Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 $ %12 DM %11 Cumhuriyet "İyi Fair^bevam! /' f *\\ PAMUKBANK iyi oankadı r 67. Yıl; Sayı: 23871 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL(iwvdahıi/4 Şubat 1991 Pazartesi Savaş sonrası Ortadoğu'ya yeni düzen senaryolan Aııkara istiyorOrtadoğu'da savaş sonrası oluşturulacak yeni sistem; silahsızlanma, Filistin, Kürt ve petrol olmak üzere dört ana unsura dayanacak. Türkiye'nin aktif rol oynaması düşünülüyor. Türkiye'ye tistleneceği aktif rol ve yükümlülüklerinin karşılığında Ortadoğu petrolünden daha ucuza yararlanma, askeri yardım ve daha güçlü ekonomik-siyasi destek vaatediliyor. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Körfez sava- şı sonrasında Ortadoğu'da kurulacak yeni siyasi dengeler ıçinde Filistin, Kürt, silahsız- lanma ve petrol unsurları, dört temel dayanağı oluştura- cak. ABD ve Ingütere'nin ara- lannda Türkiye'nin de bulun- duğu bir dizi bölge ülkesiyle yapüğı temaslar, savaş sonrası Irak'ta Kurtlerin genişletilmiş haklara kavuşturulması, Ür- dün'dc Filistinlilerin ağırbkla temsil edileceği bir devlet ya- DÜNYA EkOINOMİk FORUMU w m OzaFdan OET önerîsi ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Cumhurbaşkanı Turgut özal savaş sonrasında Ortadoğu ekonomik toplulu- ğu kurulmasını ve Istanbul ve- ya Ankara'da Ortadoğu barış konferansı toplanmasını önerdi. özal, savaş sonrasın- da Ortadoğu'nun hiçbir za- man eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Ancak bölgenin cografyası değişmeyecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı özal, Is- (Arkası Sa. 17, Sü. I'de) pısına gidilmesi ve bölgede güvenlık ve ekonomik işbirli- ğini duzenleyecek bir örgüiun oluşturulması konularında göruş birliğiyle sonuçlandı. Bu senaryo kapsamında Turkiye'ye "aktif rol yukumlulukler" biçildiği, kar- şılığında da Ortadoğu petro- lünden daha ucuza yararlan- ma, askeri yardım ve daha güçlU ekonomik-siyasi destek olmak uzere üç noktada top- lanan vaatlerde bulunulduğu öğrenildı. NVashıngton ve Londra'da krizın ilk gunlerinden itibaren oluşturulmaya başlanan ve Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaJ'ın da çeşitli temaslarda haberdar edildıği senaryolar, savaşın "uzun, ancak Irak'ı önemli ölçude yıpratacak bir siirece" yayılacağı anlaşılınca, yeniden ve daha net biçımde ortaya konulmaya başlandı. Yabancı diplomatik kaynak- lar ve Çankaya Köşkü'ne ya- kın Türk burokratlarından edindiğimiz bilgilere göre sa- vaş sonrası OrtaddgTBtıffflâ Türkiye'nin etkin rolüyle ger- çekleştirilecek dört temel adım planlanıyor. — Kürt senaryolan: Türki- ye'nin oluşumunda önemli rol oynadığı belirtilen Kurt se- naryolan, bağımsızlık duşün- cesini bir yana bırakarak ye- ni Irak yönetiminde genişletil- miş temsil hakkı ve tam özerk statüyle yetinmeyi kabul eden Batı yanlısı Kurt örgütleriyle (Arkası Sa. 17, Su. S'te) SAVASTA 19. GUN ABD, Saddam'ın kara saldınsından sonra B-52'lerle ağır bombardımana başladı Ku\ e\t cehennemB-521ER KUVEYT UZERINDE Amerikan ağır bombardıman uçakları B-52'lerin, Kuveyt'in güney bölgesindeki askeri mevzileri yoğun biçimde bombaladıkları bildiriliyor. Görevini tamamlayıp üssüne dönmekte olan bir B-52, Hint Okyanusu'na düştü. KARASAVA$I$UBATSONU Bir Pentagon yetkilisinin, kara savaşının 10-20 gün içinde başlayacağını öne sürdüğü belirtiliyor. ABD basınında yer alan habere göre müttefik kuvvetler Irak'ın savaş gücünün yarısının tahrip edilmesini bekliyorlar. KIMYASALSILAHALARMI İngiliz gazeteleri, Saddam'ın komutanlarına "kimyasal silah kullanma yetkisi" verdiğini ve Irak'ın bunun için hâlâ belirli bir "hava gücüne" sahip olduğunu öne sürüyorlar. Körfez'deki müttefik kuvvetler 'kimyasal alarm'a geçirildi. INGILJERE DIŞIŞLERIBAKANI Ortadoğu'ya yeni düzen İngiltere Dışişleri Bakanı Hurd, Körfez savaşı sonrasında İpölgede Türkiye, İran, Pakistan, Israil ve Suriye'nin katılacağı yeni bir güvenlik paktı kurulması gerektiğini söyledi. Hurd, silahların azaltılmasını, Filistin sorununa da çözüm bulunmasını önerdi. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — ingiltere Dı- şışlerı Bakanı Douglas Hurd, Körfez savaşından sonra Or- tadoğu'da ortak bir güvenlik düzenlemesine gidilmesi ve Türkiye'ye de bu konuda gö- rev duşmesı gerektiğini söyle- di. Hurd, aynca savaştan son- ra Israil dahil butün ülkeler- de silahların a^altılma"!, Filis- tin sorununa çözüm aranma- sı çağrısı da yaptı. Hurd'un önerisi, ABD Dı- şişleri Bakanlığı tarafından bir sureden beri üzerinde ça- lışıldığı bildirilen 'savaş son- rası düzen' planlamasına iliş- kin bazı haberlerin Batı ka- muoyunda tartışmaya acıldı- ğı bır sıraya rastlaması bakı- mından dikkat çekıyor Hurd, tngiltere'de Muslu- man nüfusun yoğun yaşadığı kentlerden Leicester'de, par- tisinin bir toplantısında yap- tığı konuşmada, Körfez sava- şından sonra aralarında Turkıye de olmak uzere Mı- sır, Israil, Suriye, İran ve Pa- kistan'ın, bölgede kendiieri- ni, komşularının silahlanma- sınm yarattığı tebdidin altın- da hissetmediği" yeni bır gu- venlik duzenlemesinde yer al- malannı onerdı. Hurd, bu önenyi şoyle yap- (Arkası Sa. 17, Sü. I'de) KÖRFEZ SAVAŞI NEDlR, NE DEGILDİR? ERGUN BALCI'mn yazısı 11. Sayfada 300 BİN FAS'Ll ABD'Yİ PROTESTO ETTİ10. Sayfâda Dış Haberler Servisi — Kör- fez savaşı 19. gunüne girerken, muttefiklerin Kuveyt'teki Irak askeri mevzılerine karşı hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Kuveyt'in guneyine yapılan hava saldınlarına B-52 ağır bombardıman uçaklannın da katıldığı haber verılıyor. Ajanslar, müttefik hava kuv- vetlerının hedefınin, Suudi Arabıstan sınınndaki Irak as- ken yığınağı olduğunu duyur- dular. Bır B-52 bombardıman uçağının Hınt Okyanusu'na duştuğu belırtildı. Bu arada ABD'de Los An- geles Times gazetesinde çıkan bir haberde, muttefiklerin 10-20 gun içinde Irak'ı Ku- veyt'ten çıkarmak amacıyla bir kara harekâtına gırişecek- lerı one suruldu. AP ve Reuter'ın haberlen- ne göre muttefikler, Irak'ın Suudı Arabıstan topraklanna duzenledıği "surpriz" kara saldınsından sonra Irak'ın ba- tısı ve güneyi üe Kuveyt'e yö- nelik hava saldırılarını hızlan- dırdılar. Suudi Arabıstan'dakı askeri yetkililer, önceki gun ve dun Kuveyt'teki Irak askeri mevzi- lerinin bombalandığını, ucak- ların bir Irak konvoyunu tah- rip ettığini soylediler. ABD denız piyadeleri de ga- zetecılere verdıkleri bilgilerde, Kuveyt'in güneyinın B-52 bombardıman uçaklannca et- kili bir biçimde vurulduğunu soylediler. Reuter'in haberine göre de- nız pıyadelerının verdiği bu bılgiye karşın, ABD ust düzey asken yetküileri, Kuveyt'te bir Irak konvoyuna karşı girişilen saldınya B-52'lerin katılmadı- ğını belirttiler. Ancak yetkili- ler, B-52 uçaklannın başka mevzilere saldırı duzenleyip duzenlemedığı konusunda bil- gı vermedıler. Suudı Aıabistan'daki aske- ri kaynaklar, Irak'ı bombala- (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'teJ Bağdat'tan yinesuçlamaDış Haberler Servisi — Irak, son ıki gun içinde Türkiye'ye yö- nelik "dolaylı" suçlamalannı arttırdı. Irak Haber Ajansı INA, Turkiye'den'havalanan savaş uçaklannın sivil hedefleri vurduğu- nu öne surdu. INA ayrıca, uç B-52 ağır bombardıman uçağının Turkiye'deki uslerde bulunduğu iddıa etti. Irak'm bu iddiası Dışiş- leri Bakanhğı'nca yalanlanır- ken Cumhurbaşkanlığı'ndan da Inciriik üssu'ne ıiişkin ıik Irak, Türkiye'den kez açıklama yapıldı. AFP ve havalanan Savaş Reuter'in haberlerıne göre, uçaklannın sivil INA, Turkiye'deki üslerden ha- "VjKidrının sıvıı valanan uçaklann Irak'taki si- nedetlen vurduğunu vil hedefleri vurduğunu öne Öne SÜrdü. Bağdat surdü. Ajans, Suudi Arabistan RadyOSU ÜÇ B-52 velsrail'eduzenlenenfuzesald,- u ç a ğ l m n Türkİye'de rılarının,sıvılhedeflennbom- • i j - •",,• balanmasına misüleme olduğu- bulunduğunu iddia nu duyurdu. INA'nın haberin- etti. Radyonun de, "zamam geidiginde bogaz- h a b e r i n d e ' ' Zamanı lan bir koyun gibi kesilecek" B e ] d i 5 i n H e ho5a7İan seklindek. ıfade dikkat çekti. g e ı a » g l n a e , OOgazian Bağdat radyosunda yayımla- "11 koyun glbl nan bir başka INA habenndede kesilecek" şeklindeki Londra'danhavalanan üç B-52 jfade dikkat Çekti. ağır bombardıman uçağının r)ıskleri Kakanli&i Türkiye'ye indiğı iddia edildi. ^ İ-f.f r ı •• •Şi- Irak'msözkonusuıddiası, Dı- B-52 lere ılışkm ıddıayı şişleri Bakanlığı sozcusü Murat yalanladl. Sungar tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanllğl da Cumhurbaşkanlığı'ndan da tn HrliWI«cii'nPİliclrin Adana-lncirhkÜssü'ndenha- Ancirllk USSU ne lüşkm valanan uçaklann niteliğı ko- Olarak ilk kez açıklama nusunda ilk kez "yalanlama" yaptl ve ÜSte B-52 yapıldı. Ankaraburomuzunha- bulunmadlğini bildirdi. berine göre Cumhurbaşkanlığı Sozcüsü Kaya Toperi, Indepen- ^^"^"^™" dent Gazetesı'nde yayımlanan "B-52'ler Turkiye'den havalanıyor" şeklindeki haberin "asüsu" olduğunu açıkladı. Toperi, bu tur id- TANKLAR TETtKTE — Irak'ın Kuveyt'teki birliklerinin S.Arabistan'a ait Hafci kasabasına saldırması ve geri puskurtulmesin- dialann "hayal mahsulü" olduğunu belirterek, "Incirlik'te konns- den sonra müttefik kara kuvvetleri alarma geçti. Pentagon çevrelerinde, kara savaşının şubat sonu başlajabileceği one suruluyor. landınlmış B-52 bombardıman uçağı voktur"dedi. Türkiyesilah deposııABD, Türkiye'ye olan yığınağını sürdürüyor. İncirük Üssü'ndeki ABD askerlerinin sayısı 10 bine ulaştı. Üste ayrıca 100 civarında savaş uçağı, Avvacs uçakları ve havada yakıt nakli yapabilen tanker uçakları da bulunuyor. Almanya, Türkiye'ye 150 Leopard tankı, 350 zırhlı muharebe aracı, kimyasal savaş için gaz maskeleri, koruyucu elbiseler ve ilaçlar gönderdi. Almanya ayrıca Patriot, Hawk ve Roland füzeleri de gönderiyor. Batman hava üssüne ise yine ABD'nin arama- kurtarma helikopterleri yerleşti. Doğu Akdeniz'e ise ABD'nin denizaltı ve uçak gemileri geliyor. Hollanda olası bir Irak füze saldınsına karşı Patriot ve Hawk füze bataryaları gönderdi. Hollanda ayrıca 50 bin civarında gaz maskesi gönderdi. Norveç ve Danimarka, havadan havaya atabilen Sidevvinder ve Sparrovv füzeleri yolladı. EVREN DEĞER ANKARA — Türkiye, Körfez krizinin başlangıç tarihi olan 2 ağustostan bu yana Ortadoğu bölgesinde büyük bir silah ve cephane yığınağı ulke haline gel- di. Başta ABD olmak uzere, Al- manya, Hollanda, Norveç, Da- nimarka gibi ülkeler Türkiye'ye hem asker, hem cephane, hem de çeşitli tiplerde füzeler gön- derdiler. Asken kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Körfez Savaşı'nın başlaması ile birlikte Türkiye1 de daha önceden hiç bulunma- yan Patriot, Roland ve Hawk füze savaş sistemleri geldi. Bu sistemleri ABD, Almanya ve Hollanda gönderdi. İlk olarak ABD'den uç batarya Patriot fü- ze sistemi geldi. Savaş sonrasın- da bu bataryalar Türkİye'de ka- lacak. Daha sonra Hollanda üç (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Tünaya İçin... Xarık Zafer Tunaya... Kimi insan vardır, hoşgörüsüyle, incelmiş duyarlığıyla karşısındakinı rahatlatır. Birikimını öyle olur olmaz satmaz. Ölçülü olmayı yaşamının temel çizgısi yapmıştır. Alçakgönülludür. Özen gösterır soyleşirken: Sezgılerınin de- rinlığıyle önunüze çıkabılecek engellerı aş- manıza yardımcı olur. Ya da sohbet ederken onunla, öylesıne bir duygu edinirsiniz bazen... Dünyanızı sıradanlıktan kurtarabılecek ye- ni pencereler açmanızı sağlar. Onun için gerçekten özleyeceğim Tarik Zafer Hoca'yi- Ara sıra, bır sabah vaktı bır yazımla ilgıli olarak gelen telefonlarını hep arayacağım. Çunkü çok özendınrdı onlar benı... (ArkaaSa. 17, Su. I'de) HASAN CEMAL • Basına gizli yasak çemberi' Guneydoğu 'da gorev yapan yerli ve yabancı gazetecıler engellerle durduruluyor.3. Sayfada • Planlı cinayeti çözmek zor Emnıyet Genel Mudüru Bılıcan, Cumhuriyet'm sorulanm yanıtladı. 4. Sayfada • Romantik Italyan operası Vmcenzo Bellım'nm Uyurgezer Kız adlı ıkı perdelık operası TV3'te saat 22.10'da 6. Sayfada • Yeni bölümlerde Pamuk Hemşire Yerli hastane dızısı '077 Hızır Servis' bir buçuk yıllık aradan sonra ekranlara geliyor. Defne Yalnız Pamuk Hemşire'yi canlandınyor. 6. Sayfada • Maaşa zam, işe son Bursa'da ışten çıkanlanların sayısı 900'ü aştı. Adapazan'nda 350'nm uzerınde ışçinın işıne son verıldı. Ekonomide • Futbol ligine kar darbesi G.Saray Zeytınburnu, F.Bahçe-Boluspor, Bakırkoy- Sarıyer ve Bursaspor-Trabzonspor maçları kar yağışı nedeniyle ertelendı. Sporda • Beriin'in aşkı Avrupa 75 şubatta başlayacak olan 41. Berlm Film Festıvalı'nde ağırlık 'değısen Avrupa'da. Arka Sayfada • Tek tip üniversiteye karşıyım' YOK Başkanı Doğramaa vakıf universıtelerme yardım tasarısında 4 tip universıte sıstemı onenldığmı söyledi. Arka Sayfada • Altın zehir mi saçacak? Bergama'da kurulacak teststen halk kaygılı. Arka Sayfada Kar her yerde yaşam siperde Tüm yurtta hüküm süren 'karakış' nedeniyle, çok sayıda il, ilçe ve yaklaşık 3 bin köyün çevre ile karayolu bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı Doğu Anadolu'da 2 metreye ulaştı. Meteoroloji yetküileri, kar yağışının yurt genelinde bugün de etkili olacağını kaydettiler. 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog