Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cj.JMHURİYET/8 İSTANBUL'DA BUGÜN • Yeşilyurt Lıoness Kulubu'nun duzenledıği "Sıgarayı Boykot" paneli saat 13.00*te Dıvan Oteli'nde başlayacak. ISTANBUL'DA YARIN • "Calering '91" fuarı saat 12.00'de Hüton Otelı Sergi Salonu'nda açılacak. KENT-YAŞAM 19 ŞUBAT 1991 Sis ulaşımı etkiledi • İsUnbul Haber Servisi — Istanbul'u öncekı gece etkisı altına alan yoğun sıs, dün sabah kentte ulaşımın aksamasına neden oldu. Sıs nedeniyle şehır hatiarı baa seferlerıni gecikmeli olarak yaptı. Istanbul'da sabah saatlerınde etkılı olan sis Boğaz köprulerınde zıncırlerae kazalara neden oldu. Fatıh Sultan Mehmet Köprusu'nun Anadolu yakası girişınde meydana gelen kazada 11 araç birbınne gırdi. 3 kişinin yaralandığı ve araçların hasar gördüğu kaza nedeniyle köpru 2 saat süreyle trafiğe kapandı. Araçların çekicılerle kaldırılmasından sonra köpru yeniden trafiğe açıldı. Boğaziçı Köprusu'nde meydana gelen zincirleme kazada ıse 4 araç birbınne gırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı Ağdoğan olayı Polise dava açılıyor btanbul Haber Servisi — Gözaltında bulunduğu Beyoğ- lu Emruyet Amirliği bınasının 3. katından atlayarak ıntıhar ettığı öne urulen Ali Rıza Ag- doğan'a (20) yapılacak otopsi sonucuna göre, Insan Haklan Derneğı (tHD) tarafından po- lis hakkında dava açılacağı be- linildi. Dernek merkezınde dun ba- sm toplantısı duzenleyen IHD istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar ıle Ağdoğan'ın yakınla- n, gözaltına ahnan kışılenn kaldığı nezaretın bodmm ka- tında bulunduğunu kaydede- rek, gencin atladığı öne suru- len 3. kata kadar neden çıka- rıldığının açıklanmasını istedı- ler. Ağdoğan'ın caddenin orta- sında bulunduğunu belirten Ercan Kanar, şöyle konuştu: "Kendisi adayan bir kişi, an- cak ksMmma duşebilir. Oysa Ali Rıza Ağdofan, caddenin ortasında bulunmuş. Aynca bir gazeteyi arayan gorgu tanı- gı, Ağdogan'ı polislerin attığı- nı gormuş. Suçlu, Beyoğlu Emniyet Amirligi'dir." Ağdoğan'ın gözaltında iş- kence gorduğu ıddıasında da bulunan Kanar, yapılacak otopsi sonucuna göre, polıs hakkında dava açacaklannı kaydettı Maliye Hatine gamntisi vermiyor,yap-işlet modelini öneriyor Metro işi çıkmazdaREMZt GÖKDAĞ tstanbul Buyukşehır Beledi- yesı, kentın ulasım sonınunun çozumu konusunda hukumetten gereken desteğı alamıyor. 650 otobus ıçın gereklı "garantor" desteğının sağlanmamasından sonra, Mahye ve Gumruk Baka- nı Adnan KahveeL, istanbul Bu- yukşehır Beledıyesı'nın en bu- yuk yatırımı olan metro projesi ıçın de gerekli dış krediye "Ha- rioe garantisi" vermeyecekleri- nı açıkladı. istanbul Buyukşehır Belediye Başkanı Nurettin Sozea'ın ka- sım aymda SSCB'de metro ko- nusunda ıneelemelerde bulun- ması ve Sovyet Ulaştırma Ba- kanlığı üe protokol unzalama- sından sonra bır asırdır sözu edilen tstanbul metrosu, yeniden .gundeme geldi. Körfez savaşının başlamasıyla unutulan istanbul metrosu ıle ilgılı çakşmalar mart ayında Cumhurbaşkam Turgut Ozal'ın SSCB'ye >apması duşu- nulen gezı öncesı gundemdekı yerını korumaya devam edıyor. İstanbul metrosu ile ılgili olarak hukumetın yaklaşımını sordu- ğumuz Mahye ve Gumruk Ba- kanı Adnan Kahveci, dış kredı ıçın gereken desteğın sağlanma- sının buyuk risk olduğunu, Ha- zine'nın bu rıske gırmeyeceğını Aibu.ii Kahveei Metro olayının başlangıç ve bitiş maliyetleri farkhdır, maliyet artabilir. Bu yüku Hazine'ye yuklemek istemiyorum. Sovyet yetkilüere yap-işlet-devlet modelini onerdim. Kabul ederlerse metronun yapımı ıçin destek verirım. ftnrettln SÖZ*MI Zaman kaybediliyor. Önemli olan İstanbul'un ,bir an önce metroya kavuşmasıdır. Nasıl yapılacağını, kredinin • nasıl bulunacağmı uzman kadrolar inceler ve karar verir. Bu işlemin en kısa zamanda çözumlenmesini istiyoruz. söyledı. tstanbul Buyukşehır Be- ledıyesı'ne "yap-işlet-devret" modelini öneren Kahveci, bu öneriyı Sovyetler'in de kabul et- mesı durumunda, Hazine'nin her turlu yardımı yapacağını söyledı. Kahveci, "Metro olayı- nın başlangıç ve bitiş malijeüe- ri farkiıdır. Yapım suresi uzaya- bilir. Maliyet artabilir. Şimdi 1 milyar olur diyorlar. Bu 2 mil- yar dolan bulabilir. Bu yuku Hazine'ye yuklemek istemiyo- rum. Sovyet yetkilOere yap-işlet- devret modelini onerdim. Kabul ederlerse metronun yapımı için destek veririz" dedi. Adnan Kahveci, Sovyetler BirhğTnın yap-işlet-devret mo- deline sıcak baktığını, ancak maliyet artışını göze alamadık- lannı söyledı Kahvecı, "istanbul halkına verimsiz bir projeyi yuk- lemek istemedikltrini" belırte- rek pıyasa ekonomisine yem ge- çen Sovyetler Birliğı'nin bazı nsklen göze alarak yap-ışleı- devret modelini kabul etmesi ge- rektığını behrtti. Sovyet Ulaştır- ma Bakanı Brejne> ve eskı Dı- şışlen Bakanı Şevardnadze ıle metro konusunu konuştuğunu kaydeden Kahveci, şunları söy- ledı: "Prensipte anlaşmaya vanldı. Ancak Sovyetkr yap-işlet-devret modeline yanaşmıyor. Bu işi biz yaparsak astan yuzunden pahah olur. Sovyet yetküileriyle yaptı- gımız göruşmelerde 'Gelın, Turk tabiriyle boyunuzun ölçu- sünu alın' dedik. Sovyetler bu- na sıcak bakıyor. Ancak cesaret edemiyorlar. Eğer projeleri ve- rimliyse yap-işlet-devret mode- linde kazanırlar. Onlara 'Deni- ze atlamadan yüzmeyı ögrenemezsiniz' dedik. tstanbul hnlkımn sutına verimsiz bir pro- jeyi yuklemeyelim. Verimsiz bir projeye, zararlanna razıyız de- nilsin istiyoruz." Adnan Kahvecı'nin metro ko- nusundakı göruşlerinı aktardıgı- mız istanbul Buyükşehir Beledi- ye Başkanı Nurettin Sözen, za- man kaybedıldığıni, konunun artık çözumlenmesi gerektiğını söyledı. Metronun İstanbul'un ulaşım sorununun çozümünde vazgeçilmez olduğunu ifade eden Sözen, "önemli olan İs- tanbul halkımn metroya bir an once kavuşmasıdır. Nasıl yapı- lacagı, kredinin nasıl bulunaca- ğmı uzman kadrolar inceler ve karar verir. Bu işlemin en kısa zamanda çözumlenmesini isti- yoruz" dıye konuştu. r EREKLÎ TELEFONLAR 527 57 00 IUÜJK: ar«d:077 511 89 18 588 48 00 Ç*a f*: 534 00 00 İ M M T* 340 01 00 Ujtmtm* * • — • 345 46 80 ffc* Etbfc 131 22 09 " "" 152 43 00 588 44 00 132 30 00 358 67 60 Tm» ŞBkt m- 176 24 14 (bt), 356 04 8546 (Kadıkoy) M p Traflk 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehınçi). 314 36 (B Çekmece) • TNT: k Mtan 573 13 31 fc» Mtar. 573 04 33. 574 73 00, : 574 82 00 (25 tat) 527 00 50 338 30 50 144 42 33. •aab Y ( 144 25 02, 149 18 96 543 05 25 526 40 20, 145 53 66. (Hava tatunnı oörenme) 573 89 80 BBmkAIBA 526 62 74, 150 83 50, r. 348 71 40 522 97 03. 147 51 10 r. 391 14 82 Sİnenta • Tİyotro • Gösteri EVDE TEKİlBASINa " ' ^ v \ Y ö n: r ' " " " Mdcoulny Culkin - |wPrsri- Danie!Stern (OZJE(Ijjjjj, Sil'l StTt fciaglu KTOC1.U t t v » ıı MHllt w«ıiı «E» CMMOI tsn ıı w 1 00 13 00 15 15-1 T 15 19 15 X 1130 1330 1530-1730-19302 3C 1100 13 00 15 00-17 0O««»J»h2t Q0 «030 t2 30 M3E '6 » 1830-21 Otf !!3O-13 3D15 3O!7»1tJO-213O '100 1300 1500 1 ÛpıgOO^lOO Cdrrt>.- Oii--Miil.pi R<. B»yo#u SİNEPOP Ç.U*ŞAFAX« (1*3 70 71) 1200-14 15-16 X 184521 00 (51G2CCO) 11 30-1400-16 30 1845-21 15 (337 01 3») 12 00-1415-16X1900 2130 B R U C E W ^DAĞLARI ZOR ÖLÜM 2 DIE(1ARO2ı 33weEoaTft mtm H.rBOBR.VELSONFtoi Bcyoakı FtTAŞ (149 01 66) 12 00-15 00-18 00-21 15 K*d*5y RBKS (336 01 1S) 12 00-15 00-18 0O-21 00 AıKursTAÜP (126 99 96) 12 0O'5 001800-2100 F E Z A F İ L M S U N A R SAHİBİNİ ARAYAN MADALYA Eser: Tarık Buğra Yön: Yücet Çakmaktı Oynıyınlır Halit Ergön • Butut Aras • Salih Kırmızı • Agâh Hun iDİ (S75««3| 11QO-'30O 1500-1700-19 15-21 15 YUHUfKJUc (ttt 01 ti) 22 SLJöa' an ıt bsfen (H1HMI 22 S-iba an ıiıbaren ZAFCH (33311») ' 00-13 00 'S »-1" OC 9 1S-21 00 CCSfCİ (}1TUID i 0CM30O-1&0O-1 00-1900-2100 (117 44) 8 »-13 30 16 30-19 30 SAHTE CENNETE VEDA ZUHAL OLCAY > Fransa Strasbourg En l/ı Fılm • 989 Berlın Fnm Festıvalı En lyı Kadın Oyu ncu Odulu Beyoglu LALE 2 (149 25 24| 15B0-14 15-16 30 18 45-21 15 Ankara GOLBAŞI (229 37 98)12 00-14 15 16 30 19 00-21 15 YaHınd* Kaflıkoy OCAK EMEK FtLM Tûrkiye Işletmesı TUNA FtLM JEF DANIELS JUUAN SANDS JOHN GOOOMAN YönetmefliFRANKMARSHALL » COSTA GAVHAS M MUSIC BOX MÜZİK KUTUSU JESStCA LANGE 0KM Oeretoyu C»d 110 158 « 8 7 1130 16.00 18.30 21 00 Yon TED KOTCHEFF Baknkty KARYA 542 11 72 12 00-14 15 16 30 18 45 21 00 FAUSTOuıuc* nvanıocu •aaVHİ iDiL ABLA COCUK TİYATROSU ÇEKİRGE BİR SIÇRAR 30 «ubat Çar*-. 13.30. KlC U| Hafl Eoı! m •em; 14. 345 6C 6İ H«r Paıar 13.30 Batunye Tıvfıh Gc^enbe Tnralra Satanın <a 236 21 03 ' 1f KENT OYUNCULAM ESKI FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Yararv Otnçsr Sumar Yön: Mu«flk Kentar • TALNI2 4 HAFTA» CJM15O0 Pam1J.X K e n t e r T ı y a t r o s u 1 4 6 3 5 8 9 Bizim Tiyatro Oosttar Tryatrosu Salonu nda Tunel 144 81 37 145 2* 90 Cuma ia30 C.K» 1530 Pz 15JO FALLACCI nx\ BİR INSAN yapıtından esınl«n«rek yazan Halil BEYTAŞ yon«ten Zaier DİPER BAKIRKÖY BELEDİYE TIYATROLARI Dano Fo BEDAVA MI SANDIN? Yön OguzAral Mh(anrvı-CMu mx CJHİ 15J» 2a» Necatı Cumalı MÎNE Yön Zelıha Berksoy 24««bal 15.00 18.30 « M S<rt( Yaıtarl Adte Noşt Kultuf Me*ea 572 64 39 • Gasefb Don^mc 559 95 60 BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Azız Nesın SEN GARA DEĞİLSİN Yor H Hılmı Bulunmaz H«r Pazar 19.30 KARY» CEP SINEMASI BAKIRKÖY 542 I I 72 A L ! P O Y R A Z O G L T t Y A T fl 0 S takslm 144 4« 75- 151 43 65 11 GMfe. UUU I GAZAHfCII OZCAMI TIUTMSU Z9IR OAHA SON DCPA l çtîgtnlar 8 kulübtt " P t«ti h.rtç lwrgQn 21.00 C tısiis 00-21 OO Pazar 15 00-1SJO ORASINIESGEÇ KİRAUK DAİRE Kocnftd 3 Perde C tn> 21 08 Pızar 15.00-1100 G>9e hergun i 2 00 de açıiır Ptosı Salı oyun yoktur T e I : 14 6 80 9 1 CİHAT TAMER « ERCAN YAZGAN TİYATROSU STJRETLERIMüzikll Güldûra 2 Bfflüm Yazan AZIZ NBSIK TULÛ ÇIZGEN Çanj. 1E0O21Û0 Pero 2100 (UKanmlı; C.u»l 18JDC ve 21 0O Pauı- 1800 Oyunun Hatkı Of« AJANStan Ajnmqtı UM Sjtıt Yerlerı VakkoramaSuadıye3609090(3Hal VaKkoramaTaksım 15115'1 5Hat) KENTER TİYATROSU NDA 146 35 89 İstanbul devlet opera vebalesi lANKAllAHİRlJK TlYATllOSI) HICK »İZİM ÇOCUKLARGERİ DÖNDÜ B»yo$lu DUNYA(149 93 6-V)12 00 14 15 16 30-18 45-21.00 C tesi-Pazar hariç 21 00 seanslan yoktur JAMES CAAN m KATHY BATES ™ 1991 Altın Kurt En lyı Kadın Oyuncu Odulu STEPHEN KING'in Eserinden SON HAFTA Yön: ROB REINER B*ro«kı EMEK (144 84 39) 12 00-14 15-16 3O-1B 45-21 15 Z^^ G. Verdi MASKELİ BALOopera 3 perde Orkestra Şefi Renato Palumbo Sahneye Koyaa Altan GÜNBAY Dekor Efkut UZELLİ Kosium Rgen KOYUNOĞLU Koro Şefi Gokçen KORAY Koreograft Selçuk BOfiAK Işık. Ahmet DEFNE Sonatçılar Ender ARIMAN Cemaleitın KJRUGÜLIJ, Songu/ ÛNAL/ Mesut Wu Seoal örrOPOAK Remıiye ALPER. Meıal MANIZADE'Ntgün KARAGÖUf'Zerıra YtLDlZ' Jaklıtı ÇARKÇ1 Zuhal DtNÇEfi l?ın GUYER Çağnuı GÛRSAN Nuısel ÖNCUL Sevl YARAR Bulent AIAK Özet SEZER/ Keran DAĞAŞAN Ali IONAT Sevan ŞENCAN Aıda AYDOĞAN Nun CANDAŞ Ertcon TEZCAN KurtukJ? KMlRPtRÇIN 21 Şubai Peışemte saot 20 00 (Prömlyec) 26 Şubat Perşembe saat 20A0 (Gaia) 7 Mart Perçembe saat 2030 [Ozel galatemsılıl 16 Mart Cumartesı saat 15 30 27 Mart ÇaJsamba saat 20.00 Mtoteı l«mıiö»r to hafla «nc« AXM gkj*<*rhıd* Suadys-Tolaim VakKorama. Pangan Gançtaı Magazalannda ve Gall«fta Alokûy danfma bucotundo 154 (0 23,151 M 00 (7 (WO 2S4 EROL TOY ZEKI GÖKER PİR SlIbTAN ABDftb BEYOGLU NDA BAKIRKÖY DE | IARACA TİYATROSU « M KLEOIYE $ 3 1 * 143 17 B3 Pızır 21 0Q TIY»TMSU«M 672 M 39 | İstanbul devlet opera ve balesı ATATÜRK KÜLTÜR MEHKLZİ'NDE W«M«an DON GİOVANNİoan 2 pcrsı Drtntıa 5t(i Salaua Ma Salm«ı taraa: Ynn Kjra 2 Mart 15 30da 21 «tartMOO S PratHin ROMEO VE PJÛET Kmttrı* MlrM IMnaun Sakmye Kertıı Evittc SUIBI' Oıtestra Ştlı Btı< Bagıttv 27 {akal MOOiı 6 13-a «ifl MOtTdı W.A.MOZART'IN ÖLDMÜNÜN200.YILIN1 ANMA KONSEBİ ktanbul OnM Opwa« (Ma Orkıtlrası Suhsl »»Han laran $tt Svsır Y.lçın Z5$«bal 190041 IKonser Salım; ndal G. Pucanı LA BOHEME Ortmn faic ftnttl Palnat SalıatK tof* Takta Kafa S^abaL 15Jffıta 14 Mart 20.00 4ı »•»1.15-30*1 * vwı Zmluub BİRFLORANSA TRAJEDİSİ naarm 1 M T ^oşera ı oaraı SahncyE KtrMt tmkr Btktenn YAŞAMVEİNSAN t a l ı l paraı Koresgrafi n Satanrt Kafan Srttı* »trat *Qz* T Tımnrnam/1WİH/ 1 Bubtıı 22 Şalıal 2 0 0 0 * 1 Mati 2000"0e E.TİKHIU» SİHİRBAZ OZ«•a* •cınii 2 bırioıı takmfi ktftıc Stnray Vımn 23 SubaL 1100* 216 2M0*»1 UOtrde BIMıller lemsılden ık naflo Onco AJCM gi«sl«lnde Suadly*- Iaks«n Vokkoramo tangatt GançtH Mağaıalaflnaa v* Goll»rlo-AJafcöy danfina buıoıundo nkıa çıkmaBobıı e<4«MI 151 10 23/ 151 5*00(7 hol) 2S* KTANRlll " ' * " ' Fra » n KÎLCT OYÜNÜNOYUN TtVATDnCI I YüMHn Oırıs Harrıs IIYAlrıUaU C w l r , n L a l , E r e n 12627 28Şuoat I Martl Cnrşı tuckmr DANTON'UH ÖLÜMÜ St«ırı Ftrınct Oosloyevskı BUDALA üyarljyın SIMOT Grı« Ygnclcn Engın C c z » Çcvıruı Oyı McMeıa |23 24 Subail Lvry Gethart Bert Shcvdove DÜN GECE YOLOAGİDERKEN Çnırı Rt|i Hjliun Oonıen Muzık Slcpben Sondtıam 12 3 *arl) Afiton SALINCAKTA İKİ KİŞİ YonetHi Alev SBer Çevıren Sevgı Sanlı 123 24 Şubai 23 Martl K Kesey 0 Wassernan KAFESTEN BlR KUŞ UÇTU Yoneieır Basıl Colemın Ctvırm Bılge Koltglu HAPŞIRIK Uyartayan MTcluel Frayn Ymcten Chru Hwrıs Cevıren Lale Eren (197021 22 232i Subatl Necatı Cumılı AHMETLERİM Yamttn Kenan Itık |2E27 2!$utıat 1 2 3 Ytldız Sarayı T'yatrosu Baroaro* «Vıllıam BBSGd SEVGİLİ SOYTARI Çıvıruı Iılat Halman Yoneten Kartal Tıbel 120 212777 28 $ubat 1 Martl Alcksander Gelman YÜZYÜZE Yonelen Celın pekkjya Cevıren Belgı Paksoy |27 28 $uba! t Martl votuşu YıldızSarayııçınded t Sinema Tiyatro Gösteri DuyurHİarınıs ifin 146 97 38 132 64 26 REKLMK FtLMl DAGlTIMINDA PIDfl 149 50 33 146 97 M • 133 64 DORMEN S TİYATROSU Pıerrette BRUNOR a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEDİ 2 BÖLÜMT Yoneton HACDUN OOHMEN Ctesl W 00-21 15 Pazar U. 30-18.00 Unaritsı natıiKi 18 OO ndıntplKkr Ergenekon Cad.98 PANGALT1 Tel:141 27 37 OBTAOUimAR I s t i k I a I Cad No 1 4 0 Tel 151 1865-66 CIHAN ÖKSUZ/FERHAN ŞENSOY AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUĞU Cumarteii F*ıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy MATADOR Perfembe-Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çar^amba 21 00 Ferhan Şensoy'un Pazar 15 3 0 - 1 8 30 SJ23 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI BEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27 143 64 1 7 Ferhan Şensoy un İSTANBUL U SATIYORUM Munır Ozkul - Erol Gunaydın Sah 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım OztekınÇarşamba 21 00 Cumartesı 13 00 mvtm "LON^ANO" TÜRK-tNGÎLİZ KADIN BESTECİLERt KONSERLERÎ ŞEF: ODALINE DE LA MARTINEZ *21 Şubat Perşembe Saat 20.30 Sıdıka özdıl, Nıhan Atay. Odalıne De La Martınez, Elızabeth Lutyens, Deruz Ulben, Judıth Weır *Bu konserin biletleri Çağdaş Yaşatn Dernegi tarafından satın alınraıştır 24 Şubat Pazar Saat 16.00 Denız Ulben. Sıdıka Özdtl, Elızabeth Maconchy. Nıola Lefanu Melıha DoğuduycU, Perıhan önder tngiliz Kttltür Heyeti işbirligi ile Bllel Salı« Yerten Korser Salonu 148 53 92 Gailerıa Oanışma Burosu 559 95 60 Vakkorama TaKs m 151 15 71 Vakkorama Suaclıye 360 90 90 STAN3ÜL3E.EC L = J Ş E H I R T I Y A T R O L A R I 18-24 Şubat 1991 Cojkun BUKTEL THEOPE Yon Uı TAYGUN II9-20I «rntelanes'Gencay GURUN ^ KUŞLAR Ymcten HıTaun DORME» I21 Zl 23-24) tecalı CüMALI BİR SABAH GÜLEREK UYAN YoiKltn Engın CURMEM I19-2O2I 22 23-24! Sabahattm Kudret *KSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yoneten Ba;ar SkBUNCU IPlesı 2 0 X PtrCuma 15001 Hugh VVHITEMOHE BİR YALAN ÇEMBERİ Turrtttı rıl*rım TURKER YoMten Hjkan M.TINER 119-20 2122 231 Wılly RUSSELLLuıgı PIRANDELLO İNSAN, HAYVAN BİR KADIN VE ERDEMTurkcesı SerraYILMAZ Yonettn Zlhnı KUCUMEN 119-20 21 22 23-241 Turkçaı Stmra KARAMURSEl Yoneten Cetın IPÎKKAYA [24 Ştakat Pazarl BİLETLEB TIYATRO GIŞELERİNIN VANI SPRA KADIKOV MERKEZ OIŞE/VAKKORAMA TAKSlM SUADIYE ve APS GAYRETTEPE, BOSTANC1 ıle BELPA HİPERMARKETTE SATILMAKTACHR Oyun Ounlen Salı 20 30 Çar 15 0O 20 30 Per-Cuma 20 30 Cumartes 15 00 20 30 Pazar '500 18 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog