ve havan mermisi gibi malzemeler kulla- nıldı. Son saldında her kovana20 (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) YEMEN SALDIRISINDA 6TUTUKLAMA 17. Sayfada ÎNCİRLİK'TEN ÇIKIŞ YOK 3. Sayfada SAVAŞTA 24. GÜN Cephede son teftişABDKURMAYIAMKDRFETDE ABD Savunma Bakanı Dick Cheney ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell, bölgedeki Müttefık Kuvvetler Komutanı Schvvarzkopf ile kara savaşı konusunda son değerlendirmeyi yapmak için Körfez'e gittiler. Cheney ve Powell yann ABD'ye dönerek Bush'a bilgi verecekler. SINIRDA TOP ATEŞI ABD Deniz Piyadeleri dün Kuveyt'teki Irak birliklerine karşı top ateşi açtı. Ağır top ateşi Kuveyt-Suudi sınınndaki petrol tesisleri etrafında yerleşmiş Irak askerlerini hedef alıyor. ABD, Ürdün'ü savaşta açıkça Irak'ın yanında yer almaklasuçladı. Dış Haberler Servisi — ABD Sa- vunma Bakanı Dick Chenej ile Genel- kurmay Başkanı Colin PoweU dün ak- şam Suudi Arabistan'a geldi. Cheney ve Povvell ile Körfez'dekı ABD Kuvvet- leri Komutanı General Norman Scbwarzkopf arasında, Irak'a karşı başlatılacak kara savaşınının tarihi ko- nusundaki görüşmeler de başladı. Cheney, "ABD hderierinin, Irak'a kar- şı verttecek kara savaşının mumkun ol- duğuoca lusa sürede bitmesini" iste- diklerini söyledi. Askeri ve siyasi göz- lemciler, Cheney ve Powell'ın Suudi Arabistan ziyaretinin, kara savaşının artık "kapıda' olduğunun işareti sayı- lacağını belirtirken, ABD deniz piya- deleri dün Kuveyt-Suudi Arabistan sı- mnndaki Irak birliklerine top ateşi aç- tı. ABD, Ürdün'ü, savaşta açıkça Irak- ın yanında yer almakla suçladı. Bağ- dat Radyosu'ndan yapılan bir açıkla- mada ise, müttefık bombardımanımn, "Irak'ıa savaşma azmini kıramadığı' bildirildi. Irak, öte yandan, BM'ye başvurarak, müttefikler tarafından bombalanan bir fabrikamn, kendisi- nin iddia ettiği gibi süt fabrikası mı yoksa müttefiklerin iddia ettiği gibi bi- yolojik silah fabrikası mı olduğunun saptanmaa için bir inceleme heyeti gönderilmesini istedi. Kara savaşının ne zaman başlayaca- ğı yolundaki tartışmalar surerken ABD deniz piyadeleri dun Kuveyt'te- ki Irak birliklerine karşı top ateşi aç- tı. Ağır top ateşinin, Kuveyt-Suudi Arabistan sınınndaki Um Gudayir petrol tesisleri etrafına yerleşmiş Irak askerlerini hedef aldığı bildirildi. Ajanslann haberine göre çatışma sı- rasında müttefikler herhangi bir kayıp vermediler. ABD savaş uçaklarımn da Irak'ın güneyindeki bir füze rampasını imha ettikleri bildirildi. Reuter'in ha- berine göre ABD savaş uçaklan, Irak- ın batısındaki, tsrail'e füze atılan uç Scud füze rampasımn bulunduğu böl- geye de saldırdı. öte yandan ABD savaş gemileri ile Suudi Arabistan sının yakınlarındaki Irak askerleri arasında önceki gece bo- yunca karşılıklı top atışı yapıldığı da haber verildi. Aynca müttefik ucakla- nnın Irak'a yönelik hava saldınlannın (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) KARA SAVAŞINA ADIM ADIM 11. Sayfada tDtL'DE HAREKETIİLtK — Güneydoğu'da askeri önlemler atanmaya devam edi>or. Bolgenio hassas merkerierinden tdil'de bttytk hareketlilik gödeniyor. (Fotofraf: Zafer Aknar) Irak'asu kısıntısı Bırecik JİIRKİYE MARDIN O Nusaytm Türkiye, Fırat Nehri'nin Suriye ve Irak'a taşıdığı suda saniyede 200 metreküp kesinti yaptı. Baraj'dan sorumlu DSl 16. Bölge Müdürü su kesintisinin genel müdürlükten gelen talimatla başladığını, hiçbir teknik nedenin bulunmağını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'yatak tanzimi nedeniyle 5-6 gün su kısıntısı yapıldığını ancak bırakılan su seviyesinin normaleçıkartıldığını' söyledi. YASEMİN ÇONGAR MEHMET FARAÇ ANKARA/ŞANLIURFA — Türkiye, Irak'a 1 şubattan iti- baren su kısıntısı uygulamaya başladı. Devlet Su Işleri (DSl) yetkilileri, bu uygulamanm ken- dilerine verilen üst duzeyli bir talimat üzerine "siyasi bir am- bargo karan çerçevesinde ve hiçbir teknik amaa olmaksızın" başlaöldığım vurgularlarken Dı- şişleri Bakanlığı, uygulamayı 'teknik zorunluluk' olarak nite- ledi. Dokuz günden beri Fırat Nehri'nin Suriye ve Irak'a taşı- dığı suda saniyede 200 metreküp kesintiye gidildiği bildirilirken bu uygulamanın, Cumhurbaş- kanı Turgut Özal'ın Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altın- kaya'ya ilettiği talimat uzerine başlatıldıgı ve karardan Dısişieri Bakanhğrmn 'geç' haberdar edildiği öne sünılüyor. Birleşmiş MUletier (BM) Gü- venlik Konseyi'nin Irak'a karşı ekonomik ambargo uygulanma- sı yönündeki karanna petrol bo- ru hattını keserek 'zaman geçirmeksizin' uyan Ankara'- nın, bu ülkeye yönelik su am- bargosunu 1 şubattan başlattı- ğı öğrenildi. Fırat Nehri üzerin- deki Atatürk Barajı'ndan so- rumlu DSl 16'ncı Bölge Mudü- rü Erdoğan Basmaa, Cumhuri- yet'e yaptıgı acıklamada, su kı- sıtlamasımn DSl Genel Müdür- lüğu'nden gelen talimat üzerine başlatıldığını belirterek şöyle de- di: "Btze talimat verildi. Uygu- ladık. Zaten talimat olmadan kendi irademizk suyla oynaya- mayız. Bu uhısiararası politik bir meseledir. Ambargonun ne kadar sürecegini bilmiyorum. Şo anda biz 300 metreküp su bı- rakıyonu." Erdoğan Basmaa, uygulama- nın Ataturk Barajı göl sahasın- daki suyun daha kısa sürede art- tu-ümasına dönük bir teknik amaca sahip olup olmadığı ko- (Arkast Sa. 17, Sü. 5'dt) Ankara, Baker'ın 'bağımsız Kürt devleti kurulmamasına' ilişkin açıklamasmdan memnun Ozal'dan Baü'ya6 Kürt sözü'Kürtlere reform Cumhurbaşkanı özal'm Batılı yetkililerle yaptığı konuşmalarda, bağımsız Kürt devletinin desteklenmemesi karşılığında Türkiye'de Kürtlere daha geniş haklar ve kültürel serbestlik tanınacağını vaat ettiği belirtiliyor. K e n a l i z m bitti Özal'ın Batılılara şu mesajı verdiği kaydediliyor:'Türkleştirme tarihsel görevini yaptı. Kemalizm miadını doldurdu. Bölgesel kültürlerin daha geniş bir sosyo-kültürel etkinliğine izin verebiliriz! ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosn) — ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın bağımsız bir Kürt devleti kunümasının savaş amaçlan arasında yer almadığı- m vurgulayarak Irak'ın toprak bütünluğünü savunması, Anka- ra'da son derece olumlu karşı- landı. Körfez savaşı ile yoğunlaşan dış temasların da Turkiye'nin iç politikasma etkileri giderek be- lirginleşmeye başladı. Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın, krizin başlangıcından sonra Batı baş- kentleriyle temaslarında "siyasi reform paketi uygulama" sözü verdiği belinildi. Baker, önceki gün Senato Dışilişkiler Komisyonu'nda yap- tığı konuşmada, ABD olarak sa- vaş sonrası Irak'ın parçalanma- sına izin vermeyeceklerini ve toprak bütünluğünü destekle- diklerini söylemiş, "Gecmiste ve şimdi Irak konusunda çıkarlan olan komşu iılkelerin bu ülkeye karşı olabilecek emellerini des- tekkmiyoruz ve boyle bir parca- lanmayı istemiyoruz" demişti. ABD Dışişleri Bakanı, bir soru üzerine de savaş sonrasında ba- ğımsız bir Kürt devleti kuruhna- sının savaşın amaçları arasında yer almadıgıru beUrtmişti. Ankara, savaşın başlangıcın- dan bu yana Irak'ın toprak bü- tünlüğünün konmması gerekti- ğini savunuyor. Ancak Batılı ba- sm ve yayın organlannda, Tur- kiye'nin savaş sonrasında Musul ve Kerkük'ten pay almak istediği şeklinde yonımlar yapıhyordu. Baker'ın söz konusu açıkla- (Arkaa Sa. 17, SU. 4'cU) DYP'den iktidara ağır suçlama GİK BİLDİRİStNDEN Dümen suyuna takılmış, şahsiyetsiz bir dış siyaset, devletin imkânları ve I yayın organlannı suiistimal ederek aktif, dinamik politika diye, her gün yanıltılan millete kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. tnsanlık, önlemesi gereken ve mümkün iken önleyemediği bir facianın ağır ve acı bedelini ödemektedir. Ülkemizin hayalperest yöneticileri de bu faturanın ödenmesine gönüllü talip olmuşlardır. Bize güvendiğirH söyleyen, daha doğrusu sırtımızı okşayan bazı çevrelerin ise bize biçtikleri rol 'Ortadoğu NATO'su' adı altında kendi çıkarlarının bekçiliği ve jandarmahğıdır. S. Sayfada ÖZAL'IN SEÇİM OYUNU 4 Sayfada Turkiye'nin Yeri... O z a l yönetiminin Körfez potitikası nedir? Savaş sonrasında Turkiye'nin bökjedeki yeri neolacak? Ne olmalı? Ülkemizde bu konulann daha bir süre tar- tışılmaya devam edileceği anlaşılıyor. Örneğin, DYP Genel İdare Kurulu dün ya- yımladığı bildiride şu görüşlere yer verrniş: "Dümen suyuna takılmış, şahsiyetsiz bir dış siyaset, devletin imk&nian ve yayın organ- ları suiistimal edilerek aktif dış politike diye, her gün yanıltılan millete kabul ettirilmeye ça- lışılmaktadır. insanlık, önlenmesı gerekirken ve mümkûn iken önleyemediği bir facianın ağır ve acı be- delini ödemektedir. Ülkemızm hayalperest yö- neticileri de bu faturanın ödenmesine gönül- lü talip olmuşlardır. Savaş sonrasının tablosunda, galibi ve (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL BUGÜN BiUMÎEKNIK Acar Baltaf: Saddam'ın kişilığı Asimov: Dünyada ay taşları Yankt Yazgan: SaJdırganJık bir savunma mı? Umail MMTOV Askerler de korkar Yafam: Öğle jckerlemesi şart CottsteaH: Okyanusların büyüsü Vebbi BeigiL- Yıldız Savaşları ve Irak YARIN Istanbul neden olta balıkçılığının cenneti?.. Olta balıkçılan için İstanbul'da sualtı trafığinin dört mevsıminde ne var ne yok?.. Hangi balığa hangı ığne gerekJı?.. Zuhal Olcay, 'Kan Kardejleri' müzikaline başlarken Sahte Cennete Veda hakkındakı yayınlar için ne dUşünüyor, ne yapacak?.. UĞURMUMCU Dumanlı Hava... Türkçemizde Kurt dumanlı havayı sever diye bir özdeyiş vardır. Körfez savaşı ile başlayan dönem de terör örgütleri için aranıp da bulunamayacak eylem ortamını oiuşturmuş- tur. Dünyada ve Türkiye'de büyük terör olaylarına hazır ola- lım. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog