Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cu m huriyet "İyı Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23888 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL "u»dah,ı,2\ Şubat 1991 Perşembe Tank Aziz, Bağdat'ın Gorbi planına ilişkin karannı Moskova'ya götürecek Irak'myanıtıhazırSAVAŞTA 36. GÜN Bağdat radyosu, dün gece ^* Saddam Huseym başkanlığında toplanan Devrim Komuta Konseyi'nin, Sovyet önerisi konusunda karar aldığını, Tarık Aziz'inyakında Moskova'ya giderek yanıtı Sovyet lideri Gorbaçov'a ileteceğini bildirdi. Gorbaçov'un barış planıyla; birinde ABD, İngiltere ve Kanada, diğerinde SSCB, Almanya, İtalya, îran ve kısmen Fransa olmak üzere iki kanadın ortaya çıktığı gözleniyor. Dış Haberter Servisi — Irak Devrım Komuta Konseyi'nin, dun gece Devlet Başkanı Sad- dam Huseyin başkanlığında yaptığı toplantıda, SSCB Devlet Başkanı Mihaıi Gorbaçov'un önensıne verılecek yanıt konu- sunda karara vardığı, Dışışlerı Bakanı Tank Aziz'ın en kısa za- manda Moskova'ya giderek ya- nıtı ıleteceğı bıldırıldı Bağdat Radyosu'ndan yayımlanan açık- lamada, yanıtın ıçenğıne ılışkın bılgı verılmezken, Azız'ın Mos- kova'ya gıtmek uzere ne zaman >ola çıkacağı behrtılmedı Devrım Komuıa Konseyi'nin açıklanıasının, Bağdat radyo- sundan yayımlandığı saatlerde, Irak'ın Bırlesmış Mılletler tem- sılcısı Al Anban BM Barış Gu- cu sorumlusu ıle göruştu Dıp- lomatlar ıçerığı açıklanmayan göruşmevı Irak'ın Kuveyt'ten çekılmeye hazırlandığı yolunda bır ışaret olarak vorumladılar Gorbaçov'un barış planına Irak'ın vereceğı yanıt tum dun vada merakla beklenıyor Mos kova'nın yanıt ıçın ıyımser tavn dıkkat çekerken Gorbaçov'un banş planının, Irak karşıtı koa- lısvonda bır bölunmeye neden olduğu gözleniyor italya, Gor- baçov planının BM kararlarına uvgun olduğunu açıkladı Al- manya, lran ve bır ölçude de Fransa, Gorbaçov'un planını destekledıklerını bıldırdıler ABD, İngiltere ve Kanada, pla- nın yetersız olduğunu one sur- duler Ajansların Bağdat Radvosu- na dayanarak bıldırdığıne göre dun gece Irak Devlet Başkanı Saddam Huseym başkanlığında toplanan Devrım Komuta Kon- seyı, göruşmeden sonra yayım ladığı bıldırıde şu ıfadelere yer verdı •'Devrim Komuta Konseyı, SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un, Dışışlen Bakanı Tank Aziz de Irak lıderlığıne ilettigı önerıyı incelemış ve ve- receği yanıt konusunda karara varmıştır. Komuta Konsevı, Ta- nk Aziz'ın Irak lıderlığının ya- nıtıyla birlikte en kısa surede Moskova'ya gıtmesını kararlaş- tırmıştır." Devnm Komuta Konseyi'nin (Arkası Sa. 17, Su 2'de) SCHVVARZKOPF. IRAK ORDUSU ÇÖZULMEK UZERE m taM Iraklı knçnk bir çocuk, yogun olarak bombalanan Bağdat'ta ekmek parasını çıkarma nğra?ında. (Time) Güneydoğuhareketti Incirlikie füze tak vıyesıIrak'ın iç bolgelerine de ulasabılecek menzile sahip olduğu bildirilen füzelere taktik nukleer başlık da takılabildiğine dikkat çekildi. İncirlik'ten kalkan bir ABD F-16 uçağı Irak'tan dönerken Dıyarbakır yaİcınlarında duştu. ADANA / MALATYA / DtYARBAKIR /BATMAN (Cumhuriyet) — Korfez sava- şında aktıf rol verılmesınden bu yana tncırhk Üssu ılk uçak kaybını verdı ABD Hava Kuvvetlen'ne bağlı bır F-16 savaş uçağının Irak'a yönelık saldmdan dö- nerken Dıyar- ~ ~ ~ " ^ ~ ~ " " • " bakır yakınlannda "motonındakı anza" nede- nıyle düştuğü, pılotunun kunulduğu öğrenüdi Körfez savaşının başlamasından hemen sonra Irak'a yönelık operasyonlarda kullanılmaya baş- lanan Incırlık Üssu üe ABD savaş uçaklanna lo- jıstık destek sağlayan Malatya'dakı Erhaç ve Batman uslen çeşıtlı tıplerdekı fuzelerle doldu lncırhk'e savunma fuzelerının yanı sıra uzun menzıllı saldırı fuzelerının de yerleştırıldığı öğ- renıldı Muttefık Basın Bılgı Merkezı Başkanı (Arkası Sa. 17, Su S'le) TAHRAN Ttirk elçiligine bombalı saldırı Tahran'dakı Turk Buyukelçiliği binasına atılan tahrip gucu duşuk plastik patlayıcı, hafif hasara yol açtı. Aynı saatlerde ingiltere, Almanya ve İtalya'nın Tahran buyukelçiliklerine de benzer patlayıcılar atıldı. 17.Sayfada KIBRIS İÇİN ÇÖZUM UMUDU ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 11. Sayfada Sözleşmeüye yenidüzen Devlet Personel Dairesi Başkanlığı sozleşmeh personeli meslek unvanlarına gore ayırdı. Her unvan için bir temel ucret tavanı belirlendi. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın tebliğine göre sözleşmeli personelin 1990 yılı ikinci yarısmdaki ucreti temel ucret tavanının uzerindeyse aldığı maaş dondurulacak. Yeni temel ucret tavanlanna gore sözleşmeli mudur yardımcısının tavan ucreti 4 mılyon lira olacak.Uzman 4 milyon 806 bin, sözleşmeli avukat 3 milyon 905 bin lira alacak. Akbıüut 4 denge' arayışında Merkez Bankası makası kapatıyor Doviz rezervlerinin erimesiyle birlikte açılan resmi piyasa- serbest piyasa kur makası, Merkez Bankası'nın mudahalesiyle kapanmaya başlandı. Merkez Bankası, TL ınterbankında bankalara sattığı paranm faizini yukseltip dovız interbankında da bankaları doyurarak Tahtakale'nin yenıden canlanmasını şımdılik önledi. ABOURRAHMAN YILDIRIM'ın haberi EkonoıniiK 1ŞIK KANSU ANKARA — Devlet Per sonel Dairesi Başkanlığı, KİT ve kamu kuruluşlarında çalı şan sözleşmeli personel ıle ıl- gılı ucret rejımınde >enılık yaptı Sozleşmeh personelin çeşıtlı meslek unvanlarına av- nlmasını ve her unvan ıçın bır temel ucret ta\ anı belırlenme- sı öngoruldu De\ let Personel Dairesi Başkanlığı'nın tebhğı ne göre sözleşmeli personelin 1990 yılı ıkıncı yansındakı uc- reti temel ucret tavanının uze nndevse, aldığı son maaş dondurulacak Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 399 sayılı Sozleş- meh Personel Kararnamesı' ne tabı teşebbus ve bağlı or taklıkların (II) sayılı cetvelle- rıne dahıl pozısyonlarda söz- leşmeli statude çalışan perso- nel ıçın 1991 yılında unvanları acısından uygulanacak temel ucret tutarlarırun KlT'ler ve kamu kuruluşları tarafından (4rkast Sa. 14, Su 6'da) KİM EN FAZLA, KAÇ PARA ALACAK? U Sayfada Semra Ozal, milliyetçı kanadın onde gelen ısimlerinden Alpaslan Pehlivanlı, Eyup Aşık ve Mehmet Çevik'i arayarak kendisine destek olmalarım ıstedi. Çevik, Semra Ozal'a olumlu yanıt verdi. Başbakan Akbulut da Pehlivanlı ve Aşık ıle goruşerek tarafsız kalmalarını sağladı. Başbakan Akbulut, Semra Ozal'ı destekleme karan alan Ankara il orgutune, "Kararınıza saygı duyarım. Kararımz isabetlidir, siz zaten karar almışsınız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Semra Ozal'ın Istanbul ıl başkanlığına aday olması ıle boyutlanan ANAP'takı eğılım- ler arası kavga dun de surdu Başbakan Yddınm Akbalut, ta- rafları yatıştırarak partı ıçı tan- sıvonu duşurmeye çalışırken, ANAP Ankara îl Yönetım Ku- rulu Istanbul'a giderek Semra Özal'ı destekleme kararı aldı Karan değerlendıren Akbulut, "Kararınıza sajgı duyarım. Bir il başkanlığı seçımi ynpılıyor. Bunun da demokratik kurallar içensınde olmasım istenz. Kara- rınız ısabetlidir. Siz zaten kara- rı almışsınız'' dedı Hukumette bır değışıklık yapmayacağını açıklayan Akbulut, dun Cum- hurbaşkanı'nın "azlini" ıstedığı bakanlar Mehmet Keçeciler ve Husnu Doğan ıle goruştu Bu arada Bayan Ozal'ın milliyetçı (Arkası Sa 14, Su. 4'de) Semra Ozal ANAP İsıanbul ıl başkanlığı koltugunda. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) Semra Özal kazanmış gibL Çumhurbaşkanı Özal'm eşi Semra Özal seçim yapılmadan ANAPÎstanbulll Başkanı Eymen Topbaş'ın odasına yerleşerek, koltuğuna oturdu. ANAP ilçe başkanlarıyla bir toplantı daha yapacağını açıklayan Semra Ozal Turk Kadınını Guçlendirme Vakfı için 'vekil' tayin etmediğini söyledi. İDRİS AKYÛrON haberi 4 Saytada BAŞKENTTEN AHMET TAN Çankaya GüvenoylamaaANKARA — Kan-koca muhabbetınin, dayı- yeğen kavgasının ardında panldayan tek gercek var: "— tstanbul AN \P tl Başkanlığı kongresi Turgut Ozal için bir guvenoylamasına donuş- tu." Çumhurbaşkanı. sine-ı millete dönmesine "nonnaMe" tamı tamına 5 yıl 8 ay varken, kol- tuğunu neden boyle bir tehlikeye soktu? Dun bu soruyu bazı bakan ve mıUetvekilleri- ne yonelttik. Ozal'a "yegen kadar" yakın bakanlardan Adnan Kahvecı, dudak bukerek, "Bdemeyece- gim. Birkaç gun duşunmem lazun" dedi. Kahvecı'nin kahvesım icmeye gitmemizin asd (Arkası Sa. 14, Su l'de) AKBULUT ENGELLEYEMEDİ Ozden, türban davasına girecek Anayasa Mahkemesı, ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Akbulut'un mahkernenin başkanvekili Ozden için reddi hâkim istemim reddetti. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Anaya- sa Mahkemesı, ANAP'ın, Başkanvekili Yekta Gungor Ozden ıçın yaptığı "reddı hâkim" baş- vurusunu reddetti Kararın oybırhğıyle ahndığı oğrenıldı Anayasa Mahkemesı'nın ıkı gun sureyle ele al- dığı ve toplam 7 5 saatlık ıkı ayrı oturumda ele aldığı reddı hâkim başvurusuna ılışkın karar dun çıktı Anayasa Mahkemesı Başkanı Necdet Dancıoğlu, gazetecılerın sorusu uzerıne, "Yuce (Arkası Sa 17, Su. 6'da) SAMI GUNER OLDU Arka Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKI GERCEK Dış Destek! 2 Ağustos 1990'da Irak'w Ku veyt'ı ışgalıyle başlayan Körfez krızı 15 ocakta başını ABD'nın çektığı 'koalisyon'un sıcak sava- şı başlatmastyla suruyor Sonu- cu başından bellı bır savaştır bu, çunku denk kuv\etlenn çatış- ması değıldır Başlangıcından bu yana Kor- fez bunaltmına donuk ongoru leryapan uzmanlar, kımı zaman aldanmışlardır En bu\uk alda- nış, savaşın birkaç gun ıçmde bı teceğını söyleyenlerın vaklaşı mında gorulmuştur Ne var kı butun bunlar da onemlı değıl- dır, bıryanda gezegenımızın en guçlu devletlerı, ote vanda ku şatılmış 17 mılyonluk bır ulke vardır Saddam Huseym, Irak halkını bır cehennem kuyusuna çekmış, lran ıle sekız vıllık bır savaştan sonra yenı bır yangına suruklemıştır Olayın Irak'a ılışkın kefesm de acıdan ve yıkıntıdan başka bır şey gorulmuyor Baıı ya donuk yuzunde, Kor fez sa\aşı, ılk bakışta devletler hukukunun savunması ve Bır- leşmış Mılletler Guvenlık Kon- seyı kararlarının uygulanması dır Ancakbu, yuzeysel bıryak laşımdır Herkes çatışmamn "kırlı bır petrol savaşı" olduğu nu bılmektedır Savaş kazanıl dıktan sonra bolgede geçerlı ve BUGÜN YARIN CUMARTESİ PAZAR * • * (Arkası Sa. 17, Su l'de) 4 GUN 4 DERGI CUMHURİYET' LE GOZL™ UĞURMUMCU Kime Soralım? Kara savaşı başlar mı? Başlarsa ne zaman başlar? Bu sorulann yanıtını bılse bılse Sayın Ozal bılır Çunku Ozal, ABD Başkanı Bush ıle sık sık telefon göruşmesı yap- maktadır Türkıye'de haber kaynağına -yanı Bush'a- en ya- kın kışı Özal'dır Gelın, Özal'm son aylardakı demeçlerıne şöyle bır (Arkası Sa. 17, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog