Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 DM Cumhuriyet "İyi Faiz 11 Devam! PAMUKBANK iyi ba n 67. Yıl; Sayı: 23873 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL(KDVdah1 ıj6 Şubat 1991 Çarşamba SAVAŞTA 21. GUN Bomba yagmuruABD jetleri son 24 saatte Irak'a 2700 çıkış yaptı Suriye'den ilk ateş Suriyebirlikleri, kuzey kesiminden S. Arabistan'a girmeye çahşan yaklaşık 30 Irak askerinin açtığı ateşe topçu ateşiyle karşılık verdi ve Körfez savaşında ilk kez çatışmaya girmiş oldu. Kara savaşı işaretimi? ABD Başkanı Bush, Dışişleri Bakanı Cheney ile Genelkurmay Başkanı Powell'ın Körfez'e giderek son durumu yerinde inceleyeceklerini açıkladı. Bush, bunun kara savaşının yakın olduğu işareti olmadığını belirtti. 14. Sayfada ÜRDÜN KONVOYUNA MÜTTEFİK BOMBASI 10. Sayfada GÜNEYDOĞU'YA FÜZE AGI — Alman hüküraetinin gönderdigi Hawk füıeleri Diyarbakır'daki jet üssüne yerieştirildi. (Fotograf: AA) 17. •BUSH, RATSANCANİ'NİN ARABULUCULUK ÖNERİSİYLE BARIŞ PLAMNIREDDETTİ14 Özal 'masanın'neresinde?Savaş sonnasına ilişkin ha&rlanan senaryolarda Türkiye bölgede ikinci derece rollere itüiyor ARAP AĞIRLIKU MODEL İRAN İNİSİYATİF KAZANIYOR Savunma Bakanı Cheney'in, savaş sonrası Körfez'de 'Arap ağırlıkh güvenlik modeh'ni gündeme getirmesi ABD'nin planlarını netleştiriyor. Kurulacak güvenlik şemsiyesinde; 1. güç olarak bölgede kalacak ABD askerleri, 2. güç Mısır ve Suudi Arabistan önderliğinde Arap gücü, 3. ve son güç olarak da Türkiye sıralanıyor. UFUK GOlDEMtmn hatert u sayfada Diplomatik çevrelerde, İran'ın barış girişimi ile savaş sonrasına dönük inisiyatif kazandığı belirtiliyor. Tahran'ın bu 'aktif politika ile giderek öne çıktığı, Ankara'nın ABD doğrultusundaki tutumu ile 'prestij' kaybettiği kaydediliyor. ABD, Türkiye'yi savaş sonrasında kurulacak masada, Tahran'a karşı denge ımsuru olarak görüyor. u Özal TBMM'de yetki ve Kürtçe konuşma serbestliği yasaları için kulis yaptı ANAP'ta Ktirtçe kavgasıANIAP CTrııVıunHa lmnııcon \AnrAlr* I ZT. M •• • •^ ^ • » " ^ANAP grubunda konuşan Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, tasarıyı 'Dağ, fare doğurdu' diye nitelendirerek kapsamının gçnişletilmesini istedi. Yılmaz'ın "Biz 20 milyonuz, siz Orta Asya'dan geldiniz, biz buradaydık" demesi üzerine bazı bakan ve milletvekilleri Yılmaz'a hakaret ettiler. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Künçe serbestisi getiren yasa tasansı ANAP grubunda sert tartışmalara yol açtı. ANAP Mardin Milletvekili Nurettiı Yılmaz'ın tasanyı "Da| fare dofurdu" biçiminde değerlen- dirmesi ve Türkiye'de 20 milyon Kürt bulunduğunu söylemesi, ANAP'hlann sabnnı taşırdı. Baa bakanlar ve ANAP grubu- nun büyiik çoğunluğu "yuh" çe- kerek kürsüdeki Yümaz'ın üze- rine yürudüler. Nurettin Yıl- maz'a, "Provokatör", "Peze- venk", "Haysiyetsiz heriF', "Adi «dam", "Bolücü", "Alçak" diye bağınldı. Grup toplantısmdan sonra TBMM'ye ^elen Cumhurbaşka- nı Turgut Ozal, ANAP'lı millet- vekillerinın Kürtçe konuşma ya- sağının kaldınlması ve yetki is- temine ilişkin yasa tasarılanna olumlu oy verrneleri için kulis yaptı. (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK CÛNEYT ARCAYÛREK'ln yaznı 5. Sayfada ÖZAL ÖNERMİŞTİ Generaller Körfez'e gitmek istemedi Genelkurmay Başkanlığının ileri bir aşamada Suudi Arabistan'a küçük rütbeli subaylardan oluşacak ekip göndermeyi planladığı öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı TurguC Özal ile Genelkurmay Başkan- lığı arasındaki Körfez savaşına ilişkin yaklaşım farklılıkları ABD'nin Turkiye'den istekleri- ni sınırlayıcı rol oynadı. Was- hington kaynakları, Cumhur- başkanı Özal'ın Suudi Arabis- tan'a Türk generallerini gönder- me karannın ABD'ye yansıma- sı ve sonra Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Dogan Gttreş'in buna karşı çıkmasıyla kararın "askıya alınmasının" kendileri- nı şaşırttığını ve dizginlediğini belirtiyorlar. öte yandan Genel- kurmay Başkanlığı'nın daha ile- ri bir aşamada Körfez'e küçük rutbeli Turk subaylanndan olu- şan bir ekip göndermeyi planla- dığı öğrenildi. Washington kaynakları ile (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de) Son 6 ay içinde işten çıkanlan sendikalıların sayısı 60 bine yaklaştı Işçüerde savaş yarasıKörfez krizinin patlak verdiği ağustos ayından bu yana sendikasızlarla birlikte işlerinden olan işçi sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor. En çok işçi çıkarma, tekstil işkolunda oldu. Birçok işyerinde de işçileri "ücretli ya da ücretsiz izne çıkarma" uygulamasına başvuruluyor. lş-Sendika Servisi — İşçi çı- Birçok işyerinde de işçileri "üc- yemeden kapı önüne bırakılı- Teksif Genel Sekreteri Zeki Po- karmalar Körfez savaşıyla bir- retli ya da Ücretsiz izne çıkarma" yor" değerlendırmesini yaptılar. lat, tekstil işverenleri ile geçen ay likte büyuk boyutlara ulaştı. uygulamasına başvuruluyor. tşçi çıkarmalarm özellikle yaptıklan grup toplu iş sözleş- Son 6 ay içinde işten çıkanlan Geçen ay "tekstil" ve "metal" tekstil ve metal işkollannda da- mesinin öncesinde ve sonrasın- sendikah işçilerin sayısının 60 işkollannda işten çıkannalann ha da yaygınlaşacağı bildirilir- da işten çıkanlan işçi sayısının bine yaklaştığı bildirüiyor. Sen- "çı| glbi" büyüdüğü bildirildi. ken turizm ve basın sektorunde (Arkası Sa. 12, Su. 3'de) dikasızlarla birlikte bu süre için- Bu işkollannda örgütlu sendika- de yüzlerce işçi işten çıkanldı. . de işten çıkanlanlann sayısının lann yöneticileri, "tşçUerimiz Son 6 aydır en çok tekstil iş- NE KADAR İŞÇİ 100 bini aştığı tahmin ediliyor. toplusözleşmenin rneyveJerini kolunda işçi çıkarma göruldu. ÇIKARILDI? Ekonomide S A V A Ş SINIR BOYÜNDÂ HALKLA SÖYLEŞİ ECEVIT CUMHURİYET YAZDI İÇİN BIRYURTTAŞ Biz Amerika için doğmadık • M. ncirlikliler 'Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz' diye haykı- nyorlar. MMalkın savaş iste- mediğini iktidar da biliyor. Başbakan da bunu bildiği için iki- de bir i Savaşa girme- ye niyetimiz yok' di- yor, Ama Cumhur- başkanı'nın Türkiye 1 yi doğrudan savaşa sokmak istediği bellL 3 . S A Y F A D A 4 GUN 4 DERGI Y A R I N CUMA 23 inM Trmn 77 ytM snucssı Ik ha Mt» **• Mçmyit M p 3«« i CUMARTESİ BiUMİEKNİK PAZARnrc *. s m3Sd... Savaş sonrasında Ortadoğu bir başka Or- tadoğu olacak. Bunu herkes ezbere biliyor artık. Bilinemeyen, bu Ortadoğu'nun nasıl bir Ortadoğu olacağı. Bir Amerikalı yazarın de- yişıyle, yeni bir düzen mi, yoksa düzensizlik mi geçerlı olacak savaş sonrasında?.. Bu konuda kuşkusu olanlardan biri de Başkan Carter döneminin Ulusal Güveniik Danışmanı Zbıgnıevv Brzezinski. Saddam'ı yola getirmek için askeri çözüme karşı çık- mış olan Brzezinski, öncekı gün The New York Times'ta yayımlanan makalesinde şun- ları yazmış: "Körfez krizi banşçı yddan çözülebilsey- di ve Irak'ın, uluslararası topluluk tarafından uygulanan yaptırımlarla Kuveyt'ten çekilme- si sağlanabilseydi, yeni dünya duzenine iliş- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Siyasi kanal' kablodan PTT, kablolu televızyon şebekesiyle vereceği 7. Kanal'la ilgili TRT'ye öneri göturdu. 6. Sayfada • Daha »yi blr yasam uğruna TV2'de 'Bir Film Bir Yönetmen'de Erdoğan Tokatlı'mn 'Fidan' adlı fılmı yayımlamyor. 6. Sayfada • New York'un şık çevreleri Liza Minelli ve Dudley Moore'un başrollehni paylaştığı 1981 yapımı 'Arthur' adlı film, bu akşam saat 20'den itibaren TV'nin 3. kanalmda gösterılecek. 6. Sayfada • Savaşa, kışa karşın müzik Azen Oda Orkestrası 10-11 şubatta Azen bestecilenn eserlerinden iki konser verecek. 7. Sayfada • Şenlikte bu kez müzik elektronik tlhan Mimaroğlu, 1991 Uluslararası Istanbul Festivali'ne katılacak. 7. Sayfada • Turizm ortada kaldı Devleı Bakanı Çelebi, turizm kredılennın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Ekonomide • Asil Nadir iflastan döndü Nadir'in 50 milyon stertin dolayındaki borcunu odeyebıleceğine kanaat getiren 4 borsa firması, ıflas davasından vazgeçti. Ekonomide • Körfez, TMO'nun başına patladı IHF, TMO bayan eltopu takımımn elenmesıne karar verdı. Sporda • Savaş alanı İstanbul Yetımdiler; islerı yoktu, yer bulamıyorlardı Arka Sayfada • Köroğlu dağında tatil Ormanlarla çevrilı Hatçaağız yaylasmda 25 ev var. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Lehçe Yasağı!... Gülünç oluyoruz, gülünç! 'Türkçeden başka dillerde' yapılan yayınları kaldıran ve ye- rine yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısında bakın ne var: —Madde 6: Türk vatandaşlan yukarıdaki maddelere ay- kırı otmamak kaydıyla başka mahallı dil ve lehçeleri konuşa- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog