Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 $ DM %n Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi bankadı r 67. Yd; Sayı: 23887 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 20 Şubat 1991 Çarşamba / SAVAŞ1A 35. OÜN Buslıtan Gorbi planına retReuter'e göre önerinin ABD Başkanı tarafından geri çevrilmesi kara savaşına giden yolu açmış oldu Büyük yıkım Bağdat'a enağır saldınMüttefiklerin dün sabah erken saatlerde bomba yağdırdığı Bağdat'ta gökyüzü dumanla kaplandı. İran'da yayımlanan Islam Cumhuriyeti gazetesi Iraklı yetkililere dayanarak verdiği haberde, hava saldırılan sonucu bugüne kadar 20 bin kişinin öldüğünü, 60 bin kişinin yaralandığını^ ~^ ve200milyar dolarlık hasar meydana geldiğini söyledi. Dış Haberler Servisi -Kdrfe: savaşına sıyası bır çözum bulmayı amaçlayan dıploma- tık gırışımler yoğun- laşırken askerı çatış malar da suruyor. İran'da yayımlanan "tslam Cumhuriyeti" gazetesi Iraklı yetkililere dayanarak verdığı haberde, müttefiklerin bugune kadar gerçekleştırdığı saldırılarda 20 bin kişinin olduğunu duyur (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) Dış Haberler Senisi — Kör- fez sa\aşına siyasal çözumun çok yaklaştığına ilışkın umutlar kısa surdu. ABD Başkanı G*or- ge Bush. SSCB lıderı Mihail Gorbaçov'un Irak'a önerdığı ba- rış planını "çok yetersiz" buldu. Reuter Ajansı haberi "Başkan Bush, Gorbaçov'un planını red- dederek kara savaşına giden yo- lu açtı" şeklinde verdı. Bush, "Mihail Gorbaçov'un planı ABD'nin savaşın sona er- dirilmesi için ongordugu koşul- lan karşılamaktan çok uzak" dedı. Bush'un, Gorbaçov'un planına soğuk bakması Batıhlar arasında değişık tepkilere yol aç- tı. tngiltere, ABD'yi destekledi- ğını açıklarken Almanya, Gor- baçov'un ginşimıne "olumlu baktıgını" açıkladı ttalya, Irak'ın koşulsuz çekılmesı halın- de "müttefiklerin saldınlara de- vam etmesine gerek kalmayaca- ğını" beLrttı. Fransa ıse Bush- un açıklamasımn "kesin bir ret anlamına gelmedigini" savundu. AT dışişlerı bakanlan Gorba- çov'un planını olumlu bulduk- ÇANLAR KtMtN IÇtN ÇALIYOR— Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, Moskova-Bağdat arasında gidip gelerek "barış" umutlannı lannı açıkladüar. SSCB Dışişlerı yukseltirken, miittefık kuvveüer de kara savaşı için son hazırhklan yapı\orlar. (Fotograf: !Newsweek) ABD Başkanı "Mihail Gorbaçov'un planı, ABD'nin savaşm sona erdirilmesi için öngördüğü koşulları karşılamaktan çok uzak." Almanya Savaşı, siyasal görüşmeler için kesintiye uğratma şansı doğmuştur ve kullanılmalıdır. Sovyetler'in planı, olumlu. tngiltere Irak, Kuveyt'ten önkoşulsuz çekilinceye kadar savaş devam edecektir. Savaşı durdurmayı gerektirecek gelişme yok. Fransa Başkan Bush'un, Gorbaçov planına gösterdiği ilk tepki kesin bir ret cevabı olmayabilir. Bush, planı geçici olarak geri çevirmiş olabilir. ttalya Sovyet girişimi ABD tarafından reddedilse bile üzerinde durmaya değer. Bush'un açıklamasımn Gorba- çov'un plamnın "kesin reddi an- lamına geldiğini sanmadıgım" söyledi. SSCB'nın BM Daımi Temsilcısi Yuli Vorontsov, Irak Dışişlerı Bakanı Tank Aziz'in bugun Moskova'ya "olumlu" bir cevapla dönmesini bekledi- ğini kaydetti. Başkan Bush dün havayı bir anda değıştıren açıklamasını yaptığı sırada dünya Saddam Huseyin'in Gorbaçov'un barış planına vereceğı yanıtı merakla bekliyordu. Bush'un açıklama- sı oncesinde Irak'ın Kuveyt'ten koşulsuz olarak çekileceğı yo- (Arkası Sa. 14, Su. l'de) Bakanı Aleksandr Besmertnih, RAFSANCANİ ÖZAL'DAN ETKİSİNI KULLANMASINI ISTEDI 14. Safyada BUSH, YOLUNDA KARARLI UFUK GÜLKMİRIn haberi m Sayfada ALPTEMOÇİN ABD'YE GtTTİ 10. Sayfada ANAP'ta taraflar düşman gibiTurgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, Semra Özal'ın en büyük destekçisi Leyla Yeniay Köseoğlu'nu tartaklayarak "Bunun heşabını sizden kötü soracağım" dedi. Bozkurt Özal'ın elinden kurtulan Köseoğlu,' 'Elinden geleni yap. Senin yerin Refah Partisi" diye bağırdı. Başbakan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal'ın eşine karşı çıkanlara savaş açmasını ' Yanş edenler, şahsi meselelerini parti meselesi haline getirmesinler. Şahsi meseleleri uğruna bir şeyler yapmak isteyenler varsa onlara inanmayın, peşindengitmeyin' diyedeğerlendirdi. Devlet Bakanı Mustafa Taşar, Semra Özal'ın adaylığma karşı çıkanlara sert tepki göstererek "Şimdiye kadar yağdanlık gibi oturdular, akıllan başlarına yeni mi geldi? Lahana yerken iyi, önlerine başka şey konulunca 'mee' diyorlar. Olmaz böyle şey" dedi. 4. Sayfada TKTden Azerbayearfa TVyayım TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — PTT, Sovyetler Birliği'ndekı Turk cumhurıyet- lerine TV istasyonları kuruyor. İlk TV ıstasyonu Azerbaycan- ın başkentı Bakıi'ye kuruldu. Azerbaycan halkı, kurulan ikı TV aktancısıyla Turkiye'dekı tüm TRT yayınlannı ızleme ola- nağına kavuştu. PTT Genel Mu- dur Yardımcısı Osman Gozum, "Azerbaycanlılar Turkiye'deki TV-INT yayını dışında istediği kanah izleyebilirler" dedı. Sovyetler Birliğı'ndeki dığer Turk cumhunyetleri de TRT ya- yınlarını alabilmek amacıyla ça- lışmalarını surduruyorlar. An- cak SSCB'deki merkezi yonetı- min dışandan TV yayınları ya- pılması konusunda çok "has- sas" davrandığı belirtıldi. Tiırk cumhuriyetlerinin TRT yayınla- nnı alabilmek için Moskova'dan izin bekledikleri öğrenildı. Turkiye'nın ilk uydusu TÜRKSAT'ın ıkıncı ıhalesınden sonra kapsam alanı geliştınlerek buradakı Turk cumhuriyetleri- nin TRT yayınlannı çok rahat ve net bır şekılde alabıleceği kay- dedıldı. Baku'ye PTT'nin yer istasyo- nu kurmasından önce Azerbay- (Arkası Sa. 17, Su. 3'te) Fatih Ilçe Başkanı'ndan ilginçprotesto Semra OzaPa karşı kapıya kilit Semra Özal'ın Fatih ilçesini ziyareti öncesi Ilçe Başkanı Talat Yılmaz ilçenin kapısını kilitledi. Ancak Ozal gelmeden önce Milli Eğitim Bakam Avni Akyol ilçenin kapısını açtırdı. Semra Özal, Beykoz ve Sarıyer örgütlerinden büyük destek görürken Eminönü ve Fatih ziyareti sırasında beklediği ilgiyi göremedi. İDRİS AKYÛZ'ün haberi 4. Sayfada D£VrVi lzmiryönetimi yumruk yumruğa ANAP İzmir il yönetimi 'Semra Özal'ı destekleyenler' ve 'karşı çıkanlar' olarak ikiye bölündü. Yönetim kurulu toplantısında çıkan tartışmada bazı üyeler yumruklaştı. Semra Özal'ı destekleyenler ayrı toplantı düzenlemeyi kararlaştırdı. Toplantıda bazı üyeler 'Semra Özal'ı desteklediğimizi açıklayalım' dediler. Buna İl Başkanı Katmerci karşı çıktı. Üyelerden Ergin 'İpe sapa gelmez konuşmalar' diyerek toplantıyı terk ederken İl Sekreteri Karaböcek tarafından dövüldü. 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Aile BoyuL Semra Özal'ın, Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşku'nde düzenlenen aıle toplantısında verılen karara uyarak polıtıka- ya atılması ve ilk aşamada ANAP îstanbul tl Bafkanlığı- na adaylığını koyması gûnumu- zûn konusudur. Ölçu bır kez kaçtı mı ve tş şı- razesınden çıktı mı, eğık duzey- de ınsanlann, partilenn, top- lumlann nereye kadar kayacağı- nı ve yuvarlanacağını kımse bı- lemez; olayı tanımlamak ve yo- rumlamak ıçın de sozlukler yet- mez. Cumhurbaşkanı özal'ın, eşı Semra Hanım'ın siyasal çıkışım desteklemek için var gücuyle or- taya atılması, olayın boyutları- m "vahamet" kapsamma yay- mıştır. ANAP'ta kımı polıtıka- cılar ve çevreler, şu ya da bu ne- denle Bayan Ozal'a karşıt konu- ma geçınce, Cumhurbaşkammız konuyu "bizzat" ele almış, tele- vızyon ekranına çtkarak uzun uzun, azız eşınm ne kadar de- ğerlı bır hanım olduğunu, karı- sına nelerı "medyun" bulundu- ğunu, Semra Hanım'ın ANAP îstanbul İl Başkanlığı'na karşı çıkanların ne kadar karanlık, nankor, kadır bılmez kışılerden oluştuğunu halkımıza anlatmış- tır. Hele bu kendını bılmezlerm ıçınde Mıllı Savunma Bakam • * • (Arkası Sa. 17. Su. l'de) INÖNÜ 'Başbakan sorumsuz''Özal lügatı' yaratıldığını savunan SHP lideri Erdal İnönü, "Bu lügatta tarafsız demek, ANAP taraftarı demektir. Devletin başı bir adayı destekledi. Öbür adayları kabul etmedi. Bu, ayrım yapmak değil midir?" dedi. İnönü, Akbulut'un konuttan çıkıp bakanlarını savunmasını istedi. 5. Sayfada DEMÎREL Arsızlığın üst sınırı DYP Genel Başkanı Demirel, partisinin grup toplantısında Semra Özal'ın il başkanlığı adaylığına da değinerek "Türkiye'de bir Evita projesi olabilir. Bu, önce Arjantin'de yaşanmış. Bundan geri kalmıyoruz. Türkiye'de bir Brütüs tartışması yapılabilir, ama bunun televizyonda ne yeri var? Bu, arsızlığın üst sınırıdır. Olay ne yetim ne Brütüs olayı. Çankaya'yı muhafaza olayıdır" dedi. 5. Sayfada DSP GENEL BAŞKANI ECEVIT: OZAL HİZİP BAŞI 5. Sayfada • Gözaltından mezara Alı Rıza Ağdoğan, geçen hafta Beşıktaş-Galatasaray maçına gıderken kuşkulu görulerek gozaltına alındı. Intıhar ettığı one suruldu. 3. Sayfada • Afife Jale'nin yaşamöyküsü TV2'de 'Bır Fılm Bır Yonetmen 'de bu akşam saat 23.05'te Afıfe Jale'yı ızleyeceğız. 6. Sayfada • Sanattan bilime çokseslilik Geçen hafta yıtırdığımız bestecı, muzısyen ve hekım Tarcan, bugun toprağa verılıyor. 7. Sayfada • Soygun için oldurduler L'skudar'da emeklı bır yarbay soygun ıçın e\ ıne gıren uç kışı tarafından olduruldu. 8. Sayfada • 'Merkez', serseri paradan korktu Savuş nedenıyle odeme sıkışıklığı görulunce Merkez Bankası bankalara an arda faiz arttırma sınyallen vermeye başladı. Ekonomide • Şirketi küçülteceğiz' Asıl Nadır, Ingtlız vergı daıresınm 3 yıldır surdurduğu sorUşturmanın sonunda kendısmı akiadığını belırttı, bu kuruluş hakkında dava açacağını duyurdu Ekonomide • Dövizde erozyon Yılbaşından bu yana Merkez Bankası dovız rezervlenndekı azalma 1 7 müyar dolara ulaştı Ekonomide • Yüzler doğaya döndü Guzel ve puruzsuz bır cılde sahıp olmak ıçın hangı noktalara dıkkat etmelıyız? Arka Sayfada • Televizyon orduyu dize getirdi Fransız televızyoncuları ıle ordu arasında suren çatışma TV'nın zafen ıle bıttı Arka Sayfada 4 GUN 4 DERGI YARIN Casuslar ölmez: John le Carre'nın yenı romanı "Yolun Sonu" Turkçede. Uzun Hikâye: Çızer Haslet Soyoz, son kitabı ıçın "Aslında kısa hikâye" dıyor. Y'oksa Brecht yazmadı mı: Amerıkalı edebıyat profesörü John Fuegi, Brecht'in yapıtlarını başkalarının yazdığını ıleri suruyor. CUMA TV'nın radikal gıysili genç sunucuları "Biz aile tıpi müzik programı yapmıyoruz" diyorlar. l^fathalıe Wood, son kez "hayalci ve hasta" bir kız olarak ekrana geliyor. Akın Göksu'dan, maç spikerliğınin "bılinmeyen" yönleri. CUMARTESİ BÜTEKNİKâl \yz jjp*-**-/ 35 Müezzinoğlu/Topsoy: Borusuz sobaların tehlıkeleri. Büyük tartışma: Yaşam patentlenebilir mı? Ali Alpar: John Bardeen nasıl yaşardı? Beyazıt Çırakoğlu: Moleküler bıyoloji ve tıp. Asimov: Işık bükülmesı TÜBİTAK: Temel bılım öğrencılerıne burs. Vehbi Bclgil: Savaş hileleri. PAZAR Bir müzayedenin anatomisi: Raffi Portakal, Polly Peck Merkezi müzayedesini Istanbul-Londra hattında izledi. Heybetli binaların hoşgörülü geçitleri: Çelık Gulersoy, Beyoğlu pasajları gezısıni surdürüyor. Salâh Birsel: Bır hazıran gunluğünde bayrak açan Nurullah Ataç. CUMHURIYET LE GOZLEM UGURMUMCU Yetim Vakası... Cumhurbaşkanı ıle dört bakan arasında, "aıle hukuku"n- dan kaynaklanan "şıddetlı geçımsizhk" halı belırmıştır. Şımdı bu konuları vakıflarla Çankaya Koşkü arasında do- laşan Anayasa Hukuku profesorüne sorsanız, bu değerli öğretım uyesı, bır "erkekpapatya sadakatı" ıle cumhurbaş- kanlığı forsunun partı ılçe kulıslennde dolaştırılmasını "cum- hurbaşkanlığı tarafsızlığı" ıle bağdaştıracaktır. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog