Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yd; Sayı: 23874 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL Şubat 1991 Perşembe SAVÂŞIA 22.GÜN Karasavaşı kapıdaBush'un, Savunma Bakanı Cheney ile Müttefık hava kuvvetleri, Irak'ın askeri A B D Dışişleri Bakanı Baker, savaştan Genelkurmay Başkanı Povvell'ı Arabistan'a gücünü zayıflatmak amacıyla saldırılarını sonra Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın göndermesi, kara savaşının giderek yoğunlaştırdılar. B-52'ler her üç saatte sağlanmasına yönelik çabalar içinde yaklaştığına ilişkin bir işaret sayılıyor. bir Irak Cumhuriyet Muhafızları îsrail, İran ve Irak da dahil tüm bölge Cheney ve Poweirın, General Schvvarzkopf mevzilerini bombalıyor. Denizdeki ülkelerinin rol alması gerektiğini söyledi. ile kara savaşına dönük son hazırlıkları hareketlilik de yakında başlayacak kara Baker, îsraiFin Arap komşularıyla gözden geçirecekleri bildiriliyor. savaşına hazırhk olarak yorumlanıyor. banşmasmın sağlanmasını istedi. 14. Sayfada ABD'ninKürdere yeni hakısıABD yönetiminin TüTkiye'deki Kürtler konusunda hazırlattığı bir siyasi çalışma metninde, "Türkiye Kürtleri, bizdeki siyahlar gibi yaşama entegre olmuş ve bölgeselliğini bir ölçüde yitirmiş durumda. Bağımsızlığı hiçbir zaman gerçekten istemeyecekferdir, ancak kültürel haklarının üzerindeki yasaklar kaldırılmalı" denildi. ANKARA (Camhuriyet Bü- rosn) — ABD yönetiminin, sa- vaş sonrasında Ortadoğu'da ku- rulacak yeni dengeler içinde önemli yer verdiği "Kürt halkı" için "bagımsızkk" öngörmediği, bu halkın genişletılmiş haklara kavuşturulmasının yeterli olaca- ğını savunduğu ögrenildi. Was- hington'un bu konudaki"bagun- su Kiirf devleti" yanlısı tutu- mundan uzaklaşmasında Türki- ye ve tran'ın konumlannın ya- ıu sıra dört bölge ülkesinde ya- şayan Kürt topluluklan konu- sunda hanrlanan siyasi raporla- nn da etkili olduğu belirtiliyor. Son olarak bu çerçevedeki bir si- yasi çalışma metninde, "Türki- ye Kürtleri bizdeki siyahlar gibi tophımsal yaşama entegre otmoş ve bolgeselliğni bir olçüde yitir- miş durumda. Bağımsızlığı hiç- bir zaman gerçekten istemeye- ceklerdir, ancak kültürel hakla- nnın üzerindeki yasaklar kaldı- nlmalı" görüşune yer verildi. öte yandan Batı Avrupa'da üs- lenen 21 Kürt örgütünün Lond- ra'da bir "ortak bagımsızlık deklarasyonu" yayımlamaya yö- nelik girişimlerinin de Washing- ton tarafından benimsenmediği ve "bölge gerçeğinden uzak" olarak nitelendirildiği belirtildi. ABD yönetiminin Kürtler ko- nusuna bakışmda, bu etnik gru- bu barındıran İran, Irak, Suri- ye ve Türkiye'deki rejim farklı- (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) ANKARA'D AN TAHRAN'A 5'Lİ MESAJ 14 Sayfada ANAFtan ÖzaTa sınırlı yetkî Hükümete çok sayıda yasada kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapma yetkisi veren tasarı, Komisyon'da 'temel ekonomik düzenlemeler' kapsam dışı bırakılarak kabul edildi. Meclis'te ANAP'lı milletvekilleriyle görüşenözal, "Irak, maazallah Kuveyt yerine Türkiye'ye girseydi darmadağın olurduk" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Hükumetin, Körfez Sa- vaşı'nı da gerekçe göstererek çok sayıda yasada kanun hükmün- de kararnameler (KHK) ile dü- zenleme yapma yetkisi istemi, TBMM Anayasa Komisyonu'n- da "temel ekonomik düzenle- meler" kapsam dışı bırakılarak kabul edildi. Devlet Bakanı Ke- çeciler'in "kriz döneminde, has- sas döoemde gerekirse Lurnhır" şeklindeki savunması üzerine, ANAP'h üyeler hükümete yeni bakanhk kurma yetkisi de ver- diler. Yetki tasarıa komisyonda görüşülürken ANAP'h milletve- killeri ile TBMM'deki odasında görüşen Cumhurbaşkanı Turgnt Ozal, Irak'ın gucünü küçümse- mekte yanıldığını kabul ederek "Irak maazallah Kuveyt yerine Türkiye'ye girseydi dannadagın olurduk" dedi. Anayasa Komisyonu'nda yet- ki tasarısı görüşülürken ANAP'h komisyon üyeleri bir- birlerine düştüler. Tasarının ikinci maddesi görüşülürken (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) İNCİRLİK ÜSSÜ'NE TAKVİYE 3. Sayfada ANAPTA KÜRTÇE KAVGASI KOMİSYONDA 4 Sayfada DOGULU MİLLETVEKİLLERİ TASARININ GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYOR 4 Sayfada SORUMLULUKTAN KAÇAMAYACAK CÛNEYT ARCAYÛREK 5. Sayfada ORDUDA MAAŞ DÜZENLEME HAZIRLIĞI 14 Sayfada DIŞİŞLERİ: SAVAŞ SONRASI İÇÎN RESMI GİRİŞİM YOK 17. Sayfada EKMEK NÖBETİ — Manhn'e baglı tdil'de ber yer askeri biriiklerie doln. Bakkal, manav ve fınncüann dunımondan yakınmadığı tek ilçe bdki de Idil. Askerler sıra sıra telefon ku- lübeleri önünde bekliyor. Gazete bayilerinin önü kalabalık. Fınnlar ise neredeyse yalnızca askerlere çalışıyor. Fınnlann önünde kuynıga giren cemseler, paylanna düşen "tayını" al- mak için beklerken görevli askerler de aracın içinde nöbet tutuyorlar. (Fotoğraf: Zafer Ak- nar) CBJtL İAŞUMGIÇ'ın mttan 3. Sayfada Şiddet eylemleri tırmanıyor Türkiye'nin Nürnbeıg Başkonsolosluğu dahil birçok merkezde bombalar patladı Dış Haberler Servis» — Irak, uluslarara- sı ittifakta yer alan ülkelere karşı başlatı- lan terörist eylemlerin "ürmandınlacağım" açıklarken, ıçlerinde Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu pek çok merkezde dün bombalar patladı. Baş- konsolosluğumuzdaki patlamada herhan- gi bir hasar meydana gelmedi. Yunanistan, Pakistan, Peru ve Lübnan'daki patlamalar- da ise toplam 5 kişi öldü, en az 30 kişi ya- ralandı. AA'nın haberine göre, Nürnberg Baskon- solosluğu'na kimliği belirlenemeyen bir ki- şi tarafından atılan molotof kokteyli, bina- nın önündeki kaldmma isabet ederek pat- ladı. Patlamada konsolosluk binasına hiç- bir zarar gelmediği bildiriliyor. Baskonso- loshık binasına «klaşık iki hafta önce de molotof kokteyli atılmış, saldınyı gerçek- leştiren kişi vakalanamamıştı. Bağdat Radyosu'ndan iki gün önce yurt- dışındaki ajanlanna 'terörist eylem' çağn- sında bulunan Irak, müttefîk devletlerin çı- karlanna karşı başlatılan saldınların tırma- nacağmı açıkladı. Bağdat Radyosu'nun dün yayımladığı mesajda, "İyi Müslümanlann, emperyalistlerin çıkarianna karşı başlattı- ğı dhat her geçen gun yükselecek ve emper- yafistletin planlannı altüst edecektir. tnsan- Ugın düşmanlanna karşı gögüs geren mü- cahitleri seiamhyornz" denildi. Radyodan yayımlanan mesajda, Batılı ya- yın organlarının, 'mücahitler' tarafından gerçekleştirilen eylemleri kamuoyundan sakladığı ileri süruldü. ABD ordusundaki yetkililerden aiınan bilgiye göre savaşın başından bu yana Bağ- dat Radyosu'nu vurmaya çalışan müttefık uçaklan, radyo vericilerini pek çok kez bombaladılar. Savaşın ilk günlerinde bu sal- (Arkan Sa. 14, Sü. l'de) TÜRKİYE: 100 ORTADOGULU S1NIRDIŞI EDİLDİ 14 Sayfada KORFETDEN AGIR FATURA Türkiye'nin kaybı 4.5 mılyar dolar ABD Dışişleri Bakanı Baker, Körfez Savaşı'na destek için 64 milyar dolar yardım vaadi alındığını, bunun 14 milyar dolarhk miktarınm Mısır ve Türkiye gibi cephe ülkelerine verileceğini bildirdi. ANKARA (Cnmhnriyet Bıirosu) — Körfez krizinin Türk ekonomisine getirdiği ekonomik yükün gittikçe art- tığı ve bu kaybın 1990 yılında yaklaşık 4.5 milyar dolan bul- duğu belirtiliyor. Kriz nedeniy- le Türkiye'ye yapılan 2 milyar dolar dolayındaki dış yardım ve taahhütlerin ekonomik ka- yıplann karşılanmasında ye- tersiz kaldığı kaydediliyor. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, ABD'nin Körfez sava- şına destek için 64 milyar do- (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) MADEN İmza atıldı, grev bitti Genel Maden-İş Sendikası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTKİ) ile Maden Tetkik Arama (MTA)'da çalışan 48 bin işçi için toplusözleşmeyi dün imzaladı. Denizer, "İşçi piyasasını yükseltme mücadelesi verdik" dedi. Ekonomide MADEN İŞÇİSİNİN 40 GÜNLÜK DlRENlşl Ekonomide SAVAŞ VE MADENCİLER SÛKRAN KETEMCİ'ran yazısı Ekonomide S A V A Ş I N SINIR BOYUNDA HALKLA SÛYLEŞİ ECEVIT CUMHURİYET İÇİN YAZDI Devlet tüccar yönetılmez VATAHDAŞ: Özal, TV'de 'Biz bu savaştan kârlı çıkaca- ğız..." diyor. Hüküme- tin bu tavrından çok mahcup oluyorum. Bir Türk vatandaşı olarak eziklik duyu- yorum. 3. S A Y F A D A BUGUN Alman yazar Christa Wolf "F^ssandra" adh romanında cüm insanlann içinde var olan korkuları, umutları, düşüncelen, görüşleri bilinç düzleminde irdeleyerek "banş"ı korumanın yoflarını anyor. "Baskı" ve "Düfraan" imgelerinden kurtulmadıkça, içimizdeki duvarları yıkmadıkça, sonradan düşman ilan ettiklerimizi, önceden çıkarlarımız uğruna beslemekten vazgeçmedikçe "savaş" kaçırulmazdır diyor Wolf. YARIN Televizyonculuğu, geçen günlerde 23 yaşına giren TRT'nin televizyonundan da eskilere dayanan Halit Kıvanç, konuşma rekorunu 1970'te kırmış. Kıvanç'ın bugünün sunuculannda anlayamadığı ise hiçbir şey içmeden sarhoş olmaJarı. CUMARTESI BJUHTEKNIK Acar Baltay. Saddam'ın kişiliğı Asimov: Dünyada ay taşları Yankı Yazgan: Saldırganlık bir savunma mı? İsmail Murat: Askerler de korkar Yaşam: Öğle şekerlemesi şart Cousteau: Okyanusların büyüsü Vebbi Belgib Yıldız Savaşları ve Irak PAZAR Istanbul neden olta balıkçılığının cenneti?.. Olta balıkçılan için İstanbul'da sualtı trafiğinin dört mevsiminde ne var ne yok?.. Hangi balığa hangi iğne gerekli?.. Zuhal Olcay, 'Kan Kardeşleri' müzikaline başlarken Sahte Cennete Veda hakkındaki yayınlar için ne düşünüyor, ne yapacak?.. Emeklı gazi 'jeep' ellinci yaş gününü savaşmadan kutlavacak! Kürt Senaryolan... D o ğ u Anadolu'da Sovyet ve İran sınır- larının iç kısımlarından baştayan... Batıya ve güneye doğru üçgen gibi yayılarak inen... Güneydoğu Anadolu'dan batıda Suriye, güneyde Irak ve doğuda İran topraklarını içi- ne alıp gitgide incelerek, sanki Basra Kör- fezi'ne değecekmişçesine aşağı doğru uza- nan bir toprak parçaa... Türkiye, İran ve Irak topraklarından, dün- yanın petrol hazinesine sivrilerek inen kama gibi bir coğrafyada yeni bir devlet: Halkı Türk degil, Acem değil, Arap değil, Kürt olan... Kim ıster böylesine değerli bir stratejik ko- numa sahıp yeni bir devletin bölgemızde ku- rulmasını? Sovyetler? ABD? İngiltere? İsrail? Örneğin Moskova, kendisine yakın olma- sı ya da kenri: nüfuz alanı içinde yer alması (Arkası Sa. 17, Sü. Vdt) HASAN CEMAL • Kişisel çanağa reklam kampanyası META elektronik, ürettiği çanakla Magic Box programlanmn dışında da yayınlar izlenebileceğini duyuracak. 6. Sayfada • Özel Hayat TV3 'te bu gece ekrana gelecek 1962 yapımı fılmde Brigitte Bardol'nun parlak dönemini izleyeceğiz. 6. Sayfada • Sanat bir çeşlt rtiraf " "***%* Son dönem resimleri •> Ortaköy Artisan 'da sergilenen Avni Arbaş, "Ben doğanın değişimlerini değil, kendi iç dünyamın titreşimlerini yansıtıyorum" diyor. Avni Arbaş'ın resim sergısi 28 şubata kadar açık kalacak. 7. Sayfada • Durgunluğa çare arayışı Körfez savaşı nedeniyle ekonomide ortaya çıkan durgunluk eğilimiyle mucadele etmek için Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin koordinasyonunda bir çalışma yurutüluyor. Ekonomide • Ikincl Lig'de final gibi maç A Grubu 'nda gözler bu hafta oynanacak Samsunspor - Kocaelispor karşilaşmasına çevrildi. Sporda • Turan: Yeniden dogdum Fenerbahçelı futbolcu, stoper mevkimde daha başanlı olduğunu so'ylüyor. Turan, "Eski günlere çok yakında tekrar döneceğim. " Sporda • Yükseköğrenim vakfediliyor Üniversıte rektörteri ve öğretım uyelerı, 'vakıf üniversitesi modelı 'ni tartışıyorlar Arka Sayfada • Damarası'nın D'si Aydm-Çine'de bazı köyler ismım değiştiriyorArka Sayfada fiOZTEM UGURMUMCU Aynı Nokta... İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, önceki gün Brük- sel'de Avrupa Topluluğu Dışişleri Bakanlan Toplantısı'nda Ortadoğu bölgesınde yeni bir savunma ve güvenlik örgü- tü kurulması gerektiğini söyledi. İngiltere, öteden beri bu görüşü savunur. Bu bakımdan Hurd'ün önerisi, Ingilız dış siyasetının "klasikleşmiş" bir (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog