Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 19 ŞUBAT 1991 ÇtNLtLERtN YENt YJU — Fferis'h Çta p çocnklar bir canavann dansını seyrederek yeni yıla merhaba dedfler. Şubat ayının lTsinde kutlanan yeni yıla, Fransa'da yaşayan Çinliler geleoeksel müzikleri eşliğinde dans ederek girdiler. (Fotofraf: Reuter) Falcı haklı çıktı Kazı kazan'dan 40 milyon ADANA (Cumhuriyet Güney DJeri Börosu) — Milli Piyango tdaresince çıkarılan 'kazı- kazan'ın en büyük ikramiyesi olan 40 milyon lira merkeze bağh Kayışlı köyünde yaşayan 25 yaşındaİci Şevket Avcı'ya çık- tı. Geçimini su tesisatçılığı yap- makla kazanan Avcı 40 milyon lirayla ev alacağını ve işyeri ku- racağını söyledi. Kazı kazandan daha önceleri de 10 ile 50 bin li- ra arasında ikramiyeler kazan- dığını belirten Şevket Avcı, "Geçen günlerde güneş enerjisi ci- hazını onardıgı bir falcının ken- dine büyük paralar çıkacağını söyledigini" anlattı. B-52'LERE KLŞLU PROTESTO — Banşçı İngilizler, hii- kiimetin Körfez savaşmda kullanılan Amerikan B-52 ağır bombardıman ucaklannın tngiltere'de üstlenmelerine izin ver- mesini, düzenledikleri eylemlerle protesto ediyoriar. B-52'lerin bulunduğu Fairford Üssü'nün önünde önceki gıin bir göste- ri düzenleyen savaş karşıtlan, üssün an a giriş kapısının üs- tüne barışı simgeleyen kâğıttan kesilmiş bir 'kuş' koydular. (Fotoğraf: Reuter) Ankara'da yeşile cezalı koruma ANKARA (AA) — Ankara'- da belediyeye ait park, bahçe ve refüjlerde bulunan çiçek ve ağaçiara zarar verenlere 3 bin li- radan 50 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün yapılan toplan- tısında, belediyeye ait park, bahçe ve refüjlerdeki ağaçiara sürekli zarar verildiği bildirildi. Yapılan görüşmelerde, ağaç- iara ve süs bitkilerine zarar ve- renlere para cezası uygulanma- sı kabul edildi. Buna göre mev- simlik çiçeklere zarar verenlere, koparaniara çiçek başına 3 bin, yaprakh ağaçiara zarar verenle- re 20 bin, çam ağaçlanna zarar verenlere 45 bin lira, ladin, kök- nar gibi ağaçlan tahrip edenle- re de 50 bin lira ceza verilecek. GÜNEŞ KARDAN ADAMA KARŞI — Hollanda'da son günlerde yağan yogun kar, bazı Hollandalıların yaratıcılığı- nı kamçdadı. Arabem kentinin parianda bankın üzerine otur- tulmuş kardan adam ve kardan çocuk, önceki giin havanm açmasıyla çıkan guneşin sıcaklığında eriyip yiterken, hemen yanı başlarındaki Hollandalı aile de giıneşe hasretlerini gi- dermeye çalışıyordu. (Fotoğraf: AFP) RABERLERIN DEVAMI Semra Özal delege avında (Baftarafi 1. Sayfada) legelere, "Semra Hanım'a neden destek verilmesi gerektiğinT an- laürken Cumhurbaşkanı özal'ın önceki günkü açıklamalanndan alıntılar yaptı. Akarcalı, Devlet Bakanları Hüsnü Doğan, Meh- mct Keçeciler ile Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun tstan- bul'daki, ilçe başkanlan toplan- tısının sert bir dille eleştirerek parti içerisindeki sıkıntıya bu olayın neden olduğunu söyledi. Akarcalı, "Ne haklan vardı bu arkadaşlann kendi seçim bölge- leri dışında böyle girişimlerde bulunmaya" diye sordu. Semra özal'ın ziyaretine par- tide ilgi çok fazla değildi. Sem- ra özal'ı izleyen gazetecilerin daha kalabalık olduğu göze çarpü. özal'ın gelişi sırasında il- çe binasından dışanya yayın ya- pan ses düzeninde, "II başkan adayımız Sayın Semra Özal il- çemizi ziyarel edecek, partili partisiz herkesi bekliyoruz" anonsu yapılıyordu. Toplantıya katılamayan partililer araların- da konuşurken "tlk kez ilçe başkanları 'adam yerine konmaoın' tadını çıkanyoriar" esprisiyle gülüşüyordu. «Dolaylı destek -• Kağıthane ANAP ilçe Başka- -<nı tsmail Sancak, Semra özaT- in ziyareti sırasında yaptığı ko- '•nuşmada, "Cumhurbakanımıza veya eşine, bizden tepki göster- meyi kimse beklemesin. Mane- vi Uderimiz ne derse biz onu yapanz" dedi. ancak "açık" bir aestek sözü vermedi. Sancak, daha sonra da "Hanımefendi- nln bizimle daha değişik bir bi- çimde diyalog kurmasını beklerdik ' dedi. tlçe kongresi- ni yeni yaptıklanm hatırlatan ts- mail Sancak, "partflerde öoemli olan tabanın cezalandınlmaması- dır" sözü ile bazı endişelerini di- le getirirken de Semra özal'a hi- taben şöyle dedi: "Bizim kendisinden arzu- muz, -eğer il başkanı olursa- ta- banı önem vermesidir. Çönkii tabanı olmayan, parti olaraaz. Bizim Özallara hiçbir şekilde tepldmiz olamaz, ancak saygı- mız olur." Sancak, bu sözlerinden son- ra, "şimdi mikrofonu, hanıme- fendiye, başkanımıza veriyornm" diye konuştu. Semra özal ise "Tabanın ne oldağunu ve değerini çok iyi biliyorum" diye sözlerine baş- ladı. özal daha sonra tl Başka- nı Eyraen Topbaş'la yaptığı te- lefon görüşmesi sonrası aday ol- maya karar verdiğini anlattı. özal, "ANAP'ı 19Ş3'te Cum- hurbaşkanı Turgul Özal'la bir- likte kurduğunu ve partiyi 8 ay- da iktidar yaparak partkiliği çok iyi öğrendigini" ifade etti. Semra özal daha sonra şöyle dedi: "Turgut Bey de, ben de sıra- dan vatandaşlanz. Bfcder dişi ile tırnagı ile çalışarak buraya gel- dik. Benim. ne başbakanlıkta, ne genel başkanlıkia ne de ba- kanlıkta gözüm yok. Eğer öyle olsaydı, Köşk'te otunır aşağıla- ra inmezdim. BUegtanin hakkry- la il delegesi ve il başkanlığına aday oMum. tsteseydim tepeden inme geiemez miydim? Ama bu- nu yapmadım. Bu da demokra- sinin en güzel örneğidir." Semra özal, konuşmasında "liste cebinde" iddialarını da yanıtlarken ilçe başkanlan ile gelecek hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığını ve bu top- lantıdaki görüşmelerden sonra listeyi hazırlayacaklarını belirt- ti. Özal konuşmasının ardın- dan, partili delegeleri ve ilçe yö- netim kurulu üyeleriyle basına kapalı ayn bir toplantı yaptı. Kağıthane ilçe başkanı tsmail Sancak, Semra özal'ı elini öpe- rek uğurladı. Semra özal'ı ideyenler ara- sında eski ANAP'lı belediye başkanlanndan Nad Ekşi ile Ali Sandıkçı da vardı. Nad Ekşi, Semra Özal'ın adayhğma parti içinden birçok kişinin "sadece kadın" olduğu için karşı çıktı- ğmı söyledi. Bu arada Semra Ozal'ın önceki akşam lstanbul il delegelerine verdiği yemeğe 21 delegesi olan Kâğnhane'den 6'sının katıldığı, bir ilçe yöne- ticisi tarafından belirtildi. Size ulaşamıyoruz Semra özal, daha sonra be- raberindekilerle birlikte, Şişli il- çesine geçti. Özal için burada da kurban kesildi. İlçe Başkanı Alaaddin Elmas, özal'ın yeme- ğine katılmayanlar arasında bu- lunmasına karşın, Semra özal'ı kapıda elini öperek karşıladı ve adaylığı için "hayıriı olsun" te- mennisinde bulundu. Bu sırada, lstanbul Milletveküi Bülent Akarcalı, yüksek sesle bağırarak "Semra Ozal'm arkasında oldu- ğvmuzu ilan ediyoruz" dedi. Şişli ANAP ilçe merkezindeki toplantıda kadınlar çoğunluk- taydı. İlçe Başkanı Alaaddin El- mas, Semra Özal'a atfen yazdığı "Anne" başhkh şiiri bir delege- ye okuttu. Şiirde, "bir annenin çocnklan arasında sevgi farkı gözetemeyecefi*' vurgulandı. Daha sonra söz alan Semra Özal da hiçbir annenin evlatla- nnı birbirinden ayıramayacağmı belirterek "Bundan endişeniz olmasm" dedi. Birlik ve bera- berlik içinde ANAP'ı yeniden 1983 ruhuna kavuşturmak için yola çıktıklannı belirten Semra Özal, bazı dedikodulann ve id- dıaların partililerin kafasını ka- nştırmamasıra istedi. Bu sırada bir delege Semra özal'a, "Üç aydır size ulaşamıyornz" yakın- masında bulundu. Birisi de "Karşı çıkanların cezalaodınlacagı" söylentileri- nin yaygın olduğunu söyledi. Semra özal bunun üzerine de "Hiç kimsenin kafasını kopar- mak gibi bir düşiıncemiz yok- tur. Kimseye dargın degilim. iizülmüyorum. Biz yine hep bir- likte olnrnz, kimse merak etmesin" karşılığını verdi. Bir yaşlı partili de "tnşallah başkan olursunuz da Erzincan'a baraj yaparsınız" diye seslendi, Özal bu partiliye de "GAP bitiyor, merak etmeyin" dedi. Şişli'den Beyoğlu ilçesine ge- len Semra özal, burada daha "soguk" karşılandı. tlçe bina- sında toplanan partiülerin heye- canb olmadıkları gözJendi. tlçe Başkanı Mevlut Akarçeşme, Semra Özal'a sadece "Hoşgeldiniz" demekle yetindi. Bazı partililer, ilçe başkanının bu tavnna birkaç gün önce ba- basını kaybetmesinin neden ol- duğunu belirttiler. Semra Özal buradaki konuşmasında da "lş- lerin baştan kanşması, sonra- dan kanşmasından çok daha iyidir. Birçok dedikodu çıktı. Bunlara itibar etmeyin. Bunla- n hep beraber oturup konnşa- lım ve varsa bir sorun halledelim ' dedi. Semra özal, en büyük ilgiyi Beşiktaş ilçesinde gördü. özal, kalabalık bir ANAP'lı grubu ta- rafından kurban kesilerek kar- şılandı. tlçe başkanı Cengiz Mercan, Semra özal'ın elini öp- tükten sonra, kendisini, il baş- kanı olarak gördüğünü ifade et- ti. Özal da diğer ilçelerdeki ko- nuşmalarını tekrarladı. özal, "Haftanın 4 gününii lstanbul- da çalışarak geçireceğim. Göre- vimi kimseye emanet etmeye- cek, kimseyi vekil yapmayaca- ğım" dedi. öte yandan çalışmalara katı- lan ANAP'lı milletvekiUeri Al- tan Kavak ve Yaşar Albayrak'- ın da Semra Özal'ı destekledik- leri öğrenildi. Bfllent Akarcalı da 22 lstanbul milletvekilinin Semra özal'a destek için ortak bir bildiri hazırladığını belirtti. CUMHURİYET KITAP KULUBU T • A •K • S • 1 • T - L • E KİTAP VERİYOR BIR TELEFON YETERLİ! DİLEYENHERKESEH 8 A Y V A D E L İ <' Sadece lstanbul ü smırian içinde. SEÇKÎN YAZARLAR • ÜNLÜ YAPITLAR ADAM YAYINLARI CEM YAYINEVt PAYEL YAYINEVİ 'AFA YAYINLARI ÇAĞDAŞ YAYINLARI REM2İ KİTABEVt CAN YAYINLARI ÇINAR YAYINLARI TOROS YAYINLARI 0 400 seçme kitap t> Elden teslim Tel: 512 05 05 / 516 Fax: 526 60 72 Doğan, OzaPa bayrak açtı Petrol Ofisi'nin 50. yılı dolayısıyla verilen kokteylde Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanı Keçeciler'le bir araya geldi. (Fotoğraf: AA) (Baştarafı 1. Sayfada) hakkımda sarf edilen sözleri ne daha önce söylediklerimle ne de kendimle kabili telif göremiyo- rum. Bu sözlerin modern, ileri, çagdaş ve demokraük hukuk dfizeninin hâkim olduğu bir ül- kede söylenmesini yadırgama- mak mümkiin degildir. Milliyet gazetesinde çıkan be- yanatımda şu ifade vardı: 'Sayın Özal bu konuda veya bazı konularda kendisi gibi dü- şünmeyenleri karşısında görme- melidir. Aslında ben bu çıkışı yapmakla, bunlan soylemekle üzerime diişeni yapıyorum, dostluğumu gösteriyorum ve inandığım şeyleri söylüyorum. Bugun partimizde insanlann ço- ğu bu şekilde düşünmektedir, buna inanıyorum. Haliyle bu gi- bi hadiselerde bazı insanlar ur- keklik ve çekingenlik gösterirler. Bu onların tasvip ettikleri anla- mına alınmamalıdır! Sayın Özal'ın aldığı tavır ve ileri siirdüğü diışünceler halen yaşanmakta olan kriz ortamın- da iilkemizin ve devletimizin yıi- ce menfaatleriyla ilgili hususlar degildir. Beni üzen Sayın Cum- hurbaşkanımız'ın eşinin il baş- kanı adaylığı gibi şahsi bir me- seleyi bu boyutlara getirmiş ol- mastdır. Bu itibarla iyiniyeüe ve sorumluluk duygusuyla yapma- va çalıştığım uyanlann ne kadar haklı olduğu bir daha ve açıkça görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın eşinin il başkanı adaylığı ile ka- dın haklannı özdeşleştirip bn konuda farklı fikirde olanlan it- ham etmesini haklı ve adil gör- mek zordur. Türkiye, kadın hakian konusunda büyük Ata- YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANUĞI'NDAN Aşağıdaki üniversitelerde belirtilen anabilim dallannda daimi statüde birer profesör atanacaktır. Aday- Unn ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanraa Yönetmeliği'nin 17. maddesinde belirtilen belgeler ve ata- ma dilekçelenyle birlikte 27 Şubat-13 Mart 1991 tarihleri arasında Bilkent/Ankara adresindeki Yuksek öğ- retira Kurulu Başkanlığı'na başvurmalan gerekmektedir. 2547 sayüı kanunun 26. maddesinin (b) bendinin 2. fıkrası uyannca duyurulur. ANKARA ÜNtVERSİTESt Diş Hekimliti Fakiiltesl: Periodontoloji ANADOLU ÜNtVERStTESt Iktisadi ve tdari BOimler Faküllesi: Muhasebe ve Finansman, tktisadi Gelişme ve Uluslararası tktisal, tş Hukuku ve Şosyal Güvenlik Hukuku ATATÜRK Ü>fIVERSİTESt Kazun Karabekir Eğitim Fakıillesi: tngiliz Dili Eğitimi, Fen-£debi)«t Fakultesi: Klasik Arkeoloji (2 adet), Sanat Tarihi bahiyat Fakultesi: Tefsir, Islam Felsefesi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTES! (•) Biyo-Medikal Muhcndisligi Enstitüsü: Biyo-Medikal Elektronik (2 adet), Biyomekanik ve Biyosibeme- tik. CUMHURİYET ÜNtVERStTESt Fen-Edebiyat Fakultesi: Organik Kimya, Sosyometri DOKUZ EYLIT. ÜNrVERStTESt tktisadi ve tdari Bilimler Fakoltesi: Üretim Yönetirai ve Pazarlama (*) (tngilizce) Manisa tktisadi ve ldari Bilimler Fakultesi: Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tıp Fakultesi: Fizyoloıi (Vetenner Fakultesi Mezunu), Mikrobiyoloji (Tıp Fakultesi mezunu). EGE ÜNtVERStTESİ Fen Fakaltesi: Geometri MiibeııdisUk Fakoltesi: (•) Gıda Bilimleri (2 adet) (Beslenme-Gıda Mikrobiyolojisi) FTRAT ÜNtVERStTESİ Fen-Edebirat Fakultesi: Türk Edebiyatı, Uygulamalı Matematik, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Türki- ye Coğrafyası. Muhendislik Fakultesi: Ulaştırma, Termodinamik Veteriner Fakultesi: Parazitoloji, Doğum ve Röprodüksiyon Hastalıklan, Patoloji, Beân Hijyeni ve lek- nolojisi (2 adet), Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklan. Tıp Fakultesi: Morfoloii, Halk Sağlığı. GAZt ÜNtVERSrrESI MuhendUlik-Mimariık Fakultesi: Yöneylem Arastırması Fen-Edebiyat Fakultesi: Sıstematık Felsefe ve Mantık Ankara Eğitim Yiiksekokulu: (Eğitim Programları ve öğretim) HACETTEPE ÜNtVERStTESt tktisadi ve tdari BUunler Fakultesi: tktisat Tarihi Muhendislik Fakultesi: (*) Elektronik Egitim Fakultesi: tlköğretim Sımf öğretmenliği (Sosyal Bilimler) İSTANBUL ÜNtVERStTESİ Edebirat Fakultesi: Yenıçağ larihi, Bizans Sanatı tktisat Fakultesi: Istatistik Mübendisttk Fakoltesi: Elektronik İSTANBUL TEKNİK ÜNtVERSrrESt Fen-Edebiyat Faknltesi: Temel Parçacıklar Fiziği, Topoloji, Cebir ve Sayılar Teorisı, Analitik Kimya, Fi- zikokimya, Gene! Fizik. Gemi lnşaab ve Deniz Bilimleri Fakultesi: Deniz Teknolojisi İnşaat Faknltesi: Çevre Bilimleri Işletme Faknltesi: Endustri Mühendisliği, Yönetim ve Organizasyon Kimya-Metaiurji Fakultesi: Üretim Metalurjisi (2 adet), Kimyasal Teknolojiler Maden Fakultesi: Maden Yatakları-Jeokimya, Sismoloji Makina Fakaltesi: Tekstil Teknolojisi (2 adet) Sakarya Muhendislik Fakultesi: Enerji, Termodinamik, Hidrolik, Ulaştırma Endustri Mühendisliği (2 adet), Yöneylem Arastırması, Elektnk Tesisleri (2 adet), Elektrik Makinalan (2 adet), Üretim Metalurjisi (2 adet), Yapı (tnşaat) Ekktrik-ElektroBik Fakultesi: Haberleşme, Kontrol ve Kumanda Sistemleri Mimarhk Fakaltesi: Bina Bilgisi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakaltesi: Akışkan ve Plazma Dinamigi Dttzce Meslek Yüksekoknlu: KARADENİZ TEKNfK ÜNtVERSİTESİ Tıp Faknltesi: Genel Cerrahi MARMARA ÜNtVERStTESt tktisadi ve tdari Biümler Fakultesi: tşletme (*) (tngilizce) MübeiMİisük Fakiiltesi: Çevre Teknolojisi ORTA DOCU TEKNİK ÜNİVERStTESt (*) Mimarlık Fakultesi: Şehircilık, Bölge, Planlama. tktisadi ve tdari Bilimler Fakultesi: lktisadi Gelişme ve Uluslararası tktisat. SELÇUK ÜNtVERStTESİ Konya lktisadi vt tdari Bilimler Fakultesi: Muhasebe ve Finansman, Tıp Fakultesi: Morfoloji (Histoloji-Embriyoloji) Ziraat Faknltesi- Gıda Bilimi ve Teknolojisi ULUDAĞ ÜNtVERStTESt tktisadi ve tdari Binmler Fakultesi: Ticaret Hukuku Muhendislik Fıkültesi: Enerji, Telekomünikasyon Balıkesir Turizm işletmeciUgi ve Otekilik Yüksekokula: (Turizm Işletmeciligi Eğitimi Programı) YÜZÜNCÜ YIL ÜNtVERStTESt Fen-Edebiyat Fakultesi: Ingiliz Dili ve Edebiyatı. (*) Başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde tngilizce bilmeleri gerekmek- tedir. Basın: 19775 türk'ten başlayarak ciddi re- formlar yapmış dünyanın saydı ülkelerindendir. Ancak poiitika- cı ve bele devlet başkanı eşleri- nin bu ölçiide siyasetle iştigal et- meleri batı dünyası standartla- nyla dahi telif edilemez. Nite- kim Sayın Bush, Sayın Mitter- rand, Sayın Kohl, Sayın Major ve Sa>ın Gorbaçov'un eşleri ne parti il başkanı, ne milletvekili ne de parti genel başkanı adayı degildir. Bayan Thatcher'ın ko- cası da pek tamnmazdı. Batıda bile kabul gormeyen boyle bir yaklaşımı Cahiliye devrinin ka- ranlıklan ile mukayese etmenin mantığını anlamak zordur. Son olarak şunlan söylemek istiyorum: Ben kendisine iyilik edebildi- gim hiçbir Idmseden bana ne di- yet ödemesini ne de minneı duy- masını beklemedim. Sayın Özal'ın hakkımda sarf- ettiği duygusal ve onur kıncı sozler için cevap bulmakta ger- çekten zorluk çekiyorum ve bunlan arkadaşlanmın ve aziz milletimin engin sağduyusuna havale etmekle iktifa ediyorum. Türkiyemizin çok daha güzel günlere gitmesi için bugüne ka- dar göstermiş olduğumuz gay- retleri arttırarak çalışacagımızı bu vesileyle vurgulamak isterim. Saygılanmla." Doğan'm basın toplanüsı sı- rasında oldukça heyecanlı, an- cak kararlı olduğu gözlendi. Dojan, önceden hazırladığı ve Başbakan Akbulut'un da bilgi- sine sunduğu metni okuduktan sonra gazetecilerin sorularına yanıt vermeyeceğini belirterek salondan aynldı. Doğan, salondan çıkarken bir gazetecinin. ''Gündeminizde is- üfa yok mu" sorusu üzerine "ts- tifayı düşünseydim söylerdim" yamtını veımekle yetindi ve ma- kam odasına geçti. Onceki gece Doğan'ın dünkü basın top- lantısı öncesinde, Özal'ın açık- lamalarına hedef olan bakanlar, geniş değerlendirme toplantıla- n yaptılar. Önceki gece tstan- bul'dan dönen Cumhurbaşkanı özal'ı karşılayan Akbulut, Ko- nut'a gelerek geç saatlere kadar temaslannı sürdürdü. Akbulut, Başbakanlık Konu- tu'nda Milli Savunma Bakanı Hüsnü Doğan, devlet bakanla- rı Mehmet Keçeciler ve Vehbi Dinçerler, ANAP Teşkilat Baş- kanı Orhan Demirtaş, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ile görüş- tü. Devlet Bakanı Işın Çelebi ile Teşkilat Başkan Yardımcısı Er- can Vuralhan da Konut'a gele- rek Akbulut ile kısa süre görüş- tüler. Görüşmede, Cumhurbaş- kanı Özal'ın önceki gün lstan- bul'da yaptığı basın toplantısı değerlendirildi. Akbulut, geliş- melerden son derece üzüntü duyduğunu ifade ettikten sonra "Ben muhatap olarak Özal ai- lesini almıyonım. Genel başkan- lığına aday olduğunu bu aşama- da açıklayan sadece Mesut Yıl- maz'dır. Ben miicadele progra- mımı buna göre yaptım" dedi ve hiçbir bakanın istifasını düşün- mediğini dile getirdi. Akbulut, lstanbul il başkan- lığı sorununa karışmak isteme- diğini de belirterek "Işin bu noktaya gelmesinden ozellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işlerin içine çekilmesinden fev- kalade üzüntü duyTiyorum. Hü- kümet ve parti yara alıyor, yıpranıyor" değerlendirmesini yaptı. Akbulut, üçüncü kongreye dek genel başkanlık ve başba- kanhk görevini sürdürme kara- nnda olduğunu da vurgulayarak bu aşamada hükümet krizi çık- masının hiç kimse tarafından ar- zu edilemeyeceğini, hiçbir baka- nın hükümetten ayrılmasını is- temediğini kaydetti. Milli Savunma Bakanı Hüsnü Doğan'ın da Cumhurbaşkanı özal'ın kendisini doğrudan he- def almasından dolayı "üzgün" olduğunu dile getirdiği öğ- renildi. Akbulnf tan onay Hüsnü Doğan, önceki gece Başbakan Akbulut ile görüştük- AFRODİT EVLENDİRME BÜROSü • Üşenme • Erteleme • Vazgecme 144 96 20 ten sonra yakın arkadaşlan Yu- suf özal, Mehmet Keçeciler ile sürekli görüşerek "bakanlıkUn istifa etme ya da bükümette kalma" ikilemini değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özal ile Mehmet Keçeciler, Do- ğan'a "hükümette kalarak mü- cadete etmeyi" önerdiler. Muha- lazakârların önde gelen isimle- ri, Doğan'ın, "Cnmhnrbaşkanı ile çatışan bir Milli Savunma Bakanı olmak istemiyonını. Bu- nun siyasi sorumluluk ve veba- lini üzerime alamam" biçimin- deki sozleri üzerine şu değerlen- dirmeyi yaptılar: "— Boyle kritik bir dönemde, belki de ülke bir savaşın arife- sinde iken, hükümette yer alan bakanları açıkça onur kıncı bir biçimde eleştirerek, partinin ba- zı iç sorunlarını kamuoyunda tartıştırarak bir bükümet krizi- ni hazııiayan sen değilsin. — Bu aşamada istifa etmek teslimiyettir ve Cumhurbaşka- nı'nın ağır suçlamalannı kabul- lenmektir. İstifa etmeyerek, mü- cadele etmek gerekir. Milli Sa- vunma Bakanuğı gibi bir bakan- lıgın, Cumhurbaşkanı'nın kişi- sel suçlamalan nedeniyle boşal- ması. Korfez sa>uşının bu kritik aşamasında daha büyiık bir ve- balin altına girmek olur. — Krizi yaratan ve giderek körükleyen ne başbakan ne de hükümet üyeleridir. Krizi yara- tan Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisidir. Yarattığı krizden kurtulmanın yolunu da kendisi bulmalıdır." Doğan, kendisine .yaJ«n ANAP'hlarla görüştükten son- ra Başbakan Akbulut ile bir kez daha görüşmek ve kendisini ala- cağı tutumla ilgili bilgilendir- mek amacıyla Petrol Ofisi'nin 50. yıldönümü nedeniyle genel müdürlük binasında düzenlenen törene katıldı. Doğan'ın bu tö- rene Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf özal ile birlikte gelmesi dikkati çekti. Başbakan Akbulut ve Devlet Bakanı Meh- met Keçeciler ile Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Toplantı Salo- nu'nda yaklaşık 10 dakika görii- şen Doğan'ın basın toplantısı için hazırladığı metni Başbakan Akbulut'a gösterdiği ve onayını aldığı öğrenildi. Doğan, bura- dan aynhrken gazetecilerin "t«- tifa ediyor musunuz" biçunin-. deki sorulanna, "SöyleyraM» rimi basın toplantısında söyleyeceğün" yamtını vermek- le yetindi. Doğan'm aynlmasmın ardından Başbakan Akbulut, Devlet Bakanı Mehmet Keçeci- ler ve Plan ve Bütçe Komisyo- nu Başkanı Yusuf Bozkurt özal ile yanm saat süren bir değerlen- dirme toplantısı daha yaptı. Bu toplantıdan sonra güvenlik çetn- beri içerisine ahnan Akbulut, gazetecilerle görüştürülmedi. Yusuf öz^l, Cumhuriyet muha- birinin "tsttfayı nu engeüediniz" sorusuna, "Yok kardeşim, nere- den çıkanyorsunıız istifayı?" ya- nıtını verdi. Keçeciler de bir so- ru üzerine TV'de özal'a yanıt hakkını kullanmayı düşünmedi- ğini söyledi. Gtizel'den destek Ankara'da dün gece Petrol Ofisi'nin 50. kunıluş yıldönümü nedeniyle verilen kokteyle Dev- let Bakanı Mehmet Kececiler'in yanı sıra ANAP Genel Başkan adayları Hasan Celal Güzel ile- Ekrem Pakdemhii katıldı. Keçe- ciler gazetecilerin, "Özal'a yanıt verecek misiniz?" sorusuna, "Hüsnü Bey konuşuyor, zaten gerekeni söylüyor" yamtını ver- di. "Hüsnü Bey sözcünüz mi?" sorusunu, "Evet öyle" diye ya- mtlayan Keçeciler, "Özal'a kır- gın mısınız?" şeklindeki bir so- ruya da "Durun, daha sonra soylerim" karşılığını verdi. Hasan Celal Güzel de Keçe- ciler'le hatıra fotoğrafı çektirir- ken, "Çok iyi mücadele başlat- tınız, sizi kutluyorum. Bu mese- lede izlediğiniz politikayı sonu- na kadar destekByorum. Karde- şim bu kan meselesi değil. Eğer Hafize Hoca yaşasaydı Hüsnii- yü tutar, Ozal'm da kulagını çe- kerdi. Yahu bu kan Hüsnü'yü, Hafize Hoca'yı eve sokmadı. Başbakanlık Müsteşan'ydım. Bizzat göziimie şahit oldum" dedi. Pakdemirli de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Semra Özal'la ilgili olarak, "Ne olacak, kara savaşı başlar, ba iş biter" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog