Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet AVRUPARA (ECU) DOVIZ HESABI Paranızın değerini korur. PAMUKBANK iyi bankad ı r 67. Yıl; Sayı: 23875 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 Şubat 1991 Cuma Dünyada terör dehşeti Londra'da savaş ^Incirlik'te görevli kabinesine havan topuTAmerikalı öldürüldüİngiliz hükümeti, saat 10.00'daBaşbakanlık Konutu'nda savaşı görüşmek üzere toplandı. Bu sırada 200 metre uzaklıktaki Savunma Bakanlığı köşesinde park etmiş bir minibüsten havan topuyla ateş açıldı. Mermilerden ikisi Başbakanlık Konutu ile hemen yanındaki Dışişleri Bakanhğı'nın ortak bahçesine düştü, ancak patlamadı. Minibüsten atılan öteki mermi bakanhk binalarının arkasındaki tören alanına düşerek patladı, beş kişi yaralandı. Başbakan John Major, toplantıyı keserek başka bir odada sürdürdü. trlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun olayı üstlenerek yayımladığı bildiride 'Ingiltere'nin savaş için aldığı güvenlik önlemlerini deldik' denildi.14.Sayfatfa 17 OCAKTAN mırfîMP i(\ RnvfRAi T aALUlKl 14, WHITEHAI£CADDESt'NDEKORKU—GorgiiUnıklansaldmson- rasındaminibüsıinyanmayabaşladıgmısöytüyor.Minibusteolenolupol- madıgı belli değü, ancak IRA birçok saldınsuu uzaktan kumandal| elektronik yöntemlerle gerçekleştirmesiyle taunıyor. (Fotograf: AFP) SAVAŞTA 23. GUN Incirlik Üssü'nde gümrük uzmanı olarak çahşan Amerikalı Mozelle (45) susturucu taküı silahla atılan 5 kurşunla öldürüldü. Saldırganın bir kişi olduğu belirlendi. Olayı Dev-Sol üstlendi. ADANA (Comhorivet Gö- •ey tlleri Burosu) — Incirlik Üssü'nde gumrük uzmanı olarak görev yapan Amerikah Bobk Eugene Mozelle (45), Adana'da uğradığı sılahlı sal- dın sonucu öldürüldü. ABD Hava Kuvvetleri'nde 13 yıl gö- rev yaptıkıan sonra emekliye aynlarak gümrük uzmanı ola- rak çahşan Mozelle'in öldü- -lilmesi olayını Dev-Sol üst- lendi. Adana Valisi Recep Bir- sta özen, cinayetin bir kişi ta- rafından işlendığinın belirlen- diğinı, katilin yakalanmasına çahşıldığmı söyledi. Saldıny- la ılgili olarak 4 kişi gözaltı- na alındı. Emniyet müdürlüğü ve gör- gü tanıklanndan alınan bilgi- lere göre yaklaşık 3 yüdan bu yana Incirlik Üssü'ndeki Vln- •d Brown Root (VBR) Şirke- ti'nde gümrük uzmanı olarak çahşan Bobie Eugene Mozel- le, Kurtuluş mahallesi Ziya Üçok apartmanındaki evin- den dün 07.15'te çıkü. Mozel- (Arkası Sa. 14, 5u. 6'da) İZMÎR: 2 NATO TESİSİNDE PATLAMA _ 14. Sayfaia 5 KURŞUN — Adana'daki taciTflk Üsstt'nde gümrük uzmanı olarak ÎSTANBUL'DA —' >an Bobie Eugene Mozelle adlı Amerikalı, sahah evinden çıkar- ÇATISMA/ 1 ÖLÜ kimligi belirienemeyen bir kişi Urafından öldürüldü. Mozelle'in * ^ ' >n 5 kurşun çıkü. Eşkaü tuUn 3 Uşi gözalünda. (Fotograf: AA) »*• **>•—' Bağclat-Kııve>t hattuıa darbe Birliklerin merkezle bağlantısı kesildi, seçkin Cumhuriyet Muhafızları büyük kayıp verdi Dış Haberter Servisi — Körfez savaşının 23. gü- nüne girilirken Irak'ın as- keri ve stratejik hedefleri- nin her geçen gün daha yoğun bir biçimde bombalandığı gözleniyor. Müttefıklerin havadan saldınları sonucu, Irak'ın Ku- veyt'teki birliklerinin merkezle bağlantıla- nnın kesildiği, seçkin Cumhuriyet Muha- fızları'na da büyük çaph kayıplar verdiril- diği haber veriliyor. Bu arada Kuveyt'te- ki Irak topçu bataryalanna karşı denizden bombardıman da arahksız olarak sürüyor. Irak, Bağdat'a yapılan son hava saldı- nlannda 200 sivilin ölduğünü öne sürdu. Suudi Arabistan'daki askeri yetkililer ise Irak'ın, uçaksavarlan sivil yerleşim bölge- lerine taşıdığını bildirdiler. Irak'ın bu yol- la, müttefık uçaklanrun, uçaksavarlara karşı saldınlannı etkisiz hale getü-meyi amaçladığı beurtüiyor. Irak'ın aynca Ku- veyt'teki petrol kuyulanm ateşe verdiği ha- ber veriliyor. ABD Başkanı George Bush, müttefık- lerin Körfez savaşından zaferle çıkacakla- nndan emin olduğunu söyleyerek "Haya- tımda hiçbir şe>den bu kadar emin olmadun" dedı. Bağdat radyosu ise Bush'- un cezalandırıhnası için terörist saldmla- ra hız verilmesi çağrısında bulundu. Ajanslann haberlerine göre müttefik ha- va kuvvetleri, saldınlannı özellikle Ku- veyt'in merkezle bağlantısını kuran hedef- lere yoğunlaştırdılar. ABD, Fransız, Ka- tar uçaklanrun dün yaptıklan saldırüar so- nucu, Kuveyt'teki Irak birliklerinin mer- kezle bağlantılannın kesildiği bıldirildi. ABD'li askeri yetkililer, Kuveyt-Suudi Arabistan sınınndaki Irak askerlerinin de cephe gerisiyle bağlantılannın artık kalk- tığını söylediler. Bu arada ABD B-52 ve Fransız Jaguar uçaklannca yoğun olarak bombalanan Irak Cumhuriyet MuhafızlarTnın büyük çaph kayıplar verdiği behrtiyor. Fransa Sa- vunma Bakanı Pierre Joxe, Cumhuriyet (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Baker'ın Ortadoğu planı geniş yankı uyandırdı Ttirkiye'ye askeri rol ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın açıkladığı beş maddelik Ortadoğu planında Türkiye'ye düşecek rolün NATO aracıhğıyla üstlenilecek bir askeri garantörlük olacağı belirtiliyor. NATO'nun 'alandışı müdahale' kavramının tescili sonrasında İncirlik, Muş ve Batman üslerinin 'bölgede olası bir saldırı durumunda anında devreye sokulacak merkezler' olarak görevlendirilmesi olasıhğı üstünde duruluyor. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — ABD yönetimi- nin savaş sonrasında Ortadoğu için öngördüğü askeri-siyasal- ekonomik sistem içinde Turki- ye'mn ustleneceği rolun NATO üyeüği çeTçevesinde biçimlenece- ği belirtildi. ABD Dışişleri Ba- kanı James Baker tarafından açıklanan beş başlıkh planda, Türkiye'nin "askeri açıdan ga- ranlör ülke" konumunu üstlene- rek Incirlik, Muş ve Batman üs- lerini bölgede olası bir saldın durumunda anında devreye gi- recek merkezler olarak hazır bu- lundurmasının öngönlldüğü öğ- reruldi. Bu konudakı Washing- ton planırun siyasi ve ekonomik çerçevesi içinde Türkiye'nin "an- cak Arap ülkelerinin antanda ikinci planda bir rol üst- lenebilecegi" tahmin ediliyor. Amerikan yönetiminin savaş (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) Arap dünyasına ııabız turu Baker'ın Körfez savaşı sonrasında Ortadoğu SEMtH tDtz için öngörülen yeni düzene nethk kazandırması ile birlikte Ankara Şam, Kahire ve Riyad'da nabız yoklayacak. Dışişleri çevreleri, Arapların Türİciye'ye Ortadoğu masasında başrol verilmesini istemedikleri görüşünde. ANKARA — Ortadoğu'nun, geleceğine yönelik "Batı kaynaklı" senaryolara "soğuk" bakmaya devam eden Arap baş- kentlerinde savaş sonrasında Ankara'ya bölgede "ortaklık statüsü" içeren bir rol biçüiyor. Böylece bölgenin "ayrümaz bir ansnrn" olmasına karşın bir Arap ülkesi ohnayan Türkiye'- nin, "Ortadoğu masasT'na, ikincil bir konumda otunnası- nın gündemde olduğu ifade edi- liyor. ABD Dışişleri Bakanı James (Arkası Sa. 17, Sü. 4'de) AUAHIN Türkiye-BM görüşmeleri 18-22 şubatta Kıbrıs raporu öncesirandevuBM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın mart ayı başında Güvenlik Konseyi'ne sunacağı 'anlaşma taslak planı' raporu öncesinde Türkiye ile BM arasındaki son temaslar New York'ta gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Alptemoçin'in de 25 şubatta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi bekleniyor. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın 15 şubat tarihin- de Güvenlik Konseyi'ne sunma- sı gereken Kıbns raporunu er- telemesi, Kıbns'uı yeni geüşme- lere gebe olduğunu gösteriyor. Genel Sekreter'in raporunu mart ayı başında Konsey'e sun- ması öncesinde, Türkiye ile BM arasındaki son temaslar, 18-22 şubat tarihleri arasında Nev, York'ta gerçekleştirilecek. Türk tarafından Ikili Işler Genel Müdüru Korkmaz Hak- Unır ve KKTC Cumhurbaşka- nı Ranf Denktaş'ın özel danış- manı Miimtaz Soysal, BM Ge- nel Sekreteri, Kıbns iyiniyet gö- revlisi Gustave Feigsel Ue "an- laşma taslak planı" üzerinde görüşmeleri sürdürmek için 18-22 şubat tarihleri arasında New York'ta olacaklar. AFOT (Türkiye'nin Ameri- kah Dostlan) demeğinin toplan- tılanna katılmak üzere Was- hington'a gidecek olan Dışişle- ri Bakanı Alptemoçin, New York'a da uğrayarak BM Genel Sekreteri Cuellar ile görüşecek. Görüşmenin 25 şubatta gerçek- leşmesi bekleniyor. Bu göruş- (Arkast Sa. 14, Su. 7'de) S A V A Ş I N SINIR BOYUNDA HALKLA SÛYLEŞİ E C EV IT CUMHURİYET İÇİN YAZDI Insanmı, petrol mü? vüneydoğu halkı, Türkiye'nin ABD'nin çıkarlanna 'alet olmasını' istemiyor. 3. Sayfada VHashingtoıfun Bakışı... K.örfez'de kara savaşı yaklaşırken, Tür- kiye dahil dünyanın değişik yerlerinde terör eylemlerinin dehşeti yaşanıyor. Ama aynı zamanda savaş sonrasına iliş- kin senaryolar yazılmaya devam ediyor. Bu açıdan, ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın önceki gün Kongre'de yapmış ol- duğu konuşmada ılgınç ıpuçları var. Başkan Bush yönetımı, savaş sonrasında Ortadoğu'ya nasıl bakmaya hazırianıyor? Baker'ın Temsilcıler Meclisi Dış llişkiler Ko- misyonu'ndaki açıklamalanndan bu sorunun karşılığı genel olarak çıkarılabilir. Buna gö- re, VVashington'un bölgede görmek istediği çözüm beş ayak üstüne oturtulabılecek: (1) Irak ve Iran'ı da ıçine alacak biçimde, yeni bir güvenlik sıstemınin Körfez ülkeleri arasında oiuşturulması. Bu çerçevede "Kör- (Arkaa Sa. 17, .Su. 1 'de) HASAN CEMAL BUGÜN YARIN PAZAR BJUMTEKHIK 3B- Urtr GÖZLEM UĞURMUMCU Paris Yasası... Geçen yılın 19-21 kasım günlerinde Paris'te bir araya ge- len 34 ülkenin devlet ve hükümet başkanları "Yeni Bir Av- rupa İçin Bartş Yasası" olarak adlandınlan anttaşmayı im- zalamışlardı. Türkiye, bu doruğa en üst düzeyde temsilcıleriyie ka- tılmıştı: (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog