Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranla TL $ DM rı: ^CI5 %65 Cumhuriye iz" Devam! 67. Yıl; Sayı: 23872 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 1991 Salı Yüzd} 14-40 zam geldi TEKEL çarpüSamsun 2000, Marlboro 5700, Büyük rakı 17500 lira oldu SAVAŞTA 20. GÜN Bağdat hedefteABD, saldınlarını Bağdafa yöneltti. Irak, önceki gece kente 77 hava saldınsı düzenlendiğini açıkladı Dış Haberier Ser- visi — Müttefıkler ta- rafından Irak'a dü- zenlenen hava saldın- ları yoğun biçimde sürerken bombardı- manlara ilk kez ABD' nin ünlü Missouri zırhlısı da katıldı. Japonya, 2. Dünya Savaşı'nın sonun- da 45 bin tonluk Missouri zırhlısında teslitn anlaşmasını imzalamıştı. Ame- rikalı yetkililer, Kuveyt kıyılanna yak- laşan zırhluun 40 cm'lik toplan ile Irak mevzilerine 1.2 tonluk bombalar yağ- dırdığını bildirdiler. Askeri gözlemci- ler. toplannın menzili 38 km olan Mis- souri'nin bombardımana katdmasını, ABD savaş gemilerinin Irak misilleme- sinden korkmadan Kuveyt kıyılanna yaklaşabilmesinin kanıtı olarak görü- yorlar. Missouri zırhlısı, Kuveyt'teki Irak mevzilerini top ateşine tutarken Bağ- dat önceki gece ve dün sabah yoğun biçimde bombalandı. Bağdat radyosu önceki gece sabaha kadar başkente 77 hava akıru düzenlendiğini belirtti. AA'nın haberine göre görgü tanıkla- n, Bağdat'taki bazı iletişim merkezleri, sanayi tesisleri ve hükümet binalannın isabet aldığını, bu binalardan bazıla- nnın savaşın başlangıcından beri iki ya da üçüncii kez bombalandığını kaydet- tiler. Bağdat'ta elektriklerin kesik oldu- ğu, semtlere dönüşümlü olarak su ve- rildiği, ciddi bir gıda, gazyağı ve ha- vagazı sıkıntısının yaşanmakta oldu- ğu, arabalara 15 gün için 30 litre ben- zin verildiği bildirildi. Amman'dan Bağdat'a ulaşan yolcu- lar ise mütteflk kuvvetlerinin Irak'a gı- da melzemesi taşıyan kamyonları da bombaladıklannı, en az 10 kamyonun isabet aldığını, bombardımanda bir şoförün öldüğünü, diğerinin ise yara- İandığını söylediler. AFP, müttefıklerin dun sabah gü- neydeki Basra'ya da uçak ve füze sal- dırıları düzenlediğini bildirdi. AFP1 nin Iran'm IRNA Ajansı'na dayana- rak bildirdiğine göre Basra'daki pal- lamalann sesi Hürremşehr kentinden duyuldu. Fransa Genelkurmay Başkanı Gene- ral Maurice Schmitt, Fransız uçakla- nnın dün Irak topçu bataryalarını bombaladığını bildirdi. Maurice Schmitt, saldırıya katılan Jaqaar ve Mirage F-l uçaklannın Suudi Arabis- tan'daki üslerine kayıp vermeden dön- düklerini açıkladı. Schmitt, saldınnın Kuveyt sınırı- nın 50 km kuzeyindeki topçu batar- yalarına yönelik olduğunu belirtti. General Maurice Schmitt, Irak'ın müttefıklerin tahrip edilip edilmediği- ni bilmedikleri 450-500 ucağının bu- lunabüeceğini bildirdi. General Schmitt, Iraklılann 60 ka- dar savaş uçağının tahrip edildığini ve yaklaşık 80'inin lran'a sığındığım söyledi. Irak kara ordusunun ehndeki teçhi- zatla ilgili olarak da General Schmitt, bunların yüzde 10'unun tahrip edildi- ğini belirterek "Amerikalılar, 400 ile 500 tankın ve 400 kadar topun tahrip ohtagunu tahmin ediyoriar. Bu da ka- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) »İRAN CUMHURBAŞKANIHAŞİMİ RAFSANCANİT)EN ARABULUCULUK^ ÖNERİSİ io. IRAK'I BOMBALIYOR — Irak'a karşı ilk kez bombardımana katılan Missouri 2. Dünya Savaşı'nda da görev yapnuştı. Missouri'nin Türk-ABD ilişkilerinde de özel bir yeri bulunuyor. Bush, ünlü Missouri zırhhsını da cepheye sürdüDış Haberier Servisi — ABD'nin ünlü Missouri zırhlısı da Irak'a karşı ilk kez bombardımana katıldı. 40 cm'lik toplarıyla Kuveyt'teki Irak mevzilerine 1.2 tonluk bombalar yağdıran Missouri 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Pasifik Donanmasf nda görev yapan ve Japonların teslim antlaşmasına sahne olan bir sancak gemisi. Savaş sırasında inşa edilen Iowa sınıfı dört savaş gemisinden biri olan "Missouri", 58 bin tonluk deplasman (su taşırma) ağırhğıyla dünyadaki en büyük savaş gemilerinden biriydi. Dokuz ana bataryasmda 16 inçlik toplar taşıyordu ve 35 knot (saatte 64 km.) hız yapabiliyordu. "Missonri", savaşın son aşamalanna değin Büyük Okyanus'taki çarpışmalara katıldı. Müttefık Kuvvetler Komutanı General Douglas MacArthur tarafından teslim töreni için seçildikten sonra Tokyo Körfezi'ne girdi. 2 Eylül 1945 sabahı dokuz kişilik Japon heyeti gemiye çıktı ve Japon Dışişleri Bakanı Shigemitsu Mamoru ile General Umezu Yoşiciro, "Bütiin Japon silahlı kuvvetlerinin koşulsuz teslim olduğunu" belirten belgenin iki kopyasını imzaladı. "MissourT'nin yanı sıra aynı sınıftan öteki gemiler "Iowa", "New Jersey" ve "Wisconsin", Kore Savaşı'na katıldılar. Gemiler daha sonra bakım altına alındılar ve yenilenerek en modern silahlarla donatıldılar. Baştan aşağı yenilenen Missouri, şu anda 40 cm. çapında toplara sahip bulunuyor. Bu topların menzili 38 km.' ye kadar ulaşıyor. Bu toplar, 1.2 ton ağırlığındaki top mermilerini atabiliyor. Missouri'nin, Türk - ABD ilişkilerinde de özel bir yeri bulunuyor. ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesi 5 Nisan 1946'da Missouri ile Turkiye'ye getirilmiş, geminin Istanbul'a gelişi Türkiye ve ABD arasındaki üişkilerde bir dönüm noktası olarak nitelenmişti. Ifeni dtizen tartışmasıGUVENLIK SISTEMI ABD'denTürkiye ? ye temel görev YASEMtN ÇONGAR ANKARA — Körfez savaşı sonrasında Ortadoğu'da yeni bir güvenlik sistemi oluşturulmasını planlayan ABD, bu sistem içinde Türkiye'nin aktif rol alması konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Washington, bölgede bir "askeri pakt" yerine, daha esnek yapıda bir "güvenlik işbirligi süreci" kurulmasından yana olup bu sureç içinde, Türkiye'nin; Iran'ın siyasi ağırlığıru dengeleyecek, Irak'la yakın siyasi ve ekonomik işbirligi kuracak bir ülke olarak etkinlik göstermesini istiyor. Türkiye'de Amerikan askeri varlığının arttırılmasının düşünülmediğini belirten Washington kaynakları, "hava savunması ve füze gücünün arttınlması için Ankara'ya söz verildigini" belirtiyorlar. Körfez savaşımn uzun bir döneme yayılacağının anlaşılması üzerine ABD'deki siyasi strateji uzmanlarının Ortadoğu'nun güvenliği için geliştirdikleri orta ve uzun vadeli planlar, (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Dl$ MUDAHALEISTEMIYDRLAB Arap dünyası Ankara'ya soğukSEMtH İDtZ ANKARA — Arap dünyasının ABD öncülüğünde Irak'a karşı yürütülen askeri operasyondan büyük rahatsızlık duyduğu ve Ortadoğu'nun geleceğine yönelik olarak Turkiye'ye biçilen role "soğuk" baktığı bildiriliyor. Mısır Dışişleri Bakanı tsmet Abdülmecit'in hafta sonunda yaptığı açıklamada "Kuveyt'in kurtuluşundan sonra yabancı güçlerin bölgeden derhal çekilmelerini" istemesi bu rahatsızlığın açık bir ifadesi olarak yorumlanıyor. Abdülmecit'in aynı zamanda "Mısir"ın Saddam Hüseyin'in işbaşında bulunduğu bir Irak'la yaşayabilecegini" bildirmesi de ABD ile Arap ülkeleri arasındaki temel bir görüş aynlığının habercisi olarak nitelendiriliyor. Mısır'ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Butros Ghali'nin yine hafta sonunda BBC'ye verdiği demeçte, "Uluslararası koalisyonun BM Güvenlik Konseyi'nin 678 sayüı karannın (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) ÖZAL, 'KÜKT VE 'YETKİ' KONULARINDA ANAP MİLLETVEKİLLERİNİ İKNADA ZORLANIYOR 4. sayfada Ekonomi Servisi — Kamu sektöründe yılbaşında başlayan zam furyası sürüyor. Dün de TEKEL ürünleri yüzde 14-40 oranında zam gordü. Samsun sigarası 2000, Marlboro 5700 li- raya yükselirken, büyük rakı 17500 liraya çıktı. Bu arada De- miryollan ve Denizyollan'na da zam geleceği Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer tarafından açık- landı. Bakan zamJann okullann yanyıl tatilinden sonra uygulan- maya konulacağını bildirdi. TEKEL Genel Müdürlüğü'n- den dün yapılan açıklamada, yerli ve ithal ürünlere yapılan zammın yarından itibaren ge- çerli olacağı duyuruldu. Açıkla- mada, son zammın yapıldığı 12 eylülden beri, "tlk madde, ara madde ve diğer girdi fıyatlan ile taşıma fiyatlannda meydana ge- len artışlar ve yabana mamate- ün alım fiyatlanndaki yüksel- mder nedeniyle, bu majnüneria fiyatlannın yeniden düzenka- mesi zarureti ortaya çıkmıstır" denildi. TEKEL ürünleri etiketi üze- rinde yazılı fiyattan satılmaya devam edecek. Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, UBA'ya yaptığı açıkla- mada, DemiryoUan ile Denizci- lik lşletmeleri yolcu taşıma üc- retlerine zam yapılacağını açık- ladı. Zamlann okullann yan yıl tatilinden sonra uygulamaya konulacağını belirten Tuncer, "Zam yapmamak içta çok 4\- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) YENİ FİYATLAR Tablo 14. Sayfada Ocak artışı 4.9, şubat tehlike sinyalleri veriyor Enflasyon vuracakEnflasyonun yıllık hızı da ocakta yüzde 62'ye ulaştı. Toptan eşya fiyatlanndaki ocak ayı artışı ise yüzde 4.6 oldu. Toptanda yıllık enflasyon da yüzde 48.8 olarak gerçekleşti. Geçen ay toptan eşya fiyatlarındaki artışta kamu kesimi, özel sektörü geride bıraktı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Enflasyon 1991 yüına hız- la girdi. 1991'in ilk ayında fiyatlar yüzde 4.9 ora- nında arttı. Geçen yılın ocağmda aylık fiyat artışlan yüzde 3.8 ola- rak gerçekleş- mişti. 1991 ocağına göre yıllık enflasyon da yüzde 62 ye ulaştı. 1990 yı- lının sonunda geciktirilen ve bu yıla bırakı- lan önemli KlT zamları ocak ayı sonunda gündeme gel- meye başladı. Daha sonra sava- şın patlak vermesiyle birlikte, kamunun dönemsel olağan fiyat artışlannın dışında, yeni bir zam zincirini gündeme getireceği öğ- renildi. Elektrik, çay, TEKEL ürünleri, Devlet Demir Yollan, THY, şeker gibi urün ve hizmet- lere zam yapılması kararlaştırü- dı. Ancak çoğunlukla ocak en- EKONOMİ GÜNLÜGÜ Madende anlaşmaya doğru Bursa'da tekstilkrizi Bankacılıkta 1990 kârlan füze gibi Ekononide deksini etkile- meyen ve en önemlileri de henüz gerçek- leşmeyen bu zamlann, şu- bat ayında pi- yasaya yansı- ması bekleni- yor. Bu arada ocak ayında, savaşın çıkma- sından hemen önce yaşanan mala hücum ve stokçuluk eğüi- minin etkileri enflasyon en- deksine de yansıdı. lstan- bul Ticaret Odası'nın veri- lerine göre gıda harcamaları grubunda, stokçuluğa ko- nu olan ma- kaına, un, bulgur vb. kunı gı- da ürünlerinde fiyat artışı yüz- de 7.1 olarak gerçekleşti. Ocak ayında toptan eşya fiyatlannda- ki artışta, kamu kesimi özel sek- törü geride bıraktı. Ocak endek- sine yansıyan kamu fiyat artış- lan yüzde 5.4'e vanrken özel kesimin ürettiği mallardaki enf- (Arkası Sa. 14. Sü. l'de) Kıbrıs için yoğun lıazırlık ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Körfez savaşımn kısa sürede bitmeyeceğinin anlaşıl- ması sonrasında, Kıbrıs sorunu kapsammda Türkiye, Yunanis- tan, ABD ve Birleşmiş Mületler (BM) Genel Sekreterliği'nin yo- ğun bir hazıriık içine girdikleri gözleniyor. ABD Başkanı George Bush- un geçen hafta yayımladığı Kıb- rıs raporunu "VVashington'un bu aşamada verebilecegi en ye- rinde mesaj" olarak değerlendi- ren Ankara, Kıbns sorununun BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın "iyiniyel misyonu" çerçevesinde çözülmesini sağla- mak amacıyia girişimlerinı hız- landırma eğilimi taşıyor. Bu amaçla, KKTC ile Türkiye ara- sındaki teknik temaslann yo- ğunlaştığı ve KKTC yönetiminin (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) Lstaııbııl cla çifte soygun Güngören ve Bayrampaşa'da iki kuyumcu l e r i h e n ü z beürienemeyen saidır- dükkani SOyuldu.5 SOygUnCU 5 kÜO altini gasp ettl.ganlara direnmesi üzerine arala- tstanbul Haber Servisi — Güngören ve Bayrampaşa Kar- taltepe"de iki kuyumcu dükkânı dün silahlı kişilerce soyuldu. İki kuyumcu dükkânından yaklaşık 5 kilo altın ve para gaspeden soyguncular yakalanamadı. Bakırköy'de 34 TJE 49 plaka- lı taksiyi gaspeden silahlı iki ki- şi, sürücüsünü bagaja kilitleye- rek Güngören Yeşilırmak Sokak 7 numarada bulunan Ismet Özer'e ait "Berkant" kuyumcu- sunun önüne geldi. DUkkândan içeriye giren soy- guncular, 09.45 sıralarında, ka- sadaki altınlan vitrine yerleştir- meye çalışan Özer'in kollarına kelepçe takarak etkisiz hale ge- tirdiler. Ancak Özer'in, kimlik- rında kısa süreli bir boğuşma ol- du. Özer, soygunculann açtığı ateş sonucu kasığından yaralan- dı. Silahlı iki soyguncu, Berkant kuyumcusunun vitrini ve kasa- sında bulunan 2 kilo altın ile 1.5 milyon lirayı bir torbaya doldu- rarak gaspettikleri taksiyle olay (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) • Müzikal klasiği Arjantin'de bir otel sahıbı, guzel ama erkeklerle ilgilenmeyen kızmı evlilik düşüncesine alıştırmak için hayali mektuplar yazar. 6. Sayfada • ZAZ ekibinin güldürüsü 'Karımı Kaçırdılar' adlı A BD yapımıfılm, TV2 'de saat 22.50'den itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Müzikli tarih sorgulaması Yönetmen Yavuz Özkan, Feshane'de çekeceği yeni fılminde 'ateş üsttinde yürüyecek.' 7. Sayfada • Yepyeni bir Aslan Asker özel tiyatrolarda bilinçli yenileşme ve çağdaşlaşma çabasını yansıtan gelişmeler göze çarpıyor. 7. Sayfada • Yaşanan dünyada Bir'i yaratmak Kanada'da oğrenim gören Tuba lnal'm heykel sergisi, 13 şubata kadar Istanbul Galeri Nev'de açık kalacak. 7. Sayfada • Komünist Parti tarihe karıştı Italya'da 80 yıl once kurulan partinin yeni adı Demokratik Sol Parti oldu. Yeni partinin doğuşunu Genel Sekreter Achille Occhetto ilan etti. 11. Sayfada • Dolarda rekor düşüş ABD doları dünya piyasalarında rekor düzeyde değer yitirdi ve bir ara 1.4637 marka kadar indi. Ekonomide • 'Urun Konstantin'e! Istanbul Valiliği 'Kostantmiyye' adına karşı Fatih'ten bile daha amansız davranıyor! Arka Sayfada • Körfez savaşı sinemalarda 'Şeref Kalkam' adiıfılmin yapımcısı Roger Corman: 'Filmın öykusü gazete başlıklarından yararlanılarak yazıldı.' Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Cihat mı?... İslamcı kesimin bir bölümü, "ABD ve İsraiHn yanında sa- vaşmaya hayır" diye bikJiriler yayımlıyoriar. Bu bildirilerde Ku- ran'ın Maide Suresi'nin 51. ayetinden söz ediliyor: Ayet şöyle. — Ey, inananlar! Vahudi ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin; onlar bir- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog