Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 SUBAT 1991 CUMHURİYET/9 E İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N G Ö R Ö Ş Bilgisayar gibi Insan büyük bır şeydir ve içinde her şey yazıiıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz kı ınsan içındeki o ilmi okuyabilsin. 1987'DEN 1991'E HÜSNÜ DOĞAN VE DİĞERLERİ Koca kafalı Brütüs!4 yıl önce başbakan olan Ttırgut özal, Houston'da kalp ameliyatı geçirdikten sonra ABD'den Türkrye'ye telekonfe- rans sistemi ile bir basın top- Iantısı düzenlemişti. TRT'den naklen yayunlanan toplantıda gazeteciler sorularını Ankara 1 dan sormuşlar, anında gorun- tü Houston'a nakledılmış ve özal'ın yanıtlan da aynı anda TOrkiye'den görüntülü olarak izlenmişti. Çeşitli teknik aksaklıkların olduğu bu telekonferans siste- minden en çok aklımda kalan ise Turgut Özal'ın yanında otu- ran yeğenı Husnu Doğan ile ıl- gilı soylediğı sözlerdı "Bizim Husnu kocakafalı- dır. Kafası kocaman olduğu için biıyuk şapka .gijer, ama kocakafalı olduğu için aklı da fazladır..." Hüsnü Doğan'ın ANAP'ın kunıluşunda büyük emeği geç- tiğinı de anlatmış ve bol bol övmüştü. "Yetim Hüsnu" o zamanlar Tanm Orman ve Kö- Doğan yişleri Bakanı idi, sonra Dev- let Bakanlığı yaptı, en sonun- da da Milli Savunma Bakanı oldu. 22 Mart 1987 tarihli Cum- huriyet'te yayımlanan tele ba- sın toplantısı haberine bir göz atarsak 4 yılda neler neler de- ğişmiş ve sonunda sıra nasıl en yakın akrabalara kadar gelmiş daha iyi anlaşılacak. "Başbakan Özal'ın basın toplantısına Ankara'da Bakan- Özal lar Kurulu toplantı salonunda yerierini alan 11 gazeteci katıl- dı. Basın toplantısını Devlet Bakanı ve Hukumet Sözcüsü Hasan Celal Gıizel yonetti. Houston'da Özal'ın oturduğu masanın iki yanında Tanm Or- man ve koyişleri Bakanı Hus- nu Doğan ile Danışmanı Selim Egeli'nin yer aldığı goruldu. G"/el. tum hazırlıklan ta- mamlayıp basın mensuplan ile beraber verini aldığında top- lantının başlamasına 10 daki- SEMRA HANIM'IN PANSUMANI A N A P ' a a c i l i â n p tpHavi^iB a k t ı k ki partieiden gıdiyor par ~**nı**r a a u ı ı ı y ı ı c ı c u a v ı o ı önin anası olarak vazjyete e , ^ duk Acil olarak pansuman yapıp meseleyı halledeceğiz Pansuman ile yetınemeyenler olursa onlara da iğne tedavisi uygulanır. OAZİANTEP-İRAH REKABETİ . - ^ - - — Fıstık savaşında yenilgi İRAN fıstığı ile antepfıstığı arasındaki rekabet gittikçe kı- zışıyor. Antepfıstığından daha iri olan lran fıstığı ucuzluğu nedeniyle hem iç hem dış pı- yasada daha çok alıcı buluyor. Gaziantep Ticaret Odası yet- kilileri lran fıstığının Turki- ye'ye resmı girişı olmadığını, kaçak yolla girdığini söyleye- rek "Uzun suredir Maliye ve Gümruk Bakanlığı yetkilileri- ne başvurmamıza rağmen bir sonuç alamadık" diyorlar. Yetkililer, 3-4 yıldır kaçak yolla olmasına rağmen iç piya- sayı tehdit edecek kadar fazla miktarda lran fıstığının nasıl girdiğini anlayamadıkannı be- lirterek şöyle diyorlar: "Antepfıstıgından ustün de- ğil, tran'da çok fazla üretimi var bu nedenle de ucuz satılı- yor, tabii alıcısı da fazla olu- yor. Antepfıstığının kilosu 30 bin lira, İran fıstığının kilosu 12 bin lira. Alfatoksin ihtiva ettigi için ureüciye tavsiye edil- miyor ama henuz elimizde res- mi belge yok. Eylul ayında bir fıstık sempozyumu vaptık ve resmi belge alabilmek için la- boratuvariara incelemeye gon- derdik. Antepfıstığı Tiirkiye'- nin ilk ihraç urunlerinden bi- risi. En fazla Amerika ve İspanya'ya gönderiyorduk. Fakat Amerika buradan an- tepfıstığı fidesi goturerek Ka- lifornha'da uretime başladı. Şimdi Amerika'ya ihraç dur- du, İspanya kaldı. Fakat lran fıstığı İspanya'da da bizi teh- dit edijor." Körfez krizi ve lran fıstığı yüzünden antepfıstığı da ol- dukça zor gunler yaşıyor. ka vardı. Başbakan Özal da bu sırada yanında Husnu Doğan olduğu halde Houstondaki studyoda yerini almıştı. Gü- zel'e 'Saçımız falan iyi mi Ha- san, görunuşum iyi mi?' diye soran Özal'a Guzel, 'Gayet iyi efendim' karşılığını verdi. Basın toplantısında Bekir Coşkun, Ozal'a Türkiye'den kendisine gelen ziyaretçilerin yoğunluğu ile ilgili eleştirileri sordu. Özal da ziyaretleri ken- disinın istemediğini vurgulaya- rak Istanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın kendisini gormeye ABD've kadar gelme- sine karşın 3 dakikadan daha az görebildiğini, Ankara Bele- diye Başkanı Menmet Altın- soy'u sadece 15 saniye görebil- diğini söyledi..!' Sadece 4 yıl önce özal'ın çevresinde olanlardan bugün ortada en yakın akrabalardan "Kocakafa Hıisniı" kalmış ıdi. Şımdı o da "Brutüs" oldu. Ajda'nın şarkısı gibi... "Kimler geldi, kimler geçti.J" DENİZCİLİK BAKANLIĞI İSTEĞİ Patates bakanlarıDENİZ Ticaret Odası Mec- lis Başkanı ve uzun yıllardır Armatörler Birliği Başkanlığı yapan Ziya Kalkavan'ın her uç lafından bırisi "Deniz Ticaret Bakanlığı"dır. KaJkavan, bir gün Başbakan Akbulut'Ia oturuyormuş. Baş- bakan'a bir girişgâh yapmış: — Efendim, denizciliğe ver- diğiniz önemden oturti teşek- kiır ederiz. Başbakan yayılarak gülüm- semiş. — Denizciliğe çok büyük katkılannız oldu. Başbakan daha bir yayılmış ve keyiflenmiş. — Ama şu memlekette pa- tatesçiden çok patates bakanı- nız var, birini bize vermediniz. Başbakan'ın gülümseyişı yü- zunde donmuş. v Armatorler bu olayı anlatır- ken "Kabinede değişiklik olur- sa belki bir patates deniz ba- kanlığı da kunılabilir" di- yorlar. SAVAŞA HAYIR Saddam'a dava ESPRİ eski TRT'ci ve gaze- teci arkadaşımız Nevzat Şe- nol'un. —Saddam Hüseyin banş çağnsında bulundu. —Ankara DGM Savcısı "Savaşa hayır dedi" diye Sad- dam hakkında dava açmış. HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ 1 I S T f l M B L İ L B E L . E D I Y E - 1 A J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI Ergun SAV BARIŞ KERVANI IMuzıkal Çocuk Oyunu| Muzık Esın ENGIN Yoneten Can DOGAN Fatih Resat Nur> Sahnesi (526 53 60; ıhipzade Cela Sahrwsı (333 03 971 Salıh YAKIN MAVİ MASAL Muzık Alı OTYAM Yoneten Zuhal ERGEN Kadıköy Ha Sahn«s< (3 Robin SHORT KIRMIZI KÛTUDA PABUÇLAR R A H A T f U I R |MüZlkalCocukOyunu| Turkcesı Ayse BUGAY Muzık Reyman Eray Turkcesı Esın Alşar ARAL Muzık Sehm ATAKAN Yonelen Taner BARLAS Yoneten Ekıp Çalısması IHER CUMABTESI PAZAR 11 00 DEİ Bıleller Tiyatro Gıselennde Satısa Çıkartılmıştır BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU BİLGİSAYAR PROGRAMIİNGİLİZCE KURSLARI Üruversitemız Meslek Yüksekokulu Elektronik Programı tarafın- dan her biri ikı aylık (16 gun) mustakil dönemler halinde tamamen uygulamalı olarak yapılacak olan XXXII. Dönem Halka Açık Kurs- lar aşağıdaki gıbıdır. Bilgisayar prognımlaına knrslan Hafta ıçi 25/26 ŞUBAT - 24/26 NİSAN 1991 (P.TESİ- ÇARŞ/SALI-PERŞ.) Hafta sonu: 23 şubat-14 nisan (Cumartesi-Pazar) Prograralamaya Ginş ve Temtl Basic Korautlan (GW Basıc) 2 ay llerı Basic (Dos Işletım Sistemi) 2 ay Lotus 123 (Paket Prg.) 2 ay Dbase III Plus (Paket Prg.) 2 ay C Prograralama Dilı 2 ay Pascal 2 ay Cobol 2 ay Kurs saatleri: Hafta içi: 9.00-12.00, 14.00-17.00 veya 18.00-21.00 Hafta sonu: 9.00-12.00, 12.00-15.00 >eya 15.00-18.00 Kayıt için: 2 adet fotoğraf ve en az lise veya dengı okul bitirme belgesi getırıt- raesi gerekraektedir. sertinka: Kursta başanlı olanlara "sertifika" verilecektir. ADRES: Boğazıçı Ünıversıtesı Meslek Yuksek Okulu Elektronik Bolumu Ku- zey Kampus, Teknolojı Binası B Blok R Hısarustu-lstanbul BtLGl İÇİN: 163 15 00 360 veya 760 TC ALAŞEHtR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 163 ÖRNEK ÖDEMF EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİNE DAİR 1991/33 Alacaklı: Hakkı özdemir Vekilı: \v. Alpay Okluoğlu Alaşehir Borçlu: Ramazan Ergul, Sanayı Sitesi, Alaşehir Yenice Mahallesi, Bahçelerbaşı Caddesı No- 2/3 Alaşehir Borç mıktan: 957.65O.0OOr TL'run takıp tarıhınden ıtıbaren % 45 banka reeskont faizi, avukatlık ücretı ve takıp masrafları ile birlikte tahsili. Yukarıda yazılı borçtan dolayı aleyhınize kambiyo senetlerini havı 163 örnek ödeme emn ile takıp yapılmış olup tarafınıza çıkartılan teb- lıgat da adresınızden ayrıldığınızdan bahisle ıade edılmiş yapılan za- bıta âraştırmasına rağmen tebligata >arar sarıh adresinız tespıt edile- medığınden 163 örnek ödeme emrinin gazete ılaru ile yapılmasına dos- yamızdan karar venlmıştir. Yukarıda yazılı borç ve masrafları iş bu ilanın gazetede ilan edildi- ği tarihten ıtıbaren 10 gune ılaveten 15 gün ıçerısınde dairemize öde- meniz, takip dayanağı senet kambiyo senedı nıtelığıni haız değil ıse 5 gunluk kanuni sureye 15 gün ılave ile toplam 20 gun ıçerısınde mer- cıi hâkımlığıne şikâyet etmeruz, takıp dayanağı senet alıındakı ımza sıze ajt değılse 5 gunlük kanuni süreye ılaveten (15 gün ilave) ki top- lam 20 gün içensınde aynca ve açıkça bır dilekçe ile kra Tetkik Mer- cıi Hâkımliği'ne bildirmenız aksı takdirde icra takıbinde kambiyo se- nedı altındakı imzarun sızden sadır olacağı, ım7ani7i haksız yere in- kâr ederseniz sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın % 10'u oranında para cezasına mahkûm edileceğinız, borçlu olraadığı- nız veya borcun itfa veya ıhmal edıldığını veya alacağın zaman aşımı- na ugradığı hakkında bir ıtırazuuz varsa bunu sebebi ile birlikte 5 gün- lük kanuni süreye 15 gün ilave ile toplam 20 gün ıçınde İcra Tetkik Mercii Hâkimügi'ne bir dilekçe ile bildirerek Tetkik Mercii Hâkimli- ği'nden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğniz takdirde cebri ıcraya devam olunacağı, tetkik mercıinden itirazın kabulüne dair bir karar getırilmedığı takdirde 10 günlük kanuni sureye 15 gün ılave ile toplam 25 gün içinde İcra Iflas Kanunu'nun 74. maddesı gereğınce mal bevamnda bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hapis ile taz- yik olunacağınız. hıç mal bevamnda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız ihtaren ılan olu- nur. 12.2.1991. Basın: 19836 ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1990/263 Esas 1990/44 Karar Mahkememiz 1990/263 esas 1990/44 karar sayüı dosyasında: HÜKÜM: Van Uı Sabaniye Mah. Cilt No 011/7, sayfa No: 6, kü- tük sıra No: 264'te nüfusa kayıüı bulunan Musa Oğlu, Makbule'- den olma, 2.3.1962 dogumlu, Dırbaz Uyuğ'un Dırbaz isminin silinerek yerine Yılmaz isminin yazılmasına, ismin bu şekilde dtlzdtilmestne k»rar venhıuştir. Basın: 45628 tNGİLİZCEYİ 8 AYDA KONUŞUN. Sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. Tel: 349 59 38 PİKNİK PtYALE M.4DH4 ÇOCUK HIZLJ GAZETECİ SECDET ÇİZGİLİK KÂMİL MASAK4CI \ AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES o &RoMâ ne .. fc>una benim eğ|en femfnîsV; f taen de n«şeden GARFIELD JIM DAVIS yiKIE. CâûZETt- A/l BENIMUEIU3U yoK ıcu. ŞQ£EC| DLKKAMI SOX3US)U JTM PAVft. 2-22 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 19 Şubat HALKEVLERI KURULUYOR.. tSS2 'i>£ 8UGUN, HALJ<£VL£Rl AÇILOl. O SMAPA ILP£ tujeuiAN UAUCEVLEHI 'W>E K/L tSto£r(ıNONÜ)8Er,ANKARA'M*:ıNt /SE ( B£v Açıroeou. SorLece, TuoeocAĞı KURULUŞU DA PANARAK TTJM MAL VA/ZLIĞIYLA HALICEVLERI 'NEKATtU'- YOfZPU. HALK.IN EĞmM t/£ KUUUIZ OUZEYIHI YÛKSEİT- A4£K VE BUTUM-EŞUeSINl SA6LAMAKAMACIYlA OLUÇ- TUGULAH HAUCEVLea, £AZI MUSTAFA ICEK4AL '/N ÇU SÖ2- LE/ZlNI SAYRAK. EDlNMl^TI' 'MIUET$UUHLUr 8iH8ıRINl AH umN,sev£H ve AYNI IOEAI£ SAĞLI HALK /cûnesı HALIN' D£ TSÇKtLATZANIHItlLMALIDtli*... HALKEVLERİ'NlN 9OAC- ftlH ,EPE8tYAT,2-GUZ£LSANATUVi 3 ~ J , 4 £ P O , S-SOSYAL YARPIM, 6-UAUC PEB£AHEL£liİ,?.ICÜnJf'HAUE- CIUK, B -KÖY KONUIARI, 9- MUZBC1UK, SEÜGıClUK... Ankara tLAN T.C. SAKARYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESt Sayı: 1989/549 E. 1991/19 K. SSK Genel Mudürlüğu vekıli Av. Deniz Karabayır tarafından Estaş EndDstri Sanayı Tesıslerı ve Ticaret ve Sanayı AŞ aleyhıne açı- lan iflas davasının yapılan yargı- laması sonunda davarun kabuiü tle Adapazan Bankalar Cad. No: 29'- da faaliyet gosleren Estaş Endüstn Sanayi Tesislerı Ticaret ve Sana- yi AŞ'nın llK'nın 178. maddesince iflasına, ıflasın 31.1 1991günüsa- at 15 OO'ten ıtıbaren açılmasına karar venlmış olup ışbu karar da- valı sırkeıe teblıgat yerine kain ol- mak üzere ılanen teblığ olunur. Basın 45624 İLAN T.C. KARAMÜRSEL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1988/95 Davacı Maliye Hazınesi vekilı tarafından davalılar Cemal Özer ve arkadaşlan aleyhine açılan Tescil ve Menı Müdahale davasının yapı- lan duruşması sırasında: Dahili dava edilenlerden Bahadır Bumin Timincioghı ve Muhan Te- oman Timıncioğlu'nun gösterilen Halıde Edip Adıvar Caddesi Yıl- maz Apt. Kat: 3 Daire: 4 adresinde bulunmadığı ve zabıtaca yapılan araştırmay'a rağmen de adreslerinin tespıt edilemediğinden ilanen teb- ligat yapılmasına karar venldığınden davalılar Bahadır Bumin Tımın- cioğlu ile Muhan Teoman Timinaoğlunun mazeretsız olarak dunış- ma günü olan 22.2.1991 günü saat 9.00 da bızzat duruşmada hazır bulunmaları veya kendilenni bir kanunu temsilci ile temsıl ettirmele- n aksi halde duruşmamn yokluklannda yürütüleceği dava dilekçesi yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 16.1 1991 Basın: 45636 K A D I K O Y LİSKUR SÜRÜCÜ KURSU Devreier: HakaSonu: 16 Şubat Hafta Içi: 18 Şubal KACHKÖY (Söğûtlûçeşme Camii yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Erkek kaniş sahip anyor Tel: 20.00den sonra 386 34 45
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog