Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEVİZYON-RADYO 19 ŞUBAT 1991 Akış içerisinde 17.05'e kadar her saat başında beş dakikalık haber bûlteni yer alacak. 05.28 Açıkögretim 06.30 Gün Dogarken 07.05 Gün Başhyor 09.05 Snsam Soltagl Programııı hedefleri doğal çevre, onur, kendine gflven, doktor kontrolünan oaemi, flişkı tenmleri. 09.35 Kadm Saati "Her Çocuk Bir Can" adb bolum yayrmlanacak 10.10 Arkası Y a n n : Kalbİn SeSİ Şaziye'nin belirsiz hastalığı ve sabte doktonın şantaj için sdrekli eve gelijleri sürmektedir. 10.40 Oknl Tekvizyonu 15.05 Çocuk Kuşagl "Atb Kannca", "Mock and Sweet", "Ebfin Rüyalan." Susam Sokağı-99. 17.05 Haberier 17.20 Arkası Yann: Hayat Agacı 18.00 Haberier 18.10 İki SoBstten TürkiUer 18.55 A Stüdyosundan 19.25 DİZİ: Sayin Başkan Hollywood yüdızlanndan Lisa Sunberg, başbakana özel bir ilgi duymaktadır. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 DİZİ: YarglÇ Paola Uc Claire, Sabatinon'un Avustralya'yla bir bağlantısı oldujunu açıkça anlarlar. 21.55 Kabare: tnsanhk Hali 22.35 Belgesel: Fırat'm Türküsü Bu boiumde Fırat ve Dkie nebirleri bir başka biçimde ele alınıyor. 23.05 Haberler 23.15 Stttdyo Beriin (BugOn kOjesinde) 00.15 Haberier 00.30 Dizi: Özel Dedektif 01.20 Haberier Kapanış **N 07.58 Açüış - Oknl Televizyonn "W 4 10.45 AçikÖgretİm Muhasebe Uygulamalan: » J Komandit Şirketlerinde Sennaye Azaltılması ve Çoğaltılması, tktısadi Analız: Modern Gelır Kuramına Giri$, tngüizce: I thınk's awfu!, 3. Para ve Banka: Faiz Teorısine Toplu P 12.15 Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.03 Haberier 19.20 Ekonomi Dosyas 19.50 DİZİ: Benson Devletin resmi konuğu olan bir Fransız baronu valinin konağında kalmaJoadır. 20.15 Yarun Elma (Aynmüı bflgj yandaki sOtunlarda) 21.00 Günkrk Gelen 21.30 CNN Dtinya Raporu 22.00 Haberier ve tngilizce Haberier 22.30 Bir Solist 22.50 TV'de Sinema: Jaws-4 Intikam (Aynnub bügı yandaki sûtunburda) 00.30 Kapamş 19.59 Açüış - TV'de Sinema: Bacaklar (Aynntüı bilgı yandaki sütunlarda) 22.00 Dizi: Ateş Tarlalan Luigi, Franco'dan habersiz karanlık ışlcr peşınde kojmaktadır. 22.55 Klasik Mttzik 23.35 Belgesel: Dogaya Yolculuk II 13.59 Açıiış-Okal Televizyonn 18.20 Yabancı I)U Dersi 19.00 Arkası Yann: Hayat Agacı 19.40 Mürik: KMpler 20.00 AçikÖgretim Birinci sAıflar için Temel Hukuk: ZUliyetlik, Tapu Siali, 2. sınıflar için Atatürk tlkeleri ve Inkılap Tarihi: Atatürk tUceleri Temel oUrak. tkinci sınıflar için Istatistik: Standart Nonnal Eğri 2. sınjflaf için Kamu Maliycsi: Gelir Vergisi. • 22.10 Mtizik 22.25 Belgesel: Yaşama Savaşı 22.50 DİZİ: Farkll Dtinyalar Dwayne bir taz arkadaş bulur. 23.15 NBA 18.58 Açıhş-Haberier 19.20 Sosam Sokagl Bu programın hedefleri; duygular, şajırma, benzerlikler, geometrik şekiller. 19.50 Tttrkçe Dil Dersi 20.15 Kadm Saati 20.40 Arkası Yann: Küçttk Hanım 21.15 Mttzik: Yanm Elma 22.00 Haberier-İngjlizce ve Almanca Haberier 22.35 Hodri Meydart 23.15 Yanşma: Tamam mı Devam mı? 23.55 TV'de Tttrk Sineması 01.35 İki Solistten Törknler Akış içerisinde 07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 20.55, 21.55, ve 22.55'te haber bülteni yayımlanacak. 07.05 Mtizik 07.30 High Five 08.00 Çizgi Film: Bnford Dogyahn 08.30 Çizgi FUm: Jana 09.00 Moda Magazin 09.30 Müzik 10.00 Eşek Şakası 10.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 11.30 Dizi: Bir Araya Gelince 12.30 Pembe Dizi: Komşnlar 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 14.30 Pembe Dizi: Hastane Giinhigü 15.30 Pembe Dizi: Btitün Çocuklanm 16.30 Pop Konseri: Mdtdown 17.30 CNN 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek Şakası 19.00 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 20.05 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 20.35 Haftanın Dizisi: Korsan 21.35 Eglence; Salı Pazan 23.40 Dizi: Otostopçn 00.15 Dizi: tkiz Tepekr 01.15 Dizi: tki Kafadar 02.15 Sinema 04.00 Amerikan Giireşi 05.00 Müzik/CNN TV1 AÇJKÖĞRETİMDE YAREV 05.30 Birinci tuuflaım lemd Hukuk dernnde "ZUyetlik, Tapu Sirili" ve ikincı sıruflara Atatflrk tlkeleri ve lnkılap Tirirıi "anlaulryor. TV3 SİNEMA: BACAKLAR 20.00 Gençlik müzikaliBaeaklar (Legs) / Yönetmen: Jerrold Freedman / Oyuncular: John Heard Shere North, Gwen Verdon / 1983 ABD yapımı / Süresi: 104 dakika. TV Servisi — New York'un ünlü Raio City Müzikholü'nde yer alan bir yanşmanın ve katı- lan çeşitli dans gruplarımn öyküsü. TV'den daha önce ilan edildiği halde göste- rilmeyen bir TV yapımı bu akşam "Mürikaller- den" saatinde karşımıza geliyor. Bir TV yapımı olmanın getirdiği küçük biltçe zorunluğu ve al- çakgönüllü isimler gibi öğeler filmin yine de belli bir sevimliliğe sahip olmasını önlememişti. Bir TV yönetmeninin imzasını taşıyan fılmde deği- şik kuşaklardan çeşitli oyuncular yer alıyor. Bun- larm arasında 1980'lerde parlayan John Heard 1950'lerin Marlyn Monroe'ya rakip olarak gös- terilen sanşınlanndan Sheree North ve daha önce Broodway'de başanlı bir dansçı ve koregraf ola- rak çahşmış olan Gwen Verdon de var. Çok önemli olmayan ama içerdiği enerji ve tazelikle özellikle genç seyircilerin ilgisini çekebilecek bir film. TV2 YARIM ELMA 20.15 Farkh dekorda NMfer TV Servfai — Varyete müziği Türkiye'de yeni 'star* çıkaramıyor. Hâlâ on sekiz yılhk bir Nilüfer, bir Sezen bu pazan ellerinde tutuyorlar. Ve tüm TV programlan âdeta bu isimlerin etiketi altında. Cumhur Atalay'ın yapımcıhğını ve yönetmenliğini üstlendiği ve Ömer Taşkan'ın sunduğu programda Nilüfer'den (fotoğraf) yılboyu dinlediğimiz parçalarını yeni bir dekorda izleyeceğiz. Eserlerin program akışındaki sırası şöyle: Geceler, Boyle Ayrıhk Olmaz, Melankoli, Esmer Günler, Seni Seviyorum, Gözlerinin Hapsindeyim, tnkâr Etme, Yemin Ettim ve Sen Mühimsin. TV2 SEVEMA: JAWS4 22.50 Dördüncü kuşak JawsJaws 4-tBtikam (Jaws 4-The Revenge) / Yönetmen: Joseph Sargent / Oyuncular: Lorraine Gary, Lance Guest, Michael Caine, Mario Van Peebles, Karen Young, Judith Barsi / 1987 ABD yapımı / Süresi: 100 dakika. TV Servisi — Jaws serisinin ilk bölümlerinde tanıdığımız ka- saba şerifinin dul kansı beyaz canavann yeniden döndüğü ve insanlara saldırmak üzere oldu- ğu konusunda kuşkularla dolu- dur. Ama çevresini inandıra- maz. Artık gerçekten kabak tadı veren bir TV dizisi gibi çekilip uzatılan bir filmin sinemadaki dördüncü ve umulur ki son hal- kası. İlk iki fılmde Roy Schei- der'in oynadığı Şerif rolünden arda kalan ve üçüncü bölümde gözükmeyen eşi rolündeki Lar- raine Gary bu filmin başrolün- de. Genç oyunculan arasında bu filme nasıl düştüğü anlaşıl- mayan önemli bir oyuncu. Mic- hael Caine de var. TKTIMNICINDEN MAHMUTT. ÖNGÖREN Tam Yol İleri! Adı, "Anadolu'dan Görûnüm..." TV-1'de devletin, hükümetin, otoritenin ve de Güneydoğu'daki savaş önlemlerinin savunucu- su... Bu nedenlerte de Radyo TV Yüksek Kurulu'nun övgüye de- ğer bulduğu dört TV izlencesinden biri. Kanımca, birincisi... Radyo TV Yüksek Kurulu'nun "Anadolu'dan Görünüm"ü öv- güye değer bulmasının gerekçesi: "Özellikle GAP bölgesine yö- nelik olarak doyurucu haberier veriyor." Salt doyurucu haberier mi? Oralarda düzeni de sağlıyor "Anadolu'dan Görünüm." Adı- nı, 'Anadolu'da Düzen" diye değiştirmek gereklidir Yetkilıler bu yapımda oralarda işlerin nasıl sağlama alındığını bir bir anlatııiar. İşlerin nasıl düzgün gittiğini bu yapımdan öğre- niriz. Yöre halkı da bu izlencenin kamerasından devlete ve hü- kümete teşekkür ederler hep. Çocuklar bile... Onlar da o küçücük akıllarına karşın "devlet" sözcüğünü hiç ihmal etmeden tesek- kürlerini sıralarlar peşpeşe. Olağanüstü Hal Valisı Kozakçıoğlu'nun söyleşileri ve basın top- lantıları da bu yapımda yer alır hiç eksiksiz. Gerçi biraz korkutu- cu yanları da vardır bu 'Anadoiu'dan Görünüm"ün. Örnegin Sayın Kozakçıoğlu'nun her tümcesinin sonunda bir "gong"un ağır ve tok sesi TV izleyicilerinin beynine kocaman bir tokmak gibi iner. Sayın Vali'nin üzerinde durduğu her noktayı kesinlikle vurgulamak için... jyi bir izlencedir bu. Gûneydoğu'da neler olduğunu ve olma- dığını ya da neler olabileceğini ve olmayacağını anımsatması ba- kımından... Ne var ki her TV izlencesi gibi "Anadolu'dan Görünüm" de kimi görünümleri elde olmayan biçimde yansıt- maktan kendini kurtaramaz arada sırada. Örneğin, Körfez savaşından sonra Gûneydoğu'da birdenbire yerden biten sığınakların ve gaz maskelerinin bolluğunun ser- gilenmesi gibi... "Anadolu'dan Görünüm"ün soyleşilerinde ve ko- nuşmalarında "sığınak" ve "gaz maskesi" sözcüklerinden geçilmemektedır son haftalarda. Şunlardan bir de "görünüm" elde etsek diye düşünürken, 11 Şubat 1991 akşamı "Anadolu1 dan Görünüm" bu "görünümleri" de sağlayıvermesin mi? Ekranda Şanlıurfa'dan görünümlef. Sirenler otüp duruyor. Halk sığınağa koşmakta. Oüzenli yazılmış bir levha, "Sığınağa gider" diyor. Herkes oraya doluyor. Rastlantıya bakın ki Şanlıurfa Valisi de orada. Herkes ayakta, bir vali masada oturuyor. Çevresinde halk, bir de -yine bir rastlantı- TV sunucusu... Valiye soruyor. O da halkın güvenlik içinde olduğunu anlatıyor. Yalnız, çevresin- dekiler bir acayip. Sığınakta hiç kadın, kız ve çocuk yok. Yahu, onlara ne oldu? Çeşitli olasılıklar var. Belki Şanlıurfa kadınlan, kızları ve çocuklar sığınaklara hiç in- miyorlar. Erkekler gibi korkmadıkları için... Belki kadınlar, kızlar ve çocuklar "insandan sayılmadıklan" için erkeklerle beraber sığınaklara alınmıyorlar. Belki sığınaklar "erkeklere" ve "kadınlara" diye tuvalet gibi birbirinden aynlmış da bize salt "erkek sığınağı" gösteriliyor. Belki bombaların, füzelerin, zehirli gazların onları etkileme- yeceğine inanılıyor. Kimbilir? Belki "Anadolu'dan Görünüm" erkekçe bir TV izlencesi oldu- ğu için kadınlarla, k.zlarla ve çocuklarla ilgilenmiyordur, ne bi- leyim ben. Belki... Bu konuda çok sayıda olasılık var. Bir olasılık da bu görünüm- lerin TRT kamerası için ayartanmış olması mı? Yook canım, da- ha neler! TRT'nin "görünümlerine" inanın, gerisini meraketmeyin. Her şey yolundadır. Tüm önlemler alınmıştır. "Anadolu'dan Görünüm" tam yol ilerlemektedir. Savaş da... RADYOLAR R A D Y O 1 84.55 Açılış, program. OS.OO Haberier. 05.05 Türkuler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- nız ha\a raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haber- ier. 07.05 Her şey bizler için. «7J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günu yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (I). 17.00 Haberler. 17.05 Ormanda bir köy. 17J0 Hafıf muzik. 17.40 Çocuk bah- çesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içinden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 lyi uykular çocuklar. 20.10 Beraber ve solo türkuler. 20.40 Turkçe sözlu hafıf müak. 21.00 Haberler. 21.05 Sazeserlerı. 21.15 Türk ve İslam dunyasından. 21J0 Türkuler ge- çidi. 22.00 Kuçuk konser. 22.30 Yeni sarkılar yeni türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00^5 Günün haberlerınden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden secmeler (TSM). 07J 0 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havaiarı. 08.80 Sabah konseri 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Ko- numuz ekonomi. 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Ko- nularla turkulenmız. 10.20 Bir yazı adamı: Hal- diın Tanet. 1046 TOrkçe sözlu hafıf muzik. 11Ü0 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafif mü- zik 12.00 Devlet koroları konserlerindeo. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. I3J0 Koleksi^n. 13.45 Hafif muzik. 14.00 Ya- bana dıl dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Anadolu'da Türk beylıkleri 15.20 Türkuler geçidi. 15.40 Ar- kası yann. 16.00 Okul radyosu. 16J0 Yurttan ses- ler. 17.00 Haberler. 17.05 Gunümuzde caz. 18.05 Tasavvuf musikısi ve saz eserleri. 18.30 Din ve ahlak. 19.00 Haberler. 19.30 Türkuler geçidi. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Melodıden melo- diye. 21J0 Kuçuk koro. 22.00 Beraber ve solo türkuler. 22J0 Türkçe sözlu hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hilcâye. 23.00 Haberler. 23.15 So- listlerden bircr şarkı. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Gece konseri. 00^5 Gunün haberlerinden özet- ler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Turkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Oğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Fransa'dan müzik. 12.45 Gunün konseri. 14.00 Haberler. U.lSVızık tüneli. 15.00 Perdc açılıyor. 15J0 Çalgıların dili. 16-M) Caz sanatı. 17.00 Haber- ler. 17.15 Okyanus. 18.00 Mercek. 19.00 Haber- ler. 19.15 Müzik dunyasından sayfaJar. 20.00 Al- manya'dan muzik. 20.36 Bir konser (İDSO). 22.M Haberler. 22.15 Mttzik yeJpazeji 23.00 Wolfgang Amadeus Mozart: 1791'den 1991'e. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günün haberlerin- den özetler (Turkçe). 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 97.30 So- hstler geçidi. 08.00 Türküler. 88.15 Şarkılar. 08J0 TUrkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09JIS Be- raber ve solo şarkılar. OTJO Türküler ve oyun havaları. 10.80 Haberler. 10.05 Sabahm getırdik- leri. 11.00 Haberler. 11.85 Türkuler. 11.20 Şar- kılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solıstler ge- çidi (TSM). 13J0 Yurdun dört bucağından (THM). 14.80 Haberler. 14.05 Solisller geçidi. 14.30 Türkuler ve oyun havaları. 15.00 Sızin ıçın seçtıklenmiz. 16.08 Haberler. 16JI5 Erkekler top- luluğundan türküler. 16J0 Çeşitli Turk muziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17J0 Fasıl. 18.80 Yurtıan sesler. 18JO Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 0738 ,^, ve Program. MM Güne Başlarken. 08.45 Sabahm Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 1040 Ha- yatın rçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz Işte Söz. Solist: Kâinil Sönmez. 11J0 Bir Solist: Diana Ross. 12.00 tstekler. 13.88 Turkçe Sözlü Mafıf Müzik. Solist: llhan trem. U.15 ög- Ieden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Duran Duran. 14.45 Bir Sanaıçıyla Beraber SoBst: Tuncay Ya- lın. 15.10Metın Mıllı'den Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15.35 Turkçe Sözlu Hafıf Muzik. 16.00 Meridyen. 17.00 Müzik Dagarcığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POLİS TÜRKIYE 0638 Açılış ve Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08J0 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz Işte Söz. Solist: Kâmil Sönmez. 09.00 Solistler Geçidi. 09J« Yol Du- rumu. 09.35 Gönül Söyler'den Şarkılar. 10.00 Hayatın İçinden. 11.88 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Tuncay Yalın. 11.25 Yıldız Ayhan'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seç- tikleriniz. 1235 Türkçe Sözlu Hafif Mûzik So- list: Nukhet Duru.13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Mah- mut Irmak'dan Şarkılar. 15.10 Muzik Dünyası. 16.10 Kaynp Haberleri. 16.15 Muzik Dağarcıgı. 16.45 tsmet Akvol'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.08 Program ve Kapanış. Gaferİ • Atöly* 146 97 38 • 132 64 26 FigümtifTürk Resminde FARUKCİMOK 22 ŞUBAT 22 MART GALERİ LEBRİZ EytamCad AiçıkhavaApt. 16 1402282 SANAT GALERİSİ KARMARESİM SERGİSİ 9 Şubat - 28 Şubat AMİ Iprtfi Cıd Na 4«/1 Nlşwıta«l 141 04 5* AEDPA «^BTekstilbank SanalGalerisi HÜSEYİN BABAN Soyut Resım Sergısı 20 Şubat-11 Marf91 I. SalOCIHüsm G*r«de C«d 126 TnvlUye Meyctonı 136 12 79 kTekstilbank Sanat Galerisi FİKRET KOLVERDİye Saygı Sergısı 20 Şubat -11 Marf91 HOsm Gcrade Cad 126 TtolUy* M«yd*nı 13* 12 79 TEM SANAT GALERJSÎ HOSEYİN ERTUNC Resim Sergisi un M7H» LPEROIIS A N A T E V I Müreccei Küçükaksoy Grubu Restm Sergısı 8-28 Şubat 91 Moda Cad. Gündoftıkı Sok Na 4-S Uada 348 53 30 lYap Kredı - Akbank arast) ÇAĞDAŞ TURK RESSAMLARI DEVAMLI SERGİSİ Asma Katımızda -2oSubai 1991.1100 1800 Resim Sergisi g lsuklai Caddes. 141 Be,(#ı Isonbul OKTAY ANILANMERT 1 G A R A N T İ S A N A T G A L E R İ S İ KÖKSAL ÇİFTÇİ Ebru Sergisi 18 Şubat-2 Mart"91 mT A K I C A L E R I S I Vapur lıkelnl Sok. No.5 Ortaköy 159 19 11 HO«İ sanat galerisi METİN GÖNÜL Resım Sergısı 16 Şubat - 8 Mari Valıkonağı Cad Pasag BS Nısanta» 146 72 81 Yüksel Aydın resim sergısı 5 şubat - 1 mart 1991 Destek Reasurans Sanat Galerisi Telefon 131 28 32 1\ gunlcrı: 11.00 - 18.30 'ÇEKMECELEFT 25 0cak 23 Şubat-a UZATILMIŞT1R. Yedikuyular Ç*muı 6/7 IŞın TıyıtrMu *rkm| 132 59 59 9 (0 O) TEM SANAT GALERİSİ ÇELEBİ'DEN GÜRBÜZ'E SANATIN HİZMETİNDE BE$ YU 29 0«ak 28Şubotl991 All AVNİ ÇELEBİ. IEKİ FAİK İZER HAKKI ANU, SABRİ ««&, AIİOİN DİNO CİHAT BURAK, FAHİR AKSOY, ŞÜKRtrE DIKMEN, ADNAN VARINCA, NEJAD MELİH DfVRİM, NEŞET GÜNAl, ADNAN ÇOK». ÖZDEMiR ALTAN, ÛM£R ULÜC. E « a AKYAVAŞ, ÖM£R KAiEŞI, YÛKSEL ARSLAN. METİN TAUYMAN, SETYfT IOZDOÖAN, KOMET GÜRKAN COŞKUNI. ALAETTtN AKSOT, MUSTAfA ATA, FİGEN AYDINTAŞBAŞ, ZAHtT BÜYÜKİŞÜYEN, AYTAÇ KATl,HÛSfYtN EmjNÇ, FEVZİ KAKAKCK;, SAIİH COŞKUN, $ENa Yoıoau, FUAT AasoĞiu, OOET SABAN, YÛKSEI ÛZEN, MİTHAT 5EN 5EIMA GÜRBÛZ Atatürk Kültür Merkezi TatuİM İstOTbtıt Te): ISI S* Ofl F a t i h S a r m a n l ı Resim Seıgisi 4 25 Şubat1991.11W18M (Pazargunkndısındai C~Ş^ ^\bnca Modern Sanat '^_ Galerisi >s»»n ValikonagıCaddesiNo 117/2 Nişanaşı-İstanbul Tfel: 130 39 80 Hodri Meydan'a eleştiri • ANKARA (UBA) — Türk Eczacüar Birliği, cumartesi akşamı canlı olarak yayımlanan Hodri Meydan progranunda ilaçlarla ilgili yapılan konuşmaların ve programın yetersiz, tek taraflı ve yanlışlarla dolu olduğunu ileri sürdü. Turk Eczacüar Birliği Genel Sekreteri Dr. Reha Karaca yaptığı yazılı açıklamada, aynı etken maddeye sahip ilaçlar arasındaki fîyat farkı ve ilaçlarm marka isimleri yerine jenerik ismi ile reçetelere yazılması, bu yolla fiyatların ucuzlaması konusunda TEB'nin ilgililere ve de karauoyuna sunduğu raporun bir süredir tartışıldığını hatırlatarak "Bu konu ile ilgili olarak cumartesi gecesi yayımlanan Hodri Meydan programında yapılan konuşmalar ve program yetersiz, tek yanlı ve yanlışlarla doludur" dedi. Diyarbakırlda ııydıı yaymı • DtYARBAKIR (UBA) — Türkiye'nin çeşitli il ve ilçe belediyeleri tarafından halka hizmet amacıyla gerçekleştirilen uydu yayın sistemini Diyarbakır Belediyesi de kuracak. Diyarbakır Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre TRT yayınlannın dışında, halkın ihtiyaç duyduğu uydu yayın sıstemine kısa zamanda geçilecek ve beş kanal üzerinden yapılacak yayın kentin bütün yerleşim birimlerinden rahatlıkla izlenebilecek. Diyarbakır Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan uydu yayınlar arasında Starl İngilizce ve Fransızca yayın yapan kanallar da bulunacak. TRT sözleşmeli yönetmeligi • ANKARA (ANKA) — TRT'de sözleşmeli personel görevlerini yerine getirirken dil, ırk, din mezhep siyasi düşünce, felsefı inanç yanında 'cinsiyet' ayrımı da yapamayacak. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda işçi sayılmayaş,, sözleşmeli personel statüsünde çalışan elemanların çahşmalannı düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. BüGÜN • Stüdyo Beriin TV1 23.15 Erkan Yolaç'ın sunduğu eğlence programına katılan sanatçılar ve seslendirecekleri parcalar şöyle: Seyit Al "Gölbaşına vardım gülleri çoktur", "Hiç insaf yok ki sende", Erdal "Gittin gideli",, "Eylül", Ziya Taşkent "Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir", "Ne istedin ne vermedin akhnda mı", Nesli özsoy "Yaz bitti nerede o eski günled' KARE BAR ÇARŞAMBA KONSERLERİ 20 Şubat 1991 Gnıp GÜNDOĞARKEN \Bu Çorşamba Konuğumuz "Gürol Ağırbaş Cem Aksel Ozan Doğıdu Erkan Oğur" Yerebatan Cad. Salkım SögOt Sok. No: 18 Sultanahmet-IST. Tel: 5117166 Bileder bardan temkı edilebilir. I OZEL BORA SURUCU KURSU ELLİ BEŞİNCİ DÖNEM kayıtları başlamıştır DERSHANE ÛSKÛDAR 310 14 78 PİSTLERİMİZ: KOZYATAĞI 362 47 33 TARABYA 162 08 18 BEBEK SEVERLERE 2 yaşındaki kıama bir can yoldaşı / oyun arkadaşı / cğitici / bakıcı anyorum. Tcl.: 157 74 05 (ev) 158 08 10 (iş)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog