Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK MENKUL KIYMETLER MERKEZİ Pamukbanlc 1990da Borsa işlem hacminde 1 numara! Cumhuriyet Borsa'dal numara! PAMUKBAN iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23891 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL Şubat 1991 Pazar SAVAŞTA 39. Kara savaşı başladıMüttefık kuvvetler Irak ve Kuveyt'e iki koldan yoğun saldınya geçti ABD öncülüğündeki müttefik kuvvetler bu sabah TSİ 03.00'te Irak'a karşı kara savaşı başlattılar. Ajanslar çok uluslu gücün Irak ve Kuveyt'e iki koldan yoğun bir saldınya geçtiğini duyurdular. ABD Başkanı George Bush, TSI 05.00'te yaptığı kısa açıklamada "Kuveyt'in kurtarüması, son aşamasına girdi. Tann cephedeki tüm askerleri korusun. Müttefîklerin zafere ulaşacağından eminim" dedi. Irak, kara savaşının başlamasına ilk tepki olarak yaptığı açıklamada, "asla teslim olmayacaklannı" bildirdi. Irak'ın BM Sözcüsü, CNN Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Irak asla teslim olmayacak" dedi. Dış Haberter ServM — Müt- tefıkler, Irak'ın Kuveyt'tcn çı- kanılmasına dönük kara saldı- nsını başlattılar. ABD Başkanı George Bush, "Kuveyt'in kar- tanlması son »y»m«mıa girdi. T u n cephedeki tüm askerkri- mizi konran" dedi. Pentagon, kara savaşının bu sabaha karşı TSİ 03.00'te başladığraı bildir- di. Ajanslar, Suudı Arabistan'- dakı çokuluslu guce bağlı bırlik- lerin, 200 kilometrehk bir ala- na yayılarak ıkı koldan Irak ve ALPTEM0Ç1N 'Görev bekliyoruz' Dışişleri Bakanı Alptemoçin, "Türkiye savaş sonrası barış gücü için bölgeye asker gönderebilirmi?" sorusuna "Türkiye, kendisine düşen her ttirlü görevi yapmaya hazırdır" diyerek askeri bir rolü dışlamadı. UFUK aÛLDCMİR'in habtrl 14 Sayfada IMCIRtlK Jetler Bağdat'ı bombaladı ABD'nin Irak'a çekilme için süre tanıdığı saatlerde İncirlik'ten kalkan Amerikan jetlerinin Bağdat'a kadar dalış yaparak kenti bombaladığı bildirildi. Incirlik Üssü'nde bulunan Türk jetlerinin tümü Erhaç, Muş, Diyarbakır ve Batman üslerine kaydırıldı.17. Sayfada OZAL: ABD TEK SÜPER GÜÇ OLACAK 14. Sayfata Kuveyt'e doğru yoğun bir saldı- nya giriştiklerim duyurdular. CNN Televziyonu, kara sava- şının başlamasıyla birlikte, Ku- veyt'in güneyinde mevzilenen çok sayıda Irak askerinin diren- meden teslim olduklannı bildir- di. Suudi Arabistan televizyonu, müttefîklerin Kuveyt sınınnı ge- çerek Al Wafra kentine yaklaş- tıklannı öne sürdü. NBC Tele- vizyonu da Kuveyt açıklannda- ki Faylaka Adası'nın müttefik- lerce ele geçırildiğıni duyurdu. ABD Başkanı George Bush, Camp David'den Washington'a gelerek gelişmeler hakkında bil- gi aldı. Bush, TSt 05.00'te tele- vizyondan yayımlanan konuş- masında, "Kuveyt'in kurtanl- ması son aşamasına girdi" de- di. Bush, şunlan söyledi: "Koalisyon ortaklanyia gö- roştukten sonra, Saddam'a son bir şans verdik. Gövenlik Kon- seyi kararlanna uyarak Ku- veyt'ten çekflmesi istendi. Ama, Irak bunu kabul etmedi. Aksi- ne, Saddam, Kuveyt'i imha et- me çabalarım arttırdı. Ben de koalisyon ortaklanna danışük- tan sonra, General Nonnan Schwarzkopf'a, Irak'ın Ku- veyt'ten çıkanlması için gerekli emri verdim. Koalisyon kovvet- lerİBin bunu başaracafına emi- nim. Tann, cephedeki tum as- kerlerimizi kornsun." Irak'ın kara savaşına ilışkin ilk tepkisi, BM'deki temsilcili- ğı aracılığıyla oldu. Irak'ın BM'deki yetkililerinden biri, "Irak, asla teslim olmayacak. Bıı savaşta pek çok Amerikalı da ölecek" dedi. Irak, müttefik- lerin kara saldınsının başlama- sından hemen sonra, Suudı Arabistan'a bir fuze saldınsın- da bulundu. Irak'ın Scud füze- leri, Patriotlar tarafından vurul- du. AFP'nin haberine göre de, Pentagon, müttefiklenn başlat- tığı kara harekâtına ilişkin ola- rak 24-48 saat arasında ayrıntı- lı bilgi verılmeyeceğinı bildirdi. CBS Televizyonu'nun Penta- gon muhabiri David Martin, ABD Savunma Bakanlığı kay- naklanna dayanarak verdıği ha- berınde, kara savaşının "acil" olarak başlatılmasının nedeni olarak, Irak'ın Kuveythlere kar- şı giriştiği "insanhk dısı" uygu- İamalann son birkaç gtln için- de giderek artmasını gosterdi. Ajanslar, Kuveyt'e dönük yo- ğun kara harekâtının başlama- sından önce, sınırda gunlerdır süren küçük çaplı çatışmalann büyume eğılımı gösterdığını ha- ber verdiler. Reuter'in haberine göre, muttenklerin saldınsından birkaç saat önce, ABD denız pi- yadeleri 33 Irak zırhlı aracını ımha ettiler ve 280 Irak askeri- ni tutsak aldılar. Bu arada, ABD yetkililerinin, dün akşam saatlerınden başla- yarak, Irak'ı kimyasal sılah kul- lanmama konusunda sureklı uyarmalan dikkat çekti. Penta- gon, Irak'ın kimyasal silah kul- lanması durumunda "ani ve şiddetli" misillemede bulunaca- ğıru açıkladı. KARA HAREKATINDAN ÖNCEKİ GELİŞMELER 14 Sayfada 'SAVAŞLARIN ANASI' — Mnttefikler, bu sabaha karşı TSİ 03.00'te, Irak'ın Kuveyt'ten çıkartdmaunı amaçlayan kara saldınsını başlattılar. (Fotoğraf: AFP) Istanbiıllda büyük hesaplaşma BAŞKENT'TEN I I OzAL CEPHESİ MuHAFAZAKÂR CEPHEBAŞKENTTEN AHMET TAN KaraGözlü Özal ANKARA — Başbakan Ak- halut'H, Cumhnrbaşkanı'nı Is- taaİHd'a •gurtarkn, ayakustü yakatedık. Akbolnt kesinlikk "malum koM" le Ogfli bir sonı soralma- •aanu riea ediyordu. Isrmr ettik. "Hayır" dedi. "DÜkİ flyılrl«maml« yeÜHİn" (Arkası Sa. 17, Su. l'dej f&s M Cumhurbaşkanı Özal dün Keçeciler, Çiçek, Aksu ve İstanbul'da eşi Semra Özal Doğan, Semra Özal'ı için delege kulisine girdi, görüşmeler yaptı. seçtirmemek için çalışmalara başlıyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı özal 1 ın eşı Semra Özal'ın ANAP ll Başkanhğı'na aday olmasıyla parti içinde ve hükümette baş- layan kriz il kongresıne bir haf- ta kala 'tstanbul savaşına' dö- nuştu. Semra özal'a karşı aday olarak Fatih Ilçe Başkanı Talat Ydmaz'ı çıkaran muhafazakâr- lar, hükümette ve partide sonu- na kadar mucadele kararıyla Cumhurbaşkanı özal'a bayrak açtılar. Eşine destek vermek amacıy- la dun İstanbul'a gelerek delege kulisine gıren Cumhurbaşkanı (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) SEMRA ÖZAL: HAYIRLI OLSUN 4. Sayfafe TÖ'DEN AKBULUT'A FIRÇA COMEYT ARCAYOREK yazıyor 5. Sayfaia New Yorktan < Hz.Musa' savaşı anlattı ŞEBNEM ATİYAS CNN televizyonunda geçen hafta ilginç bir söyleşi yayımlandı. 'On Emir' filminde Hazreti Musa'yı canlandıran Charlton Heston ile ' radikal gazeteci Christopher Hitchens Körfez'i tartıştılar. Heston, Irak'ın komşularını sayamayarak büyük 'gaf yaptı, ama 'savaşın erdemlerini' de saymayı unutmadı. Atina'dan Karnavalda savaş STELYO BERBERAKİS Bu yıl karnaval şölenlerinin merkezi Patras kentinde, ilginç bir uygulamaya gidildi. Patrashlar, karnavallannda 'Körfez savaşı' motiflerine ağırlık vererek ilgi toplamaya çalıştılar. Romadan Yönetmene kadın dayağı NtLGÜN CERRAHOCUJ ttalya'nın tanınmış yönetmeni Tinto Brass, bir açıkoturumda gerekenleri konu alan son fılmi "Paprika" hakkında yöneltilen eleştirileri yarutlarken feministlerin saldınsına uğradı. Brass konuşmasında, genelev kadınlarımn yaptıkları işten zevk aldıklannı söylüyordu. Londradan Thatcher'ın ahı EDtP EMİL ÖYMEN tngiltere'de, piyasadaki durgunluk, artan işsizlik, dağılmayan bir sis gibi çöktü. Sis içinde sesler duyuluyor, ama kimin ne dediği belirsiz. Durgunluk her yerde kendini hissettiriyor. 10. Sayfada B U G Ü N Bir müzayedenin anatomisi: Raffi Portakal, Polly Peck Merkezi müzayedesini Istanbul- Londra hattında izledi. , Mutfak sayfasında, ayvarun etlisi ve tatlısı. Test: Nasıl bir korsan olurdunuz? Her pazar Cumlıuriyet'le Sozün Hiikmfi Kaldı mı? Ctuma günü akşamüstü CNN dunya ha- berlerınde, Hüsnü Doğan'ın azledilmesi de birkaç cümleyle yer aldı. "Türkiye Cumhurbaşkanı, eşinın part baş- kanlığına karşı çıkan Savunma Bakanı'm gö- revden aldı" derken, Amerikalı sunucunun yüzündeki o alaylı ifade ve gülümseme can sıkıcıydı, ülkemiz açısından herhalde bir ta- lihsizlikti. Sözün hükmü kalmadı diye düşünuyoruz. Gerçekten oyle. Gelınen noktada ne söylenebilır kı artık? Hıc Anayasaya göre tarafsız ve partılerustu ol- ması gereken bir cumhurbaşkanı, kalkıp par- tı ıçı mücadeleye gırerse Eşını ıl başkanlığına seçtırmek ıçın, dev- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • 'Pir Sultan'a 7. yasak Daha önce tstanbul, Denizli, tzmır, hmıt ve Kırklarelı'nde yasaklanan Erol Toy'ui oyununu Ankara Valılığı engelledı 3. Sayfada m Bakımsızlık Mühendtallği Bölümü' Yıldız Üniversıtesi'nin Kımya Muhendıslığı Bölumu'nde dersyapmak ımkânsız. 3. Sayfada • Gelecogln televizyonu HDTV sıstemlı TV'nın pıyasa fiyatı 35 bın frank. 6. Sayfada • Yeni kllp meraklılanna TV1 'de saat 17.10'dakı 1 Numara'ya Tanita Tıkaram bir parçayla katıhyor. 6. Sayfada • Sevdikçe seni ömrüm artar' Eser Noyan ve Engın Noyan her gece kıtalararası bir müzık yolculuğuna çıkıyorlar. 7. Sayfada • Kavramlarla konusan ressam Altan Gurman retrospektıfi Derımod'da. 7. Sayfada • Pazar Konuğu Şukran Ketenci, ulkemızde ışçinin kazanılmış tum haklarını kaybetmesı, açlığa mahkûm edılmesı ıle eşanlamlı olan işten çıkarüma sorunu uzerinde uzman bilım adamı Prof. Savaş Taşkent'le konuştu. 12. Sayfada • Tasarrufçu her cephede kazamyor Faız yarışında tempo arttı. Hısse senedı, dövız ve altın fiyatları yukselıyor. Ekonomide • Scherrer'e bak, savaşı unut Ünlu modacı, 1991 yazı için hazırladığı koleksıyonunu banşa adadı. Arka Sayfada • Kusursuz Fonteyn Prıma balerına, perşembe gunu 71 yaşında öldu. Arka Sayfada j FM UGURMUMCU Nizam-ı Âlem İçin! Yakın tarıhımızın ve azgelişmış demokrasımızın en önem- lı olaylarından bıri 'Yetım vakası'ya da 'Yenge davası' ola- rak adlandırılan şu büyük olaydır. Bir yanda Korkut Özal, Bozkurt Yusuf Özal ve Yetim Hüs- nü kardeşımız, öte yanda Semra Özal ve değerli eşi, ço- cukları Efe, Ahmet ve Zeynep hemşiremız . (Arkası Sa. 17, Su. 5'tt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog